Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 728 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre rok 2021   
Dodanie zemného plynu a elektrickej energie pre rok 2021
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
ENERGO-SK, a.s.
Dodanie zemného plynu   
Predmetom zmluvy je pravidelné zabezpečovanie dodávky zemného plynu do odberných miest na celé zmluvné obdobie20 mesiacov, vrátane prepravy zemného plynu distribučnou sústavou do odberného miesta odberateľa vrátanemanažmentu poplatkov súvisiacich s pripojením do distribučnej siete, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkamprevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok aprevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.  Predpokladaný odber je 59 090,385 MWh/20 mesiacov z toho  maloodber 21 185,591 MWh/20 mesiacov stredný odber 37 904,794 MWh/20 mesiacov  Úspešný uchádzač bude mať povinnosť spracovať žiadosť o zvýšenie denného meraného maxima a zabezpečiť totozvýšenie pre 24 strednoodberov v správe spoločnosti ENERGO-SK, a.s. k 1.10.2020, pričom toto zvýšenie jejednorázovým dôsledkom optimalizácie odberných miest, odzrkadľuje prechod na vykurovaciu sezónu a je započítané vcelkovom predpokladanom objeme objednávaného plynu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS   
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Fakultná nemocnica Nitra
Združená dodávka zemného plynu   
Dodávka zemného plynu na rok 2020, 12660MWh
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodanie plynu pre vybrané organizácie v rezorte kultúry   
Pravidelná dodávka zemného plynu pre odberné miesta verejného obstarávateľa vrátane prepravy, distribúcie a v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania všeobecne platných právnych predpisov, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete, zodpovednosti za škodu; v ročnom predpokladanom objeme 28 928 MWh pre Ministerstvo kultúry SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na obdobie 48 mesiacov v predpokladanom objeme 115 712 MWh Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Palivové karty pre PHM, nákup nafty motorovej do bencalorov, olejov, mazadiel a auto chemikálií   
Predmetom zákazky je bezhotovostny nákup pohonnych látok, nákup nafty motorovej do bencalorov, olejov, mazadiel, auto chemikálií (viac v prílohe č. 3 - opis predmetu zákazky).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nákup motorovej nafty do ŽKV   
Dodanie trakčnej motorovej nafty Diesel (MN triedy B,D,F a tr. 2) do čerpacích staníc obstarávateľa na území Slovenskejrepubliky, ktorá sa bude používať ako palivo na pohon dráhových vozidiel a na kúrenie v prívesných motorovýchvozňoch, prostredníctvom automobilových a železničných cisterien, ktorých uplatnenie v konkrétnych čerpacíchstaniciach určil obstarávateľ v súťažných podkladoch. Plnenie rámcovej dohody.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Technická univerzita v Košiciach
Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE   
Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Združená dodávka plynu   
Dodávka zemného plynu
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty.   
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Žilinskú univerzitu v Žiline a súčasti ŽU v Žiline v sietičerpacích staníc, ktoré umožňujú úhradu nakúpených pohonných hmôt na platobné karty vydané uchádzačom, na celomúzemí Slovenska a v zahraničí (minimálne v Českej republike a v Maďarskej republike). Súčasťou predmetu zákazky je ajposkytnutie doplnkového sortimentu (olej, mazivá, autopotreby, umývanie....) pre prevádzku motorových vozidiel.Súčasťou predmetu tejto zmluvy je bezplatné vystavenie platobných kariet, prostredníctvom, ktorých bude objednávateľrealizovať nákup pohonných hmôt.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Mesto Piešťany
Nákup palív – združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta - 2   
Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Časť č.1 Nákup palív - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia záruky za odchýlku pre odberné miesta Časť č.2 Nákup palív - združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku pre odberné miesta
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá
Trenčiansky samosprávny kraj
Združená dodávka zemného plynu   
Združená dodávka zemného plynu, Zemný plyn
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Úrad vlády Slovenskej republiky
Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet   
Bezhotovostný nákup pohonných palív - automobilového benzínu a motorovej nafty do služobných motorových vozidielverejného obstarávateľa prostredníctvom platobných kariet uchádzača a zabezpečenie nákupu drobného spotrebnéhotovaru, resp. poskytnutia umývania automobilov pomocou platobných palivových kariet.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží   
benzín a nafta na karty na princípe akceptácie platobnej palivovej karty podľa predpokladu nákupu na čerpacíchstaniciach v SR a služby s tým spojené; dodávka motorovej nafty na tankovú loď Gbely. Predpoklad nákupu MP nafta vobjeme 3 180 450 l/1 rok, 12 721 800 l/4 roky a benzín v objeme cca 555 100 l/1 rok, 2 220 400 l/4 roky. Požiadavka ajpre čerpanie cisterien objemu do cca 3 000 l podľa aktuálnych potrieb jednotlivých OZ. Motorová nafta do nádrží natankovú loď Gbely s predpokladaným odberom 1 300 000 l/1 rok, 5 200 000 l/4 roky.  Čerpanie za IV.Q 2019
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Slovenské elektrárne, a.s.
Motorová nafta v zmysle STN EN 590:2014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 590:2014 označená ako trieda 2 (podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov   
Motorová nafta v zmysle STN EN 5902014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 5902014 označená ako trieda 2(podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600014198 IV. kv. 2019
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie