Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 526 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Dodávka zemného plynu   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávka energetických médií   
Nákup energetických médií. Predmetom plnenia bude pravidelne a opakovane dodávať dohodnuté množstvo zemného plynu a elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa, vrátane dopravy a distribúcie a vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Motorová nafta   
Predmetom zákazky je dodanie motorovej nafty podľa STN EN 5902014-05 triedy B, D, a F vhodného na celoročnépoužitie ako palivo pre nákladné motorové vozidlá a mechanizmy vrátane súvisiacej služby doprava na miesta dodaniacisternami určených verejným obstarávateľom, prečerpanie do zásobných nádrží verejného obstarávateľa a kontrolafyzikálnych vlastností stáčaného tovaru prostredníctvom meracích prístrojov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Technická univerzita v Košiciach
Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE   
Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
Dodávka zemného plynu   
Predmetom obstarávania je dodanie predpokladaného množstva zemného plynu na odberné miesta verejnéhoobstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľadistribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR a to najmä zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, technických podmienok a prevádzkového poriadkuprevádzkovateľa distribučnej siete. Verejný obstarávateľ požaduje dodávku plynu vrátane prepravy, distribúcie a služiebspojených s dodávkou plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Tolerancia celkového objemu odberu 30%.Predpokladané množstvo odberu z odberných miest odberateľa na 47 mesiacov 8.400 MWh určené na základe predošlejspotreby na odberných miestach verejného obstarávateľa.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Motorová nafta   
Predmetom zákazky je dodanie motorovej nafty podľa STN EN 5902014-05 triedy B, D, a F vhodného na celoročnépoužitie ako palivo pre nákladné motorové vozidlá a mechanizmy vrátane súvisiacej služby doprava na miesta dodaniacisternami určených verejným obstarávateľom, prečerpanie do zásobných nádrží verejného obstarávateľa a kontrolafyzikálnych vlastností stáčaného tovaru prostredníctvom meracích prístrojov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Združená dodávka zemného plynu pre objekty UPJŠ v Košiciach (2019-2021)   
Dodávka zemného plynu do odberných miest UPJŠ vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku,v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej sústavy, pri dodržaní platných právnychpredpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu nazmluvné obdobie 24 mesiacov (od 0600 hod. SEČ 01. 05. 2019 do 0600 hod. SEČ 01. 05. 2021).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Dodávka zemného plynu pre zmluvné obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2020   
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu v celkovom predpokladanom objeme 8 700 MWh ( 30% ) nazmluvné obdobie od 0000 hod.SEČ dňa 01. 05. 2019 do 2400 hod.SEČ dňa 30. 04.2020 vrátane jeho prepravydistribučnou sústavou do odberných miest odberateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v kvalite zodpovedajúcejtechnickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technickýchpodmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a garancia dodávky po celú dobu platnostizmluvy za každé odberné miesto.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet   
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží   
benzín a nafta na karty na princípe akceptácie platobnej palivovej karty podľa predpokladu nákupu na čerpacíchstaniciach v SR a služby s tým spojené; dodávka motorovej nafty na tankovú loď Gbely. Predpoklad nákupu MP nafta vobjeme 3 180 450 l/1 rok, 12 721 800 l/4 roky a benzín v objeme cca 555 100 l/1 rok, 2 220 400 l/4 roky. Požiadavka ajpre čerpanie cisterien objemu do cca 3 000 l podľa aktuálnych potrieb jednotlivých OZ. Motorová nafta do nádrží natankovú loď Gbely s predpokladaným odberom 1 300 000 l/1 rok, 5 200 000 l/4 roky.  Čerpanie za IV.Q 2018
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Spojená škola
Motorová nafta   
Motorová nafta
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Dodávka zemného plynu   
Predmetom obstarávania je dodanie predpokladaného množstva zemného plynu na odberné miesta verejnéhoobstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľadistribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR a to najmä zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, technických podmienok a prevádzkového poriadkuprevádzkovateľa distribučnej siete. Verejný obstarávateľ požaduje dodávku plynu vrátane prepravy, distribúcie a služiebspojených s dodávkou plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Tolerancia celkového objemu odberu 30%.Predpokladané množstvo odberu z odberných miest odberateľa na 47 mesiacov 30 480,00 MWh určené na základepredošlej spotreby na odberných miestach verejného obstarávateľa.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Združená dodávka zemného plynu   
Predmetom zákazky je združená dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenímdistribúcie a prepravy pre všetky odberné miesta rozpočtových organizácií rezortu ministerstva. Odberné miesta súuvedené v prílohe návrhu rámcovej dohody Zoznam odberných miest rozpočtových organizácií rezortu MS SR.Výsledkom verejného obstarávania je uzavretie rámcovej dohody na obdobie 4 rokov (2018 2021) s postupomzadávania zákaziek v zmysle § 83 ods. 5 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Úspešní uchádzači budú na ročnejbáze vyzývaní na predloženie ponúk v elektronickej aukcii na nasledujúci rok. Víťazný uchádzač uzatvorí s verejnýmiobstarávateľmi v zmysle bodu 1 časti A.1 týchto súťažných podkladov realizačné zmluvy na dodávku zemného plynu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Trenčiansky samosprávny kraj
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK   
Dodanie predpokladaného množstva zemného plynu a elektriny na odberné miesta verejného obstarávateľa vrátaneprepravy, distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.   
Predmetom zadávania zákazky je dodávka zemného plynu vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku pre všetky odberné miesta verejného obstarávateľa v rozsahu a podľa obchodných podmienok pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik. Predpokladané množstvá a spotreby zemného plynu spolu s odbernými miestami sú uvedené v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie