Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 705 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávka elektriny   
Predmetom zákazky (Výzvy č. 4) je dodávka elektriny (elektrickej energie) s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie a všetkých súvisiacich služieb na jeden rok pre odberné miesta Banskobystrickej regionálnejspráva ciest, a.s., identifikované v Prílohe č. 1 a 4 súťažných podkladov (ďalej aj SP).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dodávka zemného plynu   
Dodávka zemného plynu pre veľkoodbery a maloodbery objektov Ekonomickej univerzity v Bratislave v dohodnutommnožstve a čase.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Dodávka zemného plynu 2019   
Zákazka Dodávka zemného plynu je odplatné dodanie zemného plynu pre všetky odberné miesta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s platnou legislatívou.Dodávka zemného plynu v množstve a v čase trvania zmluvy do 2 stredoodberných miest a 39 maloodberných miest odberateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku dodávateľav súlade s nariadením vlády SR č.317/2007 Z. z.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Nákup pohonných hmôt palivovými kartami pre motorové vozidlá   
Predmetom zákazky je nákup tovaru - pohonných hmôt (motorovej nafty a bezolovnatého benzínu) a ich dodanie do motorových vozidiel na princípe akceptácie palivovej karty, ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonnéhmoty. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch, v časti B. Opis predmetu zákazky.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Dodávka pevných palív pre potreby MO SR   
Predmetom zákazky je dodávka pevných palív, vrátane dopravy a uloženie na skládky pre zabezpečenie prevádzkyvykurovacích zariadení v jednotlivých SPO a ich odlúčených pracovísk v starostlivosti ASM Bratislava. Požadovalo sadodanie palív v zložení hnedé uhlie, koks a palivové drevo pre SPO Bratislava, SPO Nitra, SPO Zemianske Kostoľany,SPO Hlohovec, SPO Trenčín, SPO Martin, SPO Zvolen, SPO Michalovce, SPO Prešov a ich odlúčené pracoviská, spôsobomjednorazovej dodávky pred vykurovacou sezónou a na vyzvanie kupujúceho v priebehu roka.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Pevné palivá
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš   
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalšíchverejných obstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejnéhoobstarávania a v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Palivové karty pre PHM, nákup nafty motorovej do bencalorov, olejov, mazadiel a auto chemikálií   
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných látok, nákup nafty motorovej do bencalorov, olejov, mazadiel,auto chemikálií (viac v prílohe č. 3 - opis predmetu zákazky).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky -  Akvizičná agentúra
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne)   
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne)
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p. II.   
Predmetom tejto zákazky je nákup pohonných látok nafta motorová podľa normy STN EN 590 veľkoodber doveľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa a na palivové karty a benzín automobilový podľa normy STN EN 228na palivové karty. Veľkoodber nafty motorovej do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa cisternami vmnožstvách od 1.000 litrov do 20.000 litrov na daňový doklad a pohonné látky dodávané na princípe akceptáciepalivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné látky na/vo všetkých čerpacíchstaniciach/výdajných miestach uchádzača/predávajúceho a jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodaniapalivových kariet, zúčtovania dodaných pohonných látok, poskytovania súvisiacich služieb spojených s ich dodávkou.   Zákazka je rozdelená na dve časti  Časť č. 1 Nákup pohonných látok do motorových vozidiel a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivovýchkariet  - súčasťou predmetu zákazky je bezplatné vystavenie a dodanie palivových kariet, ako prostriedku bezhotovostnejúhrady za nákup príslušných častí predmetu zákazky, pričom bezplatné vykonávanie transakcií palivovou kartou musíbyť garantované po celú dobu platnosti.  Časť č. 2 Veľkoobchodné dodávky do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa  Veľkoobchodné dodávky motorovej nafty podľa normy STN EN 590 do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa 1/4 v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejnéhoobstarávateľa a jeho organizačných zložiek vrátane dopravy na miesto určené verejným obstarávateľom v minimálnomobjeme 1.000 litrov a maximálnom objeme 20.000 litrov na daňový doklad.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Mesto Bánovce nad Bebravou
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Mesto Bánovce nad Bebravou   
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Centrum výcviku Lešť
Nákup a dodávka rafinérských produktov   
Predmetom zákazky je nákup a dodávka rafinérských produktov automobilový benzín s oktanovým číslom 95 BA 95natural, kvalita STN EN 228 a motorová nafta DIESEL, kvalita STN EN 5902014(65 6506) vrátane služieb spojených sich dopravou a prečerpaním PHM do nádrží na pohonné hmoty, na základe písomných objednávok zaslanýchelektronickou poštou. Motorová nafta musí byť dodaná na použitie podľa ročných období (podľa medznej teploty filtrovateľnosti, od 15.4 do30. 9. v triede B; od 1. 3. do 14. 4. a od 1. 10. do 15.11 v triede D; od 16.11. do 28./29.2. v triede F.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Motorová nafta   
Predmetom zákazky je dodanie motorovej nafty podľa STN EN 5902009 triedy B, D, a F vhodnej na celoročné použitieako palivo pre nákladné motorové vozidlá a mechanizmy vrátane súvisiacej služby - doprava autocisternami na miestadodania, t.j. sídiel jednotlivých stredísk údržby ciest, prečerpanie do zásobných nádrží verejného obstarávateľa akontrola fyzikálnych vlastností stáčaného tovaru prostredníctvom meracích prístrojov v rozsahu podľa aktuálnychpožiadaviek objednávateľa.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Dodávka plynu pre zariadenia Rekreačných služieb mesta Senica, spol. s r.o.   
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátaneprepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkamprevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok aprevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Obstarávacie trhovisko Slovenska
Nákup zemného plynu – CVO 219   
Predmetom zákazky je dodávanie zemného plynu do jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov, resp. ich právnych subjektov vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technickýchpodmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2020   
Predmetom zadania zákazky je dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok2019.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie