Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 705 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Dodávka zemného plynu   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, vrátane prepravy adistribúcie na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Dodávka zemného plynu   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, ktorými sú pracoviskáŽilinskej univerzity v Žiline. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
BIONERGY, a. s.
Dodávka zemného plynu   
Predmetom obstarávania je dodanie predpokladaného množstva zemného plynu na odberné miesta obstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR a to najmä zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete. Obstarávateľ požaduje dodávku plynu vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Predpokladané množstvo odberu z odberných miest odberateľa na 24 mesiacov 13 000,00 MWh určené na základe predošlej spotreby na odberných miestach verejného obstarávateľa.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p.   
Predmetom tejto zákazky je nákup pohonných látok nafta motorová podľa normy STN EN 590 veľkoodber do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa a na palivové karty a benzín automobilový podľa normy STN EN 228 na palivové karty. Veľkoodber nafty motorovej do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa cisternami v množstvách od 1.000 litrov do 20.000 litrov na daňový doklad a pohonné látky dodávané na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné látky na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača/predávajúceho a jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania dodaných pohonných látok, poskytovania súvisiacich služieb spojených s ich dodávkou. a)Nákup pohonných látok do motorových vozidiel a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet. Súčasťou predmetu zákazky je bezplatné vystavenie a dodanie palivových kariet, ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za nákup príslušných častí predmetu zákazky, pričom bezplatné vykonávanie transakcií palivovou kartou musí byť garantované po celú dobu platnosti. b)Veľkoobchodné dodávky do veľkokapacitných nádrží obstarávateľa v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek vrátane dopravy na miesto určené verejným obstarávateľom v minimálnom objeme 1.000 litrov a maximálnom objeme 20.000 litrov na daňový doklad.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávka zemného plynu na roky 2020-2021   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku do odberných miest verejnéhoobstarávateľa vrátane prepravy, distribúcie a všetkých služieb spojených s dodávkou zemného plynu, v kvalitezodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisovSR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete plynu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Žilinský samosprávny kraj
ZEMNÝ PLYN   
Predmetom zákazky je zemného plynu vrátane všetkých súvisiacich poplatkov v zmysle platnej legislatívy pre odbernémiesta verejného obstarávateľa a odberné miesta v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejnéhoobstarávateľa. Verejný obstarávateľ predpokladá uzatvorenie zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom na obdobie 48mesiacov s opciou na ďalších 48 mesiacov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávka zemného plynu pre SPU v Nitre   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu podľa potrieb verejnéhoobstarávateľa za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadkuprevádzkovateľa distribučnej siete vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavou doodberných miest verejného obstarávateľa po dobu trvania rámcovej dohody od 01.01.2020 do 31.12.2022, spredpokladaným množstvom odobratého plynu počas účinnosti rámcovej dohody 56 243 MWh.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Slovenské elektrárne, a.s.
Motorová nafta v zmysle STN EN 590:2014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 590:2014 označená ako trieda 2 (podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov   
Motorová nafta v zmysle STN EN 5902014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 5902014 označená ako trieda 2(podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600014198 III. kv. 2019
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nákup motorovej nafty do ŽKV   
Dodanie trakčnej motorovej nafty Diesel (MN triedy B,D,F a tr. 2) do čerpacích staníc obstarávateľa na území Slovenskejrepubliky, ktorá sa bude používať ako palivo na pohon dráhových vozidiel a na kúrenie v prívesných motorovýchvozňoch, prostredníctvom automobilových a železničných cisterien, ktorých uplatnenie v konkrétnych čerpacíchstaniciach určil obstarávateľ v súťažných podkladoch. Plnenie rámcovej dohody.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží   
benzín a nafta na karty na princípe akceptácie platobnej palivovej karty podľa predpokladu nákupu na čerpacíchstaniciach v SR a služby s tým spojené; dodávka motorovej nafty na tankovú loď Gbely. Predpoklad nákupu MP nafta vobjeme 3 180 450 l/1 rok, 12 721 800 l/4 roky a benzín v objeme cca 555 100 l/1 rok, 2 220 400 l/4 roky. Požiadavka ajpre čerpanie cisterien objemu do cca 3 000 l podľa aktuálnych potrieb jednotlivých OZ. Motorová nafta do nádrží natankovú loď Gbely s predpokladaným odberom 1 300 000 l/1 rok, 5 200 000 l/4 roky.  Čerpanie za III.Q 2019
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Združená dodávka plynu   
Dodávka zemného plynu
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nákup motorovej nafty a motorového oleja z čerpacích staníc do HKV obstarávateľa   
Trakčná motorová nafta a motorový olej dodávaný priamo do hnacích koľajových vozidiel z čerpacích stanícumiestnených na verejnej železničnej sieti Slovenskej republiky v týchto miestach Leopoldov, Žilina, Trenčianska Teplá,Plešivec, Haniska pri Košiciach a Zvolen. Trakčná motorová nafta dodávaná priamo do hnacích koľajových vozidiel z čerpacích staníc umiestnených na verejnejželezničnej sieti Slovenskej republiky v množstve 7800000 litrov. Motorový olej doplňovaný priamo do hnacích koľajových vozidiel z čerpacích staníc umiestnených na verejnej železničnejsieti Slovenskej republiky v množstve 20000 litrov
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty.   
Odber pohonných hmôt na palivové karty na čerpacích staniciach predávajúceho
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica   
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží a prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) preorganizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za III. Q 2019
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Palivá   
Názov predmetu zákazky časť 3 Letecké turbínové palivo (JET-A1)
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie