Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania papier zobrazujem 115 z 402 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Kancelárske potreby   
Kancelárske potreby, drobné kancelárske vybavenie, papier na fotokopírovanie a xerografický papier, kalendáre
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Kancelárske potreby   
Dodanie kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, obálok a fólií v rámci celého Slovenska v súlade so špecifikáciamipredmetu zákazky uvedených v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR   
Predmetom zákazky je dodanie xerografického papiera formátu A4 a A3 podľa technickej špecifikácie uvedenej v opise predmetu zákazky súťažných podkladov pre organizácie v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny vrátane súvisiacich služieb, t. j. dodávka, doprava, vykládka na základe Rámcovej dohody a písomnej objednávky prostredníctvom elektronického objednávacieho systému predávajúceho. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Kancelárske potreby a kancelársky papier   
Predmetom je dodanie kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove,vrátane služieb , ktoré súvisia s dodaním tovaru na miesto dodania.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky -  Akvizičná agentúra
Tlačiarenské služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie polygrafických služieb pre potreby Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR v súvislosti s tlačou kníh, bružúr, periodík, informačných tabúľ, služobných pomôcok (veľkoformátová tlač), kalendárov, obalov na kalendáre, obalov A4, lepených blokov, vstupeniek, samolepiek, služobných pomôcok, voľných listov, kartičiek, pozdravov, menoviek, dvojlistov a iných podobných tlačovín, tlač na pevnépodkladové materiály, tlač na samolepiaci papier a polep pevného podkladového materiálu s povrchovou úpravou do exteriéru t.j. zabezpečenie všetkých etáp polygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na určené miesto dodania. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie požadovanej služby spojené s tlačou, vrátane dopravy do miesta dodania a balenia.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb pre zamestnancov verejného obstarávateľa v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov formou papierových stravných poukážok (Stravné lístky, dodanie stravných lístkov), ktoré slúžia na stravovanie v stravovacích zariadeniach poskytujúcich obedové menu s celoročnou prevádzkou pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania   
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania pre potreby MO SR v rámci celého Slovenska  - toaletné prostriedky - dávkovače na toaletný papier, papierové utierky a tekuté mydlo - čistiace prostriedky a materiál - PVC vrecká do košov - Metly a kefy
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Čistiace výrobky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR   
Predmetom zákazky je dodanie xerografického papiera formátu A4 a A3 pre rezort MPSVR SR. Špecifikácia, bližšieinformácie a predpokladané množstvá sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Mesto Jelšava
Nákup stravných poukážok   
Predmetom zákazky je nákup stravných poukážok v papierovej forme pre zabezpečenie stravovania zamestnancovMesta Jelšava v súlade s ustanovenám § 152 ods. 2 zákona č. 311//2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskoršíchpredpisov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
SHP Harmanec, a.s.
Zvýšenie množstva spracovaného odpadového papiera v SHP Harmanec, a.s.   
Predmetom zákazky je nákup technológií na zvýšenie množstva spracovaného odpadového papiera v SHP Harmanec,a.s. - rozvlákňovací bubon, - vírivé triediče, - tlakový triedič, - riadiaci systém.
Priemyselné mechanizmy  >  Strojové zariadenie na výrobu papiera alebo lepenky  >  Časti strojového zariadenia na výrobu papiera alebo...
Zdravé regióny
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok (stravné lístky)   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom stravnýchlístkov, v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/ 2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.Stravné poukážky musia byť poskytnuté v papierovej forme, elektronická forma sa vzhľadom na lokality výkonu prácejednotlivých zamestnancov verejného obstarávateľa nepripúšťa. (V súlade s metodickým usmernením Úradu pre verejnéobstarávanie (ďalej len "UVO") č. 13631-5000/2015 z 12. 10. 2015, rozhodnutím UVO č. 20527-6000/2015-ON/284,20527-6000/2015-ON/285, 23019-6000/2015-ON/303, 3691-6000/2016-ON/28 zo dňa 22.3.2016 a rozhodnutím RadyUVO č. 7322-9000/2016-KR/8 zo dňa 26.5.2016). Ďalšie informácie týkajúce sa predmetu zákazky sú uvedené vsúťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok   
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov v súlades ustanovením § 152 ods. 2 a ods. 5 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov formoustravovacích poukážok v listinnej (papierovej) podobe s ochrannými prvkami zabezpečujúcimi dostatočnú ochranu protifalšovaniu a zneužitiu, vo vybraných zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača s podávaním polievky, hlavnéhojedla a vhodného nápoja podľa obedového menu alebo podľa vlastného výberu z jedálneho a nápojového lístka, a tonajmä v reštauráciách alebo samoobslužných zariadeniach s celoročnou prevádzkou počas pracovného týždňa.Nominálna hodnota jednej stravnej poukážky sa požaduje vo výške 4,00 €.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Kancelárske potreby a papier - ústredie   
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre verejného obstarávateľa, najmä rýchloviazače, euroobaly, ceruzky, perá,zvýrazňovače a pod.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Doručovanie tabuliek s evidenčným číslom   
Predmetom zákazky je doručovanie tabuliek s evidenčným číslom a papierových dokladov - osvedčenie o evidencii časťII. z pracoviska Centrum logistického zabezpečenia administratívnych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča, SLOVENSKÁ REPUBLIKA na adresu príjemcu tabuliek s evidenčným číslom apapierových dokladov -osvedčenie o evidencii časť II. s pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky, vštandardne uzatvorenom balení a od príjemcov odobratých/vrátených tabuliek s evidenčným číslom a papierovýchdokladov - osvedčenie o evidencii časť II. od vozidiel späť verejnému obstarávateľovi/Objednávateľovi na adresu -Centrum logistického zabezpečenia administratívnych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 559, 97613 Slovenská Ľupča, SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Náhradným príjemcom tabuliek s evidenčným číslom a dokladov sú útvaryPolicajného zboru - dopravné inšpektoráty s presným označením ich adresy podľa bodu 4.2.2 prílohy č. 1 súťažnýchpodkladov.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Poštové a doručovateľské služby
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Upratovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích služieb, upratovanie a čistenie administratívnych priestorov (kancelárie, zasadačky ...), sociálnych a spoločných priestorov (dvory, chodby, schodiská, toalety, kuchynky), výmena a dokladanie odpadkových vreciek a papierových obrúskov a ostatné činnosti uvedené v podrobnom opise vrátane pracovných pomôcok, strojov a zariadení a posypového materiálu pri zimnej údržbe.  Predmetom zákazky nie je dodanie čistiacich a hygienických potrieb ako sú saponáty, mydlá, papierové vreckovky,toaletné papiere, vrecia na odpad.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie