Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania papier zobrazujem 115 z 312 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národný ústav detských chorôb
Upratovacie a čistiace služby   
Predmetom zákazky sú komplexné upratovacie a čistiace služby včítane dezinfekčných činností vo vnútorných objektochNÚDCH v postavení verejného obstarávateľa a budúceho objednávateľa, na celkovej ploche vnútorných priestorov cca49 697,19 m2. Súčasťou poskytovaných služieb bude presun komunálneho a nebezpečného odpadu určeným spôsobomna stanovené miesta, vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, plastových vriec malých a veľkýchna odpad vo farebnom prevedení (priehľadné komunálny odpad do malých košov môžu byť čierne, červené infekčný abiologický odpad, modré papier, zelené sklo, žlté plasty) a mechanizmov potrebných na vykonávanie požadovanýchslužieb v rozsahu a časových intervaloch určených objednávateľom. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Kancelárske potreby   
Dodanie kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, obálok a fólií v rámci celého Slovenska v súlade so špecifikáciamipredmetu zákazky uvedených v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok   
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov v súlades ustanovením § 152 ods. 2 a ods. 5 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov formoustravovacích poukážok v listinnej (papierovej) podobe s ochrannými prvkami zabezpečujúcimi dostatočnú ochranu protifalšovaniu a zneužitiu, vo vybraných zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača s podávaním polievky, hlavnéhojedla a vhodného nápoja podľa obedového menu alebo podľa vlastného výberu z jedálneho a nápojového lístka, a tonajmä v reštauráciách alebo samoobslužných zariadeniach s celoročnou prevádzkou počas pracovného týždňa.Nominálna hodnota jednej stravnej poukážky sa požaduje vo výške 4,00 €.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Kancelárske potreby a kancelársky papier   
Predmetom je dodanie kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove,vrátane služieb , ktoré súvisia s dodaním tovaru na miesto dodania.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky -  Akvizičná agentúra
Tlačiarenské služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie polygrafických služieb pre potreby Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR v súvislosti s tlačou kníh, bružúr, periodík, informačných tabúľ, služobných pomôcok (veľkoformátová tlač), kalendárov, obalov na kalendáre, obalov A4, lepených blokov, vstupeniek, samolepiek, služobných pomôcok, voľných listov, kartičiek, pozdravov, menoviek, dvojlistov a iných podobných tlačovín, tlač na pevnépodkladové materiály, tlač na samolepiaci papier a polep pevného podkladového materiálu s povrchovou úpravou do exteriéru t.j. zabezpečenie všetkých etáp polygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na určené miesto dodania. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie požadovanej služby spojené s tlačou, vrátane dopravy do miesta dodania a balenia.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
RECYPLAST Snina s.r.o.
Recyklácia odpadových fólií – pracia linka   
Predmetom zákazky je recyklácia odpadových fólií - pracia linka. Linka bude riešená ako sústava navzájom prepojených strojov a zariadení, ktoré zabezpečia vypranie odpadovej fólie,vysušenie, pomletie a zrecyklovanie do výstupnej formy aglomerátu pre ďalšie finálne spracovanie.  Vstupnou surovinou bude lisovaná, triedená fólia LDPE, LLDPE a HDPE rôzneho stupňa znečistenia, nie všaknebezpečnými látkami. Linka bude primárne spracovávať čistú a znečistenú fóliu do 20 % znečistenia, bude všakschopná spracovať, do rovnakej kvality ako bežnú fóliu, aj silne znečistenú fóliu (napr. agrárnu fóliu) so stupňomznečistenia do 40 %. Chod linky bude riadený automaticky v kombinácii so zadávaním príkazov obsluhou. Základný popis požadovanej technológie spracovania fólie je nasledovný 1.Pomletie napr. v pomalobežnom drviči, resp. shredri, 2.Hrubé pranie, odstránenie papierových etikiet a pod., 3.Separácia, 4.Druhý resp. tretí stupeň prania z dôvodu požadovanej čistote 5.Odstránenie vody, sušenie do požadovaného stupňa vlhkosti max. 4 %, 6.Aglomerácia.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
ID Reklama s.r.o.
Technológia na výrobu papierových tašiek s vyseknutým uchom   
Predmetom zákazky je dodanie novej technológie na výrobu papierových tašiek s vyseknutým uchom. Technológia musíbyť komplexná, t. j. musí umožniť automatizovanú výrobu hotového výrobku (papierovej tašky) v rámci jedného výrobného procesu. Nová technológia musí umožniť výrobu papierových tašiek z kotúča papiera, pričom technológia musí umožňovať výrobu papierových tašiek s vyseknutým spevneným uchom. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodaniena miesto realizácie, osadenie, zapojenie a kompletné nastavenie predmetnej technológie, t. j. uvedenie do prevádzky.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok   
Predmetom zákazky je nákup papierových stravných poukážok za účelom splnenia povinnosti verejného obstarávateľaako zamestnávateľa v súvislosti s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskoršíchpredpisov (ďalej len ZP), v zmysle ktorého je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zamestnancom stravovanie najmäposkytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny.   Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s jeho plnením (napr. provízie, služba v podobenabalíčkovania a doručenia stravných poukážok na miesta dodania, administratívne úkony..)
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
KNIHAREN, s. r. o.
Podpora a rast spoločnosti KNIHAREN, s.r.o.   
Predmet zákazky pozostáva z troch logických celkov Logický celok č. 1 Automatická linka na väzbu V1 - 1 ks Logický celok č. 2 Poloautomatická linka na väzbu kovovým hrebeňom - 1 ks Logický celok č. 3 Dvojvretenová vŕtačka papiera - 1 ks Požadované parametre predmetu zákazky sú uvedené v opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou súťažnýchpodkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Harona s.r.o.
Vybudovanie previnovacej prevádzky pre veľkorozmerové papierové baly   
Predmetom zákazky je Prevíjačka a rezačka kotúčov papiera Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Nákup stravných poukážok   
Predmetom zákazky je nákup stravných poukážok v papierovej forme pre zabezpečenie stravovania zamestnancov UPJŠv Košiciach v zmysle §152 Zákonníka práce.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Okresný súd Malacky
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok   
Predmetom zákazky je výroba, dodanie stravných poukážok v papierovej forme (nie elektronické karty a inéprostriedky). Stravné poukážky Objednávateľovi a jeho zamestnancom zabezpečujú možnosť stravovať sa v súlade sovšeobecne záväznými právnymi predpismi pracovnoprávneho charakteru. Zákazka pozostáva z tlače, balenia stravnýchpoukážok a ich dopravy na miesto dodania, a to na základe objednávok Objednávateľa, za podmienok uvedených vrámcovej dohode a v príslušnej objednávke. Bližšie podmienky dodania tovaru sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina
SLUŽBY V OBLASTI NAKLADANIA S ODPADMI V MIKROREGIÓNE TERCHOVSKÁ DOLINA   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a zneškodnením/zhodnocovanímkomunálnych odpadov/vytriedených zložiek komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a separovanéhozberu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území MikroregiónuTerchovská dolina (Terchová, Teplička nad Váhom, Gbeľany, Strečno, Varín, Krasňany, Nezbudská Lúčka, Stráža,Stráňavy, Zázrivá, Lutiše, Nededza, Mojš, Lysica, Belá, Kotrčiná Lúčka, Dolná Tižina). Jedná sa o zmesový komunálnyodpad od obyvateľstva a podnikateľského sektora, objemný odpad, drobný stavebný odpad, plasty, sklo, papier, kovovéobaly, kompozitné obaly a vyseparované nebezpečné zložky odpadu od obyvateľstva. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Kancelárske potreby a kancelársky papier   
Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika vKošiciach, jej fakulty a pracoviská, vrátane dodania na miesto určenia. Uchádzač zabezpečí dodanie tovaru a dopravu domiesta plnenia určeného verejným obstarávateľom na základe priebežných objednávok počas platnosti rámcovejdohody.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
PRINTON s.r.o.
Posilnenie konkurencieschopnosti a rast spoločnosti PRINTON s.r.o.   
Predmet zákazky pozostáva z desiatich logických celkov  Logický celok č. 1 CTP zariadenie na osvit ofsetových platní - 1 ks Logický celok č. 2 Výsekový automat s razbou za horúca - 1 ks Logický celok č. 3 Sieťotlačový automat - 1 ks Logický celok č. 4 Sieťotlačový automat - 1 ks Logický celok č. 5 Rezačka papiera - 1 ks Logický celok č. 6 Doplnenie UV lakovania a UV sušenia na ofsetový stroj - 1 ks Logický celok č. 7 Automatická skladačka z role na arch - 1 ks Logický celok č. 8 Vŕtačka papiera - 1 ks Logický celok č. 9 Automatická rezačka a falcovačka - 1 ks Logický celok č. 10 Digitálna tlačiareň samolepiacich materiálov v roliach - 1 ks  Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie