Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania papier zobrazujem 115 z 215 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Kancelárske potreby   
Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera podľa technickej špecifikácie, vrátaneslužieb súvisiacich s plnením predmetu zákazky, najmä doprava, vykládka a pod.   Služby súvisiace s plnením predmetu zákazky  - zabezpečenie dopravy - doprava tovaru na miesta dodania, najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia písomnejobjednávky dodávateľom,  - zabezpečenie vykládky - vyloženie dodaného tovaru na miesto dodania.   Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady vynaložené v súvislosti s plnením predmetu zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov   
1/4 Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
GLspol, s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku – GLspol, s.r.o.   
Logický celok 1 Príprava tlačovín Spočíva v tlači na digitálnom tlačovom stroji pomocou tonerov CMYK. Ďalej ide o rezanie papiera pomocou stohovejrezačky na mechanickom princípe.  Logický celok 2 Zošľachťovanie tlačovín Spočíva v laminovaní a parciálnom laminovaní pomocou laminovacieho stroja a v skladaní papiera pomocou skladaciehostroja  Logický celok 3 Jednotka na viazanie Spočíva v konečnom viazaní hárkov do väzby V1, tzv. brožúrovej väzby, pričom stroj poskytne zároveň čelný orez. Ďalejide o lepenú väzbu V2, ktorá spočíva v osadení a prilepení hárkov do obálky, pričom stroj poskytne aj nevyhnutnébigovanie obálky. Špirálová väzba pripraví hárky pomocou dierovacieho stroja a následne zaviaže hárky do kovovejšpirály pomocou viazacieho stroja.   Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov(Príloha č.1.1, č.1.2 a č.1.3)
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Slovenská pošta, a.s.
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb   
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb - čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody za I. Q. 2018.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Kancelárske potreby a kancelársky papier   
Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika vKošiciach, jej fakulty a pracoviská, vrátane dodania na miesto určenia. Uchádzač zabezpečí dodanie tovaru a dopravu domiesta plnenia určeného verejným obstarávateľom na základe priebežných objednávok počas platnosti rámcovejdohody.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kancelársky papier   
Predmetom zákazky je nákup kancelárskeho papiera podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch, vrátane služieb spojených s dodaním tovaru do sídla verejného obstarávateľa vrátane vyloženia v mieste jeho uloženia a zabezpečenia ekologickej likvidácie všetkých použitých jednorazových obalov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Slovenská pošta, a.s.
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov   
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov bližšie špecifikovaných v Prílohe č. 1 súťažnýchpodkladov a Rámcovej dohody.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Kancelárske potreby   
Dodanie kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, obálok a fólií v rámci celého Slovenska v súlade so špecifikáciamipredmetu zákazky uvedených v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Mesto Dunajská Streda
„Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“   
Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneníniektorých zákonov (ďalej len Zákon) zákazka na poskytnutie služby s predmetom podrobne vymedzeným v týchtosúťažných podkladoch (ďalej len týchto SP). Predmetom zákazky pod názvom Stravovanie zamestnancov papierovéstravné poukážky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č.311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákonč. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov formoupapierových stravných poukážok, v zmluvných stravovacích zariadeniach akceptujúcich stravné poukážky uchádzača. 1/3
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Krajská prokuratúra
Stravovanie zamestnancov - papierové stravné poukážky   
Poskytovanie stravovacích služieb formou papierových stravných poukážok pre Krajskú prokuratúru Žilina a okresnéprokuratúry v jej obvode
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Kancelárske potreby a kancelársky papier   
Predmetom je dodanie kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove,vrátane služieb , ktoré súvisia s dodaním tovaru na miesto dodania.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
ID Reklama s.r.o.
Technológia na výrobu papierových tašiek s vyseknutým uchom   
Predmetom zákazky je dodanie novej technológie na výrobu papierových tašiek s vyseknutým uchom. Technológia musíbyť komplexná, t. j. musí umožniť automatizovanú výrobu hotového výrobku (papierovej tašky) v rámci jedného výrobného procesu. Nová technológia musí umožniť výrobu papierových tašiek z kotúča papiera, pričom technológia musí umožňovať výrobu papierových tašiek s vyseknutým spevneným uchom. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodaniena miesto realizácie, osadenie, zapojenie a kompletné nastavenie predmetnej technológie, t. j. uvedenie do prevádzky.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
G-S s.r.o.
Inovácia výrobného procesu spoločnosti G-S s.r.o.   
Predmetom zákazky je technológia na rezanie kartotechnických produktov - Rezacie laserové centrum na papier, ktoré bude osadené v sídle spoločnosťi G-S s.r.o.Dopravná 1364, 95501 Topoľčany. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov a kúpnej zmluvy.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR   
Predmetom zákazky je dodanie xerografického papiera formátu A4 a A3 podľa technickej špecifikácie uvedenej v opise predmetu zákazky súťažných podkladov pre organizácie v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny vrátane súvisiacich služieb, t. j. dodávka, doprava, vykládka na základe Rámcovej dohody a písomnej objednávky prostredníctvom elektronického objednávacieho systému predávajúceho. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Služby obce Kláštor pod Znievom s. r. o.
Vybavenie zberného dvora   
Predmetom zákazky bude dodávka  1.časť zákazky "Zberové vozidlo"  a) vozidlo na zber separovaných odpadov, 1 ks b) jednoramenný nosič kontajnerov, 1 ks c) hydraulický žeriav, 1 ks  2.časť zákazky "Kontajnery"  a) kontajnery na plasty, 10 ks b) kontajnery na papier, 10 ks c) kontajnery na sklo, 10 ks  1/4 d) kontajnery na nebezpečný odpad, 2 ks e) kontajnery na stavebný odpad, 2 ks f) kontajnery na veľkorozmerný odpad, 10 ks g) kancelársky kontajner, 1 ks  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, je uvedené v Súťažnýchpodkladoch, časť C. Opis predmetu zákazky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie