Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania papier zobrazujem 115 z 260 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie.   
Dodanie kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, obálok a fólií v rámci celého Slovenska v súlade so špecifikáciamipredmetu zákazky uvedených v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Polygrafický materiál   
Predmetom zákazky je dodávka polygrafického materiálu ( papier, kartón a lepenka), vrátane obalov a dopravy predmetu zákazky do miesta plnenia a vyloženia tovaru na mieste dodania.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky -  Akvizičná agentúra
Tlačiarenské služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie polygrafických služieb pre potreby Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR v súvislosti s tlačou kníh, bružúr, periodík, informačných tabúľ, služobných pomôcok (veľkoformátová tlač), kalendárov, obalov na kalendáre, obalov A4, lepených blokov, vstupeniek, samolepiek, služobných pomôcok, voľných listov, kartičiek, pozdravov, menoviek, dvojlistov a iných podobných tlačovín, tlač na pevnépodkladové materiály, tlač na samolepiaci papier a polep pevného podkladového materiálu s povrchovou úpravou do exteriéru t.j. zabezpečenie všetkých etáp polygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na určené miesto dodania. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie požadovanej služby spojené s tlačou, vrátane dopravy do miesta dodania a balenia.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
IMAGEWELL, s.r.o.
Výrobná linka na produkčný proces potlače plagátového, baliaceho a termotransferového papiera   
Výrobná linka na produkčný proces potlače plagátového, baliaceho a termotransferového papiera. Technológiapozostáva z podávača, tlačiarne, sušiča a rezacieho zariadenia v jednej kontinuálnej linke, bez potreby zásahu človeka vktoromkoľvek z týchto procesov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD v DPMK, a.s.   
Predmetom zákazky je dodávka zariadení pre samoobslužný výdaj elektronických cestovných lístkov v autobusoch MHD,zvyčajne označované ako čítačky cestovných lístkov. Zariadenie bude slúžiť aj označenie skôr zakúpených papierovýchlístkov, zakupovanie cestovných lístkov z kreditu na BČK a pre overenie platnosti skôr zakúpených elektronických lístkov(napr. pri prestupe).  Dodané zariadenia musia byť plne kompatibilné s existujúcim vybavovacím systémom verejného obstarávateľa (nejde oúplnú obmenu odbavovacích systémov, ale o čiastočnú), viď príloha č. 3 súťažných podkladov.   1/7 Verejný obstarávateľ nadväzne na svoje reálne existujúce právne a spoločenské záväzky smerom k výkonu verejnejosobnej dopravy vo verejnom záujme požaduje ako základné splnenie podmienky kompatibility plnú akceptáciu platnejtarify DPMK zverejnenej na web adrese http//dpmk.sk/prepravne-podmienky/tarifa-0 ako aj platného prepravnéhoporiadku podľa http//dpmk.sk/prepravne-podmienky . Pri uvedenej požiadavke je potrebné vychádzať zo skutočnosti,že verejný obstarávateľ aktuálne akceptuje preukazy všetkých stredných aj vysokých škôl v SR ako aj iných subjektovna báze dát v čipových kartách, pričom technickú časť, realizačnú a právnu rovinu si zabezpečuje každý takýto subjektosobitne a mimo dosah a možnosti riešenia zo strany verejného obstarávateľa (DPMK). Verejný obstarávateľ nemážiadny vplyv na predmetné dáta, na údaje v čipe a ani na grafickom vyhotovení preukazov, nemá žiadnu priamu zmluvus tretími subjektami. Verejný obstarávateľ požaduje, aby každý uchádzač preukázal vlastné riešenie kompatibility a implementačného procesunasledovne  Predložením detailného opisu ponúkaného riešenia v kontexte požiadaviek a to hlavne platnej tarify a prepravenéhoporiadku.  Opis riešenia musí pritom obsahovať detailnú právnu, technickú a realizačnú analýzu navrhovaného riešenia, z ktorejbude jednoznačne vyplývať, ako sa ponúkané technické zariadenia stanú súčasťou celkového aktuálne prevádzkovanéhosystému a aký to bude mať reálny dopad pre cestujúcich v kontexte platnej tarify. Akékoľvek implementáciou zariadenívyvolané náklady sú pre verejného obstarávateľa neprijateľné, všetky potrebné náklady znáša uchádzač. Verejný obstarávateľ nevlastní, nemá k dispozícii a nemôže teda poskytnúť záujemcom/uchádzačom a ani úspešnému(víťaznému) uchádzačovi špecifikácie rozhraní k čipovým kartám Mifare Classic, Mifare DESfire, dátové štruktúry kariet,prístupové kľúče ku kartám a softvérové riešenia. Požadované skutočnosti sú vlastníctvom súčasného dodávateľa zariadení riadiaceho, informačného, kontrolného,tarifného a odbavovacieho systému, ktorým je subjekt TransData, s.r.o., M.R. Štefánika 139, Žilina. Verejný obstarávateľ vyžaduje kompatibilitu ponúknutých zariadení odbavovacieho systému s existujúcimi rozhraniami používanými v Dopravnom podniku mesta Košice, a.s. , Bardejovská 6, Košice. Na účely vzájomnej komunikácie zariadení tarifno-informačného systému musia byť prípadné modifikácie interfejsov,resp. rozhraní súčasťou riešenia dodávateľa a to v cene dodávky. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje poskytnúťúspešnému uchádzačovi (ako zmluvnému partnerovi) súčinnosť pri plnení zmluvy v rámci možností, na ktoré má právnydosah. Súčinnosť pri implementácii vo vzťahu súčasný dodávateľ riadiaceho, informačného, kontrolného, tarifného aodbavovacieho systému a úspešný uchádzač nemôže verejný obstarávateľ právne garantovať, nakoľko uvedené nie je vjeho kompetencii.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Počítacie a účtovacie stroje
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Kancelárske potreby   
Dodanie kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, obálok a fólií v rámci celého Slovenska v súlade so špecifikáciamipredmetu zákazky uvedených v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Čistiace a osobné hygienické prostriedky   
Predmetom zákazky je dodávka čistiacich prostriedkov a osobných hygienických prostriedkov ako napríklad čističodpadov, čistič skla, leštidlo do umývačky, prášok na čistenie, kefka, krém, mydlo, papier toaletný, šampón na vlasy apod. pre odborné útvary JAVYS, a.s.. Tovar sa bude dodávať na základe čiastkových písomných objednávok. Ďalšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Čistiace výrobky
Štátne divadlo Košice
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok   
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Štátneho divadla Košice formou stravnýchpoukážok v papierovej forme v zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača, na základe akceptovania stravnýchpoukážok na obdobie 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, s možnosťou predĺženia o ďalších 12mesiacov. Predpokladaná hodnota zákazky na 12 mesiacov ( bez prípadného predĺženia ) je stanovená verejnýmobstarávateľom v sume 254 250,00 EUR bez DPH. Pracoviská zamestnancov Štátneho divadla Košice sú objekty Hlavná 58, Košice, Hlavná 76, Košice a Južná trieda 60,Košice . Rámcová dohoda bude uzavretá medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom na obdobie 12 mesiacov ododňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, s možnosťou jej predĺženia na ďalšie obdobie 12 mesiacov za rovnakých podmienok. Do predpokladanej hodnoty zákazky bola zahrnutá aj predpokladaná hodnota prípadného predĺženia rámcovej dohody na ďalšie obdobie .
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
RAVENS AD s.r.o.
Technológia pre reklamnú tlačiarenskú produkciu   
Predmetom zákazky je dodanie technológií pre reklamnú tlačovú produkciu, a to A) Technika pre reklamnú tlačovú produkciu 1.Veľkoplošná digitálna tlačiareň- 1 ks 2.Laminátor 1 ks 3.Rezací ploter 1 ks 4.Očkovač na bannery 1 ks 5.UV tlačiareň 1 ks 6.Termolis 1 ks 7.Laserová farebná produkčná tlačiareň 1 ks 8.Rezačka papiera - 1 ks 9.Ryhovací perforovací stroj - 1 ks 10.Laminovací stroj - 1 ks B)Fotografická technika 1.Digitálny fotoaparát zrkadlovka (s príslušenstvom)- 1 ks 2.Držiak pre pozadia s ovládaním 1 ks 3.Štúdiové svetlo 1 ks 4.Štúdiový blesk so statívom 1 ks 5.Fotografický dron (s príslušenstvom) 1 ks C) Počítačová technika 1.Počítač - 2 ks 2.Monitor - 4 ks 3.Notebook 1 ks 4.Profesionálny grafický tablet 1 ks 5.Tablet pc 1 ks D) Kreatívny grafický softvérový balík 1. Kreatívny grafický softvérový balík  1/8 Bližší popis je uvedený v súťažných podkladoch, časť B2. Opis predmetu zákazky
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Národný ústav detských chorôb
Upratovacie a čistiace služby   
Predmetom zákazky sú komplexné upratovacie a čistiace služby včítane dezinfekčných činností vo vnútorných objektochNÚDCH v postavení verejného obstarávateľa a budúceho objednávateľa, na celkovej ploche vnútorných priestorov cca 1/4 49 697,19 m2. Súčasťou poskytovaných služieb bude presun komunálneho a nebezpečného odpadu určeným spôsobomna stanovené miesta, vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, plastových vriec malých a veľkýchna odpad vo farebnom prevedení (priehľadné komunálny odpad do malých košov môžu byť čierne, červené infekčný abiologický odpad, modré papier, zelené sklo, žlté plasty) a mechanizmov potrebných na vykonávanie požadovanýchslužieb v rozsahu a časových intervaloch určených objednávateľom. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
KNIHAREN, s. r. o.
Podpora a rast spoločnosti KNIHAREN, s.r.o.   
Predmet zákazky pozostáva z troch logických celkov Logický celok č. 1 Automatická linka na väzbu V1 - 1 ks Logický celok č. 2 Poloautomatická linka na väzbu kovovým hrebeňom - 1 ks Logický celok č. 3 Dvojvretenová vŕtačka papiera - 1 ks Požadované parametre predmetu zákazky sú uvedené v opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Green Print s.r.o.
Linka na výrobu papierových tašiek.   
Predmetom zákazky je dodanie novej technológie, ktorá musí byť komplexná, t. j. musí umožniť automatizovanú výrobuhotového výrobku (papierovej tašky) v rámci jedného výrobného procesu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí prílohu Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
Mesto Kolárovo
„Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“   
1. Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon) zákazka na poskytnutie služby s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len týchto SP). Predmetom zákazky pod názvom Stravovanie zamestnancov papierové stravné poukážky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákonač. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňazákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovformou papierových stravných poukážok, v zmluvných stravovacích zariadeniach akceptujúcich stravné poukážkyuchádzača. 2. Papierová stravná poukážka musí byť označená nominálnou hodnotou, kalendárnym rokom jej platnosti, číselným alebo čiarovým kódom, termoaktívnym bodom a vodotlačou.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
PROPAGAČNÝ MATERIÁL MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SR - HYGIENICKÝ BALÍČEK PRE PACIENTOV   
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa dodať verejnému obstarávateľovi/kupujúcemu predmet zákazkyPropagačný materiál Ministarstva zdravotníctva SR - hygienický balíček pre pacientov, uvedený v časti SP B.1 Opispredmetu zákazky a B.2 Návrh kúpnej zmluvy - obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. Zlepšenie pozitívneho vnímania MZ SR a ním vykonaných aktivít hygienický balíček pre pacientov. Hygienický balíčekpozostávajúci z 1 ks toaletného papiera, 1 ks hygienických papierových vreckoviek, 1 ks toaletného mydla, 1 ks telovéhoa vlasového šampónu a 1 ks dentálneho setu (a. zubná kefka, b. zubná pasta) je balený spolu v 1 ks plastového obalu.Obal je priehľadný, uzatvorený, veľkosť dostatočná pre celý obsah tovaru, ktorý je súčasťou propagačného materiálu.Obal je potlačený logom MZ SR. Tovar bude dodaný na miesta výdaja špecifikované v prílohe č. 2 kúpnej zmluvy, razročne počas dvoch rokov.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok   
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov v súlades ustanovením § 152 ods. 2 a ods. 5 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov formoustravovacích poukážok v listinnej (papierovej) podobe s ochrannými prvkami zabezpečujúcimi dostatočnú ochranu protifalšovaniu a zneužitiu, vo vybraných zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača s podávaním polievky, hlavnéhojedla a vhodného nápoja podľa obedového menu alebo podľa vlastného výberu z jedálneho a nápojového lístka, a tonajmä v reštauráciách alebo samoobslužných zariadeniach s celoročnou prevádzkou počas pracovného týždňa. Nominálna hodnota jednej stravnej poukážky sa požaduje vo výške 4,00 €.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie