Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania papier zobrazujem 115 z 425 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ARRIVA Michalovce, a.s.
Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému autobusov východnej časti Košického samosprávneho kraja   
Všeobecný popis Palubný počítač (PP alebo aj strojček) je zariadenie pre vybavenie cestujúceho cestovným lístkom (CL) s využitím tarifného systému, cestovných poriadkov (CP), vzorových záznamov (VZZ), a pod. PP zároveň ukladá štatistiku vydanýchCL, počet osôb, batožiny a pod. na jazdených spojoch. PP za pomoci GPS zaznamenáva čas, trasu, komunikuje online sdispečerským systémom cez GSM/3G/LTE. Štatistika a podklady pre strojček sa nahrávajú a vyčítavajú cez Wifi aGSM/3G/LTE. PP spracováva udalostné operácie. Tlačiareň palubného počítača je zariadenie na tlač CL s integrovanou čítačkou BČK, 2D, EMV. Rozvodová doska (komunikačná doska) je zariadenie umožňujúce komunikáciu PP a ďalších periférií ako sú autobusovétabule, kamerový systém, vozidlové Wifi a pod. Programové vybavenie zariadení (frontoffice) je operačné a aplikačné programové vybavenie konkrétneho vozidlovéhozariadenia, ktoré zabezpečuje, že dané zariadenie má nadefinované funkcionality. Aplikačné programové vybavenie (backoffice alebo aj Dopravný IS) obslužného systému predstavuje komplex programov, slúžiacich k tvorbe plánov dopravy, taríf, cenníkov a podobne. Svoje výstupy poskytuje dispečerskému systému a ekonomickému IS. Realizuje prípravu dát pre PP a spracovanie dát z PP. Dispečerský systém je informačný systém monitoringu a riadenia dopravy v reálnom čase. Používa vstupné dáta zDopravného IS a dáta z PP. Ekonomický systém je podnikový ekonomický IS. Vybavovací systém tvorený PP, tlačiarňou s integrovanou čítačkou, vozidlovým kamerovým systémom a vozidlovým Wifimusí zabezpečiť -Výdaj CL pre cestujúceho, alebo skupinu cestujúcich podľa aktuálnych cenníkov, taríf, CP, a pod. -Uchovanie dát o tržbách, kartách, časoch, tarifách a ďalších štatistikách potrebných v doprave a ekonomike pre ďalšiespracovanie. -Identifikáciu a zaznamenanie prihlásenia vodiča v čase. -Výdaj počiatočného lístka a konečného lístka na vodiča.  1/4 -Prácu s DZVV (denný záznam vozidla), IČV (identifikačné číslo vozidla), Turnusom, Linkou a Spojom. -Prácu so všetkými tarifnými špecifikami, nastaveniami, odchýlkami pre predaj cestovných dokladov a batožiny. -Podporné funkcie pre vodiča, ako je tlač zastávok na linke, zoznam cestujúcich, zoznam GPS súradníc na spoji, a podobne. -Pomocou GPS zaznamenáva pozíciu vozidla a podľa nej prepína východziu zastávku. -Informáciu o obsaditeľnosti vozidla a počte vystupujúcich cestujúcich na zastávke. -Komunikáciu s dispečerským systémom online. -Prácu s kartami cestujúcich v platnej tarife cez integrovanú čítačku bezkontaktných čipových kariet Mifare Classic, Mifare Desfire EV1 a Mifare Desfire EV2. Taktiež sa vyžaduje aj integrovaná čítačka EMV kariet a 2D kódu. -Komunikáciu čítačky kariet cez jeden, alebo viac SAM modulov s kľúčmi k dopravnej aplikácii, podľa potreby tak, abybola zabezpečená otvorenosť a kompatibilita systému. -Tlač CL cez termotlačiareň s informačným displejom pre cestujúceho a jednoduchou výmenou kotúčika papiera. -Akustickú a vizuálnu signalizáciu pri tlačení CL hradeného kartou. -Automatickú tlač definovaných informácií pre prepravnú kontrolu po priložení Revízorskej karty. -Zápis dát, hlavne zmeny zostatku EP do pamäte bezkontaktnej čipovej karty. -Pružnosť systému pri výmene dát s centrálou, zmene dát Tarifného systému, vyčítanie štatistiky, nahratie CP, cien, apod. -Nahrávanie vstupných dát pre vybavovací systém automaticky z Dopravného IS využívaného dopravcom. -Vyčítavanie a spracovanie výstupných dát z vybavovacieho systému automaticky do Dopravného IS využívaného dopravcom. -Komunikáciu cez rozhranie Wifi, Ethernet, 3G/4G, RS232/RS485, USB. (tabule a iné periférie) -Stream z vozidlového kamerového systému na povel vodiča. PPožadované technické a prevádzkové parametre predmetu zákazky musia rešpektovať súčasný stav tarifného a informačného systému ARRIVA Michalovce, a.s..
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Mesto Dunajská Streda
„Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby mesta Dunajská Streda“   
1.Verejný obstarávateľ požaduje v súlade s ustanovením § 152 Zákonník práce a v súlade s ustanovením § 75 zákonaNR SR č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečenie poskytovaniastravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. 2.Stravná poukážka je určená výlučne na úhradu stravy v určených stravovacích zariadeniach, alebo na úhradu vobchodoch poskytujúcich polotovary a suroviny slúžiace na prípravu teplého jedla. Stravná poukážka musí byť riadnečitateľne označená a obsahuje najmä onázov a logo predávajúceho onominálnu hodnotu jednej stravnej poukážky v EUR ominimálne štyri ochranné prvky proti falšovaniu používané pre tlač cenných papierov (napr. číselný resp. čiarový kód,termoaktívny bod a vodotlač atď.) orok platnosti stravnej poukážky alebo inak zistiteľné, pričom stravná poukážka musí byť platná pre rok, v ktorom sauzatvorila rámcová dohoda, opoučenie pre spotrebiteľa, Stálosť papiera musí zodpovedať technickým požiadavkám platných noriem. Ochranné prvky stravnej poukážky tvorí súbor prvkov, ktoré chránia stravnú poukážku pred zneužitím.  1/5  3.Nominálna hodnota a predpokladané množstvo papierových stravných poukážok onominálna hodnota požadovaných papierových stravných poukážok je 3,90 EUR, opredpokladané množstvo stravných poukážok odobratých za 24 mesiacov je 69 000 kusov. oUvedené množstvá sú predpokladané za obdobie platnosti rámcovej dohody a môžu byť verejným obstarávateľomznížené alebo zvýšené. 4.Papierové stravné poukážky bude verejný obstarávateľ objednávať podľa svojich aktuálnych potrieb, formou písomnejobjednávky. Uchádzač je povinný dodať papierové stravné poukážky v požadovanej hodnote a množstve, ktoré verejnýobstarávateľ určí v objednávke a v lehote určenej v súťažných podkladoch, t.j. lehota na dodanie stravných poukážok je1 pracovný deň odo dňa doručenia objednávky. Uchádzač doručí predmet obstarávania na miesto dodania, t.j. naadresu verejného obstarávateľa.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Xerografický papier z FEÚ pre vybrané organizácie rezortu MPSVR SR   
Predmetom zákazky je dodanie xerografického papiera formátu A4 a A3 financovaného z fondov EÚ (FEÚ). Špecifikácia,bližšie informácie a predpokladané množstvá sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
„Letná údržba“   
Predmetom zákazky Letná údržba je poskytnutie služieb súvisiacich s komplexnou údržbou verejnej zelene - trávnikov,odstraňovaním buriny z obrubníkov ciest, parkovísk a chodníkov mechanicky a čistením dažďových vpustí v katastrálnomúzemí Vrakuňa.  Charakteristika jednotlivých služieb Letná údržba pre potreby tohto verejného obstarávania   A.Údržba verejnej zelene trávnikov zahŕňa jarné vyhrabávanie lístia po zídení snehu s odvozom zhrabkov a jesenné vyhrabávanie lístia s odvozom zhrabkov.Početnosť 3-krát ročne,  kosenie so zhrabávaním a odvozom zhrabkov, zber papiera a iného odpadu s odvozom. Početnosť 5-krát ročne. Verejný obstarávateľ má v správe alebo vo vlastníctve 202 700 m2 verejnej zelene-trávnikov, kde zabezpečuje kosenietrávnikov.  B.Odstraňovanie buriny z obrubníkov ciest, parkovísk a chodníkov mechanicky zahŕňa Odstraňovanie buriny zobrubníkov ciest, parkovísk a chodníkov mechanicky vrátane odvozu a likvidácie odpadu.  Početnosť 1-krát mesačne, maximálne 9-krát ročne podľa skutočných potrieb verejného obstarávateľa.  C.Čistenie dažďových vpustí zahŕňa  1/5 čistenie drieku vpustu a pretláčaním odsatím a prepláchnutim,  čistenie prípojky vpustu tlakovou hadicou (krt) s následným prepláchnutim,  odstránenie nečistôt povrchu komunikácie,  čistenie dažďových kanalizácií tlakovou hadicou (krt) s následným odsatím materiálu z kanalizácie, čistenie vsakovacích jám, priepustov a odtokových potrubí prepláchnutim a následným odsatím materiálu,  likvidácia vyťaženého materiálu odvozom na skládku ÚČOV,  vyfrézovanie prípojky uličného vpustu (v prípade ak je to uvedené v čiastkovej objednávke),  kamerová skúška stavu prípojky uličného vpustu (v prípade ak je to uvedené v čiastkovej objednávke).  Úspešný uchádzač bude uvedené služby poskytovať za podmienok stanovených v zmluve, pravidelne od pondelka donedele počas celého kalendárneho roka, na základe mesačne konkretizovaných požiadaviek verejného obstarávateľa.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Žilinský samosprávny kraj
Rekonštrukcie mostných objektov v Žilinskom kraji – I. etapa   
Rekonštrukcie mostných objektov v Žilinskom kraji I. etapa.  1. časť Prestavba mostného objektu ev.č. MO 2021-001 v k.ú. Makov.  2. časť Prestavba mostného objektu ev.č. 2333-001 ponad rieku Váh v k.ú. mesta Liptovský Mikuláš - Ploštín.  3. časť Rekonštrukcia mostného objektu MO 2224-012 most cez tok Ľupčianka v k.ú. obce Partizánska Ľupča.  Súčasťou predmetu zákazky podľa jednotlivých častí predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácieskutočného zrealizovania predmetu zákazky a porealizačné geodetické zameranie predmetu zákazky oprávnenou osobouv digitálnej aj papierovej forme.   Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch a v samostatnej prílohe B1 až B3(projektové dokumentácie, výkazy výmer, opis predmetu zákazky, stavebné povolenia).
Stavebné práce
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Xerografický papier z FEÚ pre vybrané organizácie rezortu MPSVR SR   
Predmetom zákazky je dodanie xerografického papiera formátu A4 a A3 financovaného z fondov EÚ (FEÚ).Špecifikácia,bližšie informácie a predpokladané množstvá sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Kancelárske potreby   
Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera, podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č.1 k Rámcovej dohode, vrátane služieb, súvisiacich s plnením predmetu zákazy, najmä dodávka, doprava, vykládka apod., a to na základe písomných objednávok, vystavených počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody a podľa potriebverejného obstarávateľa. Služby súvisiace s dodaním predmetu zákazky Zabezpečenie dopravy - doprava tovaru namiesta dodania, podľa Prílohy č. 1 Rámcovej dohody, najneskôr do 5 pracovných dní od prevzatia písomnej objednávkya zabezpečenie vykládky - vyloženie dodaného tovaru na miesto určené v objednávke. Podrobný opis predmetu zákazkyje uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
eurobus, a.s.
Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému západnej časti Košického samosprávneho kraja   
Predmet zákazky sa skladá z nasledovných logických celkov - Logický celok 1 Palubný počítač HW, palubný počítač SW - Logický celok 2 Tlačiareň papierových cestovných lístkov s čítačkou BČK, čítačkou EMV kariet a čítačkou 2D kódu - Logický celok 3 Komunikačná jednotka - Logický celok 4 Základňa k palubnému počítaču a tlačiarni s čítačkami BČK, EMV a 2D kódu - Logický celok 5 Personalizačné pracovisko pregrafickú a elektronickú personalizáciu bezkontaktných čipových kariet(ďalej iba personalizačné pracovisko) - Logický celok 6 Aplikácia pre kontrolnú činnosť dopravcu kontrola cestovných lístkov (ďalej aj revízorská čítačka) - Logický celok 7 Vozidlový kamerový systém - Logický celok 8 Verejná WIFI sieť vo vozidle - Logický celok 9 Vozidlový panelový informačný systém - Logický celok 10 Inštalácia a montáž - Logický celok 11 Školenie Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Slovenské technické múzeum
Stravovacie poukážky pre zamestnancov Slovenského technického múzeá   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích poukážok v papierovej forme pre zamestnancov Slovenskéhotechnického múzeá v zmluvných stravovacích zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravináchprevádzkovaných na území Slovenskej republiky akceptujúcich stravovacie poukážky v papierovej forme (ďalej lenpoukážky).
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok v papierovej podobe   
Predmetom zákazky je Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok. Stravná poukážka nemácharakter všeobecného platobného prostriedku a je určená výlučne na úhradu stravy v určených stravovacíchzariadeniach, alebo úhradu v prevádzkach a obchodoch poskytujúcich polotovary a suroviny slúžiace na individuálnuprípravu teplého jedla (predajne potravín).  Nominálna hodnota stravnej poukážky je stanovená na 4,00 € počas doby poskytovania služby. Stravné poukážky budúverejnému obstarávateľovi dodávané v ním požadovanej nominálnej hodnote.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Žilinský samosprávny kraj
Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP   
Predmetom zákazky je výber dodávateľa xerografického papiera pre Úrad Žilinského samosprávneho kraja a jehoorganizácie v zriaďovateľskej spôsobnosti ŽSK (ďalej OvZP). Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky sú uvedenév časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Zákazka pozostáva z dodávania požadovaného tovaru v rozsahu uvedenom v bode B.1 Opis predmetu zákazkysúťažných podkladov, na miesto určenia v zmysle potrieb jednotlivých zariadení. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia a vyloženie tovaru na miesto plnenia kupujúceho vzmysle potrieb jednotlivých zariadení, na základe vystavených čiastkových objednávok.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodanie tovaru s potlačou pre Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru s potlačou pre Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len tovar spotlačou). Ide o tovar, ktorý je určený na prezentačné účely, potlačený logom NKÚ SR, napr. - vizitka, - menovka, -kompilentka, - hlavičkový papier, - obálka DL, - folder, - blok poznámkový, - nálepka, - šnúrka na krk, - pero. Podrobnášpecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1 tejto výzvy. Predmet obstarávania nie je rozdelený na časti aobsahuje dodanie tovaru s potlačou. Tovar s potlačou zahŕňa, grafické spracovanie grafický návrh definovaný podľapožiadavky objednávateľa, prípravu do tlače - sadzba, zalomenie, korektúry a prípravu tlačových podkladov, výroburaznice, tlač a ďalšie spracovanie potrebné pre tlač požadovaných tlačovín.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
2020-02 Spotrebný laboratórny a zdravotnícky materiál   
Predmetom zákazky je nákup spotrebného laboratórneho a zdravotníckeho materiálu, potrebného na výskum a výukupre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  Konkrétne pôjde o materiály zo skla, plastu a gumy, chromatografického materiálu, špeciálneho a sterilného materiálu,stomatologického materiálu a materiálu z kovu ako sú rôzne typy a druhy sklených bánk a fliaš, byriet, kyviet, kadičiek,lievikov, mikrostriekačiek, misiek, držiakov, hadíc, kryoboxov, rôzne druhy ferúľ, silikagélov, pipiet, kultivačnýchplatničiek, mikroskúmaviek, špičiek, filtračných papierikov, obväzov, vriec, injekčných ihiel, injekčných striekačiek,držiakov, miešadiel, lyžičiek, svoriek, skalpelov, pinziet a stojanov, a materiály, používané v stomatológii. Predmet zákazky je rozdelený na sedem (7) samostatných častí  Časť A Zdravotnícky a laboratórny materiál zo skla Časť B Zdravotnícky a laboratórny materiál z plastu, gumy  Časť C Chromatografický laboratórny materiál Časť D Špeciálny a sterilný zdravotnícky a laboratórny materiál Časť E Rôzny jednorazový zdravotnícky a laboratórny materiál  Časť F Zdravotnícky a laboratórny materiál z kovu Časť G Stomatologický zdravotnícky a laboratórny materiál - Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky, na viacero častí predmetu zákazky alebo na všetkyčasti predmetu zákazky. V rámci jednej časti musí uchádzač predložiť ponuku na všetky položky.  1/8 - Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a rozsah jednotlivých položiek častí predmetuzákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v prílohách B.1-A až G súťažných podkladov.  - Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby, súvisiace s dopravou na miesto plnenia, s vyložením všetkého požadovanéhotovaru na mieste určenom verejným obstarávateľom, vrátane uloženia tovaru do priestorov verejného obstarávateľa,ktoré určí verejný obstarávateľ v jednotlivých objednávkach.  - Predpokladané množstvá jednotlivých položiek sú uvedené v Prílohe B.1-A až G súťažných podkladov. Verejnýobstarávateľ si vyhradzuje právo považovať predpokladané množstvá za nezáväzné. V prípade potreby si verejnýobstarávateľ vyhradzuje právo objednať nižšie alebo vyššie množstvá, než sú predpokladané. V prípade, že budúobjednané nižšie množstvá ako sú predpokladané, nevzniká uchádzačovi automaticky nárok na dodanie kompletnéhorozsahu predmetu zákazky, tak ako je definovaný v Prílohe B.1 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Slovenská národná knižnica
Tonery, spotrebný materiál a príslušenstvo ku tlačiarňam, kopírovacím zariadeniam. CD, DVD média, štítky na čiarové kódy papierové aj transparentné pre potreby SNK   
Predmetom zákazky je dodanie tonerov, spotrebného materiálu a príslušenstva ku tlačiarňam, kopírovacím zariadeniama CD a DVD médií, štítkov na čiarové kódy papierových aj transparentných pre potreby SNK.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Úrad pre verejné obstarávanie
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb dodaním stravovacích poukážok v papierovej forme prezamestnancov verejného obstarávateľa na obdobie 48 mesiacov (odo dňa účinnosti uzatvorenej zmluvy). Súčasťoupredmetu zákazky sa okrem zabezpečenia stravovacích služieb formou stravovacích poukážok v papierovej forme okreminého rozumie i dodanie stravovacích poukážok do sídla verejného obstarávateľa. Jedná sa o zabezpečenie poskytovaniaslužieb stravovania v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisova § 104 zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov formou stravovacích poukážokv stravovacích zariadeniach poskytujúcich obedové menu s celoročnou prevádzkou.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Služby cestovných kancelárií, cestovných...  >  Služby dopravných agentúr
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie