Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania papier zobrazujem 115 z 272 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovak Business Agency
Kancelárske potreby a kancelársky papier   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera, vrátane súvisiacichslužieb dodávka, doprava, vykládka, na základe písomných objednávok, vystavených počas platnosti a účinnosti zmluvya podľa potrieb verejného obstarávateľa. Uchádzač zabezpečí dodávku a dopravu kancelárskeho papiera akancelárskych potrieb do miesta plnenia určeného verejným obstarávateľom v objednávke, podrobné vymedzeniepredmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 týchto súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejnéhoobstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO dostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.skvedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len "IS EVO") verejný obstarávateľ k nimposkytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Okresný súd Pezinok
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok 2018   
Predmetom zákazky je poskytovanie služby spočívajúcej v zabezpečení služieb stravovania prostredníctvom stravnýchpoukážok v papierovej forme (nie elektronické karty a iné prostriedky). Služba pozostáva z poskytnutia papierovýchstravných poukážok, ktoré Objednávateľovi a jeho zamestnancom zabezpečujú možnosť stravovať sa v súlade sovšeobecne záväznými právnymi predpismi pracovnoprávneho charakteru. Súčasťou služby je aj tlač, balenie stravnýchpoukážok a ich doprava na miesto dodania, a to na základe objednávok Objednávateľa, za podmienok uvedených vrámcovej dohode a v príslušnej objednávke. Bližšie podmienky poskytovania služby sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Obstaranie papierových stravných poukážok pre zabezpečenie stravovania zamestnancov   
Predmetom obstarávanej zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa formoustravných poukážok v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení azákona č. 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to formou stravných poukážok s ochrannými prvkami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
IMAGEWELL, s.r.o.
Výrobná linka na produkčný proces potlače plagátového, baliaceho a termotransferového papiera   
Výrobná linka na produkčný proces potlače plagátového, baliaceho a termotransferového papiera. Technológia pozostáva z podávača, tlačiarne, sušiča a rezacieho zariadenia v jednej kontinuálnej linke, bez potreby zásahu človeka vktoromkoľvek z týchto procesov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
BUKÓZA INVEST spol. s.r.o.
Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcej technológie a nákup nových, nepoužitých technologických uzlov sozameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadova podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Priemyselné mechanizmy  >  Strojové zariadenie na výrobu papiera alebo lepenky
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Stieracie žreby okamžitej lotérie 2   
Predmetom zákazky sú tlačiarenské služby pre emisie stieracích žrebov okamžitych lotérií vrátane výtvarnej časti, symbolov, názvov, návrhov, obrázkov, vizuálnych zobrazení, interpretácií, grafiky, nákresov, fotografií, údajov, prvkov hry, zložiek hry, schém hry, metodológií hry a štruktúry výhry, dopravy a balenia a súvisiaceho softvéru a algoritmov s tým spojených s environmentálnymi aspektmi, v súlade so zadávacími podmienkami pre tlač žrebov ako aj postúpenie súvisiacich licencií. Pre emisie žrebov sú určené nasledovné typy papierov 1. standard (typ papiera 10 pt C1S+) 2. foil (typ papiera 10 pt C1S) 3. holographic alebo jeho efekt (typ papiera 10 pt C1S) 4. fluorescent špeciálny efekt (typ papiera 10 pt C1S) 5. metallic ink špeciálny efekt (typ papiera 10 pt C1S)
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Kartografické spracovanie a tlač vojenských máp   
Predmetom zákazky bude poskytnutie prevažne nasledujúcich druhov prác 1. Kartografické práce, ktorých výsledkom je zhotovenie kartografického modelu (produkčnej geodatabázy) a jehovizualizácie v podobe digitálnej mapy. Kartografický model sa zhotoví na základe objednávateľom dodaných podkladov apodľa objednávateľom predpísaných pravidiel a zásad. Digitálna mapa je zobrazením zhotoveného kartografickéhomodelu predpísaným znakovým kľúčom podľa objednávateľom stanovených technických a obsahových zásad. 2. Polygrafické práce, ktoré pozostávajú z predtlačovej prípravy a tlače. Výsledkom predtlačovej prípravy sú digitálnetlačové podklady s parametrami určenými objednávateľom. Tlač sa vykonáva zo zhotovených digitálnych tlačovýchpodkladov na papier podľa technických požiadaviek objednávateľa v skladanom a neskladanom variante. 3. Doplnkové práce a služby, ktoré pozostávajú z tvorivých spracovateľských, kartografických prác a súvisiacich výkonova prác, vrátane práce nevyhnutnej technickej a technologickej podpory.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
ARRIVA NITRA a.s.
Projekt IDS ako súčasť udržateľnej mobility v meste - Inteligentný, integrovaný a ekologický systém   
Tento opis sa vzťahuje na tarifno-informačný systém inštalovaný vo vozidlách premávajúcich na linkách MHD Nitra. Nímsa rozumie súbor vzájomne prepojených kompatibilných zariadení so základným rozdelením -informačný systém zabezpečuje zber prevádzkových údajov a ich prenos do softvérového vybavenia dopravcu naďalšie spracovanie a súčasne prenos údajov zo softvérového vybavenia dopravcu do vozidiel, pre účely podaniaaktuálnych informácií pre cestujúcich, potrebných pre ich orientáciu v dopravnom systéme. Patrí sem najmä -palubný počítač vozidla -akustický hlásič informácií o linkách a zastávkach -systém automatického počítania cestujúcich -kamerový systém -tarifný systém zabezpečuje tarifné vybavenie cestujúcich, predaj papierových cestovných lístkov vo vozidle, kontrolu aprácu s čipovými dopravnými kartami a bankovými platobnými kartami. Patrí sem najmä -pokladňa na výdaj cestovných lístkov -elektronický označovač (validátor) čipových a platobných kariet  Opis položiek Tarifno-informačný systém sa skladá z nasledovných položiek  1/7 1.Systém dispečerského riadenia 2.Back office 3.Palubný počítač (ďalej len PP) 4.Pokladňa na výdaj cestovných lístkov 5.Označovače (validátory) čipových kariet 6.Akustický hlásič zastávok 7.Palubná sieť wi-fi pre cestujúcich 8.4-riadková inteligentná elektronická zastávková tabuľa vrátane inštalácie 9.6-riadková inteligentná elektronická zastávková tabuľa vrátane inštalácie  Popis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je vzhľadom na značný textovýrozsah, uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
KNIHAREN, s. r. o.
Podpora a rast spoločnosti KNIHAREN, s.r.o.   
Predmet zákazky pozostáva z troch logických celkov Logický celok č. 1 Automatická linka na väzbu V1 - 1 ks Logický celok č. 2 Poloautomatická linka na väzbu kovovým hrebeňom - 1 ks Logický celok č. 3 Dvojvretenová vŕtačka papiera - 1 ks Požadované parametre predmetu zákazky sú uvedené v opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou súťažnýchpodkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
KNIHAREN, s. r. o.
Podpora a rast spoločnosti KNIHAREN, s.r.o.   
Predmet zakazky pozostava z troch logickych celkov Logicky celok c. 1 Automaticka linka na vazbu V1 - 1 ks Logicky celok c. 2 Poloautomaticka linka na vazbu kovovym hrebenom - 1 ks Logicky celok c. 3 Dvojvretenova vrtacka papiera - 1 ks Pozadovane parametre predmetu zakazky su uvedene v opise predmetu zakazky, ktory je sucastou sutaznychpodkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Slovenská pošta, a.s.
Tabelačný papier   
Predmetom obstarania je dodávka tabelačného papiera bez potlače pre pošty a úseky v rámci celého územia Slovenskejpošty, a. s. a dodávka tabelačného a listového papiera pre slovenskú poštu, a. s., Post servis Bratislava.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR   
Predmetom zákazky je dodanie xerografického papiera formátu A4 a A3 podľa technickej špecifikácie uvedenej v opise predmetu zákazky súťažných podkladov pre organizácie v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny vrátane súvisiacich služieb, t. j. dodávka, doprava, vykládka na základe Rámcovej dohody a písomnej objednávky prostredníctvom elektronického objednávacieho systému predávajúceho. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky a fólie.   
Dodanie kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, obálok a fólií v rámci celého Slovenska v súlade so špecifikáciamipredmetu zákazky uvedených v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Polygrafický materiál   
Predmetom zákazky je dodávka polygrafického materiálu ( papier, kartón a lepenka), vrátane obalov a dopravy predmetu zákazky do miesta plnenia a vyloženia tovaru na mieste dodania.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky -  Akvizičná agentúra
Tlačiarenské služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie polygrafických služieb pre potreby Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR v súvislosti s tlačou kníh, bružúr, periodík, informačných tabúľ, služobných pomôcok (veľkoformátová tlač), kalendárov, obalov na kalendáre, obalov A4, lepených blokov, vstupeniek, samolepiek, služobných pomôcok, voľných listov, kartičiek, pozdravov, menoviek, dvojlistov a iných podobných tlačovín, tlač na pevnépodkladové materiály, tlač na samolepiaci papier a polep pevného podkladového materiálu s povrchovou úpravou do exteriéru t.j. zabezpečenie všetkých etáp polygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na určené miesto dodania. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie požadovanej služby spojené s tlačou, vrátane dopravy do miesta dodania a balenia.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie