Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania papier zobrazujem 115 z 327 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia cesty III/1335 Pusté Úľany až po I/62, km 0,170 - 4,170   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia cesty III/1335 Pusté Úľany až po I/62, km 0,170 - 4,170 a taktiež vyhotovenieprojektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou vdigitálnej aj papierovej forme. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo Zväzku 2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Trnava
MŠ Jiráskova – rekonštrukcia sociálnych zariadení   
V budove materskej školy na Jiráskovej ulici sa nachádzajú štyri triedy, ku ktorým je prislúchajúca infraštruktúrasociálnych zariadení pre deti a pedagogických zamestnancov. Všetky 4 sociálne zázemia sú identické a pozostávajú zmiestnosti, kde sú situované WC misy (5 kusov), umývadielka (5 kusov) a sprcha. V miestnosti pre pedagogickýchpracovníkov sa nachádza predsieň s umývadlom, miestnosť s WC, sprcha, ktorá bude 2 krát ponechaná a dva krát budezrušená a priestor bude využívaný ako príručný sklad učebných pomôcok. 8.3.Obnova priestorov bude pozostávať - z kompletnej výmeny povrchov v priestoroch (obklady, dlažby, omietky, podlahové krytiny) - z výmeny pôvodných drevených okien za plastové,  - z výmeny hygienických zariaďovacích predmetov (umývadlá, keramické WC pre deti a pedagógov, deliace stienky)  - z kompletnej rekonštrukcie sprchových kútov, - rekonštrukcie elektroinštalácií - maliarske práce - sanačné práce - osadenie zásobníkov na tekuté mydlo a na papierové utierky - zapustenie zmiešavača teplej a studenej vody do steny - osadenie zrkadiel v priestore umývane pre deti - montáž nových vodovodných batérií Ostatné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia cesty II/561 Matúškovo (extravilán), km 3,400 - 9,500   
Predmetom zákazky sú stavebné práce "Rekonštrukcia cesty II/561 Matúškovo (extravilán), km 3,400 - 9,500".Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby aporealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Bližší opis predmetu zákazky jeuvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
SC ŽSK závod Orava - Stredisko Dolný Kubín Stavebné úpravy prevádzkovej budovy   
SC ŽSK závod Orava - Stredisko Dolný Kubín - Stavebné úpravy prevádzkovej budovy podľa projektovej dokumentácie vypracovanej MARETTA projekt, Dolný Kubín pod názvom SC ŽSK závod Orava - Stredisko Dolný Kubín Stavebné úpravyprevádzkovej budovy zodpovedný projektant Ing. Peter Maretta.  Ide o rekonštrukciu existujúcej prevádzkovej a sociálnej dvojpodlažnej budovy a skeletovej železobetónovej budovy dielní. Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania predmetuzákazky a porealizačné geodetické zameranie predmetu zákazky oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.  Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov,v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina
SLUŽBY V OBLASTI NAKLADANIA S ODPADMI V MIKROREGIÓNE TERCHOVSKÁ DOLINA   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a zneškodnením/zhodnocovanímkomunálnych odpadov/vytriedených zložiek komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a separovanéhozberu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území MikroregiónuTerchovská dolina (Terchová, Teplička nad Váhom, Gbeľany, Strečno, Varín, Krasňany, Nezbudská Lúčka, Stráža,Stráňavy, Zázrivá, Lutiše, Nededza, Mojš, Lysica, Belá, Kotrčiná Lúčka, Dolná Tižina). Jedná sa o zmesový komunálnyodpad od obyvateľstva a podnikateľského sektora, objemný odpad, drobný stavebný odpad, plasty, sklo, papier, kovovéobaly, kompozitné obaly a vyseparované nebezpečné zložky odpadu od obyvateľstva. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
PRINTON s.r.o.
Posilnenie konkurencieschopnosti a rast spoločnosti PRINTON s.r.o.   
Predmet zákazky pozostáva z desiatich logických celkov  Logický celok č. 1 CTP zariadenie na osvit ofsetových platní - 1 ks Logický celok č. 2 Výsekový automat s razbou za horúca - 1 ks Logický celok č. 3 Sieťotlačový automat - 1 ks Logický celok č. 4 Sieťotlačový automat - 1 ks Logický celok č. 5 Rezačka papiera - 1 ks Logický celok č. 6 Doplnenie UV lakovania a UV sušenia na ofsetový stroj - 1 ks Logický celok č. 7 Automatická skladačka z role na arch - 1 ks Logický celok č. 8 Vŕtačka papiera - 1 ks Logický celok č. 9 Automatická rezačka a falcovačka - 1 ks Logický celok č. 10 Digitálna tlačiareň samolepiacich materiálov v roliach - 1 ks  Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia cesty III/1400 Dolný Štál – Topoľníky (II. etapa) + intravilán Topoľníky, km 0,000 – 5,846   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia cesty III/1400 Dolný Štál Topoľníky (II. etapa) + intravilán Topoľníky, km 0,000 -5,846 a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetickézameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo Zväzku 2súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD v DPMK, a.s.   
Predmetom zákazky je dodávka zariadení pre samoobslužný výdaj elektronických cestovných lístkov v autobusoch MHD,zvyčajne označované ako čítačky cestovných lístkov. Zariadenie bude slúžiť aj označenie skôr zakúpených papierovýchlístkov, zakupovanie cestovných lístkov z kreditu na BČK a pre overenie platnosti skôr zakúpených elektronických lístkov(napr. pri prestupe). Dodané zariadenia musia byť plne kompatibilné s existujúcim vybavovacím systémom verejného obstarávateľa (nejde oúplnú obmenu odbavovacích systémov, ale o čiastočnú), viď príloha č. 3 súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ nadväzne na svoje reálne existujúce právne a spoločenské záväzky smerom k výkonu verejnej osobnej dopravy vo verejnom záujme požaduje ako základné splnenie podmienky kompatibility plnú akceptáciu platnejtarify DPMK zverejnenej na web adrese http//dpmk.sk/prepravne-podmienky/tarifa-0 ako aj platného prepravnéhoporiadku podľa http//dpmk.sk/prepravne-podmienky . Pri uvedenej požiadavke je potrebné vychádzať zo skutočnosti,že verejný obstarávateľ aktuálne akceptuje preukazy všetkých stredných aj vysokých škôl v SR ako aj iných subjektovna báze dát v čipových kartách, pričom technickú časť, realizačnú a právnu rovinu si zabezpečuje každý takýto subjektosobitne a mimo dosah a možnosti riešenia zo strany verejného obstarávateľa (DPMK). Verejný obstarávateľ nemážiadny vplyv na predmetné dáta, na údaje v čipe a ani na grafickom vyhotovení preukazov, nemá žiadnu priamu zmluvus tretími subjektami. Verejný obstarávateľ požaduje, aby každý uchádzač preukázal vlastné riešenie kompatibility a implementačného procesunasledovne Predložením detailného opisu ponúkaného riešenia v kontexte požiadaviek a to hlavne platnej tarify a prepraveného poriadku. Opis riešenia musí pritom obsahovať detailnú právnu, technickú a realizačnú analýzu navrhovaného riešenia, z ktorejbude jednoznačne vyplývať, ako sa ponúkané technické zariadenia stanú súčasťou celkového aktuálne prevádzkovanéhosystému a aký to bude mať reálny dopad pre cestujúcich v kontexte platnej tarify. Akékoľvek implementáciou zariadenívyvolané náklady sú pre verejného obstarávateľa neprijateľné, všetky potrebné náklady znáša uchádzač. Verejný obstarávateľ nevlastní, nemá k dispozícii a nemôže teda poskytnúť záujemcom/uchádzačom a ani úspešnému(víťaznému) uchádzačovi špecifikácie rozhraní k čipovým kartám Mifare Classic, Mifare DESfire, dátové štruktúry kariet, 1/3 prístupové kľúče ku kartám a softvérové riešenia. Požadované skutočnosti sú vlastníctvom súčasného dodávateľa zariadení riadiaceho, informačného, kontrolného, tarifného a odbavovacieho systému, ktorým je subjekt TransData, s.r.o., M.R. Štefánika 139, Žilina. Verejný obstarávateľ vyžaduje kompatibilitu ponúknutých zariadení odbavovacieho systému s existujúcimi rozhraniami používanými v Dopravnom podniku mesta Košice, a.s. , Bardejovská 6, Košice. Na účely vzájomnej komunikácie zariadení tarifno-informačného systému musia byť prípadné modifikácie interfejsov, resp. rozhraní súčasťou riešenia dodávateľa a to v cene dodávky. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje poskytnúť úspešnému uchádzačovi (ako zmluvnému partnerovi) súčinnosť pri plnení zmluvy v rámci možností, na ktoré má právnydosah. Súčinnosť pri implementácii vo vzťahu súčasný dodávateľ riadiaceho, informačného, kontrolného, tarifného aodbavovacieho systému a úspešný uchádzač nemôže verejný obstarávateľ právne garantovať, nakoľko uvedené nie je vjeho kompetencii.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Počítacie a účtovacie stroje
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie zdravotníckeho a laboratórneho materiálu zo skla, plastu a gumy,chromatografického materiálu, špeciálneho a sterilného materiálu a materiálu z kovu ako sú rôzne typy a druhy sklenýchbánk a fliaš, byriet, kyviet, kadičiek , lievikov, mikrostriekačiek, misiek, držiakov, hadíc, kryoboxov, rôzne druhy ferúľ,silikagélov, pipiet, kultivačných platničiek, mikroskúmaviek, špičiek, filtračných papierikov, obväzov, vriec, injekčnýchihiel, injekčných striekačiek, držiakov, miešadiel, lyžičiek, svoriek, skalpelov, pinziet a stojanov potrebné na výuku avýskum pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Predmety osobnej starostlivosti   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme budú dodávky najmä papierových hygienických potrieb, toaletného papiera, papierových vreckoviek, papierových uterákov na ruky, papierových servítok, hygienických výrobkov z papiera, mydla, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 337.... CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV v rámci skupiny 337.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov   
Dodávka kancelárskych potrieb. Plnenie je za obdobie 1Q/2019
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Slovak Business Agency
Kancelárske potreby a kancelársky papier   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera, vrátane súvisiacich služieb dodávka, doprava, vykládka, na základe písomných objednávok, vystavených počas platnosti a účinnosti zmluvya podľa potrieb verejného obstarávateľa. Uchádzač zabezpečí dodávku a dopravu kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb do miesta plnenia určeného verejným obstarávateľom v objednávke, podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 týchto súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO dostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.skvedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len "IS EVO") verejný obstarávateľ k nimposkytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR   
Predmetom zákazky je dodanie xerografického papiera formátu A4 a A3 podľa technickej špecifikácie uvedenej v opise predmetu zákazky súťažných podkladov pre organizácie v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny vrátane súvisiacich služieb, t. j. dodávka, doprava, vykládka na základe Rámcovej dohody a písomnej objednávky prostredníctvom elektronického objednávacieho systému predávajúceho. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Slovenská pošta, a.s.
Tabelačný papier   
Predmetom obstarania je dodávka tabelačného papiera bez potlače pre pošty a úseky v rámci celého územia Slovenskejpošty, a. s. a dodávka tabelačného a listového papiera pre slovenskú poštu, a. s., Post servis Bratislava.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Doručovanie tabuliek s evidenčným číslom   
Predmetom zákazky je doručovanie tabuliek s evidenčným číslom a papierových dokladov - osvedčenie o evidencii časťII. z pracoviska Centrum logistického zabezpečenia administratívnych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča na adresu príjemcu tabuliek s evidenčným číslom a papierových dokladov -osvedčenie o evidencii časť II. s pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky, v štandardne uzatvorenom balenía od príjemcov odobratých/vrátených tabuliek s evidenčným číslom a papierových dokladov - osvedčenie o evidenciičasť II. od vozidiel späť verejnému obstarávateľovi/Objednávateľovi na adresu - Centrum logistického zabezpečeniaadministratívnych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča. Náhradnýmpríjemcom tabuliek s evidenčným číslom a dokladov sú útvary Policajného zboru dopravné inšpektoráty s presnýmoznačením ich adresy podľa bodu 4.2.2 prílohy č. 1 súťažných podkladov.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Poštové a doručovateľské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie