Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 64 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Žilinský samosprávny kraj
Poskytovanie strážnej služby pre Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja   
Poskytovanie strážnej služby pre Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
MH Invest II, s. r. o.
Bezpečnostná služba – Obytný súbor Krasňany   
Predmetom zákazky je poskytovanie bezpečnostnej služby, a to konkrétne strážnej služby, vrátane služby informátora.Cieľom zákazky je zabezpečiť komplexnú ochranu Obytného súboru Krasňany.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Slovenská pošta, a.s.
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.   
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblastisúkromnej bezpečnosti a to najmä a) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou nepretržitej fyzickej ochranyobjektov b) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou fyzickej ochrany objektov na základe požiadaviekobstarávateľa c) strážnej služby výkonom ochrany majetku pri preprave priamym výkonom prepravy finančnýchhotovostí d) technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom OPaOS a pravidelných kontrol funkčnostipoplachových systémov, systémov priemyselnej televízie a systémov kontroly vstupu s dochádzkovým systémom e)technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom záručného a pozáručného servisu bezpečnostných zariadení f)technickej služby projektovaním a realizáciou dodávok a montáží bezpečnostných zariadení. Čerpanie je za 2Q/2019
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Strážna služba OZ Piešťany   
výsledok VO verejnej súťaže - nadlimitnej zákazky na stráženie obdobie od 01.04.2019 do 30.06.2019
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR   
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci DNS bude najmä záväzok úspešného uchádzača vykonávať pre verejného obstarávateľa ochranu hnuteľného a nehnuteľného majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby, službu informátora spojovateľa a ďalšie dojednané služby v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti na základe licencie, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 797 CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV vrámci skupiny 797.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Zabezpečenie strážnej služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie služby v súlade s § 2 ods. 1 pís. a) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb voblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon osúkromnej bezpečnosti), t. z. výkon strážnej služby v zmysle zabezpečenia vnútorného poriadku a bezpečnosti vobjektoch verejného obstarávateľa. Výkon strážnej služby sa vyžaduje v budovách a objektoch verejného obstarávateľaa v ich bezprostrednom okolí, potrebnej k plynulej prevádzke uvedených objektov. Strážna služba zahŕňa ochranumajetku na verejne prístupnom mieste, ochranu majetku na inom než verejne prístupnom mieste, kontroluzamestnancov a návštev, kontrolu monitorovacieho systému pohybu, vonkajšiu a vnútornú pochôdzkovú činnosť,kontrola oprávnenosti vynášania hmotného majetku a iných materiálov z priestorov stráženého objektu, kontrolapredmetov, materiálov vnášaných do stráženého objektu a inventáru súčinnosť pri riešení krízových situácií,zabezpečenie úloh vyplývajúcich z predpisov o požiarnej ochrane objektov, plnenie ohlasovacej povinnosti a vykonávaniefunkcie informátora počas pracovnej doby. Verejný obstarávateľ neurčuje predpokladaný rozsah hodín stráženiavzhľadom k tomu, že rozsah hodín bude závisieť od aktuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa počas trvaniaRámcovej dohody a maximálne do finančného limitu 3 768 653 € bez DPH. Podrobný opis predmetu zákazky jeuvedený v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
15365 - MUSVestník č. 130/2019 - 01.07.2019 OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ZÁKAZKY OBRANY ABEZPEČNOSTI podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011  Druh postupu: Užšia súťažDruh zákazky: SlužbyKategória služby: 4ODDIE
Bezpečnostná služba v objektoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 473/2005 Z. z.  o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  o súkromnej bezpečnosti) (ďalej len "zákon o súkromnej bezpečnosti") a ďalších súvisiacich všeobecne záväznýchprávnych predpisov v objektoch verejného obstarávateľa. Podrobný opis jednotlivých častí predmetu zákazky je uvedenýv súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Centrum vedecko-technických informácií SR
Zabezpečenie strážnej služby CVTI SR, Lamačská cesta 8/A   
Stráženie objektu, obsluha zabezpečovacích systémov, informačné služby a iné špecifické úkony v budove Centravedecko-technických informácií SR
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Strážna služba OZ Piešťany   
výsledok VO verejnej súťaže - nadlimitnej zákazky za stráženie obdobie od 01.01.2019 do 31.03.2019
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR   
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci DNS bude najmä záväzok úspešného uchádzača vykonávať pre verejného obstarávateľa ochranu hnuteľného a nehnuteľného majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby, službu informátora spojovateľa a ďalšie dojednané služby v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti na základe licencie, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 797 CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV vrámci skupiny 797.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Poskytovanie strážnej služby formou fyzickej ochrany a zabezpečovacím systémom   
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby formou fyzickej ochrany na obdobie 24 mesiacov vo vybraných 11objektoch Správy ciest Košického samosprávneho kraja (ďalej len SC KSK) a poskytovanie strážnej služby na obdobie 24mesiacov formou správy zabezpečovacieho systému napojeného na PCO (Pult centralizovanej ochrany) zatiaľ len vjednom objekte v Michalovciach. V priebehu účinnosti zmluvy po postupnej realizácii kamerových systémov aj vostatných 11 objektoch, ktoré sú v súčasnosti zabezpečované formou fyzickej ochrany, budú aj tieto objektyzabezpečované len formou zabezpečovacích systémov, čím bude ich fyzická ochrana postupne vylúčená. Podrobný popis predmetu zákazky je bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Žilinský samosprávny kraj
Poskytovanie strážnej služby pre Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a), b), i) zákona o súkromnej bezpečnosti formoufyzickej ochrany objektov v správe SC ŽSK, jej závodov a stredísk závodov vo vymedzených časových úsekoch v spojenís obsluhou existujúceho kamerového systému vo vlastníctve SC ŽSK prostredníctvom prevádzkovania monitorovaciehocentra v dispozícii poskytovateľa v nasledovnom rozsahu - Ochrana objektov pre Správu ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina. - Ochrana objektov pre Správu ciest ŽSK, v pôsobnosti závodu Horné Považie stredisko Rajec, Bytča, Belá. - Ochrana objektov pre Správu ciest ŽSK, v pôsobnosti závodu Kysuce stredisko Makov, Kysucké Nové Mesto, NováBystrica. - Ochrana objektov pre Správu ciest ŽSK, Závod Liptov Liptovský Mikuláš (závod), stredisko Liptovský Hrádok,Ružomberok, Holica Kvačany. - Ochrana objektov pre Správu ciest ŽSK, Závod Orava Dolný Kubín (závod), stredisko Trstená, Námestovo. - Ochrana objektov pre Správu ciest ŽSK, Závod Turiec Martin (závod), stredisko Turčianske Teplice.  Bližšie uvedené v súťažných podkladoch
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Strážna služba – fyzická ochrana objektov MV SR   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je najmä poskytovanie strážnychslužieb, a to  1.Strážna služba bez strelnej zbrane. 2.Strážna služba so strelnou zbraňou 3.Strážna služba so psom. Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Bezpečnostná a technická služba v objektoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní" vpríslušnom gramatickom tvare), ktorej predmetom je zabezpečenie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmyslezákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o súkromnej bezpečnosti" v príslušnom gramatickom tvare) vobjektoch verejného obstarávateľa.   Na základe tejto zmluvy sa úspešný uchádzač zaväzuje realizovať  a) výkon strážnej služby v objektoch verejného obstarávateľa formou nepretržitej fyzickej ochrany objektov, b) výkon strážnej služby obchôdzkami, striedavým premiestňovaním sa v stanovených intervaloch s určením pevnýchstanovísk osôb poverených výkonom fyzickej ochrany podľa vypracovaného plánu služieb, c) výkon strážnej služby priamym riadením a kontrolou prevádzky bezpečnostných systémov (elektrické, elektronické,mechanické a ďalšie komponenty pevne zabudované), ktoré zabraňujú nepovolenému vstupu, vjazdu, alebo inémunežiaducemu vniknutiu do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo výjazd z neho, d) výkon strážnej služby prevádzkovaním poplachových systémov (elektrických, elektronických, mechanických a ďalšíchkomponentov zabudovaných do objektu, v objekte, alebo na chránenom mieste), ktorý signalizuje (obraz, zvuk, svetlo,atď.) nepovolený vstup, vjazd, alebo iné nežiaduce vniknutie do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebovýjazd z neho, e) výkon strážnej služby inými technickými zariadeniami a prístrojmi za účelom plnenia úloh fyzickej ochrany.  Na základe tejto zmluvy sa úspešný uchádzač zaväzuje tiež realizovať  a) výkon technickej služby na objektoch verejného obstarávateľa výkonom  - odborných prehliadok a odborných skúšok na vyhradenom technickom zariadení podľa Vyhlášky Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaisteniebezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými aktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a  - pravidelných kontrol funkčnosti bezpečnostných a poplachových systémov, systémov priemyselnej televízie, elektrickejpožiarnej signalizácie a systémov kontroly vstupu s dochádzkovým systémom inštalovaných na objektoch verejnéhoobstarávateľa,  b) výkon technickej služby na objektoch verejného obstarávateľa výkonom operatívneho (pozáručného) servisubezpečnostných a poplachových zariadení uvedených pod písmenom a) tejto vety a   1/2 c) v rámci technickej služby realizačný projekt modernizácie a následnú modernizáciu bezpečnostných a poplachovýchsystémov, systémov priemyselnej televízie, elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej signalizácie požiaru a systémovkontroly vstupu s dochádzkovým systémom inštalovaných na objektoch verejného obstarávateľa podľa vypracovanýchanalýz objektovej bezpečnosti. (Súčasťou technického zhodnotenia je aj upgrade IBS C4 2017, úprava el. rozvádzačovpre napájanie náhradného zdroja el. energie IBS, dodávky UPS, doplnenia hlasových signalizácií požiaru, doplnenia IPkamerových systémov, výmeny perimetrických detekčných systémov; na obilných silách vybudovanie IBS, IPkamerového systému, dochádzkového systému, elektrického zabezpečovacieho systému, elektrickej požiarnejsignalizácie, perimetrického systému, vybudovanie záložného dieselagregátu, príp. jeho modernizácia, doplnenieoplotenia, montáž mreží na okná a dvere).   Verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie vyššie uvedených služieb v oblasti zákona o súkromnej bezpečnosti aďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bezpečnostnej služby, technickej služby as nimi súvisiacich činností s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami verejného obstarávateľa tak, abynedochádzalo k akýmkoľvek škodám na stráženom majetku zo strany tretích osôb alebo z iných dôvodov.  Podrobný opis predmetu zákazky bude súčasťou súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Sociálna poisťovňa, ústredie
Zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí z pobočiek verejného obstarávateľa do pobočiekVšeobecnej úverovej banky, a.s. a jej následné vloženie na účet verejného obstarávateľa. Predmet zákazky je rozdelenýdo 3 samostatných častí (i) pobočky Západ, (ii) pobočky Stred, (iii) pobočky Východ. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov pre danú časť predmetuzákazky samostatne, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.ska v informačnomsystéme EVO dostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejnéobstarávanie (ďalej len "IS EVO"), verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamyprístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskejúnie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie