Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 85 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Sociálna poisťovňa, ústredie
Strážna služba pre Sociálnu poisťovňu   
Predmetom zákazky je poskytovanie a výkon strážnej služby za účelom ochrany osôb a majetku v objektoch -administratívnych budovách, ktoré spravuje verejný obstarávateľ a priľahlých pozemkov, výkon strážnej služby zaúčelom zabezpečenia prepravy peňažných hotovostí z ústredia a pobočiek verejného obstarávateľa do pobočiekVšeobecnej úverovej banky a jej následné vloženie na účet verejného obstarávateľa a dodávka, inštalácia a servispochôdzkového elektronického systému a jeho integrácia do existujúceho servera integračného bezpečnostnéhosystému C4 v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi verejného obstarávateľa. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, časť B.1 Opis predmetu zákazky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby   
Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej služby a ochrany majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby v priestoroch verejného obstarávateľa. Predmet zákazky sa skladá z položiek vyplývajúcich z miesta poskytovania služby.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Poskytovanie strážnej služby formou fyzickej ochrany objektov v správe SC ŽSK, jej závodov a stredísk závodov vo vymedzených časových úsekoch v spojení s obsluhou existujúceho kamerového systému vo vlastníctve verejného obstarávateľa prostredníctvom   
Poskytovanie strážnej služby formou fyzickej ochrany objektov v správe SC ŽSK, jej závodov a stredísk závodov vovymedzených časových úsekoch v spojení s obsluhou existujúceho kamerového systému vo vlastníctve verejnéhoobstarávateľa prostredníctvom monitorovacieho centra v dispozícii prevádzkovateľa.Predmetom zákazky je poskytnutie strážnej služby v zmysle zák. č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblastisúkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu § 3 písm. a), b),c), g), h, i), a to spôsobom1. fyzickej ochrany,2. fyzickej ochrany a prevádzkovaním monitorovacieho centra, ktoré prijíma a vyhodnocuje informácie z bezpečnostných prvkov umiestnených v strážených objektoch (kombinovaná ochrana).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Bezpečnostné služby   
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Slovenská pošta, a.s.
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.   
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb voblasti súkromnej bezpečnosti a to najmä a) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou nepretržitej fyzickej ochrany objektov b) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou fyzickej ochrany objektov na základe požiadaviek obstarávateľa, c) strážnej služby výkonom ochrany majetku pri preprave priamym výkonom prepravy finančných hotovostí d) technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom OPaOS a pravidelných kontrol funkčnosti poplachových systémov, systémov priemyselnej televízie a systémov kontroly vstupu s dochádzkovým systémom e) technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom záručného a pozáručného servisu bezpečnostných zariadení uvedených v písmene d) tohto bodu; f) technickej služby projektovaním a realizáciou dodávok a montáží bezpečnostných montáží bezpečnostných zariadení. Služby poskytované podľa zákona č. 566/1992 Zb. o NBS.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Slovenská pošta, a.s.
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).   
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb voblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to najmä a) strážnej služby na objektochobstarávateľa formou nepretržitej fyzickej ochrany b) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou fyzickej ochrany objektov na základe požiadaviek obstarávateľa c) strážnej služby výkonom ochrany majetku pri preprave d) technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom OPaOS a pravidelných kontrol funkčnosti poplachových systémov, systémov priemyselnej televízie a systémov kontroly vstupu s dochádzkovým systémom e) technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom záručného a pozáručného servisu bezpečnostných zariadení uvedených v písmene d) tohto bodu f) technickej služby na objektoch obstarávateľa realizáciou dodávok a montáží bezpečnostných zariadení uvedených v písmene d) tohto bodu v rámci integračného bezpečnostného systému.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Slovenská inšpekcia životného prostredia
BEZPEČNOSTNÉ A STRÁŽNE SLUŽBY   
Predmetom zákazky sú bezpečnostné a strážne služby, ktoré sa budú vykonávať v objekte SHMÚ, Jeséniova 17D, Bratislava .
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Slovenská pošta, a.s.
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.   
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb voblasti súkromnej bezpečnosti a to najmä a) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou nepretržitej fyzickej ochrany objektov b) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou fyzickej ochrany objektov na základe požiadaviek obstarávateľa, c) strážnej služby výkonom ochrany majetku pri preprave priamym výkonom prepravy finančných hotovostí d) technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom OPaOS a pravidelných kontrol funkčnosti poplachových systémov, systémov priemyselnej televízie a systémov kontroly vstupu s dochádzkovým systémom e) technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom záručného a pozáručného servisu bezpečnostných zariadení uvedených v písmene d) tohto bodu; f) technickej služby projektovaním a realizáciou dodávok a montáží bezpečnostných montáží bezpečnostných zariadení. Služby poskytované podľa zákona č. 566/1992 Zb. o NBS.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Komplexné zabezpečenie ochrany bezpečnostnou službou pre potreby DPB, a.s.   
Ochrana bezpečnostnou službou pre potreby DPB, a.s. v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z.a toA) Ochrana osôb;B) Ochrana prevážaných finančných hotovostí a cenín pred odcudzeniu v čase ich prevozu z miesta odberu do cieľovéhomiesta, z prevádzok do prevádzok objednávateľa a finančných inštitúcií a zabezpečenie ochrany zamestnancov, ktorívykonávajú prípravu a odovzdanie tejto hotovosti;C) Poskytovanie bezpečnostnej strážnej služby v objektoch DPB, a.s.;D) Súvisiace s poskytovaním ochrany bezpečnostnou službou;E) Zavedenie integrovaného bezpečnostného systému, ktorého úlohou bude komplexné monitorovanie a riadenietechnológií v oblasti fyzickej bezpečnosti v areáloch a objektoch, ktorý dokáže spracovať informácie o udalostiachposkytovaných bezpečnostnými technológiami. Integrovaný bezpečnostný systém musí spĺňať najvyššie nároky nabezpečnosť a stabilitu. Bezpečnosť celkového riešenia by mala využívať obvyklé techniky v oblasti informačnejbezpečnosti.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Slovenská inšpekcia životného prostredia
BEZPEČNOSTNÉ A STRÁŽNE SLUŽBY   
Predmetom zákazky sú bezpečnostné a strážne služby, ktoré sa budú vykonávať v objekte SHMÚ, Jeséniova 17D,Bratislava
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR   
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci DNS bude najmä záväzok úspešného uchádzača vykonávať pre verejného obstarávateľa ochranu hnuteľného a nehnuteľného majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby, službu informátora spojovateľa a ďalšie dojednané služby v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti na základe licencie, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 797 CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV vrámci skupiny 797.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Strážna služba a ochrana objektov pre NÚCEM (2017 – 2020)   
Predmetom zákazky je výkon strážnej služby a služby ochrany objektov za účelom ochrany osôb a majetku v objekte,ktorý spravuje verejný obstarávateľ a priľahlých pozemkoch v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č.473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov a v súlade s vnútornými predpismi verejného obstarávateľa; zabezpečenie prevádzkovaniazabezpečovacieho a poplachového systému a vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta.Výkon strážnej služby bude poskytovaný úspešným uchádzačom v postavení poskytovateľa prostredníctvom vlastnýchzamestnancov alebo zamestnancov subdodávateľa na základe rámcovej dohody so zákonom určenou odbornouspôsobilosťou a prostredníctvom operačného strediska registrovania poplachov so stálou službou.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Slovenská pošta, a.s.
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.   
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a to najmä a) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou nepretržitej fyzickej ochrany objektov b) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou fyzickej ochrany objektov na základe požiadaviek obstarávateľa, c) strážnej služby výkonom ochrany majetku pri preprave priamym výkonom prepravy finančných hotovostí d) technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom OPaOS a pravidelných kontrol funkčnostipoplachových systémov, systémov priemyselnej televízie a systémov kontroly vstupu s dochádzkovým systémom e)technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom záručného a pozáručného servisu bezpečnostných zariadeníuvedených v písmene d) tohto bodu; f) technickej služby projektovaním a realizáciou dodávok a montážíbezpečnostných montáží bezpečnostných zariadení. Služby poskytované podľa zákona č. 566/1992 Zb. o NBS.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Stredná odborná škola
Zabezpečenie výkonu strážnej služby a súvisiacich pridaných služieb   
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby v objektoch verejného obstarávateľa, ochrana komplexu objektov vspráve verejného obstarávateľa s využívaním už existujúcich zabezpečovacích systémov, ochrana majetku a osôb,kontrola a evidencia zamestnancov a návštev, evidencia pohybu motorových vozidiel, vonkajšia a vnútorná pochôdzkováslužba, kontrola pohybu materiálu, riešenie krízových situácií a poskytovanie súvisiacich pridaných služieb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Slovenská pošta, a.s.
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.   
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a to najmä a) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou nepretržitej fyzickej ochrany objektov b) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou fyzickej ochrany objektov na základe požiadaviek obstarávateľa, c) strážnej služby výkonom ochrany majetku pri preprave priamym výkonom prepravy finančných hotovostí d) technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom OPaOS a pravidelných kontrol funkčnostipoplachových systémov, systémov priemyselnej televízie a systémov kontroly vstupu s dochádzkovým systémom e)technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom záručného a pozáručného servisu bezpečnostných zariadeníuvedených v písmene d) tohto bodu; f) technickej služby projektovaním a realizáciou dodávok a montážíbezpečnostných montáží bezpečnostných zariadení. Služby poskytované podľa zákona č. 566/1992 Zb. o NBS.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie