Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania plastové okná zobrazujem 115 z 114 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Stredná odborná škola informačných technológií
SOŠ IT BB – Obnova školského internátu, pavilón C1 a C2, SO – 1.1 Stavebné interiérové úpravy   
Predmetom zákazky sú interiérové úpravy objektov. Týkajú sa hlavne výmeny konštrukcie jadier. Pôvodné jadrá sademontujú v plnom rozsahu ak je možné ponechá sa oceľová konštrukcia na uchytenie stúpacích potrubí. Jadrá savymurujú z pórobetónových presných tvárnic YTONG hr. 100 mm(rozmer 100x249x599 mm). Zadná stena za toaletoubude vytvorená zo SDK do vlhkých priestorov s revíznymi dvierkami. Pórobetónová priečka sa obojstranne opatrísklotextilnou mriežkou vkladanou do stavebného lepidla a následnou povrchovou úpravou vnútornou sadrovouomietkou.  V kúpeľni a WC bude časť povrchových úprav vnútorných stien riešená keramickým obkladom. Výška keramickéhoobkladu je 1500 vo wc a 2100 mm v závislosti od umiestnenia v priestore. Do jadra sa osadia nové VZT a ZTI inštalácie a napoja sa na nové umývadlá, sprchu, wc. Sprcha bude mať pevnúakrylátovú zástenu š. 600 mm. Na vstup do wc a kúpeľne budú osadené drevené interiérové dvere š. 600 mm do oceľovej zárubne.  Ďalšie interiérové úpravy budú  výmena podlahovej krytiny s vyspravením podkladu výmena vchodových ako aj interiérových dverí za plné (dvere budú osadené do existujúcich zárubní) po vyspravení stien a stropov budú všetky povrchy stien, priečok a stropov opatrené dvomi vrstvami náteru ak v miestnostiach nie sú vymenené okná, vymenia sa za plastové s trojsklom ( asi 2/3 okien je potrebné vymeniť)Presklenie je navrhované s izolačným trojsklom. Požadované tepelnotechnické parametre okennej konštrukcie Uskla = 1/5 0,6 W/m2K, Urámu = 1,0 W/m2K (môžu byť použité aj materiály aj s lepšími tepelnotechnickými vlastnosťami).Osadené budú spolu s vonkajším oplechovaním a vnútorným parapetom. Doplnkom budú vnútorné žalúzie. Jednotlivéokenné konštrukcie sú uvedené vo výpise okien. na vstupných priestoroch sa vymenia kompletne hliníkové presklené konštrukcie. Ako aj povlakové krytiny a to aj napriestorov schodiska a chodieb. v objekte bude aj kompletne vymenená elektroinštalácie na poschodiach s ubytovacími bunkami. Na chodbe budevytvorená SDK stienka pre elektro rozvody. kamerový systém bude spočívať v dvoch kamerách pri vstupe. Jedna exteriérová druhá interiérová s vlastným routerom,a rekordérom na nahrávanie.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce
Obec Slatinské Lazy
Kultúrny dom a obecný úrad Slatinské Lazy - novostavba   
Navrhovaná stavba predstavuje samostatne stojaci, prízemný, nepodpivničený kultúrny dom s obecným úradom.Pôdorys je navrhnutý v členitom tvare celkového rozmeru 50,045x10,650m.  Objekt bude osadený na pozemok, na ktorom v súčasnosti stojí nevyužívaný kultúrny dom z polovice minulého storočia.Tento pre svoj nevyhovujúci technický stav a súčasné stavebnotechnické a dispozičné požiadavky bude v celom rozsahuasanovaný.  Nový objekt bude podľa požiadaviek investora napĺňať funkciu kultúrneho domu a zároveň obecného úradu.  Z dispozičného hľadiska je rozdelený na administratívnu časť, kde budú kancelárske priestory s príslušenstvom a časťkde bude spoločenská miestnosť s malým pódiom a otvoreným prístreškom pre dve autá.  Na objekte bude z architektonického hľadiska dominantná strecha, ktorá výrazne presahuje obvod stavby. Nad časťouso spoločenskou miestnosťou je sedlová v sklone 7,3° resp. 10,2°, ktorá bude pokrytá falcovanou plechovou strešnoukrytinou. Výška hrebeňa strechy bude +6,455m. Nad administratívnou časťou bude plochá v sklone 2,0% a budepokrytá fóliou z mäkčeného pvc.  Povrchovú úpravu objektu bude tvoriť tenkovrstvová štruktúrovaná omietka resp. kamenný obklad. Okná a dvere súnavrhnuté ako plastové resp. hliníkové. Inžinierske siete na ktoré bude objekt napojený sú v blízkosti miesta stavby.  Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Radošina
Obecný úrad – stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby. Miesto stavby Obec Radošina. Projekt stavby rieši zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu. Riešený objekt je umiestnený v obciRadošina, na adrese Radošina s.č. 416/3 na parcele č.354/2. Budova OBECNÉHO ÚRADU je riešená v hlavnom tvare 3-ojpodlažného kvádra s plochou strechou, s vysunutýmhlavným a bočným schodiskom k Školskej ulici /sprístupňujú 2.NP/ - zabezpečené sú transparentným pultovýmprestrešením so spádom kopírujúcim tvar schodísk, s vysunutým kvádrovým vstupom zo severozápadu do 1.NP a 2-mavystupujúcimi balkónmi 3.NP nad schodiskovými vstupmi 2.NP. Bočný balkón je zabezpečený markízou. Fasáda je omietnutá už starou neestetickou omietkou. V 2. a 3.NP sú otvorové prvky plastové okná s dvojsklom, v 1.NPdrevené okná s dvojsklom a teda nevyhovujúce z hľadiska energetickej náročnosti budovy, vstupné dvere sú plastovézabezpečené dvojsklom. Exteriérové dvojkrídlové dvere do skladového priestoru 1.NP /zozadu objektu/ sú nevyhovujúceželezné. Presklená stena hlavného vstupu na fotobunku má tiež len dvojité presklenie. Nové architektonické stvárnenie bude obdobného charakteru ako pôvodné, čo sa týka tvaru, avšak farebne sa zateplenáfasáda skombinuje s omietkou bielou zelenou a žltou /farby v znaku obce a zástavy obce/ s doplnenou tmavosivouomietkou a tehlovým obkladom dotvárajúcim textúrovo prírodnejší vzor fasády budovy. Nové výplne otvorov budú s3jitým zasklením a antracitovými rámami. Prístrešky schodísk sa po menšej úprave ukotvia na pôvodné miesta azabezpečia sa bielym náterom. Budova OBECNÉHO ÚRADU rozdelená podľa podlaží do 3och celkov  1/5 1.NP slúži ako posilovňa a sklady /max .10 cvičiacich+ 2 údržbári/  2.NP pošta a knižnica /3 pracovníčky pošty + 1 pracovníčka knižnice/ 3.NP OBECNÝ ÚRAD /6 pracovníkov/ STAVEBNÁ ÚPRAVA týka sa - odstránenia konštrukcií  - SO 01 - Búracie a demontážne práce - odpojenia a znovunapojenia po zateplení - osadenia nových výrobkov SO 02 Nadmurovka atiky SO 03 Obmurovanie ostení + primurovanie starého sklobetónového otvoru miestnosti č.1.19, 2.18, 3.16 SO 06 Výmena bleskozvodu SO 07 Klampiarske výrobky SO 08 Doplnkové práce   podlažia plynomerové skrinky merania strecha zateplený výlez 600/600 mm, nadstavenie betónových pätiek pre stožiar sirény, vetráky predpokladanejkanalizácie 2 ks,  pohľady - informačné tabule, 2 zástavy, RS elektro pre prípojku elektro a telekomunikačný kábel, nadstavenie rebríka nastrechu, žalúzie v miestnosti 2.13 SO 09 Dobetonávka spevnenej plochy po obvode budovy +žľab spevnenej plochy zo SZ strany pred vstupom doposilovne./kôli zatepleniu pod terénom/  Nakoľko terajší stav budovy nevyhovuje z hľadiska energetickej hospodárnosti je nutné urobiť zateplenie obalu budovys výmenou výplní otvorov, kotlov, gamatiek, ohrievačov TÚV SO 02 Zateplenie strešného plášťa s hydroizoláciou  SO 03 Zateplenie obvodových stien, zateplenie stropov miestností č. 1.02 a 1.03 pod vstupným schodiskom, zatepleniestropu vstupného schodiska 2.20 SO 04 Výmena výplní otvorov SO 05 Výmena 1 kotla s priamym ohrevom TÚV + nové rozvody ÚK a radiátory v 1.NP, knižnici 2.14 s archívom 2.16 +3 nové dymovody nad atiku strechy  Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetuzákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Široké
Prístavba materskej školy v Obci Široké (2020)   
1. Objekt prístavby materskej školy SO 101, jednopodlažný, prisadený k existujúcemu objektu materskej školy spojovacou chodbou so samostatným vchodom do areálu materskej školy s detským ihriskom. Obstavaný priestor984,50 m3 , zastavaná plocha 220,50 m2 , úžitková plocha 177,29 m2. 2. Zateplenie pôvodnej časti objektu SO 102. Pôvodná budova materskej školy MŠ má vymenené okenné a dvernéotvory za plastové okná a dvere s tepelnoizolačnými vlastnosťami. Obvodový plášť objektu bude zateplený kontaktnýmzatepľovacím systémom z minerálnej fasádnej izolácie, hr. 200 mm. Taktiež bude zateplený strop nad 2.NP. 3. Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry SO 103 zahŕňa A detské pieskovisko, vrátane drevenej lavičky poobvode,B Drevený domček so šmýkačkou a schodiskom, C sadové úpravy výsadbu kríkov popri oplotení okrasný ker listnatýstálozelený 50 ks. Úplný opis predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii a vo výkazoch výmer, ktoré sú v prílohe ksúťažným podkladom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - VidékfejlesztésiSzakközépiskola
Rekonštrukcia plavárne SOŠRV s VJM v Dunajskej Strede   
Zákazka rieši obnovu technologických zariadení školského bazéna, umelého vetrania v plavárni a v posilňovni, elektroinštaláciu pre plaváreň, MaR a elektroinštaláciu NN v rozsahu potrebnom pre napojenie technologických zariadeníbazéna na systém riadenia v Strednej odbornej škole rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola. V rámci rekonštrukcie budovy krytej plavárne budú vymenené všetky vonkajšie okná a dvere za plastové s izolačným trojsklom. Vymenené budú aj vonkajšie a vnútorné parapety. Tepelná izolácia obvodových múrov a plochej strechy buderiešená v ďalšej etape rekonštrukcie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Prešov
Bežné stavebné práce malého rozsahu na objektoch mesta Prešov   
Výmena okien v DS Sabinovská č.34 Prešov Predmetom zákazky je výmena pôvodných okien za plastové okná podľa projektovej dokumentácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Malá Hradná
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Obecný úrad Malá Hradná.   
Predmetom stavebných práce je rekonštrukcia obecného úradu, ktorý sa nachádza pod súpisným číslom 150 v obci MaláHradná. Areál obecného úradu sa nachádza na parcelách č. 714/3, 6, pričom budova obecného úradu má parcelné číslo714/6. Modernizácia a prestavba budovy Obecného úradu rieši nasledovné stavebné objekty SO-01 Obecný úrad.Predmetom sú práce prioritne zamerané na znižovanie energetickej náročnosti a zároveň obnovu stavebno-technickéhoriešenia budov v zmysle platných STN a súvisiacich predpisov. V celom objekte sa vymenia takmer všetky exteriérovéokná a dvere(niektoré sú už vymenené) za nové plastové okná s izolačným trojsklom a v celom objekte sa vymeniavšetky klasické žiarovky za úsporné LED. Existujúci objekt sa celý zateplí a to, v mysle platných noriem od 01.01.2016 vkategórii A v časti primárna energia, celá jeho fasáda z fasádnej minerálnej vlny, sokel po celom obvode xpspolystyrénom a strešná konštrukcia z minerálnej vlny. Ďalej sa, v rámci vykurovania, v objekte urobí zónová regulácia sčasovými spínačmi a je potrebné vytvoriť nové vykurovacie okruhy s novými radiátormi. Objekt je v súčasnej dobevykurovaný len čiastočne kotlom na uhlie a drevo, v prípade že tento kotol bude postačovať použije sa pre celý objekt apresunie sa do existujúcej technickej miestnosti. Ďalej v rámci výmeny svietidiel sa zníži strop kazetovým podhľadom,do ktorého sa osadia nové svietidlá. Svetlá výška v miestnostiach bude 3000 mm. Bližšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Liptovská Teplička
Nadstavba materskej školy v Liptovskej Tepličke   
Výstavba nadstavby materskej školy v obci Liptovská Teplička. Nadstavba predmetného objektu z objemového hľadiskapozostáva z nadstavby štvrtého nadzemného podlažia. Zastavaná plocha objektu sa však nemení. Dispozičné riešenietohto navrhovaného objektu je zrejmé z výkresovej časti PD. Na prvom až treťom nadzemnom podlaží ostane dispozičnériešenie nezmenené, zmení sa len účel niektorých miestností. Na treťom nadzemnom podlaží v miestnosti WC budepotrebné vymeniť zariaďovacie predmety a nahradiť ich novými, určenými pre deti v predškolskom veku. Nanavrhovanom štvrtom nadzemnom podlaží sa bude nachádzať kancelária, miestnosť pre poškolské aktivity, sklad, výdajjedla s výťahom a šatňa pre deti prepojená s umyvárňou a WC a s miestnosťou spálne, herne a jedálne. Vmiestnostiach výdaju jedla sa nachádza výťah na dopravu stravy na vyššie podlažia. Strojovňa výťahu s rozvodňou sapresunie na navrhované podlažie a na výťahu sa predĺžia vodítka a lanovanie. Navrhované obvodové murivo nadstavbyje navrhnuté z keramických tehál hrúbky 300 mm a 250 mm na murovaciu maltu. Nenosné priečkové murivo hrúbky 140mm bude navrhnuté z tehál. Existujúcu stropnú konštrukciu z panelov bude potrebné spevniť vytvorením novejželezobetónovej dosky hrúbky 180 mm uloženej na obvodovom murive viď. realizačná statika. Strešná konštrukcia naobjekte bude bude navrhnutá z drevených väzníkov, s plochou strešnou krytinou. Ako izolácia krovu je použitáminerálny izolácia v dvoch vrstvách 260 mm a 140 mm. Bude potrebné doplniť strešné zvody, ktoré budú napojené naexistujúce ležaté rozvody dažďovej kanalizácie s identickým materiálovým riešením ako pôvodné rozvody. Okná naobjekte sú riešené ako plastové s izolačným trojsklom. Zateplenie obvodového plášťa nadstavby bude realizované 1/4 zatepľovacím systémom s minerálnou izoláciou hrúbky 150 mm pri osteniach hrúbky 30 mm. Pred realizáciouzatepľovacieho systému bude potrebné demontovať bleskozvod a po zateplení ho osadiť na predlžené kotvy a vykonaťrevíziu bleskozvodu, či je vo vyhovujúcom stave. Zateplením objektu stúpne povrchová teplota na stenách, strope apodlahe, čím budú odstránené príčiny porúch stavebných konštrukcií a zvýšená tepelná pohoda, čiže znížená potrebatepla pre daný objekt. Pre nadstavbu objektu a jeho zateplenie, bude použitý certifikovaný kontaktný zatepľovacísystém, ktorý bude plne rešpektovať teplotechnické, požiarne a statické riešenie predpísané v tejto projektovejdokumentácii.  Podrobná špecifikácia je súčasťou príloh k súťažným podkladom - projektová dokumentácia, výkaz výmer
Stavebné práce
Obec Považany
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Považany   
Budova jestvujúcej materskej školy (ďalej len MŠ) bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom obvodovéhoplášťa objektu, dodatočné zateplenie strešnej konštrukcie a budú vymenené jestvujúce drevené okná za okná plastovévrátane výmeny vonkajších a vnútornych parapetov a výmena vonkajších vchodovych dverí. Budova je napojená nainžinierske siete (vodovod, el. energiu, plynovod, kanalizácia zaústená do jestvujúcej žumpy na pozemku investora). Jestvujúci hlavný vjazd a napojenie pozemku je zo západnej strany z miestnej komunikácie.Materská škola sa nachádza v strede obce, v zastavanom území časti obce. Súbežne s vykonaním celkového zatepleniastavby bude prebiehať i rekonštrukcia rozvodov vykurovacej sústavy objektu a nové prevedenie bleskozvodu na budove,preto je potrebné zaistiť počas realizácie koordinácia všetkých stavebných zámerov. V rámci modernizácie s cieľom využitia obnoviteľných zdrojov sa navrhuje fotovoltaická elektráreň FVE.
Stavebné práce
Obec Snežnica
Obnova budovy obecného úradu s kultúrnym domom - Snežnica č.17, p. č. 1   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s obnovou budovy obecného úradu s kultúrnym domomv obci Snežnica. Budova je dvojpodlažným objektom, ktorý je čiastočne podpivničený. V rámci navrhovaných stavebnýchprác bude zateplený obvodový a strešný plášť, ako aj podlaha nad nevykurovaným priestorom a zabezpečenýbezbariérový vstup do budovy, vymenené okná a dvere, vymenené svetelné zdroje a svietidlá . Pôvodné drevené oknáresp. plastové okná s izolačným dvojsklom, s výnimkou juhozápadnej strany obecného úradu, budú nahradené novýmiplastovými oknami s izolačným trojsklom. V objekte dôjde k rekonštrukcii zdroja tepla k inštalácii merania a riadenia prereguláciu spotreby tepla.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Petrova Ves
„Zateplenie materskej školy v obci Petrova Ves“   
Úlohou verejného obstarávania je riešenie zateplenia materskej školy v Petrovej Vsi. Na parcele sa nachádza staršia budova, ktorá je čiastočne poschodová, čiastočne podpivničená, s plochou strechou. Hlavný vchod sa nachádza na západnej strane. V rámci projektu sa vymenia pôvodné vchodové dvere za nové plastové. Pôvodné okná spĺňajú energetické požiadavky. Po zateplení bude mať budova lepšie tepelno-technické vlastnosti, čím bude úsporná a vyhovie požiadavkám energetickej hospodárnosti. ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY STAVIEB - počet podlaží2 - zastavaná plocha budovy616,29 m - obostavaný priestor51 400,00 m
Stavebné práce
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - VidékfejlesztésiSzakközépiskola
Rekonštrukcia plavárne SOŠRV s VJM v Dunajskej Strede   
Zákazka rieši obnovu technologických zariadení školského bazéna, umelého vetrania v plavárni a v posilňovni,elektroinštaláciu pre plaváreň, MaR a elektroinštaláciu NN v rozsahu potrebnom pre napojenie technologických zariadeníbazéna na systém riadenia v Strednej odbornej škole rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským -Vidékfejlesztési Szakközépiskola. V rámci rekonštrukcie budovy krytej plavárne budú vymenené všetky vonkajšie okná a dvere za plastové s izolačnýmtrojsklom. Vymenené budú aj vonkajšie a vnútorné parapety. Tepelná izolácia obvodových múrov a plochej strechy buderiešená v ďalšej etape rekonštrukcie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nitriansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove   
Predmetom obstarávania sú nasledovné práce - rámci rekonštrukcie budov sa vykonajú nasledovné práce  -zvýšenie atiky stavebných objektov SO-01 a SO-02  -tepelná izolácia strešného plášťa objektov SO-01 a SO-02 tepelnoizolačnými doskami EPS -izolácia strešnej konštrukcie objektov SO-01 a SO-02 hydroizolačnou fóliou na báze PVC  -výplňové prvky strojovne výťahov sú navrhnuté z bielej plastovej konštrukcie (okná, dvere)  -vonkajšie plochy budú omietnuté fasádnou omietkou bielej farby  -zastrešenie exteriérovej chodby bude opatrené novou elektroinštaláciou osvetlenia  -vonkajšie prostredie exteriérovej chodby bude osvetlené novými LED svietidlami -nová dažďová kanalizácia exteriérovej chodby z PVC rúr o priemeru DN 160 -vetracie komínky strechy z mPVC -nové odvetrávacie plastové prvky kanalizácie - PVC 140 hlavica ventilačná -klampiarske výrobky z farebného pozinkovaného plechu - žľaby, kotlíky, odpadové potrubia, oplechovanie atiky -bleskozvod a uzemnenie
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Lietavská Lúčka
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy - Dom kultúry so súp. č. 467   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených so zlepšením tepelnotechnických vlastnosti stavebnýchkonštrukcií; modernizáciou, zvýšením energetickej efektívnosti vykurovacieho systému a prípravy TUV; zníženímspotreby elektrickej energie na osvetlenie Domu kultúry v obci Lietavská Lúčka. Dom kultúry bol uvedený do prevádzkyv 60. rokoch 20. storočia. Budova je dvojpodlažným objektom s obdĺžnikovým pôdorysom bez podpivničenia. Domkultúry je zastrešený plochou strechou s líniovými odkvapovými žľabmi. Obvodový aj strešný plášť budovy sú vpôvodnom stave bez dodatočného zateplenia. Na budove sú plastové okná s izolačným dvojsklom, ktoré sa nahradianovými plastovými oknami s izolačným trojsklom. Budova má zabezpečený bezbariérový prístup.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Sládkovičovo
Zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a dverí pre MŠ J. Kráľa v Sládkovičove   
Riešený objekt je umiestnený v meste Sládkovičovo. Miesto stavby Sládkovičovo Predkladaný projekt pozostáva z komplexného zateplenia budovy materskej školy v meste Sládkovičovo. V rámci jehorealizácie sa v plnom rozsahu prevedie zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy v rámci ktorej sa vytvorí nováhydroizolačná vrstva a zároveň sa vykoná výmena pôvodných otvorových konštrukcií a rekonštrukcia kotolne avykurovacieho systému budovy. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednotlivých stavebných prác, konkrétne 1) Zateplenie strechy, ktoré bude pozostávať z odstránenia pôvodnej živičnej krytiny a klampiarskych konštrukcií. Po ichodstránení zostane z pôvodnej strechy iba pôvodná vodorovná konštrukcia strechy, strop z prefabrikovaných žb. panelova tepelná izolácia z pórobetónových panelov hr.200 mm. Na tieto pôvodné časti strechy sa následne položí nová skladbapozostávajúca z parotesnej zábrany z PE fólie hr. 1,5 mm., tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu styrodur hr.300 mm a hydroizolácie, ktorú bude tvoriť fóliová povlaková krytina na báze PEC hr. 5,0 mm. Záverečné práce nastrešnej krytine budú pozostávať z osadenia odvetrávacích kanálov a klampiarskych konštrukcií z pozinkovaného plechu. 2) Zateplenie obvodového plášťa budovy, ktoré bude realizované kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnýmizolantom z vysoko paropriepustného polystyrénu hrúbky 150 mm. Povrch obvodového plášťa bude prevedený zvonkajšej omietky tenkovrstvovej disperznej, škrabanej hr. 2,0 mm. 3) Výmena otvorových výplní, ktorá bude pozostávať z výmeny pôvodných drevených okien a vonkajších drevenýchdverí za plastové. Povrch okien bude znížený a časť okenných otvorov bude zamurovaná podľa PD. Všetky plastovéokná a vonkajšie dvere budú so stredovým tesnením s tromi tesneniami v profile, ktoré zabezpečujú zvýšenú kvalitu,minimálna stavebná hĺbka 70 mm. Koeficient prechodu tepla celého okna bude Uok.=1,3 W/m2K, koeficient prechodutepla pri skle bude Ug=1,1 W/m2K. Zamurovanie časti okenných otvorov bude vyhotovené z tehál CDm hr. 370 mm. 4) Modernizácia zdroja tepla, ktorá bude pozostávať z kompletnej demontáže pôvodného vykurovacieho systémuobjektu, z ktorého zostanú iba napojenia jednotlivých vykurovacích vetiev a okruhov. Demontovaný systém sa nahradínovým teplovodným konvekčným dvojtrubkovým vykurovaním s núteným obehom s tepelným spádom 70/50°C, ktoré 1/4 bude napojené na novovybavenú kotolňu umiestnenú v súčasných priestoroch jestvujúcej kotolne. Vykurovanie budezabezpečovať nový závesný plynový kondenzačný kotol s výkonom 60 kW. Základná regulácia bude osadená na kotlovejjednotke a bude zabezpečovať ovládanie všetkých vykurovacích vetiev. Meranie regulácia bude zabezpečovaťautomatický štart kotla podľa potreby tepla, teplotu vody pre vykurovanie, zónovú reguláciu, tlmenú prevádzku, tlak vovykurovacom systéme, kontrolu chodu kotla, čerpadiel, ventilov a úpravy vody, kontrolu úniku plynu, havarijnéodstavenie kotolne a pod. Kotolňa vybavená takýmto meracím a regulačným zariadením bude schopná automatickejprevádzky bez obsluhy iba s občasným dozorom. Navyše bude kotolňa vybavená s reguláciou, obsahujúcu diaľkovézdielanie, monitoring a ovládanie cez komunikačné moduly. Súčasťou obnovy kotolne bude aj izolácia potrubia v hrúbke20 mm. Izolovaný bude hlavný rozvod a potrubie v kotolni.  Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie