Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania plastové okná zobrazujem 115 z 95 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nitriansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove   
Predmetom obstarávania sú nasledovné práce  -zvýšenie atiky stavebných objektov SO-01 a SO-02  -tepelná izolácia strešného plášťa objektov SO-01 a SO-02 tepelnoizolačnými doskami EPS -izolácia strešnej konštrukcie objektov SO-01 a SO-02 hydroizolačnou fóliou na báze PVC  -výplňové prvky strojovne výťahov sú navrhnuté z bielej plastovej konštrukcie (okná, dvere)  -vonkajšie plochy budú omietnuté fasádnou omietkou bielej farby  -zastrešenie exteriérovej chodby bude opatrené novou elektroinštaláciou osvetlenia  -vonkajšie prostredie exteriérovej chodby bude osvetlené novými LED svietidlami -nová dažďová kanalizácia exteriérovej chodby z PVC rúr o priemeru DN 160 -vetracie komínky strechy z mPVC -nové odvetrávacie plastové prvky kanalizácie - PVC 140 hlavica ventilačná -klampiarske výrobky z farebného pozinkovaného plechu - žľaby, kotlíky, odpadové potrubia, oplechovanie atiky -bleskozvod a uzemnenie
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Dubnica nad Váhom
MODERNIZÁCIA OBJEKTU POLIKLINIKY - VYBUDOVANIE CIZS   
Projekt rieši stavbu Modernizáciu objektu polikliniky v Dubnici nad Váhom za účelom vybudovania CIZS na základepožiadaviek investora.  Navrhované stavebné úpravy v rámci modernizácie a energetického hodnotenia riešia vybúranie existujúcich hliníkovýchvýplní otvorov, okien a dverí v obvodovom plášti. Navrhnuté sú nové výplne a to okná plastové s izolačným trojsklom a sbezpečnostným trojsklom Ug = 0,7W/m2 K, dvere hliníkové s izolačným trojsklom a s bezpečnostným trojsklom Ug =0,7W/m2 K. Celkový počet navrhovaných výplní otvorov je 176 ks, z toho 104 ks okien, 69 ks pevných výplní okien a 3ks dverí. Navrhované stavebné úpravy v rámci bezbariérovosti riešia demontáž výťahu s nosnosťou 500 kg vrátaneexistujúcich výťahových dverí 800/2000 mm. Navrhnutý je výťah s nosnosťou 1100kg / 14 osôb, trakčný, frekvenčneriadený, s bezprevodovým pohonom, s dverami automatickými dvojlamelovými 900/2000 mm ( 5 ks výťahových dvier).Úprava vnútorných priestorov budovy CIZS v rámci modernizácie bude riešená maliarskymi prácami v priestoroch predvýťahom a vo všetkých priestoroch v ktorých sa menia výplne otvorov. Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetuzákazky.
Stavebné práce
Obec Bystrička
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy obecného úradu v obci Bystrička.   
Stavebné práce na obecnom úrade, ktorý sa nachádza pod súpisným číslom 260 v obci Bystrička. Areál obecného úradusa nachádza na parcelách č. 120/1,2, 121, 123, 124, 125/1 pričom budova obecného úradu má parcelné číslo 124. Modernizácia a prestavba budovy Obecného úradu rieši nasledovné stavebné objekty SO-01 Obecný úrad. Uvedené parcely a objekt, sú vo vlastníctve stavebníka obce Bystrička. Správcom uvedených parciel a objektu je Obecnýúrad , Bystrička. Pozemok sa nachádza na rovnom teréne. Vstup na pozemok Obecného úradu je z východnej strany, ide o hlavný vstupdo areálu Obecného úradu. V okolí areálu Obecného úradu sú postavené objekty rodinných domov. Projekt Modernizácia a prestavba budovy Obecného úradu Bystrička je prioritne zameraný na znižovanie energetickejnáročnosti a zároveň zahŕňa obnovu stavebno-technického riešenia budov v zmysle platných STN a súvisiacichpredpisov. V celom objekte sa vymenia všetky exteriérové okná a dvere za nové plastové okná s izolačným trojsklom a vcelom objekte sa vymenia všetky klasické žiarovky za úsporné LED. Existujúci objekt sa celý zateplí a to, v zmysleplatných noriem od 01.01.2016 v kategórii A v časti primárna energia, celá jeho fasáda z fasádneho polystyrénu EPSB70F , sokel po celom obvode xps polystyrénom a strešná konštrukcia z minerálnej vlny. SO-01 Funkcia objektu a ajmiestností v objekte zostáva zachovaná. Neuvažujú sa zmeny v kapacitnom využití objektu, vychádza sa z pôvodnýchkapacitných možnosti objektu. Podlažnosť, zastavaná plocha a úžitková plocha jestvujúceho objektu v areáli Obecnéhoúradu zostáva zachovaná. Modernizácia a prestavba jestvujúceho objektu je prioritne zameraná na znižovanie 1/4 energetickej náročnosti budovy. Ďalej sa projektová dokumentácia zaoberá opatreniami na zadržiavanie dažďovej vody zo strechy Obecného úradu. Dažďová voda bude zachytávaná v prefabrikovanej nádrži o objeme 12,8m3, ktorá bude ďalej použitá na zavlažovanie zelene a zatrávnených plôch. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nitriansky samosprávny kraj
"Rekonštrukcia strechy a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy kaštieľa" - "BARACHA", ZSS Bardoňovo   
Projektová dokumentácia rieši zníženie energetickej náročnosti budovy kaštieľa v areáli ZSS BARACHA Bardoňovo,zlepšenie energetickej náročnosti bude dosiahnuté pomocou nasledujúcich opatreníZateplenie stien a striech, Inštaláciarekuperačného vetrania. Ďalej bude zrealizovaná výmena jestvujúceho krovu a strešnej krytiny, ktorá je v zlom stavebnetechnickom stave. Ku kaštieľu je pripojená prepojovacia chodba, ktorá bude zrekonštruovaná, zateplená, vymenenéokná a zastrešená novou pultovou strechou. Pôvodná strecha je manzardová, tepelná izolácia kamenná vlna, strešnákrytina plechová. Pôvodné omietky, obklady a nátery fasády objektu sú v zlom technickom stave, ktoré sú miestamiodpadnuté, obsahujú trhliny, celkovo sú opotrebované. Pôvodné drevené okná ostali na spojovacej chodbe v zadnejčasti a budú vymenené za nové plastové s trojskom. Podľa požiadavky investora sú navrhnuté opravy všetkých fasád skontaktným zateplením a úpravou fasády. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.  Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti B. 1 Opis predmetu obstarávania, v projektovejdokumentácií a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Boleráz
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Boleráz   
1. Zatepliť obvodové steny izoláciou na báze sivého polystyrénu s kombináciou s minerálnou vatou hr. 180 mm. 2. Chybajúce nevymenené okná vymeniť za plastové okná s izolačnym trojsklom. 3. Strechu nad 1NP zatepliť tepelnou izoláciou na báze EPS hr. 300 mm. 4. Demontovať všetky vrstvy strechy nad sálou kultúrneho domu až po železobetónové panely uložené na oceľovych väzníkoch. 5. Zatepliť strechu nad sálou kultúrneho domu tepelnou izoláciou EPS hr. 300 mm. 6. Demontovať podhľad zavesený na oceľovych väzníkoch. 7. Realizovať nový kazetový podhľad s novými svietidlami. 8. V sále kultúrneho domu pod novým podhľadom osadiť štyri destratifikátory. 9. Vymeniť svietidlá v administratívnej časti budovy. 10. Vymeniť kotol ústredného kúrenia. 11. Vymeniť bleskozvod. 12. Vymeniť všetky prvky oplechovania stavby súvisiace so zateplením.
Stavebné práce
Obec Malcov
Zmena spôsobu vykurovania a zlepšenie tepelno-technických vlastností budov OcÚ, KD a MŠ Malcov   
Zámerom investora je zníženie energetickej náročnosti objektu. Je nutné zatepliť fasádu, strechu, strop v suteréne, vymeniť výplňové konštrukcie fasády t.j. okná a dvere. Z tepelno-technického hľadiska je nutné vymeniť všetky okná dvere za plastové s izolačným trojsklom. Súčasťou stavebných prác bude výmena strešnej krytiny, oplechovania, klampiarskych výrobkov, bleskozvodu a svietidiel. V suteréne sa vo vyznačených priestoroch zhotovia betónové podlahy. K dispozičným zmenám vo vnútri objektu nedôjde. Z hľadiska architektonického sa dosiahne pozitívna zmena vzhľadu objektu. Z hľadiska tepelno-technického sa dodatočným zateplením dosiahne výrazná úspora energie oproti pôvodnému stavu. V rámci rekonštrukcie sa prevedie aj rekonštrukcia vykurovacieho systému tak, aby sa týmito opatreniami znížila celková potreba tepla na vykurovanie.
Stavebné práce
Obec Petrova Ves
„Zateplenie materskej školy v obci Petrova Ves“   
Úlohou verejného obstarávania je riešenie zateplenia materskej školy v Petrovej Vsi. Na parcele sa nachádza staršiabudova, ktorá je čiastočne poschodová, čiastočne podpivničená, s plochou strechou. Hlavný vchod sa nachádza nazápadnej strane. V rámci projektu sa vymenia pôvodné vchodové dvere za nové plastové. Pôvodné okná spĺňajúenergetické požiadavky. Po zateplení bude mať budova lepšie tepelno-technické vlastnosti, čím bude úsporná a vyhoviepožiadavkám energetickej hospodárnosti. ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY STAVIEB - počet podlaží2 - zastavaná plocha budovy616,29 m - obostavaný priestor51 400,00 m
Stavebné práce
Obec Petrova Ves
„Zateplenie materskej školy v obci Petrova Ves“   
Úlohou verejného obstarávania je riešenie zateplenia materskej školy v Petrovej Vsi. Na parcele sa nachádza staršia budova, ktorá je čiastočne poschodová, čiastočne podpivničená, s plochou strechou. Hlavný vchod sa nachádza na západnej strane. V rámci projektu sa vymenia pôvodné vchodové dvere za nové plastové. Pôvodné okná spĺňajú energetické požiadavky. Po zateplení bude mať budova lepšie tepelno-technické vlastnosti, čím bude úsporná a vyhovie požiadavkám energetickej hospodárnosti. ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY STAVIEB - počet podlaží2 - zastavaná plocha budovy616,29 m - obostavaný priestor51 400,00 m Budova sa nachádza v k. ú. Petrova Ves, na parcele číslo 330/5. Na parcele sa nenachádza žiadny porast. Výstavbou predmetnej stavby nebude narušené žiadne ochranné územie ani žiadne ochranné pásmo. Stavebné práce sa začnú poúplnom vyčistení staveniska. Vjazd bude zabezpečený z jestvujúcej betónovej komunikácie pred budovou.
Stavebné práce
Mesto Leopoldov
„Mestský úrad Leopoldov – búracie práce “   
Asanácia objektu prístavby MsÚ - búracie práce a práce spojené s vyprataním a uvoľnením parcely č.522 v katastrimesta Leopoldov. Odstraňovaný objekt sa nachádza na parcele č. 522 v centre mesta Leopoldov s dopravnýmnapojením na Hlohovskú cestu. Priestor staveniska je vymedzený zo severnej a východnej strany dvorom MsÚLeopoldov, zo strany južnej skladovým objektom s oceľovou nosnou konštrukciou opláštenou sendvičovými panelmi a zostrany západnej existujúcim objektom mestského úradu a vstupným nádvorím.  Jestvujúci stav Vlastný objekt pozostáva z pôvodnej dvojpodlažnej časti požiarnej zbrojnice a sekundárnej prístavby skladovacíchpriestorov. Prízemie objektu je využívané ako požiarna zbrojnica so skladovacími priestormi, na poschodí sú situovanénájomné priestory a archív . Zastavaná plocha objektu 170,98 m Obostavaný priestor 1 320,00 m  Stavebnotechnické údaje  Pôvodná časť objektu prístavby požiarna zbrojnica je dvojpodlažná o pôdorysných rozmeroch 12,08 x 9,86 m ,sekundárna prístavba na severnej strane jednopodlažná s pôdorysnými rozmermi 4,94 x 10,49 m. Objekt jenepodpivničený, bez využitia podkrovných priestorov. Dvojpodlažná časť je prekrytá sedlovou , jednopodlažná nízkoupultovou strechou. Podlaha prízemia je osadená na úrovni upraveného terénu. Vstup do dvojpodlažnej časti je riešený znádvoria mestského úradu, vstup do prízemnej skladovej časti je zo severnej strany objektu. Dvojpodlažná časť objektuje založená na plošných betónových základoch, obvodové nosné murivo je z plných pálených tehál hr. 450 mm,vnútorný nosný systém je z tehlových stĺpov rozmerov 500 x 500 mm. Deliace konštrukcie sú z keramických tehál .Stropy ,preklady a vence sú železobetónové monolitické. Konštrukcia krovu je drevená, nosný systém je tvorenýdrevenými krokvami, pomúrnicami a klieštinami, krytina je z vlnitých AZC profilov. Oknáplastové, garážové vráta 1/4 plechové, nezateplené. Garážová časť má betónovú podlahu hr. Cca 200 mm, prenajímateľné priestory majú linoleovéresp. kobercové nášľapné vrstvy. Objekt je omietnutý štukovými omietkami. Sekundárna časť je založená ne betónových plošných základoch, nosné murivo je z plných pálených tehál hr. 300 mm.Deliace konštrukcie sú z keramických tvárnic. Preklady a vence sú železobetónové monolitické, krov drevený s pultovoustrechou, krytina je škridlová.  Okná a dvere sú drevené, garážové vráta plechové. Podlahy sú betónové. Odkvapový systém obidvoch častí je zpozinkovaného plechu. Objekt je v relatívne dobrom technickom stave, avšak nevyhovujúcom pre investičný zámermajiteľa.  Technické vybavenie objektu V objekte je zriadené vykurovanie plynovými gamatkami s plynovým rozvodom napojeným na verejný NTL rozvod plynu.V objekte je vedená svetelná a zásuvková inštalácia NN a motorická inštalácia. Objekt je napojený na NN rozvodnú sieť.V objekte je zriadený vodovod a splašková kanalizácia. Všetky vnútorné rozvody sú funkčné a využívané.  Búracie práce sa budú realizovať na parcelných číslach parc.č. 520, 521/1 asanovanie murovaného plota, 521/1 524 a1613 asanovanie spevnených plôch k.ú. Leopoldov.   Búracie práce - odstránenie nášľapných vrstiev podláh - demontáž technického vybavenia objektu / Zariaďovacie predmety, svietidlá, vykurovacie telesá, rozvody NN , vody a plynu / - demontáž výplní okenných a dverných otvorov - demontáž AZC krytiny postupným rozoberaním demontáž a likvidáciu AZC krytiny môže realizovať len firma vlastniacaoprávnenie od UVZ SR na odstraňovanie azbestových materiálov. - demontáž škridlovej krytiny - demontáž krovu postupným rozoberaním - vybúranie komínových telies - vybúranie stropnej konštrukcie nad poschodím - vybúranie muriva poschodia vybúranie žel.bet. konštrukcie schodiska - vybúranie stropnej konštrukcie nad prízemím - vybúranie muriva prízemia - vybúranie betónovej podlahy - vybúranie základových konštrukcií - odvoz a uskladnenie stavebnej sute na skládku - odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu na skládke - úprava terénu
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Obec Čachtice
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice. V rámci stavebnych prác pre zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu sa navrhuje zatepleniefasády, strechy a stropu nad 1.PP modernými technológiami. Pôvodné exteriérové výplne otvorov /okná a dvere/ budúvymenené na nové plastové výplne otvorov s izolačnym trojsklom. V rámci projektu je navrhnutá modernizáciavnútornej elektroinštalácie kultúrneho domu a výmena osvetľovacích telies, výmena zdroja tepla na plynové tepelnéčerpadlo a výmena radiátorovej vykurovacej sústavy. Predložená projektová dokumentácia je vypracovaná na úrovni projektu stavby pre účel zabezpečenia stavebného povolenia resp. ohlásenie stavebnych úprav a pre realizáciu stavby. V projekte sú zdokumentované príslušné práce. Súčasťou projektovej dokumentácie je výkaz výmer, ktorý predstavuje podrobný opis prác a je k dispozícii v profileverejného obstarávateľa.
Stavebné práce
Nitriansky samosprávny kraj
Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy a budovy školských dielní SPŠ-ISzKI Komárno - SPŠ-ISzKI Komárno, Petofiho 2, 945 50 Komárno   
Predmetom obstarávania je zníženie energetickej náročnosti objektu SO 01 pavilón ,A" a telocvičňa a objektu SO 02 -budova školských dielní SPŠ. Stavebné úpravy budú uskutočnené podľa predloženej projektovej dokumentácie nasledovne - zateplenie obvodového plášťa a vo všetkých vystupujúcich častí budovy kontaktným zatepľovacím systémom - zateplenie sokla nad terénom a pod terénom tepelným izolantom z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 120mm - zateplenie nadpražia okenných otvorov tepelným izolantom z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 30mm - výmena, resp. doplnenie všetkých klampiarskych prvkov - nové klampiarske prvky sú navrhnuté z poplastovanéhoplechu hr. 0,5mm, - výmena odkvapového chodníka - výmena výplní otvorov - nové okná sú navrhnuté plastové s izolačným trojsklom - nové dvere sú navrhnuté plechové, resp. hliníkové, - výmena bleskozvodu v súlade so súčasne platnými predpismi anormami - nový bleskozvod
Stavebné práce
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
Gaštan – zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch a vlhkosti základov a muriva, CSS Batizovce   
SO 01 Gaštan - Objekt je vymurovaný tradičným spôsobom z tehlového muriva na MVC HR.375mm. Založený je naprostých betónových základových pásoch. Stropné konštrukcie sú železobetónové. Strecha drevený krov ,strešná krytinapozinkovaný plech. Výplne otvorov vonkajšie okná a dvere plastové vnútorné dvere drevené. Povrchová úprava stien hladká omietka. Predmetom zákazky je zateplenie obvodového plášťa, zateplenie podkrovnej časti strechy, nováhydroizolácia a zateplenie soklovej časti objektov. Budú vymenené aj terajšie sklobetónové okná. SO 01 Gaštan pôdorysný rozmer 33,050m x 15,600m, výška od terénu 15,50m Zastavaná plocha 532,08m Obstavaný priestor 7 981,20m3 1/3
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredná umelecká škola
Zvýšenie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní   
PRÍSTAVBA ODBORNÝCH DIELNÍ Existujúci objekt a parcela pre budúcu prístavbu odborných dielní, sa nachádza vmeste Prešov, v katastrálnom území Prešov, v okrese Prešov. Existujúci objekt slúži ako telocvičňa. K jej západnej častinavrhujeme prístavbu. Prístavba je navrhovaná ako dvojpodlažný objekt s plochou strechou. Objekt odborných dielní jekapacitne nevrhnutý pre max. 40 detí. V navrhovaných odborných dielňach sú prístupné bezbariérovo na 1NP chodba,sklad, univerzálna dielňa, sušiareň, keramická dielňa, wc imobil, t.j. stavba spĺňa podmienku bezbariérovosti.Navrhovaný objekt prístavby bude založený na monolitických základových pásoch. Nové obvodové nosné steny prístavbyobjektu sú navrhnuté z keramických tvárnic s hrúbkou 300mm na vápenno cementovú maltu, vnútorné nosné steny súnavrhnuté z keramických tvárnic tvárnic hrúbky 300mm na vápenno cementovú maltu. Ako priečkové murivo bolonavrhnuté samonosné priečkové murivo z pórobetónových presných tvárnic s hrúbkou 100 až 150mm na tenkovrstvovúlepiacu maltu. Stropná konštrukcia prístavby bola navrhnutá monolitická zo železobetónu. Objekt bude zastrešenýplochou strechou. Na komunikáciu medzi jednotlivými podlažiami bude slúžiť nové železobetónové schodisko. Akotepelná izolácia strechy bude použitá minerálna vlna ukladaná v dvoch vrstvách. Na zateplenie stien objektu budepoužitý kontaktný zatepľovací systém, s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny. V úrovní sokla bude použitá 1/5 tepelnoizolačná soklová doska ukladaná až do hĺbky základovej škáry. Nové okná a vonkajšie dvere na objekte súriešené ako plastové s izolačným trojsklom,. Vykurovanie objektu bude navrhnuté pomocou plynového kotla. Jednotlivémiestnosti budú vykurované pomocou panelových vykurovacích telies vzhľadom k charakteru miestnosti. Príprava teplejvody bude zabezpečená plynovým kotlom.  MODERNIZÁCIA Modernizácia rieši vytváranie nových priestorov na odborný výcvik v hlavnej budove SUŠ - technickúmiestnosť s nahrávacím štúdiom a fotokomoru. Z kancelárie vytvárame technickú miestnosť s nahrávacím štúdiom. Zoskladu vytvárame fotokomoru a prepojovaciu chodbu do učebne a technickej miestnosti. Pôvodná laminátová podlahabude odstránená a bude nahradená novou keramickou dlažbou vo fotokomore a novou plávajúcou podlahou v chodbe.
Stavebné práce
Mesto Hnúšťa
Rekonštrukcia haly CHUB – Hnúšťa   
Všeobecný popis prác v riešenom objekte Búracie práce - Odstránenie nasvetlíkov - Odstránenie obvodových panelov - Zväčšenie otvorov - Odstránenie priečok - Odstránenie časti podlahy - Odstránenie časti strechy - Demontáž zámočníckych výrobkov a nepotrených konštrukcií - Vybúranie nepotrebných stavebných konštrukcií v objekte haly Nové práce - Nové exteriérové plastové dvere - Nové interiérové dvere - Nové exteriérové plastové okná - Vymurovanie nových priečok - Nové oceľové nosné konštrukcie - Nová časť strešného plášťa - Nové pancierové podlahy - Zasypanie a zatvorenie nepotrebných podzemných priestorov - Nové interiérové povrchové úpravy - Nové fasádne panely - Nové sekciové brány - Očistenie, sanácia a ošetrenie nosných konštrukcií haly  1/5 - Vytvorenie vencov v časti atiky - Nové zámočnícke výrobky - Nové klampiarske výrobky - Zamurovanie otvorov - Nové zdravotechnické inštalácie - Nová elektroinštalácia a bleskozvod  Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nitriansky samosprávny kraj
Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy a budovy školských dielní SPŠ-ISzKI Komárno - SPŠ-ISzKI Komárno, Petofiho 2, 945 50 Komárno   
Predmetom obstarávania je zníženie energetickej náročnosti objektu SO 01 pavilón ,A" a telocvičňa a objektu SO 02 -budova školských dielní SPŠ. Stavebné úpravy budú uskutočnené podľa predloženej projektovej dokumentácie nasledovne  - zateplenie obvodového plášťa a vo všetkých vystupujúcich častí budovy kontaktným zatepľovacím systémom  - zateplenie sokla nad terénom a pod terénom tepelným izolantom z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 120mm - zateplenie nadpražia okenných otvorov tepelným izolantom z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 30mm - výmena, resp. doplnenie všetkých klampiarskych prvkov - nové klampiarske prvky sú navrhnuté z poplastovanéhoplechu hr. 0,5mm, - výmena odkvapového chodníka - výmena výplní otvorov - nové okná sú navrhnuté plastové s izolačným trojsklom - nové dvere sú navrhnuté plechové, resp. hliníkové, - výmena bleskozvodu v súlade so súčasne platnými predpismi anormami - nový bleskozvod Pôvodné drevené okná sa vymenia za plastové s tepelnoizolačným trojsklom. Vnútorné parapety sa osadia na existujúcekamenné, ktorých stav je potrebné posúdiť priamo na stavbe. Existujúce oceľové mreže treba demontovať a prispôsobiťtvar novým vonkajším parapetom  Súčasťou súťažných podkladov je sprievodná dokumentácia, na základe ktorej uchádzač vypracuje cenovú ponuku.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie