Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 306 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Zvolen
DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU PRE MESTO ZVOLEN A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU   
Predmetom zákazky je dodávka 3 790 MWh zemného plynu za dva roky pre mesto Zvolen a jeho zriadených organizáciía prevzatie záruky za odchýlku so všetkými nákladmi mimo DPH.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš   
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Dodávka zemného plynu 2019   
Zákazka Dodávka zemného plynu je odplatné dodanie zemného plynu pre všetky odberné miesta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s platnou legislatívou.Dodávka zemného plynu v množstve a v čase trvania zmluvy do 2stredoodberných miest a 39 maloodberných miest odberateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku dodávateľav súlade s nariadením vlády SR č.317/2007 Z. z.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Mesto Bánovce nad Bebravou
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Mesto Bánovce nad Bebravou   
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalšíchverejných obstarávateľov pristupujúcich VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejnéhoobstarávania a v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávka zemného plynu (DNS)   
Predmetom zákazky je dynamický nákupný systém na dodávku zemného plynu (v rozsahu skupiny (XXX00000-Y - 091 -Palivá), časť (kategória) 09123000-7 - Zemný plyn, vrátane zabezpečenia distribúcie, prepravy, štruktúrovania aprevzatia zodpovednosti za odchýlku pre COO, ostatné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti COO, Banskobystrickúregionálnu správu ciest, a.s., so sídlom Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica a jej strediská (odberné miesta),uvedené v prílohe č. 3 Súťažných podkladov (ďalej aj SP). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsahako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.  Predmetom zákazky (Výzvy č.4) je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia prepravy, distribúcie, štruktúrovania aprevzatia zodpovednosti za odchýlku na jeden rok pre odberné miesta identifikované v Prílohe č. 1 a 4 Súťažnýchpodkladov (ďalej aj SP).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Obstarávacie trhovisko Slovenska
Nákup zemného plynu – CVO 219   
Predmetom zákazky je dodávanie zemného plynu do jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov, resp. ichprávnych subjektov vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcejtechnickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technickýchpodmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Technická univerzita v Košiciach
Dodávka zemného plynu pre objekty Technickej univerzity v Košiciach   
Dodávka zemného plynu ( stredný odber a maloodber ) vrátane prepravy a distribúcie pre objekty Technickej univerzityv Košiciach na roky 2019 - 2023
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Obec Radobica
Dodávka zemného plynu   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, vkvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnychpredpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvnéobdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok plynu 9 405,332 MWh. Podrobnejšie vsúťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dodávka zemného plynu   
Dodávka zemného plynu pre veľkoodbery a maloodbery objektov Ekonomickej univerzity v Bratislave v dohodnutommnožstve a čase.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
BIONERGY, a. s.
Dodávka zemného plynu   
Predmetom obstarávania je dodanie predpokladaného množstva zemného plynu na odberné miesta obstarávateľavrátane prepravy a distribúcie v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, zadodržania platných právnych predpisov SR a to najmä zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľadistribučnej siete. Obstarávateľ požaduje dodávku plynu vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkouplynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Predpokladané množstvo odberu z odberných miest odberateľa na24 mesiacov 13 000,00 MWh určené na základe predošlej spotreby na odberných miestach verejného obstarávateľa.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávka zemného plynu na roky 2020-2021   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku do odberných miest verejnéhoobstarávateľa vrátane prepravy, distribúcie a všetkých služieb spojených s dodávkou zemného plynu, v kvalitezodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisovSR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete plynu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2020   
Predmetom zadania zákazky je dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok2019.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Fakultná nemocnica Nitra
Združená dodávka zemného plynu   
Združená dodávka zemného plynu na rok 2020
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodanie plynu pre vybrané organizácie v rezorte kultúry   
Pravidelná dodávka zemného plynu pre odberné miesta verejného obstarávateľa vrátane prepravy, distribúcie a v kvalitezodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania všeobecne platných právnychpredpisov, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete, zodpovednosti zaškodu; v ročnom predpokladanom objeme 28 928 MWh pre Ministerstvo kultúry SR a organizácie v jeho zriaďovateľskejpôsobnosti na obdobie 48 mesiacov v predpokladanom objeme 115 712 MWh Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Dodávka zemného plynu   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie