Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 317 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Komárno
„Nákup zemného plynu pre mesto Komárno“   
Predmetom zákazky je nákup zemného plynu vrátane všetkých poplatkov.  Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky  Špecifikácia predmetu zákazky a požiadavky naň sú záväzné, v znení v akom sú uvedené v tejto kapitole B.1 Opispredmetu zákazky týchto súťažných podkladov a uchádzač nesmie meniť znenie ani špecifikáciu samotného predmetuzákazky. Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač v rámci plnenia predmetu zákazky zabezpečoval nasledovné  Zemný plyn v súlade s požiadavkami na predmet zákazky podrobne opísanými v tejto kapitole B.1 Opis predmetuzákazky týchto súťažných podkladov, pričom predmetom zadávaného predmetu zákazky je dodávka zemného plynu preodberné miesta v správe verejného obstarávateľa s predpokladanou spotrebou na 48 mesiacov.   a)Celkový predpokladaný odber zemného plynu za mesto Komárno celkom je 9 967 208 kWh / 48 mesiacov   Mesto Komárno (zoznam OM podľa tabuľky v prílohe č. 1)  1/6 Tarifa M1 3 odberné miesta 13 032 kWh Tarifa M2 4 odberné miesta 208 780kWh Tarifa M3 5 odberných miest473 780 kWh Tarifa M4 3 odberné miesta629 244 kWh Tarifa M5 1 odberné miesto286 248 kWh Tarifa M6 4 odberné miesta1 942 248 kWh Tarifa M7 11 odberných miest6 413 876 kWh b)Celkový predpokladaný odber zemného plynu za Príspevkové organizácie Mesta Komárno celkom je 7 773 900 kWh /48 mesiacov.  Víťazný uchádzač uzavrie samostatná zmluvy s príspevkovými organizáciami mesta podľa právnej subjektivity, t.j.samostatné IČO. Príspevkové organizácie Mesta Komárno (zoznam OM podľa tabuľky v prílohe č. 1)  Tarifa M2 1 odberné miesto 8 000 kWh Tarifa M3 2 odberné miesta130 816 kWh Tarifa M4 3 odberné miesta680 412 kWh Tarifa M7 5 odberných miest3 254 752 kWh Tarifa M8 1 odberné miesto1 408 556 kWh Tarifa S 1 odberné miesto2 291 364 kWh c)Celkový predpokladaný odber zemného plynu za Základné školy v Meste Komárno celkom je 7 047 844 kWh / 48mesiacov  Víťazný uchádzač uzavrie samostatná zmluvy so základnými školami podľa právnej subjektivity, t.j. samostatné IČO. Základné školy v Meste Komárno (zoznam OM podľa tabuľky v prílohe č. 1)  Tarifa M2 2 odberné miesta 21 080 kWh Tarifa M4 1 odberné miesto230 624 kWh Tarifa M7 1 odberné miesto545 852 kWh Tarifa M8 2 odberné miesta3 770 192 kWh Tarifa S 1 odberné miesta2 480 096 kWh
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Mesto Komárno
„Nákup zemného plynu pre mesto Komárno“   
Predmetom zákazky je nákup zemného plynu vrátane všetkých poplatkov. Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky Špecifikácia predmetu zákazky a požiadavky naň sú záväzné, v znení v akom sú uvedené v tejto kapitole B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a uchádzač nesmie meniť znenie ani špecifikáciu samotného predmetuzákazky. Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač v rámci plnenia predmetu zákazky zabezpečoval nasledovné Zemný plyn v súlade s požiadavkami na predmet zákazky podrobne opísanými v tejto kapitole B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov, pričom predmetom zadávaného predmetu zákazky je dodávka zemného plynu preodberné miesta v správe verejného obstarávateľa s predpokladanou spotrebou na 48 mesiacov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Mesto Dunajská Streda
„Dodávka zemného plynu“   
Dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie, prevzatiazodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pridodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľadistribučnej siete. Zoznam odberných miest s výškou spotreby ( predpoklad ) sa nachádza v prílohe č. 1 súťažnýchpodkladov.  Celkový predpokladaný odber zemného plynu za všetky odberné miesta celkom je 6 784 346 kWh / 24 mesiacov.  Verejný obstarávateľ od víťazného uchádzača požaduje zabezpečiť bezplatné odborné poradenstvo a asistenciu, resp.poskytnutie dátových prehľadov súvisiacich s odberom zemného plynu pre každé odberné miesto .  Verejný obstarávateľ od víťazného uchádzača požaduje pripraviť samostatné ZMLUVY O ZDRUŽENEJ DODÁVKEZEMNÉHO PLYNU A ZABEZPEČENÍ DISTRIBÚCIE A PREVZATÍ ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU pre všetky odbornémiesta podľa právnej subjektivity, ktoré majú samostatné IČO. Fakturácia nákladov bude víťazným uchádzačomzabezpečená samostatne na každé odberné miesto.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Mesto Dunajská Streda
„Dodávka zemného plynu“   
Dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete. Zoznam odberných miest s výškou spotreby ( predpoklad ) sa nachádza v prílohe č. 1 súťažných podkladov. Celkový predpokladaný odber zemného plynu za všetky odberné miesta celkom je 6 784 346 kWh / 24 mesiacov. Verejný obstarávateľ od víťazného uchádzača požaduje zabezpečiť bezplatné odborné poradenstvo a asistenciu, resp. poskytnutie dátových prehľadov súvisiacich s odberom zemného plynu pre každé odberné miesto .
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zemný plyn_   
Dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, resp. verejných obstarávateľov, vrátane jehoprepravy distribučnou sieťou a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkamprevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok aprevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zemný plyn_   
Dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, resp. verejných obstarávateľov, vrátane jeho prepravy distribučnou sieťou a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Spojená škola internátna, Karola Supa 48, Lučenec
Zemný plyn 2019   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberného miesta verejného obstarávateľa, vrátane prepravy adistribúcie na rok 2019
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Spojená škola internátna, Karola Supa 48, Lučenec
Zemný plyn 2018   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberného miesta verejného obstarávateľa, vrátane prepravy a distribúcie
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Zemný plyn 2017   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberného miesta verejného obstarávateľa, vrátane prepravy adistribúcie.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Slovenská akadémia vied (SAV)
Zemný plyn   
Nepretržité zabezpečenie dodávky zemného plynu vrátane prepravy a distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku do požadovaného odberného miesta SAV v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR a technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Zemný plyn   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, vrátane prepravy a distribúcie na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Slovenská akadémia vied (SAV)
Zemný plyn   
Nepretržité zabezpečenie dodávky zemného plynu vrátane prepravy a distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku do požadovaného odberného miesta SAV v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR a technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Úrad vlády Slovenskej republiky
Zemný plyn   
Dodávka zemného plynu
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Zemný plyn   
Predmetom zadania zákazky je nepretržité zabezpečenie Dodávky ZEMNÉHO PLYNU vrátane prepravy a distribúcie aprevzatie zodpovednosti za odchýlku do všetkých odberných miest Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. RooseveltaBanská Bystrica v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, v súlade platnýmiprávnymi predpismi SR, technickými podmienkami a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete naobdobie 24 mesiacov. Súčasťou zadania predmetu zákazky je garancia dodávok v predpokladanom dohodnutomdvojročnom množstve 53 266 MWh po dobu plnenia zo zmluvy.Zmluvne dohodnuté denné maximum (DMM)FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica Nový nemocničný areál je 17 500m3FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica Starý nemocničný areál je 1 700m3
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Nemocnica Poprad a. s.
Zemný plyn   
1 Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu vo veľkoodbere do odberného miesta predpokladanom objeme 10 000 MWh - rok, v dennom maximálnom množstve 11 000m3, a s nižšie uvedenými percentuálnymi podielmi odberu plynu pripadajúcimi na jednotlivé kalendárne mesiace z obstarávaného zmluvného množstvaKalendárny mesiacJanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktoberNovemberDecemberPercentuálny podiel14111077655689122. Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberného miesta verejného obstarávateľa, vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete v ročnom predpokladanom objeme 1 399,14 MWh, v maloodbere.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie