Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 283 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Združená dodávka zemného plynu pre objekty UPJŠ v Košiciach (2019-2021)   
Dodávka zemného plynu do odberných miest UPJŠ vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku,v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej sústavy, pri dodržaní platných právnychpredpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu nazmluvné obdobie 24 mesiacov (od 0600 hod. SEČ 01. 05. 2019 do 0600 hod. SEČ 01. 05. 2021).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Dodávka zemného plynu pre zmluvné obdobie od 01.05.2019 do 30.04.2020   
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu v celkovom predpokladanom objeme 8 700 MWh ( 30% ) nazmluvné obdobie od 0000 hod.SEČ dňa 01. 05. 2019 do 2400 hod.SEČ dňa 30. 04.2020 vrátane jeho prepravydistribučnou sústavou do odberných miest odberateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v kvalite zodpovedajúcejtechnickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technickýchpodmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a garancia dodávky po celú dobu platnostizmluvy za každé odberné miesto.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Dodávka zemného plynu   
Predmetom obstarávania je dodanie predpokladaného množstva zemného plynu na odberné miesta verejnéhoobstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľadistribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR a to najmä zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, technických podmienok a prevádzkového poriadkuprevádzkovateľa distribučnej siete. Verejný obstarávateľ požaduje dodávku plynu vrátane prepravy, distribúcie a služiebspojených s dodávkou plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Tolerancia celkového objemu odberu 30%.Predpokladané množstvo odberu z odberných miest odberateľa na 47 mesiacov 30 480,00 MWh určené na základepredošlej spotreby na odberných miestach verejného obstarávateľa.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Združená dodávka zemného plynu   
Predmetom zákazky je združená dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenímdistribúcie a prepravy pre všetky odberné miesta rozpočtových organizácií rezortu ministerstva. Odberné miesta súuvedené v prílohe návrhu rámcovej dohody Zoznam odberných miest rozpočtových organizácií rezortu MS SR.Výsledkom verejného obstarávania je uzavretie rámcovej dohody na obdobie 4 rokov (2018 2021) s postupomzadávania zákaziek v zmysle § 83 ods. 5 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Úspešní uchádzači budú na ročnejbáze vyzývaní na predloženie ponúk v elektronickej aukcii na nasledujúci rok. Víťazný uchádzač uzatvorí s verejnýmiobstarávateľmi v zmysle bodu 1 časti A.1 týchto súťažných podkladov realizačné zmluvy na dodávku zemného plynu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Trenčiansky samosprávny kraj
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK   
Dodanie predpokladaného množstva zemného plynu a elektriny na odberné miesta verejného obstarávateľa vrátaneprepravy, distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.   
Predmetom zadávania zákazky je dodávka zemného plynu vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku pre všetky odberné miesta verejného obstarávateľa v rozsahu a podľa obchodných podmienok pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik. Predpokladané množstvá a spotreby zemného plynu spolu s odbernými miestami sú uvedené v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Dodávka zemného plynu   
Dodávka zemného plynu
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR   
Dodávka zemného plynu vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb, skladovania a prevzatiazodpovednosti za odchýlku pre organizácie rezortu MPSVR SR do 288 odberných miest s celoúzemnou regionálnoupôsobnosťou.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.   
Predmetom zákazky je realizácia dodávky zemného plynu do odberných miest objednávateľa vrátane prepravy adistribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok aprevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica   
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávkyza IV. Q. 2018.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Trenčiansky samosprávny kraj
Združená dodávka zemného plynu   
Združená dodávka zemného plynu, Zemný plyn
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Dodávka zemného plynu   
Dodávka zemného plynu
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Nemocnica Poprad a. s.
Zemný plyn   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu vo veľkoodbere do odberného miesta  Verejného obstarávateľa, vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za  odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa  distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických  podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete v ročnom  predpokladanom objeme 10 000 MWh, v dennom maximálnom množstve 11 000m3,  a s nižšie uvedenými percentuálnymi podielmi odberu plynu pripadajúcimi na jednotlivé  kalendárne mesiace z obstarávaného zmluvného množstva   Kalendárny mesiacJanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktoberNovemberDecember Percentuálny podiel1411107765568912   Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberného miesta verejného  obstarávateľa, vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku,  v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete,  za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok  a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete v ročnom  predpokladanom objeme 1 391,31 MWh, v maloodbere.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Mesto Vranov nad Topľou
Zemný plyn   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu počas 12 mesiacov počas platnosti zmluvy na odberné miesta verejnéhoobstarávateľa a organizácií v jeho pôsobnosti, za podmienok dohodnutých v zmluve, v požadovanej kvalite a s garancioudodávky zemného plynu po celú dobu platnosti zmluvy, vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkouplynu a vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v predpokladanom množstve 5 860 640,00 kW ako priemerspotreby minulých rokov a slúži na vyhodnotenie ponúk. Fakturovať sa bude skutočne odobraté množstvo. Úspešnýuchádzač zabezpečí aj súčinnosť s doterajším dodávateľom pri odpojení a zapojení odberných miest.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
DODÁVKA PLYNU A SÚVISIACICH SLUŽIEB S DISTRIBÚCIOU PRE POTREBY MO SR V SPRÁVE ASM   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu pre odberné miesta Stredísk prevádzok objektov Ministerstva obrany narok 2019.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie