Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 298 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Základná škola
Dodávka zemného plynu   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalitezodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov 2/4 SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každéodberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok plynu 9 280,026 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.   
Predmetom zadávania zákazky je dodávka zemného plynu vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľav plnom rozsahu za odchýlku pre všetky odberné miesta verejného obstarávateľa v rozsahu a podľa obchodnýchpodmienok pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik. Predpokladané množstvá a spotreby zemného plynuspolu s odbernými miestami sú uvedené v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedenésúťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica   
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za I. kvartál 2019.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Dodávka zemného plynu   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nákup plynu pre rezort MPSVR SR   
Nákup a dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Združená dodávka zemného plynu pre objekty UPJŠ v Košiciach (2019-2021)   
Dodávka zemného plynu do odberných miest UPJŠ vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku,v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej sústavy, pri dodržaní platných právnychpredpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu nazmluvné obdobie 24 mesiacov (od 0600 hod. SEČ 01. 05. 2019 do 0600 hod. SEČ 01. 05. 2021).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Obec Rohožník
Dodávka plynu pre obec Rohožník 2019   
Dodávka plynu pre obec Rohožník
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Dodávka zemného plynu   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávka zemného plynu a súvisiacich služieb s distribúciou pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest objednávateľa, ktorými sú jednotlivé Strediskásprávy a údržby diaľnic (ďalej len SSÚD), Strediská správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len SSÚR), Investičnéodbory (ďalej len IO) a sídlo verejného obstarávateľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ďalej len GR). Zoznam odberných miest je uvedený v prílohe č. 2 k časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazkysúťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Fakultná nemocnica Nitra
Plyn a elektrická energia na 2020 a 2021   
Dodávka plynu a elektrickej energie na roky 2020 a 2021
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávka stlačeného zemného plynu (CNG)   
Dodávka stlačeného zemného plynu CNG do autobusov MHD na plniacej stanici CNG Jurajov dvor Bratislava.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu - ZMO, región JE Jaslovské Bohunice   
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre organizácie pristupujúce k VO na základepodmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Dodávka zemného plynu   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Technická univerzita v Košiciach
Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE   
Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
Dodávka zemného plynu   
Predmetom obstarávania je dodanie predpokladaného množstva zemného plynu na odberné miesta verejnéhoobstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľadistribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR a to najmä zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, technických podmienok a prevádzkového poriadkuprevádzkovateľa distribučnej siete. Verejný obstarávateľ požaduje dodávku plynu vrátane prepravy, distribúcie a služiebspojených s dodávkou plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Tolerancia celkového objemu odberu 30%.Predpokladané množstvo odberu z odberných miest odberateľa na 47 mesiacov 8.400 MWh určené na základe predošlejspotreby na odberných miestach verejného obstarávateľa.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie