Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 308 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávka zemného plynu a súvisiacich služieb s distribúciou pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest objednávateľa, ktorými sú jednotlivé Strediskásprávy a údržby diaľnic (ďalej len SSÚD), Strediská správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len SSÚR), Investičnéodbory (ďalej len IO) a sídlo verejného obstarávateľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ďalej len GR). Zoznam odberných miest je uvedený v prílohe č. 2 k časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazkysúťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.   
Predmetom zákazky je realizácia dodávky zemného plynu do odberných miest objednávateľa vrátane prepravy adistribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok aprevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Mesto Zvolen
DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU PRE MESTO ZVOLEN A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU   
Predmetom zákazky je dodávka 3 790 MWh zemného plynu za dva roky pre mesto Zvolen a jeho zriadených organizáciía prevzatie záruky za odchýlku so všetkými nákladmi mimo DPH.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš   
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Dodávka zemného plynu 2019   
Zákazka Dodávka zemného plynu je odplatné dodanie zemného plynu pre všetky odberné miesta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s platnou legislatívou.Dodávka zemného plynu v množstve a v čase trvania zmluvy do 2stredoodberných miest a 39 maloodberných miest odberateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku dodávateľav súlade s nariadením vlády SR č.317/2007 Z. z.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Mesto Bánovce nad Bebravou
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Mesto Bánovce nad Bebravou   
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalšíchverejných obstarávateľov pristupujúcich VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejnéhoobstarávania a v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávka zemného plynu (DNS)   
Predmetom zákazky je dynamický nákupný systém na dodávku zemného plynu (v rozsahu skupiny (XXX00000-Y - 091 -Palivá), časť (kategória) 09123000-7 - Zemný plyn, vrátane zabezpečenia distribúcie, prepravy, štruktúrovania aprevzatia zodpovednosti za odchýlku pre COO, ostatné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti COO, Banskobystrickúregionálnu správu ciest, a.s., so sídlom Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica a jej strediská (odberné miesta),uvedené v prílohe č. 3 Súťažných podkladov (ďalej aj SP). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsahako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.  Predmetom zákazky (Výzvy č.4) je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia prepravy, distribúcie, štruktúrovania aprevzatia zodpovednosti za odchýlku na jeden rok pre odberné miesta identifikované v Prílohe č. 1 a 4 Súťažnýchpodkladov (ďalej aj SP).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Obstarávacie trhovisko Slovenska
Nákup zemného plynu – CVO 219   
Predmetom zákazky je dodávanie zemného plynu do jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov, resp. ichprávnych subjektov vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcejtechnickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technickýchpodmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Technická univerzita v Košiciach
Dodávka zemného plynu pre objekty Technickej univerzity v Košiciach   
Dodávka zemného plynu ( stredný odber a maloodber ) vrátane prepravy a distribúcie pre objekty Technickej univerzityv Košiciach na roky 2019 - 2023
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Obec Radobica
Dodávka zemného plynu   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, vkvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnychpredpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvnéobdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok plynu 9 405,332 MWh. Podrobnejšie vsúťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dodávka zemného plynu   
Dodávka zemného plynu pre veľkoodbery a maloodbery objektov Ekonomickej univerzity v Bratislave v dohodnutommnožstve a čase.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
BIONERGY, a. s.
Dodávka zemného plynu   
Predmetom obstarávania je dodanie predpokladaného množstva zemného plynu na odberné miesta obstarávateľavrátane prepravy a distribúcie v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, zadodržania platných právnych predpisov SR a to najmä zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľadistribučnej siete. Obstarávateľ požaduje dodávku plynu vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkouplynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Predpokladané množstvo odberu z odberných miest odberateľa na24 mesiacov 13 000,00 MWh určené na základe predošlej spotreby na odberných miestach verejného obstarávateľa.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávka zemného plynu na roky 2020-2021   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku do odberných miest verejnéhoobstarávateľa vrátane prepravy, distribúcie a všetkých služieb spojených s dodávkou zemného plynu, v kvalitezodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisovSR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete plynu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok 2020   
Predmetom zadania zákazky je dodávka zemného plynu pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok2019.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Fakultná nemocnica Nitra
Združená dodávka zemného plynu   
Združená dodávka zemného plynu na rok 2020
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie