Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania počítač zobrazujem 115 z 300 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Reprodukcia výpočtovej techniky   
Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky. 1.časť notebooky, kancelárske počítače, LCD monitory, dokovacie stanice + príslušenstvo 2.časť notebooky, tablety, externá DVD mechanika + príslušenstvo Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Zariadenia a tlačiarne pre predajné a prevádzkové IS spolu s príslušenstvom a s dodaným SW na ich správu v prostredí Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.   
Predmetom zákazky je dodávka nových nepoužívaných mobilných počítačov s dotykovou obrazovkou a príslušenstvo a nových nepoužívaných mobilných tlačiarní a príslušenstvo vrátane rozšírenej záruky. Predmetné mobilné zariadenia slúžia ako vybavenie vlakového personálu a zamestnancov údržby vlakov a primárne sú určené na kontrolu a výdaj cestovných lístkov, poskytnutie dokladov pre informovanosť cestujúcej verejnosti, koordináciu aktivít a informovanosti zamestnancov obstarávateľa zabezpečujúcich údržbu vlakových súprav. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodávka softvéru pre správu uvedených mobilných zariadení vrátane potrebných licencií, ich inštalácia, testovanie a nasadenie do ostrej prevádzky v prostredí obstarávateľa, ako aj dodanie technickej apoužívateľskej dokumentácie vrátane školení. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch (ďalej aj "SP").
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Spojená škola
MODERNIZÁCIA STROJOVÉHO PARKU STROJÁRSKYCH PROFESIÍ   
Časť č.1 Zváracie stroje a) Zváračky 1 1ks b) Zváračky 2 1ks c) Zváračky 3 3ks d) Simulátor zvárania 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1a, 2b, 2c a 2d).  Časť č.2 Produkčné CNC stroje a) CNC sústruh s príslušenstvom 1ks b) CNC fréza s príslušenstvom 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2a a 2.2b).  Časť č.3 Školské CNC stroje a) Školský CNC sústruh s príslušenstvom 3ks b) Školská CNC fréza s príslušenstvom 3ks c) Softvér - multilicencia sústruh 1ks d) Softvér - multilicencia fréza 1ks e) Softvér - multilicencia 3 1ks  1/7 f) Riadiaci počítač pre programovanie CNC strojov s monitorom 11ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.3a; 2.3b; 2.3c; 2.3d; 2.3e; 2.3f).  Časť č.4 Klasické obrábacie stroje/vŕtanie a brúsenie a) Vŕtacie zariadenie 1ks b) Brúska s príslušenstvom 1 1ks c) Brúska s príslušenstvom 2 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.4a; 2.4b; 2.4c).  Časť č.5 Klasické obrábacie stroje/sústruženie a frézovanie a) Sústruh s pracovným panelom 2ks b) Fréza s pracovným panelom 2ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.5a a 2.5b).  Časť č.6 Manuálne obrábacie stroje a) Ručná ohýbačka 1ks b) Zakružovačka plechov 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.6a a 2.6b).  Časť č.7 Meracie prístroje a) 3D merací prístroj 1ks b) Drsnomer 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.7a a 2.7b).  Časť č.8 Výukové moduly pre elektroniku 1 súbor Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.8).
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
SLUŽBY PRE CENTRÁLNY REGISTER ZAMESTNANCOV A ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL   
Ide o prevádzku pôvodných počítačových programov umiestnených na www.portalvs.sk, ako aj rozširovanie anadväzujúce analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby, ktorých autorom je záujemca. Prevádzka a údržba satýka aplikácií Centrálny register študentov a Centrálny register zamestnancov. Aplikácie používajú všetky vysoké školyposkytujúce vzdelávanie v Slovenskej republike. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikypoužíva uvedené aplikácie na štatistické reportovanie a ako podklad pre rozdeľovanie financií vysokým školám. Aplikácieposkytujú interoperabilitu na iné systémy verejnej správy, ktoré sa musia plniť na základe viacerých zákonov, vyhlášok,smerníc a dohôd medzi ministerstvami.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR spoločnosť s ručením obmedzeným
INOVÁCIA VÝROBNÉHO PROCESU PROTEKTOROVANIA PNEUMATÍK   
Predmetom zákazky je obstaranie inovatívnych technologických komponentov do výrobného procesuprotektorovaniapneumatík ako hlavnej činnosti verejného obstarávateľa. Cieľom obstarania novýchinovatívnych komponentov jezabezpečiť vysokú mieru automatizácie výrobnej linky, ktorá podporuje vysokúkvalitu protektorovaných pneumatík.Predmetom zákazky je súčasne nový kontrolný systém riadenia výrobnéhoprocesu na analýzu reologických vlastnostívýrobku, za účelom zabezpečenia vysokej kvality vulkanizačnéhoprocesu. Účelom obstarávania inovatívnych komponentov do výrobného procesu je zabezpečiť porovnateľnosť kvalitypneumatíkobnovených v procese teplého protektorovania s kvalitou nových pneumatík. Predmetom zákazky sú komponenty v navrhovanom rozsahu Predmet zákazky pozostáva z 3 logických celkov 1.Drásací stroj - počítačom riadené drásanie pneumatík, vrátane príslušenstva a služieb súvisiacich s dodanímdo miestaplnenia 1 ks, 2.Stroj na obnovu behúňa vrátane príslušenstva a služieb súvisiacich s dodaním do miesta plnenia - 1 ks, 3.Reometer - Analyzátor viskoelastických vlastností, vrátane príslušenstva a služieb súvisiacich s dodaním domiestaplnenia 1 ks,
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
Mesto Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Školský a laboratórny nábytok   
Predmetom zákazky je obstaranie tovarov - školského a laboratórneho nábytku a vybavenia odborných učební (jazykováučebňa, počítačová učebňa, učebňa biológie, učebňa chémie, učebňa fyziky, polytechnická učebňa a školská knižnica)spolu s jeho montážou a pripojením na inžinierske siete do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta BanskáBystrica  1) ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 2) ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica 3) ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica 4) ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica 5) ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica 6) ZŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica 7) ZŠ Slobodného Slovenského vysielača, Banská Bystrica 8) ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica 9) ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica 10) ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica 11) ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica  V rámci tejto časti je dodávka tovarov zameraná na vybavenie odborných učební ZŠ. Podrobnosti a detailnejšiešpecifikácie sú uvedené v Prílohe č. 1 Položková a cenová špecifikácia kúpnej zmluvy.   1/5 V prípade, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú konkrétne názvy alebo zobrazenia postupov, tovarov a zariadení,verejný obstarávateľ umožňuje dodanie ekvivalentov podľa ZVO. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetenciiverejného obstarávateľa. Dôkazné bremeno o súlade vlastností ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na straneuchádzača. Na dodanie ekvivalentu je potrebné upozorniť v ponuke. Pri použití ekvivalentného riešenia niektorýchdruhov materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocennévlastnostiam (kvalitatívnym, technickým a estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoréuviedol verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade sozákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov.  Verejný obstarávateľ požaduje, aby komunikačným jazykom predmetnej technológie bol slovenský jazyk alebo českýjazyk. Zároveň sa požaduje, aby dodávateľ doručil aj návod na použitie a sprievodnú technickú dokumentáciu vslovenskom, resp. českom jazyku. Súčasťou obstarania predmetu zákazky bude aj dodanie, vynáška na miestoinštalácie, montáž a uvedenie do prevádzky predmetu zákazky.  Verejný obstarávateľ informuje, že pri niektorých tovaroch bude akceptovať cenu spolu s DPH len do určitej výšky,ktrorá je stanovená v súťažných podkladoch, nakoľko financovanie tejto zákazky je zo EŠaIF a poskytovateľ pomociohraničil finančne takto niektoré výdavky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
TECHNOV, s.r.o.
Simulácia, modelovanie, vývoj algoritmov a aplikácie pre produkciu inovovaných výrobkov   
Predmetom zákazky je poskytovanie činností v oblasti počítačového modelovania, simulácie a vývoja nových produktov,predovšetkým v kategórii oválneho potrubia a rôznych tvaroviek. Výsledkom bude vytvorenie plnohodnotnej databázyinformácií viazaných k potrubným rozvodom vo VZT a softwarových aplikácií, ktoré budú kompatibilné; a niektoré ichsúčasti budú následne použité ako doplnok knižnice BIM.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
Nemocnica Krompachy spol. s r.o.
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Počítačová tomografia   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie počítačovej tomografie. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Rozširovanie pôvodných počítačových programov Portál vysokých škôl a Centrálne elektronické prihlasovanie na vysoké školy a nadväzujúce analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby   
2.1.Predmetom zákazky je služba Rozširovanie pôvodných počítačových programov Portál vysokých škôl a Centrálneelektronické prihlasovanie na vysoké školy a nadväzujúce analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby vrátaneprevádzky a technickej podpory
Služby informačných technológií: konzultácie,...
SAD Prievidza, a.s.
Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy   
Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy. Zákazka je rozdelená na 3 časti I. časť 169 ks palubných počítačov do autobusov prímestskej dopravy, II. časť 50 ks interiérových informačných tabúľ do autobusov prímestskej dopravy, III. časť 2 ks exteriérových informačných tabúľ na autobusovú stanicu v meste Prievidza  Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viaceré časti (t.j. na jednu, dve alebo tri časti).
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Nemocnica Zvolen a. s.
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - Počítačová tomografia   
Predmetom danej zakazky je dodanie tovaru, a to pocitacovej tomografie. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Nemocnica Levice s.r.o.
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Počítačová tomografia   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie počítačovej tomografie. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
„Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa“   
Fyzikálna učebňa Učebňa bude obsahovať zariadenie pre 18 žiakov, pracovisko učiteľa, kovovú skriňu na odkladanie pomôcok,interaktívnu tabuľu a didaktické pomôcky z mechaniky, termodynamiky, optiky, elektriny a magnetizmu, patričnésnímacie senzory a k tomu potrebná IKT technika. V učebni bude prebiehať skupinová práca mladých výskumníkov nažiackych laboratórnych pracoviskách formou ostrovčekov. V pracovných ostrovčekoch bude zabudované pripojenie na230 V, ale aj bezpečné napätia (3, 6, 9,12, 24 V).   V rámci stavebných prác budú v učebni realizované elektroinštalačné, vodoinštalačné a maliarske práce, vybuduje sasadrokartónová odhlučnená priečka, pôvodná PVC podlaha sa vymení za kaučukovú vhodnú do laboratórnehoprostredia.  Biologicko-chemická učebňa V učebni sa namontuje interaktívna tabula, dataprojektor, notebook a aplikačný softvér pre učiteľa. Pre plnú funkčnosťvýchovno-vzdelávacieho procesu sa doplnia didaktické pomôcky na chémiu (laboratórne sady, 3D modely, preparátyhmyzu, živočíchov, rastlín, častí ľudského tela, minerály, váhy a podobne).  Polytechnická učebňa  1/6 V učebni bude osadené pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom, pracovisko žiakaobrábanie dreva, pracovisko žiaka obrábanie kovu, pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie, taburety, dielenské skrine-kovové. V rámci didaktických pomôcok sa zakúpia sady na obrábanie dreva, kovu, ručné a elektrické náradie a učebnésady na meranie spotreby el. energie, na znázornenie bezpečného využitia elektrickej energie v domácnosti,skleníkového efektu, znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie s iné.  Po stavebnej stránke sa v učebni zrealizujú elektroinštalačné, sadrokartónové a maliarske práce, odstráni sa časťnenosnej priečky (zväčší sa učebňa), miestnosť sa zvukovo utesní, pôvodná PVC podlaha sa vymení za záťažové PVC.  IKT učebňa IKT učebňa pre 16 žiakov je zariadená vhodným nábytkom a má funkčné sieťové aj elektrické rozvody. Aktivitou sarealizuje a dodá interaktívny projektor, projekčná tabuľa, interaktívne pero, softvér, učiteľské PC, 16 klientskych stanícpre žiakov, zázemie pre učiteľov, softvér na ovládanie žiackych počítačov, operačný systém, kancelársky balík, ďalší e-learning softvér.  Jazyková učebňa Existujúca jazyková učebňa pre 16 žiakov bude zariadená najnovšou technikou. V rámci aktivity sa dodá nový nábytok(pracovisko učiteľa, žiacky stôl - 8 ks, stolička - 16 ks), učiteľská PC zostava, softvér a elektronická jednotka na prenos akonverziu signálu, zariadenie na prenos zvuku, slúchadlá, komunikačné zariadenie).  Súčasťou príslušnej časti zákazky (ceny) sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky doprava na miesto určenia záruka a záručný servis po dobu 24 mesiacov zaškolenie obslužného personálu
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Úrad vlády Slovenskej republiky
Nákup informačnej techniky a softvéru na správu a ochranu koncových staníc   
Predmetom zákazky je zabezpečenie potrieb verejného obstarávateľa v oblasti informačno-komunikačnej techniky, t.j. nákup novovyrobených, doteraz nepoužívaných osobných počítačov, prenosných počítačov, dokovacích staníc k notebooku, LCD monitorov, farebných a čiernobielych tlačiarní, multifunkčných zariadení, USB klávesníc, tabletov, projektorov, softvérov na vyhodnocovanie škodlivosti neznámych súborov a softvérov na ochranu koncových staníc, poskytnutie inštalácie, záručného a pozáručného servisu výpočtovej techniky a poskytovania súvisiacich služieb.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Mesto Tvrdošín
Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín   
Predmetom stavebných prác je modernizácia a zhodnotenie priestoru jednotlivých ambulancií i spoločných priestorov. To spočíva v položení nových podlahových krytín, stropných podhľadov a povrchovej úprave stien. Výmena nevyhovujúcich výplní dverných otvorov. a zariaďovacích predmetov zdravotechniky. Taktiež bude vykonaná rekonštrukcia ústredného vykurovania, elektroinštalácie a čiastočne kanalizácie. Ďalej je plánovaná inštalácia počítačovej siete pre celý objekt. Na schodisku sa nachádza ešte pôvodné zábradlie, ktoré taktiež navrhujeme vymeniť. Strešná konštrukcia budovy je v pôvodnom stave. Vzhľadom na možnosť zníženia energetickej náročnosti stavby navrhujeme jej zateplenie. Ďalším cieľom projektu je uľahčenie pohybu osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu, vytvorenie WC pre imobilných návštevníkov objektu a rekonštrukcia výťahu. Po ukončení stavebných prác bude v budove obnovené zdravotnícke vybavenie ambulancií a doplnenie potrebného nábytku. zastavaná plocha objektu 568,42 m2 úžitková plocha 1.n.p. 491,19 m2 z toho neoprávnená plocha 38,18 m2  1/5 2.n.p. 502,18 m2 Celkovo 993,37 m2 Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie