Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania počítač zobrazujem 115 z 390 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ARRIVA Michalovce, a.s.
Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému autobusov východnej časti Košického samosprávneho kraja   
Všeobecný popis Palubný počítač (PP alebo aj strojček) je zariadenie pre vybavenie cestujúceho cestovným lístkom (CL) s využitím tarifného systému, cestovných poriadkov (CP), vzorových záznamov (VZZ), a pod. PP zároveň ukladá štatistiku vydanýchCL, počet osôb, batožiny a pod. na jazdených spojoch. PP za pomoci GPS zaznamenáva čas, trasu, komunikuje online sdispečerským systémom cez GSM/3G/LTE. Štatistika a podklady pre strojček sa nahrávajú a vyčítavajú cez Wifi aGSM/3G/LTE. PP spracováva udalostné operácie. Tlačiareň palubného počítača je zariadenie na tlač CL s integrovanou čítačkou BČK, 2D, EMV. Rozvodová doska (komunikačná doska) je zariadenie umožňujúce komunikáciu PP a ďalších periférií ako sú autobusovétabule, kamerový systém, vozidlové Wifi a pod. Programové vybavenie zariadení (frontoffice) je operačné a aplikačné programové vybavenie konkrétneho vozidlovéhozariadenia, ktoré zabezpečuje, že dané zariadenie má nadefinované funkcionality. Aplikačné programové vybavenie (backoffice alebo aj Dopravný IS) obslužného systému predstavuje komplex programov, slúžiacich k tvorbe plánov dopravy, taríf, cenníkov a podobne. Svoje výstupy poskytuje dispečerskému systému a ekonomickému IS. Realizuje prípravu dát pre PP a spracovanie dát z PP. Dispečerský systém je informačný systém monitoringu a riadenia dopravy v reálnom čase. Používa vstupné dáta zDopravného IS a dáta z PP. Ekonomický systém je podnikový ekonomický IS. Vybavovací systém tvorený PP, tlačiarňou s integrovanou čítačkou, vozidlovým kamerovým systémom a vozidlovým Wifimusí zabezpečiť -Výdaj CL pre cestujúceho, alebo skupinu cestujúcich podľa aktuálnych cenníkov, taríf, CP, a pod. -Uchovanie dát o tržbách, kartách, časoch, tarifách a ďalších štatistikách potrebných v doprave a ekonomike pre ďalšiespracovanie. -Identifikáciu a zaznamenanie prihlásenia vodiča v čase. -Výdaj počiatočného lístka a konečného lístka na vodiča.  1/4 -Prácu s DZVV (denný záznam vozidla), IČV (identifikačné číslo vozidla), Turnusom, Linkou a Spojom. -Prácu so všetkými tarifnými špecifikami, nastaveniami, odchýlkami pre predaj cestovných dokladov a batožiny. -Podporné funkcie pre vodiča, ako je tlač zastávok na linke, zoznam cestujúcich, zoznam GPS súradníc na spoji, a podobne. -Pomocou GPS zaznamenáva pozíciu vozidla a podľa nej prepína východziu zastávku. -Informáciu o obsaditeľnosti vozidla a počte vystupujúcich cestujúcich na zastávke. -Komunikáciu s dispečerským systémom online. -Prácu s kartami cestujúcich v platnej tarife cez integrovanú čítačku bezkontaktných čipových kariet Mifare Classic, Mifare Desfire EV1 a Mifare Desfire EV2. Taktiež sa vyžaduje aj integrovaná čítačka EMV kariet a 2D kódu. -Komunikáciu čítačky kariet cez jeden, alebo viac SAM modulov s kľúčmi k dopravnej aplikácii, podľa potreby tak, abybola zabezpečená otvorenosť a kompatibilita systému. -Tlač CL cez termotlačiareň s informačným displejom pre cestujúceho a jednoduchou výmenou kotúčika papiera. -Akustickú a vizuálnu signalizáciu pri tlačení CL hradeného kartou. -Automatickú tlač definovaných informácií pre prepravnú kontrolu po priložení Revízorskej karty. -Zápis dát, hlavne zmeny zostatku EP do pamäte bezkontaktnej čipovej karty. -Pružnosť systému pri výmene dát s centrálou, zmene dát Tarifného systému, vyčítanie štatistiky, nahratie CP, cien, apod. -Nahrávanie vstupných dát pre vybavovací systém automaticky z Dopravného IS využívaného dopravcom. -Vyčítavanie a spracovanie výstupných dát z vybavovacieho systému automaticky do Dopravného IS využívaného dopravcom. -Komunikáciu cez rozhranie Wifi, Ethernet, 3G/4G, RS232/RS485, USB. (tabule a iné periférie) -Stream z vozidlového kamerového systému na povel vodiča. PPožadované technické a prevádzkové parametre predmetu zákazky musia rešpektovať súčasný stav tarifného a informačného systému ARRIVA Michalovce, a.s..
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Centrum vedecko-technických informácií SR
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS budú dodávky najmä osobných počítačov, monitorov, notebookov, tlačiarní, pamäťových médií, archivačných zariadení, rôznych počítačových vybavení, časti a príslušenstvo počítačov a spotrebnýmateriál k nim, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny 30200000-1Počítačové zariadenia a spotrebný materiál.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Výpočtová technika   
Nákup 94 kusov osobných počítačov, 94 kusov monitorov, 14 ks 14" notebookov, 3 kusy 15" notebookov. Záruka 36mesiacov s odozvou nasledujúci pracovný deň vrátane telefonickej a e-mailovej podpory
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Spojená škola
MODERNIZÁCIA STROJOVÉHO PARKU STROJÁRSKYCH PROFESIÍ   
Časť č.1 Zváracie stroje a) Zváračky 11ks b) Zváračky 21ks c) Zváračky 33ks d) Simulátor zvárania1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1a, 2b, 2c a 2d).  Časť č.2 Produkčné CNC stroje a) CNC sústruh s príslušenstvom1ks b) CNC fréza s príslušenstvom1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2a a 2.2b).  Časť č.3 Školské CNC stroje a) Školský CNC sústruh s príslušenstvom 3ks b) Školská CNC fréza s príslušenstvom 3ks c) Softvér - multilicencia sústruh1ks d) Softvér - multilicencia fréza1ks e) Softvér - multilicencia 31ks f) Riadiaci počítač pre programovanie CNC strojov s monitorom11ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.3a; 2.3b; 2.3c; 2.3d; 2.3e; 2.3f).  Časť č.4 Klasické obrábacie stroje/vŕtanie a brúsenie a) Vŕtacie zariadenie1ks b) Brúska s príslušenstvom 11ks c) Brúska s príslušenstvom 21ks  1/8 Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.4a; 2.4b; 2.4c).  Časť č.5 Klasické obrábacie stroje/sústruženie a frézovanie a) Sústruh s pracovným panelom2ks b) Fréza s pracovným panelom2ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.5a a 2.5b).  Časť č.6 Manuálne obrábacie stroje a) Ručná ohýbačka1ks b) Zakružovačka plechov1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.6a a 2.6b).  Časť č.7 Meracie prístroje a) 3D merací prístroj1ks b) Drsnomer1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.7a a 2.7b).  Časť č.8 Výukové moduly pre elektroniku1 súbor Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.8).
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Nemocnica svätého Michala, a.s.
Dodávka hardvéru a softvéru.   
Predmetom zákazky je dodávka hardvéru a softvéru ako aj ďalšieho počítačového vybavenia, zabezpečenia záručnéhoservisu tovaru a zabezpečenia riadneho fungovania tovaru a kompatibility tovaru so zariadeniami kupujúceho v časedodania tovaru a počas záručnej doby. Dodávky tovaru, ktorý je predmetom tejto zákazky, budú realizované na základepriebežných objednávok kupujúceho počas celej doby platnosti Rámcovej kúpnej zmluvy, v predpokladanom množstveuvedenom v Prílohe č. 2 súťažných podkladov. Vzhľadom na to, že množstvá druhov a typov tovaru uvedené v Príloheč. 2 súťažných podkladov sú predpokladané množstvá, vyhradzuje si kupujúci právo považovať tieto množstvá zanezáväzné. V prípade potreby si kupujúci vyhradzuje právo objednať nižšie množstvá jednotlivých položiek predmetuzmluvy, ako sú predpokladané.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Centrum vedecko-technických informácií SR
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS budú dodávky najmä osobných počítačov, monitorov, notebookov, tlačiarní, pamäťových médií, archivačných zariadení, rôznych počítačových vybavení, časti a príslušenstvo počítačov a spotrebnýmateriál k nim, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny 30200000-1Počítačové zariadenia a spotrebný materiál.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Centrum vedecko-technických informácií SR
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS budú dodávky najmä osobných počítačov, monitorov, notebookov, tlačiarní, pamäťových médií, archivačných zariadení, rôznych počítačových vybavení, časti a príslušenstvo počítačov a spotrebnýmateriál k nim, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny 30200000-1Počítačové zariadenia a spotrebný materiál.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Comitium, spol. s r.o.
CNC obrábacie centrum   
Obrábacie počítačovo riadené centrum určené pre frézovanie, vŕtanie a brúsenie tabúľ na báze kameňa, žuly,kompozitných aj umelých materiálov a skla.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
eurobus, a.s.
Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému západnej časti Košického samosprávneho kraja   
Predmet zákazky sa skladá z nasledovných logických celkov - Logický celok 1 Palubný počítač HW, palubný počítač SW - Logický celok 2 Tlačiareň papierových cestovných lístkov s čítačkou BČK, čítačkou EMV kariet a čítačkou 2D kódu - Logický celok 3 Komunikačná jednotka - Logický celok 4 Základňa k palubnému počítaču a tlačiarni s čítačkami BČK, EMV a 2D kódu - Logický celok 5 Personalizačné pracovisko pregrafickú a elektronickú personalizáciu bezkontaktných čipových kariet(ďalej iba personalizačné pracovisko) - Logický celok 6 Aplikácia pre kontrolnú činnosť dopravcu kontrola cestovných lístkov (ďalej aj revízorská čítačka) - Logický celok 7 Vozidlový kamerový systém - Logický celok 8 Verejná WIFI sieť vo vozidle - Logický celok 9 Vozidlový panelový informačný systém - Logický celok 10 Inštalácia a montáž - Logický celok 11 Školenie Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
SAD Prievidza, a.s.
Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy   
Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy. Zákazka je rozdelená na 3 časti I. časť 169 kspalubných počítačov do autobusov prímestskej dopravy, II. časť 50 ks interiérových tabúľ do autobusov prímestskejdopravy, III. časť 2 ks exteriérových tabúľ na autobusovú stanicu v meste Prievidza
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
TOP ART s. r. o.
Nákup špecializovanej technológie a softwaru pre potreby nahrávacieho štúdia   
Predmetom zákazky je nákup špecializovanej technológie s nasledovnými súčasťami 1) Mix-pult/daw kontroler/prevodnik 2) Reproduktorová sústava 3) Mikrofóny 4) Hardverové efekty a signálové procesory 5) MIDI klávesy 6) Sampler 7) Slúchadlová technika 8) Prílušenstvo 9) Kabeláž 10) Akustické prvky 11) Sústava bicích nástrojov 12) Nahrávací a editačný software 1 13) Nahrávací a editačný software 2 14) Masteringovy software s procesorom 15) Balík zvukových efektov 1 16) Balík zvukových efektov 2 17) Balík zvukových efektov 3 18) Balík zvukových efektov 4 19) Balík zvukových efektov 5 -13 rôznych filtrov 20) Úprava vokálov 1 21) Úprava vokálov 2 22) Posprodukčné efekty 23) Analitické a master efekty 24) Pracovná stanica resp. hlavý počítač 25) Monitor 219 26) Monitor 169 27) Redukcia/prevodnik 28) Klávesnica 29) Myš 30) Diskové pole 31) USB Hub  1/3 Bližšie informácie o technických špecifikáciách technológie sú obsiahnuté v súťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Raybond s.r.o.
Technológia na výrobu a inštaláciu systému osvetlenia vzletovej a príletovej dráhy Raybond   
"Predmetom zákazky je technológia na výrobu leteckých svetelných návestidiel.Zákazka sa delí na 3 časti časť č. 1 predmetu zákazky CNC sústruh, časť č. 2 predmetu zákazky Počítač pre CAD CAM systém + prídavný monitor a časť č. 3 predmetu zákazky Ručné náradie na výrobu a inštaláciu systému na osvetlenie vzletovej a pristávacej dráhy. Podrobný špecifikácia predmetu zákazky pre jednotlivé časti zákazky bude popísaná v súťažných podkladoch."
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Osobné počítače a notebooky.   
Predmetom tejto nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru je/bola kúpa a dodanie 165 kusov nových, osobných počítačovtypu All-in-One, a taktiež kúpa a dodanie 165 kusov nových notebookov podľa požadovanej technickej a funkčnejšpecifikácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí/tvorilo oddiel IV. s názvom Opis predmetu zákazkypríslušných súťažných podkladov. Zákazka bola rozdelená na dve (2) samostatné časti.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Nemocnica Krompachy spol. s r.o.
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Počítačová tomografia   
Predmetom verejneho obstaravania je dodanie pocitacovej tomografie. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Mesto Tvrdošín
Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín   
Predmetom stavebných prác je modernizácia a zhodnotenie priestoru jednotlivých ambulancií i spoločných priestorov. To spočíva v položení nových podlahových krytín, stropných podhľadov a povrchovej úprave stien. Výmena nevyhovujúcich výplní dverných otvorov. a zariaďovacích predmetov zdravotechniky. Taktiež bude vykonaná rekonštrukcia ústredného vykurovania, elektroinštalácie a čiastočne kanalizácie. Ďalej je plánovaná inštalácia počítačovej siete pre celý objekt. Na schodisku sa nachádza ešte pôvodné zábradlie, ktoré taktiež navrhujeme vymeniť. Strešná konštrukcia budovy je v pôvodnom stave. Vzhľadom na možnosť zníženia energetickej náročnosti stavby navrhujeme jej zateplenie. Ďalším cieľom projektu je uľahčenie pohybu osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu, vytvorenie WC pre imobilných návštevníkov objektu a rekonštrukcia výťahu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie