Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania počítač zobrazujem 115 z 368 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IT zariadenia a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je najmä dodávka vybraného sortimentu osobných počítačov, notebookov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktorésú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Poskytnutie súvisiacich služieb dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia spotrebného materiálu v súlade so zákonom 79/2015 Z. z. o odpadoch, poskytnutie súčinnosti priinštalácii, konfigurácii pracovných staníc, nastavení, inštalácii ovládačov, poskytnutie telefonickej podpory v pracovnýchdňoch v čase 07,00 - 17,00 hod.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme je dodávka vybraného sortimentu, najmä osobnýchpočítačov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníkaobstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávka hardvéru (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia), softvéru a súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je dodávka hardvéru (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia), softvéru a súvisiacich služieb.  Hlásenie o čerpaní RD za 4.Q 2019
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Informačná a kancelárska technika   
Predmetom zákazky je dodanie tovarov informačnej a kancelárskej techniky pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove.Ide o notebooky, dokovacie stanice, príslušenstvo k notebookom, osobné počítače, antivírusy, monitory, storageservery, tlačiarne a MFP, skenery, projektory, tablet, smartfóny a rôzne príslušenstvo.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Zabezpečenie prevádzky, údržby a aktualizácie centrálnych informačných systémov CRŠ a CRZ   
Ide o prevádzku pôvodných počítačových programov umiestnených na www.portalvs.sk, ako aj rozširovanie anadväzujúce analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby, ktorých autorom je záujemca. Prevádzka a údržba satýka aplikácií Centrálny register študentov a Centrálny register zamestnancov. Aplikácie používajú všetky vysoké školyposkytujúce vzdelávanie v Slovenskej republike. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikypoužíva uvedené aplikácie na štatistické reportovanie a ako podklad pre rozdeľovanie financií vysokým školám. Aplikácieposkytujú interoperabilitu na iné systémy verejnej správy, ktoré sa musia plniť na základe viacerých zákonov, vyhlášok,smerníc a dohôd medzi ministerstvami.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Úrad pre verejné obstarávanie
Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky   
Predmetom zákazky v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude dodanie počítačov a príslušenstva.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Úrad pre verejné obstarávanie
Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky   
Predmetom zákazky v zriadenom dynamickom nákupnom systéme je dodanie počítačov AiO.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
DataCentrum
Hardvér   
Časti a príslušenstvo počítacích strojov Servery Sieťové zariadenia Dátové zariadenia Systémy riadenia prístupu Dodávky softvéru Služby cestnej dopravy Služby informačných technológií konzultácie Vývoj softvéru, internet a podpora Služby súvisiace s odvozom a likvidáciou a odpadu
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Počítacie a účtovacie stroje
Gymnázium Antona Bernoláka
IKT VYBAVENIE UČEBNÍ   
Predmetom zákazky je dodávka počítačového vybavenie pre potreby vzdelávacieho procesu. Množstvá predmetu zákazky Učiteľský tablet 70 ks, Fotoaparát 10 ks, Žiacky tablet 150 ks, Notebook 13- 79 ks, Kamera 2 ks, Mobile deviceManagement 10 ks, Multimediálne centrum - 60 ks, Dataprojektor 70 ks, Prepravný kufor 10 ks, Notebook 4 ks. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v bode 36 súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Gymnázium Antona Bernoláka
IKT VYBAVENIE UČEBNÍ   
Predmetom zákazky je dodávka počítačového vybavenie pre potreby vzdelávacieho procesu. Množstvá predmetuzákazky Učiteľský tablet 70 ks, Fotoaparát 10 ks, Žiacky tablet 150 ks, Notebook 13- 79 ks, Kamera 2 ks, Mobile deviceManagement 10 ks, Multimediálne centrum - 60 ks, Dataprojektor 70 ks, Prepravný kufor 10 ks, Notebook 4 ks.Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v bode 36 súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.
Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - Počítačová tomografia   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie počítačovej tomografie. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Balík podpory k programu CENKROS 4   
Verejný obstarávateľ má udelené licencie a to v nasledovnom rozsahu 1.40 ks plávajúcich licencií na užívanie počprogramu CENKROS 4,;2.40 ks plávajúcich licencií pre databázové súbory CENEKON a TSP k počítačovému programuCENKROS 4; 3.13 ks licencií programu CENKROS 4 v zostave s označením Projektant" a 13 ks licencií databázovýchsúborov CENEKON a Triednik stavebných prác bez rozborov položiek. Úspešný uchádzač zabezpečí poskytnutie služby kprogramu CENKROS 4 a k cenníkovým databázam CENEKON a Triednik stavebných prác (TSP), v rozsahu A) aktualizácia služby Balík podpory pre počítačový program CENKROS 4 a poskytnutie služby Aktualizácia databáz predatabázové súbory CENEKON a Triednik stavebných prác (TSP), pre 53 licencií, B) aktualizácia modulu SQL CENKROS4,C) rozšírenie existujúcich 13 kusov licencií uvedených v bode 3.  D) poskytovanie služby Balík podpory a služby Aktualizácia databáz k rozšíreným licenciám špecifikovaným v bode 3.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo (hardvér a softvér)   
Predmetom zákazky je dodávka počítačového vybavenia, IT príslušenstva (hardvér a softvér)  v rámci schválených projektov  Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií, ITMS kód projektu 310031N708(ďalej len Projekt 1, resp. P1), Monitoring svahových deformácií, ITMS kód projektu 310031N710 (ďalej len Projekt 2, resp. P2), Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky, ITMS kód projektu 310031N706 (ďalej len Projekt 3,resp. P3), Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 1.časť, ITMS kód projektu 310011B426 (ďalej lenProjekt 4, resp. P4) Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky, ITMS kód projektu310011A874 (ďalej len Projekt 5, resp. P5), ktoré sa implementujú na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra na základe zmlúv o poskytnutí nenávratnéhofinančného príspevku uzatvorených medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Štátnym geologickým ústavomDionýza Štúra z Operačného programu Kvalita životného prostredia, a pre Vlastné potreby verejného obstarávateľa.  Predmet zákazky pozostáva z dodania počítačového vybavenia, IT príslušenstva (hardvér a softvér) pre potreby 1/8 predmetných projektov a pre Vlastné potreby verejného obstarávateľa podľa špecifikácie verejného obstarávateľa a vpožadovanom množstve. Počítačového vybavenie, IT príslušenstvo (hardvér a softvér) bude dodávané do priestorovŠtátneho geologického ústavu v Bratislave, Spišskej Novej Vsi a Košiciach podľa požiadaviek uvedených v súťažnýchpodkladoch.  Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v Časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, vrátanepožadovaných množstiev jednotlivých položiek, ktoré tvoria predmet jednotlivých častí zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Slovenská správa ciest
Výstavba selektívnej vážnice I/66 Šahy   
Predmetom tejto zákazky je vybudovanie systému na nepretržité 24-hodinové monitorovanie dopravy na ceste I/66 - Šahy so zameraním na identifikáciu vozidiel prekračujúcich povolené parametre (nápravový tlak, celková hmotnosť, dĺžka, šírka a výška jazdnej súpravy), identifikáciu vozidiel porušujúcich pravidlá cestnej premávky. Na základe prejazdusystémom je vodič informovaný prostredníctvom informačných tabúľ o hodnote prekročenia povolenej hodnoty identifikovaného parametra. Všetky údaje o prejazde vozidiel sú ukladané na HDD priemyselného počítača ktorý je súčasťou tohto systému.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Obstaranie IKT   
Predmetom zákazky je obstaranie informačno-komunikačnej technológie (IKT), hlavne hardvérových komponentovprevádzkovaných v sále počítačov. Ide o sálové počítače, ich technické vybavenie a nadväzujúcu komunikačnútechnológiu, ktoré zabezpečujú prevádzku kľúčových informačných systémov ministerstva. Predmetom zákazky sú ajstolové počítače vrátane zobrazovacích jednotiek.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie