Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania počítač zobrazujem 115 z 244 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Reprodukcia výpočtovej techniky   
Predmetom zákazky je dodanie výpočtovej techniky (prenosný počítač - notebook, dokovacia stanica pre notebook,kancelársky počítač, príslušenstvo myš a klávesnice, LCD monitor) v rámci obnovy zastaraných prostriedkov výpočtovejtechniky používanej v JAVYS, a.s.. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Dodávka vybraného sortimentu monitorov, notebookov, osobných počítačov, serverov, diskových polí, tlačiarní,multifunkčných zariadení, kopírok, sieťových zariadení, projektorov, interaktívnych tabúľ, tabletov, čítačiek kníh,krabicového SW a počítačových náhradných dielov, komponentov a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu ,vrátane poskytovania záručného servisu a ostatných súvisiacich služieb.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
iLO, s. r. o.
Dodávka serverov a IKT komponentov   
Predmetom zákazky je dodávka serverov a IKT komponentov. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti.  Predmetom I. časti predmetu zákazky je dodávka 2ks diskových políc, 4ks radičov diskovej police, 8ks interných radičovservera, 48ks diskov do diskových políc, 5ks výpočtových serverov, 115ks operačných pamätí servera, 40ks diskov doservera, 5ks procesorov servera, 2ks diskových políc NAS a 16ks pevných diskov do diskovej police. Predmetom II. časti predmetu zákazky je dodávka 6ks notebookov, 6ks počítačových monitorov a 6ks mobilnýchdátových terminálov. Bližšia špecifikácia jednotlivých častí predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Slovenské elektrárne, a.s.
IPR EBO 10043/1 Inovácia výpočtových staníc Technologického počítačového systému v SE-EBO   
IPR EBO 10043/1 Inovácia výpočtových staníc Technologického počítačového systému v SE-EBO
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Obslužné programy softvérových balíkov  >  Softvérový balík na riadenie systémov, archivácie...
ARRIVA NITRA a.s.
Projekt IDS ako súčasť udržateľnej mobility v meste - Inteligentný, integrovaný a ekologický systém   
Tento opis sa vzťahuje na tarifno-informačný systém inštalovaný vo vozidlách premávajúcich na linkách MHD Nitra. Nímsa rozumie súbor vzájomne prepojených kompatibilných zariadení so základným rozdelením -informačný systém zabezpečuje zber prevádzkových údajov a ich prenos do softvérového vybavenia dopravcu naďalšie spracovanie a súčasne prenos údajov zo softvérového vybavenia dopravcu do vozidiel, pre účely podaniaaktuálnych informácií pre cestujúcich, potrebných pre ich orientáciu v dopravnom systéme. Patrí sem najmä -palubný počítač vozidla -akustický hlásič informácií o linkách a zastávkach -systém automatického počítania cestujúcich -kamerový systém -tarifný systém zabezpečuje tarifné vybavenie cestujúcich, predaj papierových cestovných lístkov vo vozidle, kontrolu aprácu s čipovými dopravnými kartami a bankovými platobnými kartami. Patrí sem najmä -pokladňa na výdaj cestovných lístkov -elektronický označovač (validátor) čipových a platobných kariet  Opis položiek Tarifno-informačný systém sa skladá z nasledovných položiek  1/7 1.Systém dispečerského riadenia 2.Back office 3.Palubný počítač (ďalej len PP) 4.Pokladňa na výdaj cestovných lístkov 5.Označovače (validátory) čipových kariet 6.Akustický hlásič zastávok 7.Palubná sieť wi-fi pre cestujúcich 8.4-riadková inteligentná elektronická zastávková tabuľa vrátane inštalácie 9.6-riadková inteligentná elektronická zastávková tabuľa vrátane inštalácie  Popis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je vzhľadom na značný textovýrozsah, uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Zabezpečenie dodania, úpravy a prispôsobenia špecifických modulov simulátora veže a konštruktívnej simulácie a ich implementácia do system OneSAF Testbed Baseline (OTB)   
Služba bude realizovaná za účelom prípravy a vykonania výcviku profesionálnych vojakov a jednotiek Ozbrojených síl SRs využitím konštruktívnej a virtuálnej simulácie. Cieľom je zabezpečenie rozvoja vlastností a správania sa jednotlivca akoaj celých skupín riešiacich krízové situácie zameraných na účinnejšiu a efektívnejšiu prípravu a vykonávanie činnostípríslušníkov Ozbrojených síl SR (ďalej len OS SR) s dôrazom na kooperáciu so zahraničnými partnermi. V rámcišpecifikácie žiadosti sa jedná o zabezpečenie a vykonanie počítačom podporovaných cvičení (ďalej len CAX) a cvičení nasimulátoroch podľa štandardov NATO realizovaných na základe potrieb Generálneho štábu OS SR (ďalej len GŠ OS SR),ktoré sú integrované do plánovacích dokumentov GŠ OS SR a subjektov zabezpečujúcich výcvik na simulátoroch prejednotlivé výcvikové roky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Banskobystrický samosprávny kraj
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál   
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej len DNS), ktorý bude slúžiť na zadávaniezákaziek na dodanie tovaru, ktorým sú Informačno komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál. DNS bude zriadený pre potreby verejného obstarávateľa, Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s., so sídlomMajerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO 36836567, ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrickéhosamosprávneho kraja, n.o., IČO 5174422 a ďalšie právnické osoby, ktoré sú založené alebo zriadené verejnýmobstarávateľom na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter aleboobchodný charakter a sú úplne alebo z väčšej časti financované verejným obstarávateľom, sú kontrolované verejnýmobstarávateľom alebo verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov ich riadiacich alebokontrolných orgánov (najmä organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa). Predmetom zákazky bude vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý jezaradený podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny XXX00000-Y - 302 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiáluvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).  Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené vjednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS. Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), budesúčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom 1/4 prostredníctvom systému JOSEPHINE.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – CT   
Predmetom zákazky je dodávka počítačového tomografu (CT) v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Dodávka vybraného sortimentu monitorov, notebookov, osobných počítačov, serverov, diskových polí, tlačiarní,multifunkčných zariadení, kopírok, sieťových zariadení, projektorov, interaktívnych tabúľ, tabletov, čítačiek kníh,krabicového SW a počítačových náhradných dielov, komponentov a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu ,vrátane poskytovania záručného servisu a ostatných súvisiacich služieb.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – CT   
Predmetom zákazky je dodávka počítačového tomografu (CT) v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – CT   
Predmetom zákazky je dodávka počítačového tomografu (CT) v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Počítačová tomografia so zameraním na kardio-vaskulárne vyšetrenia   
Kompletná dodávka predmetu zákazky Počítačová tomografia so zameraním na kardio-vaskulárne vyšetrenia - 1 ks,vrátane demontáže a odvozu starého CT prístroja, dodania predmetu zákazky do miesta plnenia, montáže, inštalácie,nevyhnutných stavebných prác a elektroinštalačných prác, ako aj uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, odskúšanie,zaškolenie obsluhujúceho personálu, odborné a technické zaškolenie technika verejného obstarávateľa, odovzdaniesprievodnej dokumentácie, oboznámenie s podmienkami záručného servisu ako aj s návrhom možností realizáciepozáručného servisu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci DNS bude najmä záväzok úspešného uchádzača vykonávať pre verejného obstarávateľa ochranu hnuteľného a nehnuteľného majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby, službu informátora spojovateľa a ďalšie dojednané služby v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti na základe licencie, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 797 CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV vrámci skupiny 797.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Dodávka vybraného sortimentu monitorov, notebookov, osobných počítačov, serverov, diskových polí, tlačiarní,multifunkčných zariadení, kopírok, sieťových zariadení, projektorov, interaktívnych tabúľ, tabletov, čítačiek kníh,krabicového SW a počítačových náhradných dielov, komponentov a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu ,vrátane poskytovania záručného servisu a ostatných súvisiacich služieb.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Dodávka vybraného sortimentu monitorov, notebookov, osobných počítačov, serverov, diskových polí, tlačiarní,multifunkčných zariadení, kopírok, sieťových zariadení, projektorov, interaktívnych tabúľ, tabletov, čítačiek kníh,krabicového SW a počítačových náhradných dielov, komponentov a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu ,vrátane poskytovania záručného servisu a ostatných súvisiacich služieb.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie