Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania počítač zobrazujem 115 z 279 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme je dodávka vybraného sortimentu, najmä osobnýchpočítačov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníkaobstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Rozširovanie pôvodných počítačových programov Portál vysokých škôl a Centrálne elektronické prihlasovanie na vysoké školy a nadväzujúce analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby spočívajúcej v rozširovaní pôvodných počítačových programov Portál vysokýchškôl a Centrálne elektronické prihlasovanie na vysoké školy a nadväzujúce analytické, vývojárske, grafické a testovacieslužby vrátane prevádzky a technickej podpory. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Informačná a kancelárska technika   
Predmetom zákazky je dodanie tovarov informačnej a kancelárskej techniky pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove.Ide o notebooky, dokovacie stanice, príslušenstvo k notebookom, osobné počítače, antivírusy, monitory, storageservery, tlačiarne a MFP, skenery, projektory, tablet, smartfóny a rôzne príslušenstvo.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Reprodukcia výpočtovej techniky   
Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky. 1.časť notebooky, kancelárske počítače, LCD monitory, dokovacie stanice + príslušenstvo 2.časť notebooky, tablety, externá DVD mechanika + príslušenstvo Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IT zariadenia a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je najmä dodávka vybraného sortimentu osobných počítačov, notebookov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktorésú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Poskytnutie súvisiacich služieb dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia spotrebného materiálu v súlade so zákonom 79/2015 Z. z. o odpadoch, poskytnutie súčinnosti priinštalácii, konfigurácii pracovných staníc, nastavení, inštalácii ovládačov, poskytnutie telefonickej podpory v pracovnýchdňoch v čase 07,00 - 17,00 hod.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
„Zariadenie na vybavenie odbornej učebne a dielne“   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia zariadení pre naplnenie stanovených cieľov v rámci realizácie projektuspolufinancovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu. 1.Predmetom verejného obstarávania je obstaranie 10 pracovísk - žiackych klientskych staníc spolu s monitorom,klávesnicou a myšou a 1 učiteľské pracovisko 1.1- 11 pracovísk 1.2- Softvér na zobrazovanie programátorských a strojových kláves riadiaceho systému na monitore PC (multilicenciapre 11 užívateľov) Špecifikácia 1.2 - Softvér na zobrazovanie programátorských a strojových kláves riadiaceho systému na monitore PC(multilicencia pre 11 užívateľov) Softvér musí umožniť zobrazenie na monitore v obrazovom formáte 169 Full-HD funkčných kláves špecifických pre danýriadiaci systém a strojovú klávesnicu softvérov na vyučovanie programovania CNC strojov. Softvérové klávesy musiazobrazovať funkčné klávesy aspoň troch riadiacich systémov CNC strojov od výrobcov SIEMENS, FANUC a HEIDENHAIN.Rozličné pracovné režimy stroja, riadiaceho systému a rýchly prístup k jednotlivým funkciám musia byť prepínanépomocou registračných kariet. Klávesy a otočné ovládače musia byť ovládané pomocou myši. Ak je k dispozícii dotykovýmonitor musí byť možné klávesy a ovládače spínať priamo dotykom na obrazovke. Požadujeme single licenciu presústruženie/frézovanie, ktorú bude možné inštalovať na jedno PC a bude chránená hardvérovým kľúčom na báze USB.Požadujeme kompatibilitu so softvérom na vyučovanie programovania CNC strojov. 2.Softvéry 2.1Softvér na vyučovanie programovania CNC strojov v prostredí PC, multilicencia pre CNC sústruženie a pre CNC 1/5 frézovanie 2.2Softvér na vyučovanie programovania CNC strojov v prostredí PC, multilicencia pre CNC frézovanie. 2.3Softvér na 3D simuláciu programov pre CNC stroje v prostredí PC, multilicencia pre CNC sústruženie a pre CNCfrézovanie. Špecifikácia softvéru 2.1 Softvér na vyučovanie programovania CNC strojov v prostredí PC zabezpečuje interaktívne zobrazovanie modelovsúčiastok. Softvér svojimi funkciami musí zodpovedať originálnemu riadeniu. Detailné zobrazenie funkcií a pracovnéhoprostredia musí obsahovať všetky oblasti originálneho riadiaceho systému, ktoré sú relevantné pre vzdelávanie. Špecifikácia softvéru 2.2 Softvér na vyučovanie programovania CNC strojov v prostredí PC. Softvér svojimi funkciami musí zodpovedaťoriginálnemu riadeniu. Detailné zobrazenie funkcií a pracovného prostredia musí obsahovať všetky oblasti originálnehoriadiaceho systému, ktoré sú relevantné pre vzdelávanie. Špecifikácia softvéru 2.3   Softvér na 3D simuláciu programov pre CNC stroje v prostredí PC, multilicencia pre CNC sústruženie a pre CNCfrézovanie. Softvér musí poskytovať 3D simuláciu pre sústruženie a frézovanie, ktorá musí byť kompatibilná ako vnorený softvér ksoftvéru na vyučovanie programovania CNC strojov. Zobrazenie v 3D simulátore musí rozširovať priemyselný štandard.Nástroje, priestor obrábania, upínače (skľučovadlo, koník, zverák) a proces obrábania musia byť veľmi realistické.Simulátor musí poskytovať zobrazenie sekcií, rôznych pohľadov, zmeny mierky, zobrazenie nástrojov v plnom alebočiarovom prevedení. 3D softvér musí disponovať knižnicou nástrojov a pomocnou aplikáciou umožňujúcou modifikácieexistujúcich nástrojov a tvorbu vlastných nástrojov. 3D softvér musí kontrolovať naprogramované dráhy nástrojov avarovať pred kolíziou s upínačmi a obrokom. Ak vznikne nebezpečenstvo kolízie 3D softvér musí poskytnúť výstrahu vdostatočnom predstihu. Požadujeme multilicenciu pre sústruženie/frézovanie, ktorú bude možné neobmedzeneinštalovať v rámci školy a odborného výcviku. Požadujeme kompatibilitu so softvérom na vyučovanie programovania CNC strojov. 3.CNC sústruh s príslušenstvom pre vyučovanie pokročilého programovania CNC sústruhov Počítačom riadený CNC sústruh Projektu Industrie 4.0 bude využívaný pri výučbe odborných predmetovelektrotechnických, strojárskych a odborného výcviku.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Sociálna poisťovňa, ústredie
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov   
Predmetom zákazky je dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov a farbiacich pások do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov pre ústredie a pobočky verejného obstarávateľa vrátane súvisiacich služieb, t. j. vrátane dodávky, dopravy, vykládky, ekologickej likvidácie použitých obalov a zabezpečenia bezplatných opráv predmetu zákazky počas záručnej doby. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Počítačová tomografia so zameraním na kardio-vaskulárne vyšetrenia   
Kompletná dodávka predmetu zákazky Počítačová tomografia so zameraním na kardio-vaskulárne vyšetrenia - 1 ks, vrátane demontáže a odvozu starého CT prístroja, dodania predmetu zákazky do miesta plnenia, montáže, inštalácie, nevyhnutných stavebných prác a elektroinštalačných prác, ako aj uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, odskúšanie,zaškolenie obsluhujúceho personálu, odborné a technické zaškolenie technika verejného obstarávateľa, odovzdaniesprievodnej dokumentácie, oboznámenie s podmienkami záručného servisu ako aj s návrhom možností realizáciepozáručného servisu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Rozhlas a televízia Slovenska
Kancelárske IT vybavenie pre potreby RTVS   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je najmä dodávka vybranéhosortimentu výpočtovej techniky, najmä osobných počítačov, notebookov a monitorov, ktoré sú bežne dostupné na trhu aktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania(CPV).  Poskytnutie súvisiacich služieb dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, poskytnutiesúčinnosti pri inštalácii, konfigurácii pracovných staníc, nastavení, inštalácii ovládačov, poskytnutie telefonickej podpory -funkčný helpdesk v pracovných dňoch minimálne v čase od 0800 1630 hod. Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v súťažných podkladoch. Presná špecifikáciakonkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená vo výzve na predkladanie ponúk.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
BJ Energy, s.r.o.
Digitalizácia a robotizácia výrobných procesov spoločnosti   
Predmetom zákazky je Digitalizácia a robotizácia výrobných procesov spoločnosti. Predmet zákazky je rozdelený nanasledujúce 2 samostatné časti  1. Integrovaný počítačový systém  2. Robotizované centrum s pracoviskom na zváranie a pracoviskom na zváranie a delenie
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
SLUŽBY PRE CENTRÁLNY REGISTER ZAMESTNANCOV A ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL   
Ide o prevádzku pôvodných počítačových programov umiestnených na www.portalvs.sk, ako aj rozširovanie anadväzujúce analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby, ktorých autorom je záujemca. Prevádzka a údržba satýka aplikácií Centrálny register študentov a Centrálny register zamestnancov. Aplikácie používajú všetky vysoké školyposkytujúce vzdelávanie v Slovenskej republike. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikypoužíva uvedené aplikácie na štatistické reportovanie a ako podklad pre rozdeľovanie financií vysokým školám. Aplikácieposkytujú interoperabilitu na iné systémy verejnej správy, ktoré sa musia plniť na základe viacerých zákonov, vyhlášok,smerníc a dohôd medzi ministerstvami. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo   
Predmetom obstarávania je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek nadodanie tovaru, ktorým sú Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo. DNS bude zriadené pre potreby verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5,Bratislava, IČO 00151742 a Úrad pre reguláciu hazardných hier, Štefanovičova 5, Bratislava, IČO 52265021 Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradenýpodľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu CPV kódov uvedených v bode 3.2 Súťažných podkladov. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené vjednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.  Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS môžu byť integrovanéenvironmentálne požiadavky. Verejný obstarávateľ uplatňovaním zeleného verejného obstarávania podporuje udržateľnévyužívanie prírodných zdrojov, dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej výrobe a spotrebe, a tiežpodnecuje inovácie. Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), budesúčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcomprostredníctvom systému JOSEPHINE.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Obstaranie IKT   
 Nákup výpočtovej techniky monitory, počítače, tlačiarne.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Slovenské elektrárne, a.s.
IPR EBO10043/1 Inovácia výpočtových staníc Technologického počítačového systému v SE-EBO   
Inovácia výpočtových staníc Technologického počítačového systému v SE-EBO
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Obslužné programy softvérových balíkov  >  Softvérový balík na riadenie systémov, archivácie...
Banskobystrický samosprávny kraj
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál   
Predmetom zákazky bol nákup a dodanie výpočtovej techniky počítače v počte 40 ks.  Súčasťou predmetu zákazky bolo zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miestadodania.  Predávajúci dodal kupujúcemu v tom čase dostupné ekvivalenty rovnakých alebo vyšších požadovaných parametrovoproti tým, ktoré sú uvedené v špecifikácii predmetu zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie