Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania počítač zobrazujem 115 z 228 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IT zariadenia a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je najmä dodávka vybraného sortimentu osobných počítačov, notebookov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktorésú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Poskytnutie súvisiacich služieb dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia spotrebného materiálu v súlade so zákonom 79/2015 Z. z. o odpadoch, poskytnutie súčinnosti priinštalácii, konfigurácii pracovných staníc, nastavení, inštalácii ovládačov, poskytnutie telefonickej podpory v pracovnýchdňoch v čase 07,00 - 17,00 hod.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Dodávka vybraného sortimentu monitorov, notebookov, osobných počítačov, serverov, diskových polí, tlačiarní,multifunkčných zariadení, kopírok, sieťových zariadení, projektorov, interaktívnych tabúľ, tabletov, čítačiek kníh,krabicového SW a počítačových náhradných dielov, komponentov a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu ,vrátane poskytovania záručného servisu a ostatných súvisiacich služieb.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dodávka výpočtovej techniky   
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike (počítačových zostáv, serverov + UPS, tlačiarní +skenerov, notebookov + tabletov) vrátane služieb spojených s ich dodaním na miesto dodania, t.j. naloženia a vyloženiatovaru do skladovej miestnosti na mieste dodania inštalácie, preukázania funkčnosti, základného zaškolenia na miestedodania.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...
Generálna prokuratúra SR
Virtuálna privátna dátová komunikačná sieť   
Predmetom obstarávania je poskytovanie elektronických komunikačných služieb - virtuálnej privátnej dátovej komunikačnej siete (ďalej len VPN) na prepojenie pracovísk a dátových centier Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len GPSR alebo "verejný obstarávateľ") pre potreby obojsmerného prenosu údajov výhradne medzi lokálnymi počítačovými sieťami jednotlivých pracovísk a zabezpečenie doplnkových služieb. Súčasťou predmetu obstarávania je aj dodávka a konfigurácia koncových smerovačov alokovaných na pracoviskách verejného obstarávateľa terminujúcich prístupy do VPN siete. Verejný obstarávateľ disponuje koncovými smerovačmi typu Cisco na jednotlivých pracoviskách, ktoré môže uchádzač využiť pri návrhu riešenia. Zoznam týchto smerovačov je uvedený v prílohovej časti súťažných podkladov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieť WAN
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu počítače a monitory (ďalej len tovar), v súlade sPrílohou č. 1 zmluvy a záväzok kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť za neho predávajúcemu kúpnu cenu (ďalej lenpredmet zmluvy alebo predmet plnenia).
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Inovácia vzdialených SCADA klientov RIS ESt pre prevádzkové správy   
Predmetom zákazky je pripojenie a integrácia klientských SCADA pracovísk nachádzajúcich sa v elektrických staniciach(ESt), kde sa vykonáva dohľad nad technológiou každej ESt. Na každej prevádzkovej správe (PS) Križovany, Sučany aLemešany bude vybudovaný zobrazovací systém (pracovisko), ku ktorému bude pripojených viacero SCADA klientovprislúchajúcich danej PS, vrátane montáže a elektroinštalačných prác. Okrem vizualizácie technológie danej stanice budepotrebné aj diaľkové ovládanie myši a klávesnice SCADA klienta príslušnej ESt. Zobrazovací systém bude pomocou špeciálneho softwaru zobrazovať a prenášať informácie z rôznych zdrojových počítačov SCADA klientov v ethernetovej sieti , pričom musí zvládnuť min 9 SCADA klientov s možnosťou doplnenia o ďalší systém a bude sa skladať zo šiestich veľkoformátových min. 50 palcových zobrazovacích panelov odolných voči vypaľovaniu obrazu, riadiaceho počítača (Controlera) a sieťovej infraštruktúry (Gbit ethernet).
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Elektropotreby a príslušenstvo
RAVENS AD s.r.o.
Technológia pre reklamnú tlačiarenskú produkciu   
Predmetom zákazky je dodanie technológií pre reklamnú tlačovú produkciu, a to A) Technika pre reklamnú tlačovú produkciu 1.Veľkoplošná digitálna tlačiareň- 1 ks 2.Laminátor 1 ks 3.Rezací ploter 1 ks 4.Očkovač na bannery 1 ks 5.UV tlačiareň 1 ks 6.Termolis 1 ks 7.Laserová farebná produkčná tlačiareň 1 ks 8.Rezačka papiera - 1 ks 9.Ryhovací perforovací stroj - 1 ks 10.Laminovací stroj - 1 ks B)Fotografická technika 1.Digitálny fotoaparát zrkadlovka (s príslušenstvom)- 1 ks 2.Držiak pre pozadia s ovládaním 1 ks 3.Štúdiové svetlo 1 ks 4.Štúdiový blesk so statívom 1 ks 5.Fotografický dron (s príslušenstvom) 1 ks C) Počítačová technika 1.Počítač - 2 ks 2.Monitor - 4 ks 3.Notebook 1 ks 4.Profesionálny grafický tablet 1 ks 5.Tablet pc 1 ks D) Kreatívny grafický softvérový balík 1. Kreatívny grafický softvérový balík  1/8 Bližší popis je uvedený v súťažných podkladoch, časť B2. Opis predmetu zákazky
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Obstaranie IKT   
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je dodávka vybraného sortimentu výpočtovej techniky, drobného hardvéru anáhradných dielov, najmä osobných počítačov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu aktoré sú zaradené v skupine 302 hlavného slovníka uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Reprodukcia výpočtovej techniky   
Predmetom zákazky je dodanie výpočtovej techniky (prenosný počítač - notebook, dokovacia stanica pre notebook,kancelársky počítač, príslušenstvo myš a klávesnice, LCD monitor) v rámci obnovy zastaraných prostriedkov výpočtovejtechniky používanej v JAVYS, a.s.. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
BJ Energy, s.r.o.
Digitalizácia a robotizácia výrobných procesov spoločnosti   
Predmetom zákazky je Digitalizácia a robotizácia výrobných procesov spoločnosti. Predmet zákazky je rozdelený na nasledujúce 2 samostatné časti 1. Integrovaný počítačový systém 2. Robotizované centrum s pracoviskom na zváranie a pracoviskom na zváranie a delenie
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
APP development s.r.o.
ParkApp   
Predmetom zákazky je dodávka služieb počítačového programovania systému ParkApp pozostávajúceho z dvoch častí -backendu vo forme webového databázového rozhrania, administračného systému, a frontendu - natívnych mobilnýchaplikácií pre systémy Android a iOs, v zmysle požiadaviek zverejnených v Súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Informačná a kancelárska technika   
Predmetom zákazky je dodanie tovarov informačnej a kancelárskej techniky pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove.Ide o notebooky, dokovacie stanice, príslušenstvo k notebookom, osobné počítače, antivírusy, monitory, storageservery, tlačiarne a MFP, skenery, projektory, tablet, smartfóny a rôzne príslušenstvo.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru a súvisiacich služieb Nákup IKT pre potreby verejného obstarávateľa (výpočtovátechnika, prezentačná technika, sieťové zariadenia, zariadenia na fotokopírovanie a tlač, príslušenstvo atď.) Jedná sanapr. o dodávku tlačiarní, osobné počítače, notebooky, tablety, servery, monitory, multifunkčné zariadenia, skenery,sieťové prvky, prezentačnú techniku a pod. v zmysle Prílohy č. 1 k súťažným podkladom Opis predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti z dôvodu, že výsledkom verejného obstarávania bude rámcová dohodas viacerými hospodárskymi subjektmi. Aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu dodať celý predmetzákazky ako celok a na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR   
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS bude dodávka a montáž najmä nábytok, sedadlá, stoličky, otočné sedadlá, kreslá, stoly, skrine, písacie stoly, knižnice, kancelársky nábytok, kancelárske police, archivačné systémy, archivačné skrine, kancelárske vozíky, nábytok k počítaču, počítačové stoly, nábytok pre domácnosť, kuchynský nábytok a vybavenie, vstavané skrine, záhradný nábytok, nábytok do spálne, jedálne a obývacej izby, postele a lôžkoviny a špeciálne mäkké vybavenie, matrace, šatníky, nábytok do kúpeľne, nábytok do jedálne, rozličný nábytok, nábytok pre konferenčné miestnosti, nábytok do vstupných hál a recepcií, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 391.... CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve napredkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV v rámci skupiny 391.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Predmetom obstarávania je dodávka monitorov, notebookov, osobných počítačov, tlačiarní, kopírok, multifunkčnýchzariadení, tabletov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie