Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 110 z 10 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
DataCentrum
Hardvér   
Predmetom zákazky je Časti a príslušenstvo počítacích strojov Servery Sieťové zariadenia Dátové zariadenia Systémy riadenia prístupu Dodávky softvéru Služby cestnej dopravy Služby informačných technológií konzultácie Vývoj softvéru, internet a podpora Služby súvisiace s odvozom a likvidáciou a odpadu
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Počítacie a účtovacie stroje
DataCentrum
Technické vybavenie a softvér   
Rozšírenie diskového poľa typ 2 Blade server typ 1 Rozšírenie blade server typ 3
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Počítacie a účtovacie stroje
DataCentrum
Hardvér   
Predmetom zákazky je - hardvér, - softvér, - inštalácia, odskúšanie a predvedenia tovaru v mieste plnenia, - technická podpora výrobcu počas štyroch rokov odo dňa dodania konkrétneho tovaru, - odvoz a likvidácia odpadu, - doprava zariadení.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Počítacie a účtovacie stroje
DataCentrum
Hardvér   
Predmetom zákazky je - hardvér, - softvér, - inštalácia, odskúšanie a predvedenia tovaru v mieste plnenia, - technická podpora výrobcu počas štyroch rokov odo dňa dodania konkrétneho tovaru, - odvoz a likvidácia odpadu, - doprava zariadení.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Počítacie a účtovacie stroje
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD v DPMK, a.s.   
Predmetom zákazky je dodávka zariadení pre samoobslužný výdaj elektronických cestovných lístkov v autobusoch MHD,zvyčajne označované ako čítačky cestovných lístkov. Zariadenie bude slúžiť aj označenie skôr zakúpených papierovýchlístkov, zakupovanie cestovných lístkov z kreditu na BČK a pre overenie platnosti skôr zakúpených elektronických lístkov(napr. pri prestupe). Dodané zariadenia musia byť plne kompatibilné s existujúcim vybavovacím systémom verejného obstarávateľa (nejde oúplnú obmenu odbavovacích systémov, ale o čiastočnú), viď príloha č. 3 súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ nadväzne na svoje reálne existujúce právne a spoločenské záväzky smerom k výkonu verejnej osobnej dopravy vo verejnom záujme požaduje ako základné splnenie podmienky kompatibility plnú akceptáciu platnejtarify DPMK zverejnenej na web adrese http//dpmk.sk/prepravne-podmienky/tarifa-0 ako aj platného prepravnéhoporiadku podľa http//dpmk.sk/prepravne-podmienky . Pri uvedenej požiadavke je potrebné vychádzať zo skutočnosti,že verejný obstarávateľ aktuálne akceptuje preukazy všetkých stredných aj vysokých škôl v SR ako aj iných subjektovna báze dát v čipových kartách, pričom technickú časť, realizačnú a právnu rovinu si zabezpečuje každý takýto subjektosobitne a mimo dosah a možnosti riešenia zo strany verejného obstarávateľa (DPMK). Verejný obstarávateľ nemážiadny vplyv na predmetné dáta, na údaje v čipe a ani na grafickom vyhotovení preukazov, nemá žiadnu priamu zmluvus tretími subjektami. Verejný obstarávateľ požaduje, aby každý uchádzač preukázal vlastné riešenie kompatibility a implementačného procesunasledovne Predložením detailného opisu ponúkaného riešenia v kontexte požiadaviek a to hlavne platnej tarify a prepraveného poriadku. Opis riešenia musí pritom obsahovať detailnú právnu, technickú a realizačnú analýzu navrhovaného riešenia, z ktorejbude jednoznačne vyplývať, ako sa ponúkané technické zariadenia stanú súčasťou celkového aktuálne prevádzkovanéhosystému a aký to bude mať reálny dopad pre cestujúcich v kontexte platnej tarify. Akékoľvek implementáciou zariadenívyvolané náklady sú pre verejného obstarávateľa neprijateľné, všetky potrebné náklady znáša uchádzač. Verejný obstarávateľ nevlastní, nemá k dispozícii a nemôže teda poskytnúť záujemcom/uchádzačom a ani úspešnému(víťaznému) uchádzačovi špecifikácie rozhraní k čipovým kartám Mifare Classic, Mifare DESfire, dátové štruktúry kariet, 1/3 prístupové kľúče ku kartám a softvérové riešenia. Požadované skutočnosti sú vlastníctvom súčasného dodávateľa zariadení riadiaceho, informačného, kontrolného, tarifného a odbavovacieho systému, ktorým je subjekt TransData, s.r.o., M.R. Štefánika 139, Žilina. Verejný obstarávateľ vyžaduje kompatibilitu ponúknutých zariadení odbavovacieho systému s existujúcimi rozhraniami používanými v Dopravnom podniku mesta Košice, a.s. , Bardejovská 6, Košice. Na účely vzájomnej komunikácie zariadení tarifno-informačného systému musia byť prípadné modifikácie interfejsov, resp. rozhraní súčasťou riešenia dodávateľa a to v cene dodávky. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje poskytnúť úspešnému uchádzačovi (ako zmluvnému partnerovi) súčinnosť pri plnení zmluvy v rámci možností, na ktoré má právnydosah. Súčinnosť pri implementácii vo vzťahu súčasný dodávateľ riadiaceho, informačného, kontrolného, tarifného aodbavovacieho systému a úspešný uchádzač nemôže verejný obstarávateľ právne garantovať, nakoľko uvedené nie je vjeho kompetencii.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Počítacie a účtovacie stroje
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD v DPMK, a.s.   
Predmetom zákazky je dodávka zariadení pre samoobslužný výdaj elektronických cestovných lístkov v autobusoch MHD,zvyčajne označované ako čítačky cestovných lístkov. Zariadenie bude slúžiť aj označenie skôr zakúpených papierovýchlístkov, zakupovanie cestovných lístkov z kreditu na BČK a pre overenie platnosti skôr zakúpených elektronických lístkov(napr. pri prestupe).  Dodané zariadenia musia byť plne kompatibilné s existujúcim vybavovacím systémom verejného obstarávateľa (nejde oúplnú obmenu odbavovacích systémov, ale o čiastočnú), viď príloha č. 3 súťažných podkladov.   1/7 Verejný obstarávateľ nadväzne na svoje reálne existujúce právne a spoločenské záväzky smerom k výkonu verejnejosobnej dopravy vo verejnom záujme požaduje ako základné splnenie podmienky kompatibility plnú akceptáciu platnejtarify DPMK zverejnenej na web adrese http//dpmk.sk/prepravne-podmienky/tarifa-0 ako aj platného prepravnéhoporiadku podľa http//dpmk.sk/prepravne-podmienky . Pri uvedenej požiadavke je potrebné vychádzať zo skutočnosti,že verejný obstarávateľ aktuálne akceptuje preukazy všetkých stredných aj vysokých škôl v SR ako aj iných subjektovna báze dát v čipových kartách, pričom technickú časť, realizačnú a právnu rovinu si zabezpečuje každý takýto subjektosobitne a mimo dosah a možnosti riešenia zo strany verejného obstarávateľa (DPMK). Verejný obstarávateľ nemážiadny vplyv na predmetné dáta, na údaje v čipe a ani na grafickom vyhotovení preukazov, nemá žiadnu priamu zmluvus tretími subjektami. Verejný obstarávateľ požaduje, aby každý uchádzač preukázal vlastné riešenie kompatibility a implementačného procesunasledovne  Predložením detailného opisu ponúkaného riešenia v kontexte požiadaviek a to hlavne platnej tarify a prepravenéhoporiadku.  Opis riešenia musí pritom obsahovať detailnú právnu, technickú a realizačnú analýzu navrhovaného riešenia, z ktorejbude jednoznačne vyplývať, ako sa ponúkané technické zariadenia stanú súčasťou celkového aktuálne prevádzkovanéhosystému a aký to bude mať reálny dopad pre cestujúcich v kontexte platnej tarify. Akékoľvek implementáciou zariadenívyvolané náklady sú pre verejného obstarávateľa neprijateľné, všetky potrebné náklady znáša uchádzač. Verejný obstarávateľ nevlastní, nemá k dispozícii a nemôže teda poskytnúť záujemcom/uchádzačom a ani úspešnému(víťaznému) uchádzačovi špecifikácie rozhraní k čipovým kartám Mifare Classic, Mifare DESfire, dátové štruktúry kariet,prístupové kľúče ku kartám a softvérové riešenia. Požadované skutočnosti sú vlastníctvom súčasného dodávateľa zariadení riadiaceho, informačného, kontrolného,tarifného a odbavovacieho systému, ktorým je subjekt TransData, s.r.o., M.R. Štefánika 139, Žilina. Verejný obstarávateľ vyžaduje kompatibilitu ponúknutých zariadení odbavovacieho systému s existujúcimi rozhraniami používanými v Dopravnom podniku mesta Košice, a.s. , Bardejovská 6, Košice. Na účely vzájomnej komunikácie zariadení tarifno-informačného systému musia byť prípadné modifikácie interfejsov,resp. rozhraní súčasťou riešenia dodávateľa a to v cene dodávky. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje poskytnúťúspešnému uchádzačovi (ako zmluvnému partnerovi) súčinnosť pri plnení zmluvy v rámci možností, na ktoré má právnydosah. Súčinnosť pri implementácii vo vzťahu súčasný dodávateľ riadiaceho, informačného, kontrolného, tarifného aodbavovacieho systému a úspešný uchádzač nemôže verejný obstarávateľ právne garantovať, nakoľko uvedené nie je vjeho kompetencii.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Počítacie a účtovacie stroje
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD v DPMK, a.s.   
Predmetom zákazky je dodávka zariadení pre samoobslužný výdaj elektronických cestovných lístkov v autobusoch MHD,zvyčajne označované ako čítačky cestovných lístkov. Zariadenie bude slúžiť na označenie skôr zakúpených papierovýchlístkov, zakupovanie cestovných lístkov z kreditu na BČK a pre overenie platnosti skôr zakúpených elektronických lístkov(napr. pri prestupe). Dodané zariadenia musia byť plne kompatibilné s existujúcim vybavovacím systémom verejného obstarávateľa (nejde o úplnú obmenu odbavovacích systémov, ale o čiastočnú), viď príloha č. 3 súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Počítacie a účtovacie stroje
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD v DPMK, a.s.   
Predmetom zákazky je dodávka zariadení pre samoobslužný výdaj elektronických cestovných lístkov v autobusoch MHD,zvyčajne označované ako čítačky cestovných lístkov. Zariadenie bude slúžiť na označenie skôr zakúpených papierovýchlístkov, zakupovanie cestovných lístkov z kreditu na BČK a pre overenie platnosti skôr zakúpených elektronických lístkov(napr. pri prestupe). Dodané zariadenia musia byť plne kompatibilné s existujúcim vybavovacím systémom verejného obstarávateľa (nejde o úplnú obmenu odbavovacích systémov, ale o čiastočnú), viď príloha č. 3 súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Počítacie a účtovacie stroje
COMORRA SERVIS
„Nájom parkovacích automatov pre mesto Komárno“   
Verejný obstarávateľ Comorra servis, Športová 1, 945 01 Komárno verejne obstaráva prenájom ( dodanie ) 34 kusov parkovacích automatov spolu s príslušnými službami a odkúpenie 30 kusov pôvodných parkovacích automatov v zostatkovej hodnote 500 € bez DPH za jeden kus parkovacieho automatu. Inštalácia nových parkovacích automatov v lehote 80 celých kalendárnych dní na miesta určené verejným obstarávateľom. NÁJOM PARKOVACÍCH AUTOMATOV V POČTE 34 KUSOV Nájom parkovacích automatov s možnosťou ich odkúpenia po ukončení zmluvy o poskytnutí služieb a poskytovanie súvisiacich služieb (vzdialený dohľad, servis a údržba, opravy), vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia na obdobie 120 mesiacov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Počítacie a účtovacie stroje
COMORRA SERVIS
„Nájom parkovacích automatov pre mesto Komárno“   
Verejný obstarávateľ Comorra servis, Športová 1, 945 01 Komárno verejne obstaráva prenájom ( dodanie ) 34 kusovparkovacích automatov spolu s príslušnými službami a odkúpenie 30 kusov pôvodných parkovacích automatov vzostatkovej hodnote 500 € bez DPH za jeden kus parkovacieho automatu. Inštalácia nových parkovacích automatov vlehote 80 celých kalendárnych dní na miesta určené verejným obstarávateľom. NÁJOM PARKOVACÍCH AUTOMATOV V POČTE 34 KUSOV  Nájom parkovacích automatov s možnosťou ich odkúpenia po ukončení zmluvy o poskytnutí služieb a poskytovaniesúvisiacich služieb (vzdialený dohľad, servis a údržba, opravy), vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia naobdobie 120 mesiacov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Počítacie a účtovacie stroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie