Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 16 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Web Application Firewall   
Predmetom zákazky je dodanie dvoch kusov zariadení Web Application Firewall spolu s podporou výrobcu pre zariadeniana dobu šiestich (6) rokov odo dňa ich dodania, poskytovanie cloudovej služby pre Web Application Firewall,poskytovanie implementačných služieb pre dodané zariadenia a poskytovanú cloudovú službu, poskytovanie servisnýchslužieb pre dodané zariadenia a cloudovú službu a poskytovanie konzultačných a implementačných služieb pre dodanézariadenia a cloudovú službu na základe objednávky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
Slovenský hydrometeorologický ústav
Rozvoj a úprava Národného emisného informačného systému   
Predmetom zákazky sú služby spočívajúce najmä v rozšírení existujúceho systému o nové moduly, aby Národný emisnýinformačný systém mohol plniť úlohu nástroja pre elektronické zasielanie údajov v zmysle novovzniknutých povinnostíprevádzkovateľov a povinností na informovanie verejnosti; takisto má zabezpečiť integráciu nových modulov a funkcií doexistujúcej dátovej štruktúry systému. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Modernizácia IT systémov AFIS/EURODAC a CODIS   
Softvérové podporné služby súvisiace s modernizáciou a rozšírením celoštátneho syst. automatizovanej daktyloskpickejidentifikácie AFIS/EURODAC a automatizovanej identifikácie pôvodcov profilov deoxyribonukleovej kyseliny CODISpodporujúce servisne orientovanú architektúru, vrátane testovacích prostredí týchto systémov. Dodávka aimplementácia softvéru, inštalácia zariadení, konfigurácia softvéru a technického vybavenia, konverzia a migráciaexistujúcich údajov systémov AFIS a CODIS, testovanie systémov, služby týkajúce sa dávkového spracovania dát, službysúvisiace s integráciou modernizovaných systémov a databáz na národné a európske informačné systémy sozachovaním funkčnosti existujúcich modulov a periférnych zariadení na národnej úrovni. Súčasťou predmetu zákazky jeaj dodávka hardvéru kapacitne, technologicky a technicky vhodného na prevádzkovanie modernizovaných systémov.Predmetom zákazky je aj záručný servis na dodané softvérové riešenie, poskytnuté služby a hardvér.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Poskytovanie služieb technickej podpory, servisu a údržby pre grafický systém RTVS   
Predmetom zákazky je technická podpora, servis a údržba grafického systému RTVS. RTVS v súčasnosti využíva vtelevíznej štúdiovej výrobe a vysielaní centralizovaný systém tvorby, výroby a odbavovania realtime renderovanej 3Dgrafiky na báze templatov od spol. VizRT. Systém je zložený z databáz, dizajnérskych pracovných staníc pre tvorbugrafiky, renderovacích pracovných staníc, systému na výrobu televíznej predpovede počasia, mapového servera smapami celého sveta, a doplnkových softvérov. Grafický systém sa využíva v širokej škále televíznych pracovísk RTVS aje prepojený na kľúčové systémy výroby ako sú Provys, Astra, Octopus, NOA, AVID a pod. Systém zabezpečuje titulkovúa inú grafiku pre relácie spravodajstva, športu a publicistiky, počasie, ako aj dynamickú staničnú grafiku na vysielacompracovisku STV. Cieľom verejného obstarávania je zabezpečiť kvalifikované profesionálne služby technickej podpory,servisu a údržby pre tento už existujúci informačný systém, ktorý spolu s digitálnym postprodukčným systémom tvoríjadro výrobného a vysielacieho reťazca v RTVS (ďalej len Grafický systém alebo Systém). Podrobné vymedzeniepredmetu zákazky je bližšie špecifikované v kapitole B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
MaSi SLOVAKIA s.r.o.
Platforma na vytváranie obsahu virtuálnej reality kombináciou živého prostredia a grafických 3D modelov s prvkami gamifikácie.   
Predmetom zákazky je vytvorenie a dodanie virtuálno-reálneho systému v priemysle s fokusáciou na progresívne systémy zmiešanej reality využitím najnovších techník efektívnej komunikácie medzi človekom a strojom, t.i. vytvorenia dokonalej simulácie v prostredí tesne viazanej interakcie človek-výpočtový systém na školenie zamestnancov a vytvorenie nástroja pre psychickú regeneráciu zamestnancov. Dominantnou úlohou systému bude schopnosť vytvárať dokonalú ilúziu fyzickej prítomnosti v syntetizovanom priestore a zároveň aktívne ovládať a riadiť virtuálne modely strojov a zariadení. Systém bude musieť mať možnosť dopĺňania obsahu o prvky gamifikácie na zvýšenie atraktivity procesu školenia. Súčasťou systému bude taktiež relaxačný nástroj, ktorý zabezpečí rýchlu a efektívnu regeneráciu zamestnancov a vrátane portálu pre propagáciu a šírenie obsahu virtuálnej reality.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo
Rozhlas a televízia Slovenska
Poskytovanie služieb technickej podpory, servisu a údržby pre grafický systém RTVS   
Predmetom zákazky je technická podpora, servis a údržba grafického systému RTVS. RTVS v súčasnosti využíva vtelevíznej štúdiovej výrobe a vysielaní centralizovaný systém tvorby, výroby a odbavovania realtime renderovanej 3Dgrafiky na báze templatov od spol. VizRT. Systém je zložený z databáz, dizajnérskych pracovných staníc pre tvorbugrafiky, renderovacích pracovných staníc, systému na výrobu televíznej predpovede počasia, mapového servera smapami celého sveta, a doplnkových softvérov. Grafický systém sa využíva v širokej škále televíznych pracovísk RTVS aje prepojený na kľúčové systémy výroby ako sú Provys, Astra, Octopus, NOA, AVID a pod. Systém zabezpečuje titulkovúa inú grafiku pre relácie spravodajstva, športu a publicistiky, počasie, ako aj dynamickú staničnú grafiku na vysielacompracovisku STV. Cieľom verejného obstarávania je zabezpečiť kvalifikované profesionálne služby technickej podpory,servisu a údržby pre tento už existujúci informačný systém, ktorý spolu s digitálnym postprodukčným systémom tvoríjadro výrobného a vysielacieho reťazca v RTVS (ďalej len Grafický systém alebo Systém). Podrobné vymedzeniepredmetu zákazky je bližšie špecifikované v kapitole B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
HW pre potreby ŽSR   
 zhotovenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a zhotovenie dokumentácie pre stavbné povolenies podrobnosťami pre realizáciu stavby (DSPRS) a súvisiacu inžiniersku činnosť pre projekt Optický kábel v úseku Varín(Dubná Skala) - Vrútky Banská Bystrica. Zhotovenie projektovej dokumentácie je nutným krokom pre realizáciuoptického prepojenia elektronickej komunikačnej siete ŽSR sever juh. Toto optické prepojenie umožní zokruhovanie azálohovanie optických trás ŽSR.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
HW pre potreby ŽSR   
- zhotovenie diela s názvom Inštalačné práce v dátových centrách a konzultačné práce v oblasti formálnej bezpečnosti.  Vypracovanie koncepcie rozvoja informačnej a kybernetickej bezpečnosti v ŽSR. Pri vypracovávaní koncepcie budezohľadnený aj aktuálny stav súladu ŽSR s požiadavkami legislatívy, ktorá upravuje danú oblasť. Okrem iných budú zohľadnené aj požiadavky -nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a ovoľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR), -zákona č.45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov, -zákona č.315/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, -pripravovaného zákona o kybernetickej bezpečnosti. V dátových centrách budú inštalované a implementované sieťové komponenty (NetMonitoring), systémové komponentydátových centier, SW komponenty dátových centier a budú vykonané práce na platforme Centrálneho monitorovaciehopracoviska Service Desk.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Modernizácia IT systémov AFIS/EURODAC a CODIS   
Softvérové podporné služby súvisiace s modernizáciou a rozšírením celoštátneho syst. automatizovanej daktyloskpickejidentifikácie AFIS/EURODAC a automatizovanej identifikácie pôvodcov profilov deoxyribonukleovej kyseliny CODISpodporujúce servisne orientovanú architektúru, vrátane testovacích prostredí týchto systémov. Dodávka aimplementácia softvéru, inštalácia zariadení, konfigurácia softvéru a technického vybavenia, konverzia a migráciaexistujúcich údajov systémov AFIS a CODIS, testovanie systémov, služby týkajúce sa dávkového spracovania dát, službysúvisiace s integráciou modernizovaných systémov a databáz na národné a európske informačné systémy sozachovaním funkčnosti existujúcich modulov a periférnych zariadení na národnej úrovni. Súčasťou predmetu zákazky jeaj dodávka hardvéru kapacitne, technologicky a technicky vhodného na prevádzkovanie modernizovaných systémov.Predmetom zákazky je aj záručný servis na dodané softvérové riešenie, poskytnuté služby a hardvér.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Poskytovanie služieb technickej podpory, servisu a údržby pre Digitálny postprodukčný systém RTVS   
Predmetom zákazky je technická podpora, softvérový a hardvérový servis a údržba Digitálneho postprodukčnéhosystému RTVS. V súčasnosti RTVS používa pre kolaboratívne nelineárne spracovanie televízneho audia a videa vspravodajstve, zvukovej a obrazovej postprodukcii a kreatíve integrovaný postprodukčný systém postavený primárne natechnológiách značky Avid, Telestream a NLTek. Ide o nosný systém televíznej výroby tak v Bratislave, ako aj vregionálnych štúdiach v Banskej Bystrici a Košiciach a z pohľadu výroby a vysielania ide o strategickú platformu.  Cieľom tejto súťaže je preto zabezpečiť kvalifikované profesionálne služby technickej podpory, servisu a údržby pretento už existujúci hardvér a softvér, ktorý tvorí jadro tzv. Digitálneho postprodukčného systému v RTVS. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky je bližšie špecifikované v kapitole B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Podpora činností prevádzky a vyhodnocovania monitorovania bezpečnosti informačných systémov.   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti monitoringu a správy bezpečnostných udalostí. Zabezpečovanie vmaximálnej možnej miere prevádzku systému LogRhythm s minimálnou (nevyhnutne potrebnou) súčinnosťou zo stranyNBS. Poskytovať služby a know-how pre nastavenie a optimalizáciu systémov LogRhythm a FlowMon a poskytovaťnávrhy na ďalšie smerovanie a rozvoj riešenia monitoringu a správy bezpečnostných udalostí v NBS.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo
Rozhlas a televízia Slovenska
Poskytovanie služieb technickej podpory, servisu a údržby pre Digitálny postprodukčný systém RTVS   
Predmetom zákazky je technická podpora, softvérový a hardvérový servis a údržba Digitálneho postprodukčnéhosystému RTVS. V súčasnosti RTVS používa pre kolaboratívne nelineárne spracovanie televízneho audia a videa vspravodajstve, zvukovej a obrazovej postprodukcii a kreatíve integrovaný postprodukčný systém postavený primárne natechnológiách značky Avid, Telestream a NLTek. Ide o nosný systém televíznej výroby tak v Bratislave, ako aj vregionálnych štúdiach v Banskej Bystrici a Košiciach a z pohľadu výroby a vysielania ide o strategickú platformu.  Cieľom tejto súťaže je preto zabezpečiť kvalifikované profesionálne služby technickej podpory, servisu a údržby pretento už existujúci hardvér a softvér, ktorý tvorí jadro tzv. Digitálneho postprodukčného systému v RTVS. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky je bližšie špecifikované v kapitole B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Podpora činností prevádzky a vyhodnocovania monitorovania bezpečnosti informačných systémov   
Podpora činností prevádzky a vyhodnocovania monitorovania bezpečnosti informačných systémov
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
Mesto Poprad
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Poprad   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov od spoločnosti CORA GEO, s.r.o. a to informačného systému samosprávy, geografických informačných systémov, riešenia pre podporu eGovernmentu a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných produktov v rokoch 2017 - 2019 v nasledovnom členení -údržba dodaného licenčného softvéru, -update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru,- bezpečnostná politika, - upgrade - zapracovanie požiadaviek mesta, hot - line podpora, technická podpora, metodická podpora, školenia, riadenie projektu
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Obstaranie podpory HP Care Pack na hardware Core Systémov ISP a SAP   
Nákup podpory HP care pack pre hardvér Core Systémov ISP a SAP je nutné zabezpečiť pre ďalšieprevádzkovanie tohto hardvéru po skončení predplateného obdobia. Informačné systémy ISP a SAP sú hlavnými informačnými systémami verejného obstarávateľa a ich funkčnosť je kritická pre fungovanie verejného obstarávateľa. HP care pack garantuje servisnú podporu a výmenu vadných dielov priamo u zákazníka v rozsahu 24x7x4 na obdobie 12 mesiacov. Služby HP Care Pack rozširujú servisné pokrytie nad rámec štandardnej záruky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie