Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 111 z 11 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Web Application Firewall   
Predmetom zákazky je dodanie dvoch kusov zariadení Web Application Firewall spolu s podporou výrobcu pre zariadeniana dobu šiestich (6) rokov odo dňa ich dodania, poskytovanie cloudovej služby pre Web Application Firewall,poskytovanie implementačných služieb pre dodané zariadenia a poskytovanú cloudovú službu, poskytovanie servisnýchslužieb pre dodané zariadenia a cloudovú službu a poskytovanie konzultačných a implementačných služieb pre dodanézariadenia a cloudovú službu na základe objednávky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Modernizácia IT systémov AFIS/EURODAC a CODIS   
Softvérové podporné služby súvisiace s modernizáciou a rozšírením celoštátneho syst. automatizovanej daktyloskpickejidentifikácie AFIS/EURODAC a automatizovanej identifikácie pôvodcov profilov deoxyribonukleovej kyseliny CODISpodporujúce servisne orientovanú architektúru, vrátane testovacích prostredí týchto systémov. Dodávka aimplementácia softvéru, inštalácia zariadení, konfigurácia softvéru a technického vybavenia, konverzia a migráciaexistujúcich údajov systémov AFIS a CODIS, testovanie systémov, služby týkajúce sa dávkového spracovania dát, službysúvisiace s integráciou modernizovaných systémov a databáz na národné a európske informačné systémy sozachovaním funkčnosti existujúcich modulov a periférnych zariadení na národnej úrovni. Súčasťou predmetu zákazky jeaj dodávka hardvéru kapacitne, technologicky a technicky vhodného na prevádzkovanie modernizovaných systémov.Predmetom zákazky je aj záručný servis na dodané softvérové riešenie, poskytnuté služby a hardvér.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Poskytovanie služieb technickej podpory, servisu a údržby pre grafický systém RTVS   
Predmetom zákazky je technická podpora, servis a údržba grafického systému RTVS. RTVS v súčasnosti využíva vtelevíznej štúdiovej výrobe a vysielaní centralizovaný systém tvorby, výroby a odbavovania realtime renderovanej 3Dgrafiky na báze templatov od spol. VizRT. Systém je zložený z databáz, dizajnérskych pracovných staníc pre tvorbugrafiky, renderovacích pracovných staníc, systému na výrobu televíznej predpovede počasia, mapového servera smapami celého sveta, a doplnkových softvérov. Grafický systém sa využíva v širokej škále televíznych pracovísk RTVS aje prepojený na kľúčové systémy výroby ako sú Provys, Astra, Octopus, NOA, AVID a pod. Systém zabezpečuje titulkovúa inú grafiku pre relácie spravodajstva, športu a publicistiky, počasie, ako aj dynamickú staničnú grafiku na vysielacompracovisku STV. Cieľom verejného obstarávania je zabezpečiť kvalifikované profesionálne služby technickej podpory,servisu a údržby pre tento už existujúci informačný systém, ktorý spolu s digitálnym postprodukčným systémom tvoríjadro výrobného a vysielacieho reťazca v RTVS (ďalej len Grafický systém alebo Systém). Podrobné vymedzeniepredmetu zákazky je bližšie špecifikované v kapitole B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Poskytovanie služieb technickej podpory, servisu a údržby pre grafický systém RTVS   
Predmetom zákazky je technická podpora, servis a údržba grafického systému RTVS. RTVS v súčasnosti využíva vtelevíznej štúdiovej výrobe a vysielaní centralizovaný systém tvorby, výroby a odbavovania realtime renderovanej 3Dgrafiky na báze templatov od spol. VizRT. Systém je zložený z databáz, dizajnérskych pracovných staníc pre tvorbugrafiky, renderovacích pracovných staníc, systému na výrobu televíznej predpovede počasia, mapového servera smapami celého sveta, a doplnkových softvérov. Grafický systém sa využíva v širokej škále televíznych pracovísk RTVS aje prepojený na kľúčové systémy výroby ako sú Provys, Astra, Octopus, NOA, AVID a pod. Systém zabezpečuje titulkovúa inú grafiku pre relácie spravodajstva, športu a publicistiky, počasie, ako aj dynamickú staničnú grafiku na vysielacompracovisku STV. Cieľom verejného obstarávania je zabezpečiť kvalifikované profesionálne služby technickej podpory,servisu a údržby pre tento už existujúci informačný systém, ktorý spolu s digitálnym postprodukčným systémom tvoríjadro výrobného a vysielacieho reťazca v RTVS (ďalej len Grafický systém alebo Systém). Podrobné vymedzeniepredmetu zákazky je bližšie špecifikované v kapitole B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Modernizácia IT systémov AFIS/EURODAC a CODIS   
Softvérové podporné služby súvisiace s modernizáciou a rozšírením celoštátneho syst. automatizovanej daktyloskpickejidentifikácie AFIS/EURODAC a automatizovanej identifikácie pôvodcov profilov deoxyribonukleovej kyseliny CODISpodporujúce servisne orientovanú architektúru, vrátane testovacích prostredí týchto systémov. Dodávka aimplementácia softvéru, inštalácia zariadení, konfigurácia softvéru a technického vybavenia, konverzia a migráciaexistujúcich údajov systémov AFIS a CODIS, testovanie systémov, služby týkajúce sa dávkového spracovania dát, službysúvisiace s integráciou modernizovaných systémov a databáz na národné a európske informačné systémy sozachovaním funkčnosti existujúcich modulov a periférnych zariadení na národnej úrovni. Súčasťou predmetu zákazky jeaj dodávka hardvéru kapacitne, technologicky a technicky vhodného na prevádzkovanie modernizovaných systémov.Predmetom zákazky je aj záručný servis na dodané softvérové riešenie, poskytnuté služby a hardvér.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Poskytovanie služieb technickej podpory, servisu a údržby pre Digitálny postprodukčný systém RTVS   
Predmetom zákazky je technická podpora, softvérový a hardvérový servis a údržba Digitálneho postprodukčnéhosystému RTVS. V súčasnosti RTVS používa pre kolaboratívne nelineárne spracovanie televízneho audia a videa vspravodajstve, zvukovej a obrazovej postprodukcii a kreatíve integrovaný postprodukčný systém postavený primárne natechnológiách značky Avid, Telestream a NLTek. Ide o nosný systém televíznej výroby tak v Bratislave, ako aj vregionálnych štúdiach v Banskej Bystrici a Košiciach a z pohľadu výroby a vysielania ide o strategickú platformu.  Cieľom tejto súťaže je preto zabezpečiť kvalifikované profesionálne služby technickej podpory, servisu a údržby pretento už existujúci hardvér a softvér, ktorý tvorí jadro tzv. Digitálneho postprodukčného systému v RTVS. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky je bližšie špecifikované v kapitole B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Poskytovanie služieb technickej podpory, servisu a údržby pre Digitálny postprodukčný systém RTVS   
Predmetom zákazky je technická podpora, softvérový a hardvérový servis a údržba Digitálneho postprodukčnéhosystému RTVS. V súčasnosti RTVS používa pre kolaboratívne nelineárne spracovanie televízneho audia a videa vspravodajstve, zvukovej a obrazovej postprodukcii a kreatíve integrovaný postprodukčný systém postavený primárne natechnológiách značky Avid, Telestream a NLTek. Ide o nosný systém televíznej výroby tak v Bratislave, ako aj vregionálnych štúdiach v Banskej Bystrici a Košiciach a z pohľadu výroby a vysielania ide o strategickú platformu.  Cieľom tejto súťaže je preto zabezpečiť kvalifikované profesionálne služby technickej podpory, servisu a údržby pretento už existujúci hardvér a softvér, ktorý tvorí jadro tzv. Digitálneho postprodukčného systému v RTVS. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky je bližšie špecifikované v kapitole B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Podpora činností prevádzky a vyhodnocovania monitorovania bezpečnosti informačných systémov   
Podpora činností prevádzky a vyhodnocovania monitorovania bezpečnosti informačných systémov
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
Mesto Poprad
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Poprad   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov od spoločnosti CORA GEO, s.r.o. a to informačného systému samosprávy, geografických informačných systémov, riešenia pre podporu eGovernmentu a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných produktov v rokoch 2017 - 2019 v nasledovnom členení -údržba dodaného licenčného softvéru, -update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru,- bezpečnostná politika, - upgrade - zapracovanie požiadaviek mesta, hot - line podpora, technická podpora, metodická podpora, školenia, riadenie projektu
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Obstaranie podpory HP Care Pack na hardware Core Systémov ISP a SAP   
Nákup podpory HP care pack pre hardvér Core Systémov ISP a SAP je nutné zabezpečiť pre ďalšieprevádzkovanie tohto hardvéru po skončení predplateného obdobia. Informačné systémy ISP a SAP sú hlavnými informačnými systémami verejného obstarávateľa a ich funkčnosť je kritická pre fungovanie verejného obstarávateľa. HP care pack garantuje servisnú podporu a výmenu vadných dielov priamo u zákazníka v rozsahu 24x7x4 na obdobie 12 mesiacov. Služby HP Care Pack rozširujú servisné pokrytie nad rámec štandardnej záruky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
Mesto Poprad
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Poprad   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov od spoločnosti CORA GEO, s.r.o. a to informačného systému samosprávy, geografických informačných systémov, riešenia pre podporu eGovernmentu a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných produktov v rokoch 2017 - 2019 v nasledovnom členení -údržba dodaného licenčného softvéru, -update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru,- bezpečnostná politika, - upgrade - zapracovanie požiadaviek mesta, hot - line podpora, technická podpora, metodická podpora, školenia, riadenie projektu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie