Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 274 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
DD service, s.r.o.
Rozvoj inovatívnej služby spoločnosti DD service, s.r.o.   
Jedná sa o nákup hardvéru. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Coan Solutions s. r. o.
Nová inovatívna platforma spoločnosti Coan Solutions s.r.o.   
Jedná sa o nákup hardvéru. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
KABEL TELEKOM, s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KABEL TELEKOM, s. r. o. - hardware   
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia, hárdveru, v rámci projektu Zvýšenie konkurencieschopnostispoločnosti KABEL TELEKOM, s. r. o. - hardware. Vrátane dopravy, osadenia, zaškolenia obsluhy, zapojenia a skúšobnej 1/3 prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
BlueFish s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti BlueFish s. r. o.   
Predmetom zákazky je dodávka hardwarového a softwarového vybavenia v rámci projektu Zvýšeniekonkurencieschopnosti spoločnosti BlueFish s. r. o. a to vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia.  1/4 Predmet zákazky je rozdelený do 2 samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť cenovúponuku na jednu alebo viac časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťousúťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Sociálna poisťovňa, ústredie
Dodávka zariadení kancelárskej výpočtovej techniky   
Predmetom zákazky je dodávka zariadení kancelárskej výpočtovej techniky - PC staníc, notebookov a tlačiarní pre ústredie a pobočky verejného obstarávateľa na základe zmluvy o dielo a písomných objednávok. Súčasťou predmetu zákazky sú okrem dodávky zariadení kancelárskej výpočtovej techniky aj súvisiace služby, t. j. základná inštalácia operačného systému a ďalšieho licenčného softvéru na dodávané zariadenia z CD nosiča, ktorý na tento účel pripraví verejný obstarávateľ, dodávka, doprava a vykládka zariadení kancelárskej výpočtovej techniky (PC staníc, notebookov atlačiarní) do určených priestorov v miestach dodania určených verejným obstarávateľom, zaškolenie obsluhy, dodanie užívateľskej dokumentácie poskytovanej výrobcom a vykonávanie záručného servisu v rozsahu stanovených podmienok. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Dispečerská rádiokomunikačná digitálna sieť   
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovenýchpodmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie tovaru, t.j. komponentov zabezpečujúcichkompletnú prevádzku, vybavenie a zabezpečenie dispečerskej rádiokomunikačnej digitálnej siete (zariadenia, hardvér,softvér). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
CSM Industry s.r.o.
Zvýšenie inovačných kapacít výrobného procesu v spoločnosti CSM Industry s.r.o., časť digitalizácia výrobného procesu - hardware   
Predmetom obstarávania je dodávka hardware ako súčasť zvyšovania inovačných kapacít výrobného procesu v prevádzke na opracovanie kovov spoločnosti CSM Industry s.r.o..Táto zákazka tvorí Logický celok č.4 Digitalizácia výrobného procesu - hardware. Podrobný popis a technická špecifikácia je uvedený v Súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
TCX s.r.o.
Nákup technológie pre výrobu plastových dielov   
Predmetom zákazky je dodanie IT komponentov a technológií na výrobu plastových dielov technológiou 3D tlače FDM. Zákazka sa delí na dve časti. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
CSM Industry s.r.o.
Zvýšenie inovačných kapacít výrobného procesu v spoločnosti CSM Industry s.r.o. – časť digitalizácia výrobného procesu   
Predmetom obstarávania je dodávka hardware a software ako súčasť zvyšovania inovačných kapacít výrobného procesuv prevádzke na opracovanie kovov spoločnosti CSM Industry s.r.o..Táto zákazka tvorí Logický celok č.1 Digitalizáciavýrobného procesu. Podrobný popis a technická špecifikácia je uvedený v Súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb   
Predmetom je dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb - čiastkové zmluvy na základe uzatvorených rámcovýchdohôd za I. Q. 2018.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Dodávka výpočtovej techniky   
Dodávka výpočtovej techniky
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky   
Predmetom zákazky ,,Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky" je dodanie štandardnej výpočtovej techniky, ktorá je potrebná pre zabezpečenie prevádzky informačných a komunikačných technológií verejného obstarávateľa, vrátane súvisiacich služieb spojených s uvedením výpočtovej techniky do prevádzky, zabezpečenie záručného servisu tejto techniky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike   
Predmetom zákazky je dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike v zložení Komponenty základná doska, procesor, PC chladič, chladič pod HDD, chladiaca pasta, HDD, NAS, operačná pamäť, grafická karta, zdroj, optická mechanika, zvuková karta, sieťová karta, čítačka kariet, Firewire, USB, Parallel RS232, PC skrinka a ďalšie komponenty k PC;. Príslušenstvo Externé HDD, optická mechanika, sieťová karta, zvuková karta, grafická karta, CD-R, CDRW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD RAM, reproduktory, slúchadlá s mikrofónom, podložka pod myš, web kamera, IP kamera, USB kľúč, USB HUB, USB predl. kábel, USB prepojovací kábel, dokovacia stanica k notebooku, čítačka kariet, myš, klávesnica, klávesnica pre tablet, redukcia, kábel prepojovací, kábel LAN, koncovka sieťová, krytka na koncovku RJ45, taška k notebooku, batoh pre notebooka ďalšie príslušenstvo k PC...
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Samoobslužný systém na vracanie dokumentov – 3-košová verzia s triediacim zariadením a softvérom   
Dodanie 1 ks tovaru, ktorým je samoobslužný systém na vracanie dokumentov, 3-košová verzia s triediacim zariadeníma softvérom, vrátane dopravy, inštalácie, konfigurácie, zaškolenia, záručného a pozáručného servisu.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo (hardvér a softvér)   
Predmetom zákazky je dodávka počítačového vybavenia, IT príslušenstva (hardvér a softvér) v rámci pripravovaných projektov -Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií (Projekt 1, resp. P1), -Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií 1. etapa (Projekt 2, resp. P2), -Monitoring zosuvných deformácií (Projekt 3, resp. P3), -Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky (Projekt 4, resp. P4), financovaných z Operačného programu Kvalita životného prostredia,  v rámci schválených projektov -Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 1.časť, ITMS kód projektu 310011B426 (Projekt 5,resp. P5), -Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky, ITMS kód projektu 310011A874 (Projekt 6, resp. P6), ktoré sa implementujú na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra na základe zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorených medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra z Operačného programu Kvalita životného prostredia,  a pre Vlastné potreby verejného obstarávateľa.  Predmet zákazky pozostáva z dodania počítačového vybavenia, IT príslušenstva (hardvér a softvér) pre potreby predmetných projektov a pre Vlastné potreby verejného obstarávateľa podľa špecifikácie verejného obstarávateľa a vpožadovanom množstve pre jednotlivé časti predmetu zákazky. Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo (hardvér a softvér) bude dodávané do priestorov Štátneho geologického ústavu v Bratislave a v Spišskej Novej Vsi podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch (najmä v Časti B.1 Opis predmetu zákazky, v Časti B. 2 Spôsob určenia 1/5 ceny, ako aj v Časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky).  Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, vrátanepožadovaných množstiev jednotlivých položiek, ktoré tvoria predmet jednotlivých častí zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie