Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 613 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Banskobystrický samosprávny kraj
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál   
Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky pre Strednú odbornú školu drevársku vo Zvolene a všetky s týmsúvisiace práce.  Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce priamo aj nepriamo súvisiace s dodaním tovaru musia byťsúčasťou kúpnej ceny. Miestom dodania predmetu zákazky je Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta2193/17, 960 01 Zvolen. Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi v tom čase dostupné ekvivalenty rovnakých alebo vyššíchpožadovaných parametrov predmetu zákazky oproti tým, ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii ponúkaného tovaru. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas dobytrvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má nadaný účel vyčlenenú.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
ARRIVA Michalovce, a.s.
Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému autobusov východnej časti Košického samosprávneho kraja   
Všeobecný popis Palubný počítač (PP alebo aj strojček) je zariadenie pre vybavenie cestujúceho cestovným lístkom (CL) s využitím tarifného systému, cestovných poriadkov (CP), vzorových záznamov (VZZ), a pod. PP zároveň ukladá štatistiku vydanýchCL, počet osôb, batožiny a pod. na jazdených spojoch. PP za pomoci GPS zaznamenáva čas, trasu, komunikuje online sdispečerským systémom cez GSM/3G/LTE. Štatistika a podklady pre strojček sa nahrávajú a vyčítavajú cez Wifi aGSM/3G/LTE. PP spracováva udalostné operácie. Tlačiareň palubného počítača je zariadenie na tlač CL s integrovanou čítačkou BČK, 2D, EMV. Rozvodová doska (komunikačná doska) je zariadenie umožňujúce komunikáciu PP a ďalších periférií ako sú autobusovétabule, kamerový systém, vozidlové Wifi a pod. Programové vybavenie zariadení (frontoffice) je operačné a aplikačné programové vybavenie konkrétneho vozidlovéhozariadenia, ktoré zabezpečuje, že dané zariadenie má nadefinované funkcionality. Aplikačné programové vybavenie (backoffice alebo aj Dopravný IS) obslužného systému predstavuje komplex programov, slúžiacich k tvorbe plánov dopravy, taríf, cenníkov a podobne. Svoje výstupy poskytuje dispečerskému systému a ekonomickému IS. Realizuje prípravu dát pre PP a spracovanie dát z PP. Dispečerský systém je informačný systém monitoringu a riadenia dopravy v reálnom čase. Používa vstupné dáta zDopravného IS a dáta z PP. Ekonomický systém je podnikový ekonomický IS. Vybavovací systém tvorený PP, tlačiarňou s integrovanou čítačkou, vozidlovým kamerovým systémom a vozidlovým Wifimusí zabezpečiť -Výdaj CL pre cestujúceho, alebo skupinu cestujúcich podľa aktuálnych cenníkov, taríf, CP, a pod. -Uchovanie dát o tržbách, kartách, časoch, tarifách a ďalších štatistikách potrebných v doprave a ekonomike pre ďalšiespracovanie. -Identifikáciu a zaznamenanie prihlásenia vodiča v čase. -Výdaj počiatočného lístka a konečného lístka na vodiča.  1/4 -Prácu s DZVV (denný záznam vozidla), IČV (identifikačné číslo vozidla), Turnusom, Linkou a Spojom. -Prácu so všetkými tarifnými špecifikami, nastaveniami, odchýlkami pre predaj cestovných dokladov a batožiny. -Podporné funkcie pre vodiča, ako je tlač zastávok na linke, zoznam cestujúcich, zoznam GPS súradníc na spoji, a podobne. -Pomocou GPS zaznamenáva pozíciu vozidla a podľa nej prepína východziu zastávku. -Informáciu o obsaditeľnosti vozidla a počte vystupujúcich cestujúcich na zastávke. -Komunikáciu s dispečerským systémom online. -Prácu s kartami cestujúcich v platnej tarife cez integrovanú čítačku bezkontaktných čipových kariet Mifare Classic, Mifare Desfire EV1 a Mifare Desfire EV2. Taktiež sa vyžaduje aj integrovaná čítačka EMV kariet a 2D kódu. -Komunikáciu čítačky kariet cez jeden, alebo viac SAM modulov s kľúčmi k dopravnej aplikácii, podľa potreby tak, abybola zabezpečená otvorenosť a kompatibilita systému. -Tlač CL cez termotlačiareň s informačným displejom pre cestujúceho a jednoduchou výmenou kotúčika papiera. -Akustickú a vizuálnu signalizáciu pri tlačení CL hradeného kartou. -Automatickú tlač definovaných informácií pre prepravnú kontrolu po priložení Revízorskej karty. -Zápis dát, hlavne zmeny zostatku EP do pamäte bezkontaktnej čipovej karty. -Pružnosť systému pri výmene dát s centrálou, zmene dát Tarifného systému, vyčítanie štatistiky, nahratie CP, cien, apod. -Nahrávanie vstupných dát pre vybavovací systém automaticky z Dopravného IS využívaného dopravcom. -Vyčítavanie a spracovanie výstupných dát z vybavovacieho systému automaticky do Dopravného IS využívaného dopravcom. -Komunikáciu cez rozhranie Wifi, Ethernet, 3G/4G, RS232/RS485, USB. (tabule a iné periférie) -Stream z vozidlového kamerového systému na povel vodiča. PPožadované technické a prevádzkové parametre predmetu zákazky musia rešpektovať súčasný stav tarifného a informačného systému ARRIVA Michalovce, a.s..
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Centrum vedecko-technických informácií SR
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS budú dodávky najmä osobných počítačov, monitorov, notebookov, tlačiarní, pamäťových médií, archivačných zariadení, rôznych počítačových vybavení, časti a príslušenstvo počítačov a spotrebnýmateriál k nim, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny 30200000-1Počítačové zariadenia a spotrebný materiál.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Sociálna poisťovňa, ústredie
Dodávka dátového úložiska s vysokou dostupnosťou   
Predmetom zákazky je dodávka 2 ks dátového úložiska s vysokou dostupnosťou s licenčným softvérovým vybavením aposkytnutím súvisiacich služieb, ktorý pozostáva z nasledujúcich dodávok, výkonov a služieb - dodávka 2 ks dátového úložiska s licenčným softvérovým vybavením podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 častiB.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky do určeného priestoru vmieste dodania/plnenia, vrátane dopravy a vykládky, - realizácia inštalácie, - technická podpora v trvaní 36 mesiacov.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plneniapredmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa naportáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávaniedostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytujebezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávaniav Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosťnastane skôr.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Predmetom obstarávania je dodávka sortimentu IKT tovarov
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Predmetom obstarávania je dodávka sortimentu IKT tovarov
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Krajský súd v Banskej Bystrici
Diskové polia   
Predmetom zákazky je dodanie dvoch kusov diskových úložísk, jedno pre potreby Krajského súdu Banská Bystrica a druhé pre potreby Okresného súdu Banská Bystrica v súlade s technickou špecifikáciou uvedenou v samostatnej časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky Zákazka musí byť dodaná vrátane príslušenstva (pripojovacie káble a pod.) a všetkých licencií potrebných na riadne funkčné užívanie systémov rezortu, ktorých sa riešenie týka. Verejný obstarávateľ požaduje dodať predmet zákazky, ktorý je nový, originálny od výrobcu, nepoužívaný, nerepasovaný, certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. Spolu s dodaním predmetu zákazky je uchádzač povinný poskytnúť i nasledovné súvisiace plnenia HW podpora výrobcu na obdobie 36 mesiacov s úrovňou 24x7 a garantovaným odstránením poruchy do 24 hodín, SW podpora výrobcu s nárokom na aktualizácie a nové verzie na obdobie 36 mesiacov a oživenie a prípravu na plnohodnotné užívanie, čo zahŕňa služby spojené s inštaláciou, logickou konfiguráciou navrhnutého riešenia a otestovanie funkčnosti oboch úložísk. Dokumentácia manuál pre obsluhu, Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a časť A.2 KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Banskobystrický samosprávny kraj
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál   
Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja a všetky s týmsúvisiace práce.  Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce priamo aj nepriamo súvisiace s dodaním tovaru musia byťsúčasťou kúpnej ceny. Miestom dodania predmetu zákazky je Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, NámestieSNP 23, 974 01 Banská Bystrica. Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi v tom čase dostupné ekvivalenty rovnakých alebo vyššíchpožadovaných parametrov predmetu zákazky oproti tým, ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii ponúkaného tovaru. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas dobytrvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má nadaný účel vyčlenenú.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Banskobystrický samosprávny kraj
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál   
Predmetom zákazky je dodávka dvoch ks tabletov pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja a všetky s týmsúvisiace práce.  Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce spojené s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny.Miestom dodania predmetu zákazky je Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica. Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi v tom čase dostupné ekvivalenty rovnakých alebo vyššíchpožadovaných parametrov predmetu zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Realizácia diela Inovácia zariadení RIS pre riadenie R 110 kV v ESt Horná Ždaňa   
Predmetom zákazky je realizácia diela Inovácia zariadení Riadiaceho informačného systému pre riadenie R 110 kV v EStHorná Ždaňa, vrátane vypracovania dokumentácie pre realizáciu stavby a dokumentáciu skutočného vyhotovenia. Rozsah diela je rozčlenený do nasledovných prevádzkových súborov - PS 09 Rozvodňa 110 kV, - PS 30.11 RIS 400kV centrálne zariadenie, - PS 30.12 RIS 110kV centrálne zariadenie, - PS 30.21 RIS 400kV väzby na technológiu, - PS 30.22 RIS 110kV väzby na technológiu, - PS 30.32 Elektrické ochrany 110kV, - PS 30.5 Automatická regulácia napätia, - PS 50 Vlastná spotreba ESt. Počas realizácie zákazky bude súbežná prevádzka starého a nového systému riadiaceho informačného systému až do doby ukončenia kompletnej výmeny existujúceho riadiaceho informačného systému. Po ukončení rekonštrukcie budú jestvujúce centrály riadiaceho informačného systému Telegyr 8020 a podstanice Telegyr 809 v miestnosti riadiaceho systému demontované vrátane príslušných prepojovacích rozvádzačov a príslušnej kabeláže a následne zlikvidované. V súvislosti s väzbou na existujúci riadiaci informačný systém R 400 kV, z dôvodu zachovania funkcionality, kompatibilitya garancií výrobcu, je nutné aby uchádzači garantovali zachovanie funkcionality, kompatibility a garancií celéhoinovovaného riadiaceho systému. Ďalší opis predmetu zákazky je uvedený v bode II.2.4.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Predmetom obstarávania je dodávka sortimentu IKT tovarov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Výpočtová technika   
Nákup 94 kusov osobných počítačov, 94 kusov monitorov, 14 ks 14" notebookov, 3 kusy 15" notebookov. Záruka 36mesiacov s odozvou nasledujúci pracovný deň vrátane telefonickej a e-mailovej podpory
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
IT SOLUTIONS EU s.r.o.
Online platforma pre tréningové programy a e-learning - SmartLMS   
Predmetom kúpy je platforma pre online vzdelávanie, autorské práva a práva k predaju služieb prostredníctvom tejto platformy.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Nemocnica svätého Michala, a.s.
Dodávka hardvéru a softvéru.   
Predmetom zákazky je dodávka hardvéru a softvéru ako aj ďalšieho počítačového vybavenia, zabezpečenia záručnéhoservisu tovaru a zabezpečenia riadneho fungovania tovaru a kompatibility tovaru so zariadeniami kupujúceho v časedodania tovaru a počas záručnej doby. Dodávky tovaru, ktorý je predmetom tejto zákazky, budú realizované na základepriebežných objednávok kupujúceho počas celej doby platnosti Rámcovej kúpnej zmluvy, v predpokladanom množstveuvedenom v Prílohe č. 2 súťažných podkladov. Vzhľadom na to, že množstvá druhov a typov tovaru uvedené v Príloheč. 2 súťažných podkladov sú predpokladané množstvá, vyhradzuje si kupujúci právo považovať tieto množstvá zanezáväzné. V prípade potreby si kupujúci vyhradzuje právo objednať nižšie množstvá jednotlivých položiek predmetuzmluvy, ako sú predpokladané.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Centrum vedecko-technických informácií SR
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS budú dodávky najmä osobných počítačov, monitorov, notebookov, tlačiarní, pamäťových médií, archivačných zariadení, rôznych počítačových vybavení, časti a príslušenstvo počítačov a spotrebnýmateriál k nim, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny 30200000-1Počítačové zariadenia a spotrebný materiál.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie