Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 840 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poskytovanie bezpečnostných služieb pre priestory Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.   
Predmetom zákazky je ochrana majetku výkonom strážnej služby v priestoroch Národnej diaľničnej služby, a.s. vobjekte Westend Gate A., Dúbravská cesta 14, Bratislava a v administratívnej budove Národnej diaľničnej spoločnosti,a.s. Polianky 19 Bratislava v pracovných dňoch od 1800 do 700 hod. a počas dní pracovného voľna a pracovnéhopokoja nepretržite t.j. v rozsahu 24 hodín denne. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetuzákazky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Distribúcia učebníc a služby súvisiace s distribúciou   
Distribúcia učebníc,pracovných zošitov a iných učebných textov v printovej verzii a digitálnej verzii na nosičoch CD, DVD,USB (ďalej len "učebnice") a služby súvisiace s distribúciou, skladovanie predmetu zmluvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Komunikačná a propagačná kampaň pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021   
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Slovenské centrum dizajnu
Dizajn ako impulz pre inovácie – minulosť a budúcnosť – publikácia ŠUR (Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939)   
Predmetom zákazky je výroba publikácie o Škole umeleckých remesiel v Bratislave (ŠUR) v rozsahu stanovenom požiadavkami projektu Dizajn a inovácie, cezhraničná spolupráca inštitúcií v digitálnej dobe, Interreg V-A, Slovenská republika Rakúsko 2014-2020, kód projektu 305041W275 v dvoch samostatných jazykových verziách slovenská a anglická verzia.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Publikačné služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je poskytovanie tlačiarenských a multifunkčných zariadení do nájmu Verejnému obstarávateľovi,technická podpora, servis a údržba poskytnutých tlačiarenských a multifunkčných zariadení.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Služby súvisiace s realizáciou štatistických zisťovaní o úplných nákladoch práce a o štruktúre miezd zamestnancov, realizácia výskumných úloh a poskytovanie súvisiacich služieb v rokoch 2020 – 2024   
Zabezpečenie služieb súvisiacich s realizáciou štatistických zisťovaní o úplných nákladoch práce a o štruktúre miezd zamestnancov, vrátane regionálnej štatistiky zamestnanosti podľa miesta výkonu práce, služieb na skvalitnenie štatistíktrhu práce (výskumné úlohy) a poskytovanie ad hoc súvisiacich služieb na roky 2020-2024.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Štatistické služby
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Služby elektronickej aukcie   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb elektronickej aukcie vo výberovom konaní na pridelenie frekvencií vofrekvenčných pásmach 700 MHz a 900 MHz, ktoré sú určené na poskytovanie celoplošných verejných elektronickýchkomunikačných služieb. Predmetom zákazky je vykonanie odborných a technických činností v rámci prípravnej, školiaceja realizačnej fázy aukcie podľa podmienok a požiadaviek stanovených verejným obstarávateľom
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Audit účtovnej jednotky   
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Komplexná správa objektov MPSVR a ÚPSVR   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb Komplexnej správy a prevádzky objektov MPSVR a ÚPSVR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
11634 - ZUSVestník č. 62/2020 - 18.03.2020 OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍALEBO KORIGENDE podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011  Druh postupu: Užšia súťažDruh zákazky: SlužbyODDIEL I: VEREJN
Bezpečnostná služba v objektoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 473/2005 Z. z.  o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  o súkromnej bezpečnosti) a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov v objektoch verejnéhoobstarávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Mesto Žilina
Dokument starostlivosti o dreviny pre územie Mesta Žilina   
Predmet zákazky je vypracovanie materiálu Dokument starostlivosti o dreviny pre územie Mesta Žilina.  Vypracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny ( ďalej aj ako DSoD) zmapovanie a analýza všetkých drevín v MesteŽilina a prímestských častiach na pozemkoch vo vlastníctve mesta a jeho správe. V súlade so zákonom 543/2002 Z. z. Oochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon543/2002 Z.z. o Ochrane prírody a krajiny obsahujúcim Zameranie vegetačných prvkov - solitérnych stromov a krov, skupín stromov a krov a zapojených porastov v 5.triedegeodetickej presnosti, aktualizácia pasportu zelene zameraná na zapracovanie plošných priemetov skupín krov,optimalizácia atribútovej štruktúry pasportu, dodanie infračervenej leteckej snímky CIR ortofotomapa, aktuálnosť niestaršia ako z r 2018, presnosť zobrazenia na úrovni terénu rmseXY verejným obstarávateľom.   2. Uchádzač môže podľa § 114 ZVO predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázaniesplnenia podmienok účasti aj čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejnýmobstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné velektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoréverejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Vzor čestného vyhlásenia tvoríprílohu č. A.2 týchto súťažných podkladov. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnémuobstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods.1 ZVO.  3. Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené vustanovení § 32 ods. 1 ZVO.  4. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO  4.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskychsubjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO. 4.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postaveniadokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.  5. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky aštát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 4.2 vyššiealebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jehosídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  6. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územiaSlovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štátesídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.  7. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitnéhopredpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED alebočestným vyhlásením podľa § 114 ZVO) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postaveniaverejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.  8. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby  >  Právna dokumentácia a overovanie
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Tlačové služby pre pracoviská Štatistického úradu SR   
Predmetom zákazky je zabezpečenie tlačových služieb pre pracoviská Štatistického úradu SR. Tým sa rozumie prenájomnových reprografických zariadení vrátane ich inštalácie, dodávky a implementácie Centrálneho tlačového systému, s týmsúvisiace zaškolenie personálu, kompletné servisné zabezpečenie originálnymi náhradnými dielmi a dodávkyspotrebného materiálu počas trvania zmluvy. Zároveň verejný obstarávateľ požaduje aj odvoz a ekologickú likvidáciustarých A3 a A4 zariadení vo vlastníctve verejného obstarávateľa.  Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Slovenské centrum dizajnu
Dizajn ako impulz pre inovácie – minulosť a budúcnosť – publikácia ŠUR (Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939)   
Predmetom zákazky je výroba publikácie o Škole umeleckých remesiel v Bratislave (ŠUR) v rozsahu stanovenompožiadavkami projektu Dizajn a inovácie, cezhraničná spolupráca inštitúcií v digitálnej dobe, Interreg V-A, Slovenskárepublika Rakúsko 2014-2020, kód projektu 305041W275 v dvoch samostatných jazykových verziách slovenská aanglická verzia.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Publikačné služby
STEFE Trnava, s. r. o.
Poskytovanie súkromnej bezpečnostnej služby pre objekty Trhová 2 a podzemné garáže na ulici Vajanského v Trnave   
Poskytovanie bezpečnostnej služby pre objekty Trhová 2 a podzemné garáže na ulici Vajanského v Trnave. Vpodzemných garážach jedným bezpečnostným pracovníkom počas 1. zmeny (od 700 hod. do 1900 hod.) a počas 2.zmeny (od 1900 hod. do 0700 hod.) a na Trhovej ulici jedným bezpečnostným pracovníkom počas 1. zmeny, ale iba vsoboty a nedele (od 600 hod. do 1800 hod.) a počas 2. zmeny jedným bezpečnostným pracovníkom (od 2000 hod. do0600 hod. v Po; Ut; St; Št; Pi) a v sobotu a nedeľu (od 1800 hod. do 0600 hod.).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
MEDIPARTNERS s.r.o.
Služba TLAČ „Zajtrajšie noviny“   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti tlače TLAČ Zajtrajšie noviny. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie