Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 467 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie tlačiarenských, knihárskych a grafických služieb na dodanie učebníc, skrípt a učebných textov, monografií, zborníkov vedeckých prác, ostatných periodických a neperiodických publikácií, grafické návrhy, príprava a sadzba textov, grafov, tabuliek, posterov a bannerov, letákov, informačných bulletinov, bookletov, a dotazníkov, potlač a napálenie CD/DVD médií, prezentačných a ostatných tlačív, folderov s výsekom, PVC tabúl s výlepom, samolepiek, notesov, dotlač loga na kalendáre, reklamné a propagačné predmety, väzba a tvorba registrov. Ide o zabezpečenie všetkých etáp polygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na miesto určenia, vrátane balenia a dopravy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Slovak Business Agency
Monitoring podnikateľského prostredia – analýzy   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - monitoring podnikateľského prostredia - analýzy. Bližšia špecifikáciapredmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vyhotovenie a dodanie ťažbových máp   
Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie ťažbových máp ako súčasti programu starostlivosti o lesy v zmysle § 40 odsek 3 písm. a) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov pre všetky lesné celky v obhospodarovaní verejného obstarávateľa, na ktorých sa vyhotovil Program starostlivosti o lesy s rokmi začiatku platnosti PSL 2017, 2018 a 2019.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Strážna služba   
čerpanie rámcovej dohody za I.Q 2018
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prekladateľské a tlmočnícke služby   
Predmetom zákazky je priebežné odplatné poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb, t. j. zabezpečeniereprodukcie písomných a hovorených informácií z východiskového jazyka do cieľového jazyka v písomnej a ústnej formeprostredníctvom tlmočníkov alebo prekladateľov pre potreby útvarov Ministerstvavnútra SR.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Prekladateľské služby
Slovak Business Agency
Monitoring podnikateľského prostredia - Prieskumy z oblasti kvality podmienok na podnikanie MSP   
Predmetom verejného obstarávania je monitorovanie podnikateľského prostredia v SR prostredníctvom prieskumov v rámci národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu Think Small First. Cieľom je zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom prostredí vrátane porovnania situácie v SR s podmienkami podnikania v ostatných krajinách (s dôrazom na susediace krajiny EÚ) a identifikovaním vhodných príkladov opatrení pre prenos do podmienok SR. Zákazka pozostáva z realizácie piatich prieskumov realizovaných telefonicky 1. Globálny monitor podnikania (GEM), 2. Monitoring uplatňovania princípov SBAfE, 3. Prieskum efektívnostipodporných programov pre MSP, 4. Názory MSP na kvalitu podnikateľského prostredia, 5. Index prekážok v podnikaní 1/4 mladých na Slovensku. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažnýchpodkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky -  Akvizičná agentúra
Tlačiarenské služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie polygrafických služieb pre potreby Ministerstva obrany SR a Ozbrojenýchsíl SR vsúvislosti s tlačou kníh, bružúr, periodík, informačných tabúľ, služobných pomôcok (veľkoformátovátlač), kalendárov,obalov na kalendáre, obalov A4, lepených blokov, vstupeniek, samolepiek, služobnýchpomôcok, voľných listov, kartičiek,pozdravov, menoviek, dvojlistov a iných podobných tlačovín, tlač na pevnépodkladové materiály, tlač na samolepiacipapier a polep pevného podkladového materiálu s povrchovouúpravou do exteriéru t.j. zabezpečenie všetkých etáppolygrafického výrobného procesu od prijatia tlačovýchpodkladov až po doručenie finálneho výrobku na určené miestododania. Súčasťou predmetu zákazky jekomplexné zabezpečenie požadovanej služby spojené s tlačou, vrátane dopravydo miesta dodania a balenia.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Slovenská národná knižnica
VÄZBA A ÚDRŽBA PERIODÍK A BROŽOVANÝCH TLAČÍ   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pevnej priemyselnej väzby periodík a brožovaných tlačí na trvalé uchovávanie v depozitoch. Ďalšie podrobnosti sú v prílohe č.1 Súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Publikačné služby
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Tlačiarenské služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie tlačiarenskych služieb (vykonanie tlače, dodávka tlačiarenských výrobkov)špecifikovaných v prílohe č. 1 zmluvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Tlač informačných a propagačných materiálov NBS   
Predmetom zákazky je - výber poskytovateľa služieb tlače informačných a propagačných materiálov Národnej banky Slovenska vrátane ichbalenia a dopravy do miesta dodania.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Mesto Košice
Koncesia na poskytnutie služieb verejného osvetlenia mesta Košice   
Predmetom zákazky je realizácia projektu Koncesia na poskytnutie služieb verejného osvetlenia mesta Košice
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Finančné a audítorské služby – štatutárny audit   
Predmetom zákazky je poskytovať finančné a audítorské služby podľa nasledovnej špecifikácie  - overenie účtovnej závierky štatutárny audit (posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov objednávateľapreverovanie účtov a preverovanie zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov, spoluprácapri vypracovaní poznámok k účtovnej závierke a vypracovanie správy z kontroly účtovníctva, audit účtovnej závierky avypracovanie audítorskej správy k účtovnej závierke), - overenie výročnej správy a vypracovanie osobitnej správy k výročnej správe, - transformácia súvahy SAS na súvahu podľa IFRS, - vypracovanie Správy pre vedenie spoločnosti o účtovaní nasledujúcich rezerv 1) Správa pre vedenie spoločnosti o rezerve na likvidáciu jadrových zariadení, ktorá bude obsahovať prevereniepostupov pri stanovení výšky rezervy, použitých predpokladov na infláciu, diskontnej sadzby a výpočtu súčasnej hodnotybudúcich nákladov na stanovenie rezervy na likvidáciu JE V1, rezervy na likvidáciu JE A1, rezervy na likvidáciunereaktorových jadrových zariadení (cementačná linka, bitumenačné linky, pôvodné pomocné objekty JE A1, pôvodnéobjekty HVB JE A1, Bohunické spracovateľské centrum, Integrálny sklad, Medzisklad vyhoretého paliva JaslovskéBohunice, Finálne spracovanie KRAO Mochovce, skladovanie VJP, trvalé uloženie VJP v hlbinnom úložisku v súlade soschválenou Stratégiou záverečnej časti jadrovej energetiky SR, Atómovým zákonom č. 541/2002 a zákonom o NJF č.238/2006.  2) Správa pre vedenie spoločnosti o rezerve na zamestnanecké požitky, ktorá bude obsahovať preverenie postupov pri 1/5 stanovení výšky rezervy, použitých predpokladov na infláciu, diskontnej sadzby a výpočtu súčasnej hodnoty budúcichnákladov na stanovenie rezervy na stabilizačné a odstupné zamestnancov JE V1, rezervy na odchodné zamestnancovJAVYS, a.s., rezervy na príplatok na energiu poskytovanú zamestnancom v zmysle Kolektívnej zmluvy a rezervy najubileum 50-tky v súlade so schválenou Kolektívnou zmluvou a platnou legislatívou. - ostatné služby spojené s účtovnou závierkou. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Recepčné služby   
Predmetom zákazky sú recepčné a strážne služby, ochrana zamestnancov, klientov a majetku verejného obstarávateľa vsúlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Západoslovenská distribučná, a.s.
Služby externého Call Centra   
Poskytovanie služieb externého Call Centra, najmä obsluha zákazníckej, poruchovej, VIP telefonickej linky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Tlač cestovných lístkov   
Oznámenie sa týka plnenia rámcových dohôd za I.Q 2018. Predmetom zákazky je tlač prepravných dokladov pre osobnú železničnú dopravu, vrátane ich balenia a dodania dourčeného miesta podľa obchodných podmienok platných pre zodpovedajúcu časť predmetu zákazky. Súčasťoupredmetu zákazky je vypracovanie grafických návrhov jednotlivých druhov prepravných dokladov, podľa špecifikácie,ktoré obstarávateľ odsúhlasí alebo upraví a následne budú považované za vzorky príslušných prepravných dokladov. Vprípade požiadavky na umiestnenie reklamy obchodných partnerov na prepravných dokladoch dodávateľ predložíobjednávateľovi na schválenie nátlačky vyhotovené na základe grafického návrhu poskytnutého objednávateľom sobjednávkou.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie