Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 746 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Tlmočnícke a prekladateľské služby   
Predmetom zákazky je zabezpečenie tlmočníckych služieb z a do nasledovných jazykov Anglický, nemecký,francúzsky,maďarský, poľský, ukrajinský, prípadne iné jazyky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Predmetom zákazky je aj prenájom tlmočníckej techniky podľa potreby verejného obstarávateľa. Predmetom zákazky jezabezpečovanie prekladateľských služieb zo slovenského jazyka a do slovenského jazyka, najmä z nasledovných jazykova do nasledovných jazykov Anglický, nemecký, francúzsky, maďarský, poľský, ukrajinský, prípadne iné jazyky podľapožiadaviek verejného obstarávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Tlmočnícke služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Kontaktné telefonické centrum pre platiteľov úhrady RTVS   
Predmetom zákazky je poskytovanie telemarketingových služieb prostredníctvom outsourcing-u na obsluhuprichádzajúcich požiadaviek od platiteľov úhrady. Verejný obstarávateľ požaduje od operátora poskytovateľa služiebkompletné vybavenie a následné spracovanie telefonátu, zapísanie do dohodnutého informačného systému verejnéhoobstarávateľa a postúpenie informácii verejnému obstarávateľovi v dohodnutom formáte.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Slovenské národné divadlo
Tlačiarenské služby   
Predmetom zákazky Tlačiarenské služby je tlač programových, premiérových a kampaňových tlačovín z produkcieSlovenského národného divadla, vrátane súvisiacich služieb.  Tlačiarenské služby zahŕňajú realizačné náklady CTP z pdf, samotnú tlač, príp. knihárske spracovanie, balenie a dopravudodanie na požadovanú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v objednávke, vystavenej na základe rámcovejdohody.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Technická správa budov a servis zariadení   
Služby a práce pozostávajú z vykonávania pozáručných a záručných servisných služieb, obsluhy zariadení a koordinácie servisných prác pre A.Výťahy B.Brány a rampy C.Chladenie a vzduchotechnika D.Trafostanice E.UPS náhradných zdrojov F.Dieselagregáty G.Merania a regulácie H.Rotomaty I.Obsluhu zariadení (kotolne, ČOV, komíny) J.Servis technických zariadení K.Oprávnené meranie emisií L.EPS (elektrická požiarna signalizácia) M.Zdravotech. vnútorná kanalizácia N.Zdravotechnika - vnútorný vodovod O.Zdravotechnika - zariaď. predmety P.Zdravotechnika - plynovod Q.Ústredné kúrenie, kotolne R.Ústredné kúrenie, strojovne S.Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie T.Ústredné kúrenie, armatúry U.Ústredné kúrenie, vykurov. Telesá V.Dokončovacie práce - nátery
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Audit účtovnej jednotky   
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Štatutárny audit účtovnej závierky skupiny SZRB, a. s. za roky 2020 a 2021   
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť verejnému obstarávateľovi a jeho dcérskymspoločnostiam audítorské služby a ostatné služby podľa podmienok stanovených v súťažných podkladoch a to za rokykončiace sa 31.decembra 2020 a 31.decembra 2021.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Služby elektronickej aukcie   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb elektronickej aukcie vo výberovom konaní na pridelenie frekvencií vofrekvenčných pásmach 700 MHz a 900 MHz, ktoré sú určené na poskytovanie celoplošných verejných elektronickýchkomunikačných služieb. Predmetom zákazky je vykonanie odborných a technických činností v rámci prípravnej, školiaceja realizačnej fázy aukcie podľa podmienok a požiadaviek stanovených objednávateľom.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Technická správa budov a servis zariadení – Centrum podpory Košice   
Technická správa budov a servis zariadení pozostáva z údržby a opravy technického, energetického alebotechnologického vybavenia stavby, ako aj výmenu jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejnévybavenie územia, najmä výmena vykurovacích kotlov a telies, vnútorných rozvodov, zriaďovacích predmetov sociálnychzariadení v rozsahu Odstránenie vád na vyhradených technických plynových a tlakových zariadeniach podľa odborných prehliadok a skúšok Drobné inštalácie ÚK, vodoinštalácie, kanalizácie neinvestičnej povahy (pri úpravách kancelárskych miestností a pod.) Potrebné opravy rozvodov ÚK, výmena prasknutých a skorodovaných radiátorov, vodovodných potrubí, zdravotechniky, vodovodných batérií, umývadiel, WC mís (práce údržbárskeho charakteru) Odstránenie porúch havarijného charakteru na rozvodoch ÚK, radiátoroch, rozvodov kanalizácie a vody. Služby a prácepozostávajú z vykonávania pozáručných a záručných servisných služieb, obsluhy zariadení a koordinácie servisných prácpre  A.Výťahy B.Brány a rampy C.Klimatizácie a VZT  D.Trafostanica E.UPS náhradné zdroje F.Dieselagregáty  1/4 G.Merania a regulácie H.Rotomaty I.Obsluhu zariadení (kotolne, ČOV, komíny) J.Servis technických zariadení K.Oprávnené meranie emisií L.EPS (elektrická požiarna signalizácia) M.Zdravotechnika vnútorná kanalizácia  N.Zdravotechnika - vnútorný vodovod  O.Zdravotechnika - zariaď. predmety  P.Zdravotechnika - plynovod  Q.Ústredné kúrenie, kotolne  R.Ústredné kúrenie, strojovne  S.Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie  T.Ústredné kúrenie, armatúry U.Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá  V.Dokončovacie práce - nátery
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Mapovanie procesov národného projektu „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“   
Predmetom zákazky je tvorba podkladov a výstupov pre podporu reformy verejnej správy, poskytovanie odborných poradenských služieb, vrátane audítorských, poradenských a konzultačných služieb, asistencie, vypracovanie metodických materiálov a štúdií, odborných stanovísk, v zastupovaní klienta v pozícií experta na stretnutiach s tretími osobami a poskytovaní ostatných audítorských služieb.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Banskobystrický samosprávny kraj
Dopravný prieskum verejnej osobnej autobusovej dopravy v Banskobystrickom kraji jeseň 2019   
Predmetom verejného obstarávania je vykonanie a spracovanie prieskumu Dopravný prieskum verejnej osobnej dopravy(VOD) v Banskobystrickom kraji na linkách kraja.  Dopravný prieskum VOD je zameraný na získanie podkladov o počte prepravených osôb (nástupy, výstup, obsadenosť)na vybraných, obstarávateľom špecifikovaných linkách autobusovej dopravy (na definovaných sčítacích obehoch v rámcitýchto liniek) na území Banskobystrického kraja.  Prieskum VOD bude obsahovať GPS-záznamy trás vozidiel vo formáte KML alebo GPX, v rozsahu všetkých spojov každejšpecifikovanej linky alebo úseku linky, kde prebehne dopravný prieskum mimo miesta, kde to nebude technicky možné zdôvodu nedostupnosti GPS signálu. Prieskum VOD bude obsahovať zber dát ohľadom toku cestujúcich. Vykonanie azdokumentovanie prieskumu obsadenosti spojov jazdou v autobuse na vybraných spojoch liniek uvedených v príloháchvýzvy. Zber dát, ich analýza a vyhodnotenie počtu cestujúcich na jednotlivých sčítaných spojoch v rozsahu údajov onástupoch, výstupoch a počte cestujúcich vo vozidlách, a to v prehľadných tabuľkových a grafických výstupoch.Uvedené údaje musia byť súčasne vo formáte využiteľnom pre GIS-aplikácie. Zhotoviteľ poskytne podrobný plánobehov sčítačov pre dopravné prieskumy cestujúcich VOD. Dopravný prieskum VOD musí byť realizovaný v bežnom pracovnom období roka (utorok až štvrtok za predpokladu, žetýmito dňami nezačína alebo nekončí pracovný týždeň), mimo školských prázdnin, mimo štátnych sviatkov a podľamožnosti tiež mimo skúškového obdobia vysokých škôl s primárnym zameraním na pracovné dni týždňa. Dopravnýprieskum VOD musí byť realizovaný do 05.12.2019. Prieskum sa musí realizovať tak, aby sa zhodnotil všeobecný princíp trvalej udržateľnosti dopravy v kraji, v existujúcej avytvárajúcej sa dopravnej infraštruktúre s orientáciou na preferenciu VOD pred individuálnou automobilovou dopravou ana zvyšovanie kvality uspokojovania prepravných potrieb cestujúcich prostredníctvom zvyšovania kvality, jej dostupnosti,definovanej v STN EN 13816. Údaje z prieskumu zameraného na dopravné správanie budú filtrované, doplnené dokumentáciou s grafmi a doručenéobstarávateľovi vo formáte vhodnom pre spracovanie v bežne dostupných nástrojoch pre analýzu štatistických údajov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách výzvy. 1/2
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Strážna služba OZ Piešťany   
výsledok VO verejnej súťaže - nadlimitnej zákazky na stráženie obdobie od 01.07.2019 do 30.09.2019, III.Q 2019
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Slovenská pošta, a.s.
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.   
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblastisúkromnej bezpečnosti a to najmä a) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou nepretržitej fyzickej ochranyobjektov b) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou fyzickej ochrany objektov na základe požiadaviekobstarávateľa c) strážnej služby výkonom ochrany majetku pri preprave priamym výkonom prepravy finančnýchhotovostí d) technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom OPaOS a pravidelných kontrol funkčnostipoplachových systémov, systémov priemyselnej televízie a systémov kontroly vstupu s dochádzkovým systémom e)technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom záručného a pozáručného servisu bezpečnostných zariadení f)technickej služby projektovaním a realizáciou dodávok a montáží bezpečnostných zariadení. Čerpanie je za 3Q/2019
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Výroba, tlač a distribúcia tlačív a formulárov   
Predmetom zákazky je výroba, tlač požadovaných tlačív a formulárov vrátane distribúcie a v prípade potreby aj skladovanie na prechodný čas.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Tlačiarenské služby   
Predmetom zákazky sú tlačiarenské, grafické a distribučné služby pre účely organizácií rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe rámcovej dohody, dohody o pristúpení k rámcovej dohode a písomnej objednávky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Slovenská pošta, a.s.
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas.   
Tlač poštových cenín s vysokým stupňom ochrany vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravya skladovania na prechodný čas, ako aj vytvorenia tlačových predlôh v prípade potreby objednávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie