Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 789 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenská inovačná a energetická agentúra
S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež   
Predmetom zákazky je komplexné technicko-organizačné zabezpečenie služieb v predpokladanom počte 100 podujatí určených pre deti a mládež, realizovaných v rámci národného projektu Žiť Energiou a agentúry SIEA,ktoré slúžia na zvyšovanie povedomia a informovanosti širokej verejnosti o obnoviteľných zdrojoch energie a efektívnom nízkouhlíkovom hospodárstve. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch verejnéhoobstarávateľa
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Tlačiarenské a grafické služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie tlačiarenských, grafických a ďalších súvisiacich služieb pre potreby verejného obstarávateľa a jeho organizačné útvary. Predmetom zákazky je tlač, kreatíva, grafika, produkcia a dodanie certifikovaných digitálnych nátlačkov, ktorých rozsah a počet je zadefinovaný v súťažných podkladoch. V rámci položiek grafika a produkcia verejný obstarávateľ vyžaduje aj zabezpečenie redakčných prác,jazykovú korektúru, typografickú korektúru a dodanie jednotlivých druhov tlačovín do určených miest verejného obstarávateľa (ako napríklad brožúr, kníh, letákov, plagátov a iných tlačovín) uvedených a zašpecifikovaných v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Sociálna poisťovňa, ústredie
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu   
Predmetom zákazky je záväzok úspešného uchádzača vyrábať a dodávať špeciálne tlačivá Sociálnej poisťovne (ďalej len"špeciálne tlačivá") vrátane poskytovania súvisiacich služieb, na základe objednávok a za podmienok definovaných vrámcovej dohode. Predmet zákazky zahŕňa výrobu a dodávku špeciálnych tlačív vrátane zabezpečenia súvisiacich služiebspojených s ich výrobou, kompletizáciou a dodávkou pre ústredie, pobočky verejného obstarávateľa a peňažné ústavyna území Slovenskej republiky, podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plneniapredmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa naportáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávaniedostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatneneobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku kúradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosť nastaneskôr.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Prenájom zariadení na centrálnu tlač 2020-2023   
Predmetom zákazky je poskytovanie dvoch typov multifunkčných zariadení spolu v počte 85 kusov (+8 kusov rezerva)do nájmu verejnému obstarávateľovi, technická podpora, servis a údržba poskytnutých multifunkčných zariadení azároveň poskytovanie súvisiacich služieb zabezpečujúcich najmä riadne užívanie všetkých zariadení tvoriacich tlačovéprostredie verejného obstarávateľa.  Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Overenie a kontrola podkladov na výpočet čistých nákladov univerzálnej služby   
Predmetom zákazky bola služba spočívajúca v overení a kontrole podkladov na výpočet čistých nákladov univerzálnejpoštovej služby za roky 2020, 2021 a 2022 a predbežných čistých nákladov univerzálnej poštovej služby za rok 2020,2021 a 2022, správnosť ich výpočtu a posúdenie neprimeranej finančnej záťaže.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Obstaranie údržby budov-udržiavacie stavebné práce a služby pre Bratislavský kraj II   
Predmetom zákazky je najmä poskytovanie týchto služieb a udržiavacích prác 1. Drobná údržba a opravy 1.1. maľby a nátery 1.2. stavebné práce 1.3. podlahy 1.4. rozvody elektrickej energie 1.5. izolatérske práce 1.6. oprava vonkajšej fasády 1.7. zámočnícke prace 1.8. stolárske práce 1.9. sklenárske práce 1.10. žalúzie a rolety 2. Deratizácia 2.1. výkon servisného pracovníka deratizácie
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie technickej asistencie pri voľbách na území SR   
Predmetom zákazky je technická asistencia (najmä koordinácia a riadenie odberateľa/objednávateľa súvisiace s predmetom plnenia, zber podkladov pre tlač, práce súvisiace s prípravou tlačových podkladov, kompletné tlačiarenské služby, knihárske a baliace práce, logistika a jej manažment, vrátane služieb súvisiacich s dopravou a distribúciou tlačovín podľa požiadaviek odberateľa/objednávateľa) pri zabezpečení volebných tlačovín, volebných obálok, kartónových produktov na vybavenie volebných miestností pre voľby. Podrobný opis predmetu zákazky je špecifikovaný v súťažných podkladoch
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Univerzita Komenského v Bratislave
Strážne služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2019   
Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej služby a technickej služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach   
Predmetom verejného obstarávania je prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Poskytovanie strážnej služby pre objekt SVP, š.p. AB PR ROZ BB Zvolenská cesta 27, Banská Bystrica   
Poskytovanie strážnej služby v zmysle § 3 písm. a), b), c), f), g) a písm. i) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaníslužieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) vobjekte administratívnej budovy SVP, š.p. AB PR ROZ BB - nachádzajúcej sa na Zvolenskej ceste 27 v Banskej Bystricistráženie objektu a priľahlých zastavaných plôch a nádvorí jednou odborne spôsobilou osobou nepretržite v čase 24hodín denne, 7 dní v týždni na obdobie 12 mesiacov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vyhotovenie a dodanie ťažbových máp   
Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie ťažbových máp ako súčasti programu starostlivosti o lesy v zmysle § 40 odsek 3 písm. a) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov pre všetky lesné celky v obhospodarovaní verejného obstarávateľa, na ktorých sa vyhotovil Program starostlivosti o lesy s rokmi začiatku platnosti PSL 2017, 2018 a 2019.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Mesto Považská Bystrica
Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie   
Predmetom tohto verejného obstarávania sú tlačiarenské služby - tlač periodika - Považskobystrické novinky a tlač propagačného materiálu mesta. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Mesto Prešov
Prešovský magazín   
Predmetom poskytnutia služieb sú tlačiarenské služby podľa prílohy Vymedzenie predmetu zákazky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Poskytnutie audítorských služieb pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020   
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu, vykonávaných vrámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika Rakúsko 2014 2020 (ďalej aj Program SK AT), a to vpredpokladanom trvaní 4 rokov. Požadované audítorské služby súvisia s  1. overovaním riadneho fungovania systému riadenia a kontroly Programu SK - AT realizovanom na jednotlivýchorgánoch so sídlom na území Rakúskej spolkovej republiky, vykonávanom ako systémový audit.   2. overovaním vzorky operácií na základe vykázaných výdavkov na úrovni zoznamov deklarovaných výdavkov hlavnýchprijímateľov a partnerov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, vykonávanom ako audit operácií.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií   
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pri overovaní vzorky operácií, na základe vykázaných výdavkovv rámci čerpania finančných prostriedkov na programoch/operačných programoch financovaných z Európskychštrukturálnych a investičných fondov, vykonávaných ako audit operácií.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie