Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 118 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sťahovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie sťahovacích služieb v objektoch a medzi jednotlivými objektmi, v ktorých sídlia organizačné útvary finančnej správy.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu  >  Manipulácia s nákladom
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky   
1. vykonávanie posunu v obvode železničnej stanice 2. vykonávanie posunu v železničných staniciach zamestnancami úspešného uchádzača s povinnosťami vedúcehoposunu a posunovača 3. vykonávanie činností súvisiacich s deponovaním koľajových vozidiel 4. uskutočnenie mimoriadneho výkonu posunu 5. vykonávanie činností súvisiacich s mimoriadnym spisovaním vlakov ÖBB. Na obdobie do konca grafikonu železničnej dopravy 2019/2020, t.j. 12.12.2020. Podrobnosti sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Komplexné poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením leteniek   
Predmetom zákazky je komplexné poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením leteniek na pravidelných anepravidelných (charterových) leteckých linkách, ako aj u tzv. nízkonákladových prepravcov (low cost carriers) preverejného obstarávateľa v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Súčasťoupredmetu zákazky je aj doručovanie leteniek v termínoch a spôsobom určeným objednávateľom.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Služby cestovných kancelárií, cestovných...  >  Služby cestovných kancelárií a podobné služby
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Výber ochraňovateľa hmotných rezerv   
Predmetom zákazky je výber ochraňovateľa zásob štátnych hmotných rezerv vo vlastníctve verejného obstarávateľa scieľom zabezpečiť ochraňovanie, skladovanie, obmenu, resp. zámenu a poskytnutie všetkých činností spojených sostarostlivosťou o zverené zásoby.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu  >  Skladovanie a vyhľadávanie
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Zabezpečenie sťahovacích a súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je zabezpečenie sťahovacích a súvisiacich služieb z objektov verejného obstarávateľa Župnénámestie 13, 813 11 Bratislava a Námestie slobody 12, 811 06 Bratislava (ďalej len pôvodné objekty) do objektuverejného obstarávateľa Račianska ul. 71, 831 02 Bratislava (ďalej ako nový objekt).  Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie sťahovacích služieb, ktoré zahŕňajú najmä sťahovanie kancelárskehonábytku, výpočtovej techniky, bremien, dokumentácie a drobného vybavenia kancelárie z pôvodných objektov donového objektu, a súvisiace služby, najmä plánovanie a organizáciu sťahovania, dodanie baliaceho materiálu a odvoz alikvidácia odpadu.   Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti A2 súťažných podkladov.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu  >  Manipulácia s nákladom
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Verejné výberové konanie - plnenie lietadiel   
Predmetom verejného výberového konania bol výber dvoch (2) poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy -kategóriaplnenie lietadiel na letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Vyhlasovateľ sa zaviazal za podmienok a spôsobom uvedeným vPodmienkach verejného výberového konania vybrať dve (2) ponuky alebo len jednu (1) ponuku alebo mal právoodmietnuť všetky predložené ponuky. Podrobný popis bol uvedený v Podmienkach výberového konania.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby leteckej dopravy
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky   
Poskytovanie služieb 1.vykonávanie posunu v obvode železničnej stanice  2. vykonávanie posunu v železničných staniciach zamestnancami úspešného uchádzača s povinnosťami vedúcehoposunu a posunovača  3vykonávanie činností súvisiacich s deponovaním koľajových vozidiel  4.uskutočnenie mimoriadneho výkonu posunu 5. vykonávanie činností súvisiacich s mimoriadnym spisovaním vlakov ÖBB .  na obdobie do konca grafuikonu železničnej dopravy 2019/2020, t.j. 12. 12. 2020. Podrobnosti sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov, reportingu, kontrolno-analytického systému a ostatných súvisiacich služieb príslušníkov rezortu obrany   
Predmetom zákazky je komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteckej prepravy a s týmsúvisiacich služieb.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Služby cestovných kancelárií, cestovných...  >  Služby cestovných kancelárií a podobné služby
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Komplexné poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením leteniek   
Komplexné poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením leteniek na pravidelných a nepravidelných (charterových)leteckých linkách, ako aj u tzv. nízko nákladových prepravcov (low cost carriers) pre verejného obstarávateľa vdohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky je ajdoručovanie leteniek v termínoch a spôsobom určeným objednávateľom.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Služby cestovných kancelárií, cestovných...  >  Služby cestovných kancelárií a podobné služby
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Zabezpečenie prepravy zásielok na roky 2019-2022   
Komplexné zabezpečovanie medzinárodnej prepravy diplomatických zásielok pre verejného obstarávateľa do a zo zahraničia. Preprava zásielok bude realizovaná cestnou, leteckou a lodnou dopravou spôsobom "door to door", vrátane zabezpečenia colného prerokovania zásielok a pri preprave osobného majetku zabezpečenie jeho nakládky a vykládky zbytu zamestnanca do vozidla a z vozidla do bytu zamestnanca, príp. iného miesta určenia (napr. sklad). Zákazka zahŕňaaj súvisiace služby, spracovanie kompletnej dokumentácie pre colné vybavenie prepravy, vrátane špedičného vybavenia(JCD, CMR a pod.), ak to podmienky prepravy v krajine adresáta zásielky vyžadujú.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Služby cestovných kancelárií, cestovných...  >  Služby dopravných agentúr
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Prenájom, montáž a demontáž prenosných drevených bariér   
Predmetom zákazky je prenájom, montáž a demontáž prenosných drevených bariér pre Národnú diaľničnú spoločnosť,a.s. na zabezpečenie zimnej údržby diaľnic v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Podrobné vymedzeniepredmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Prenájom, montáž a demontáž protisnehových zábran   
Predmetom zákazky je prenájom, montáž a demontáž protisnehových zábran pre zabezpečenie zimnej údržby diaľnic arýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sťahovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie sťahovacích služieb v objektoch a medzi jednotlivými objektmi, v ktorých sídlia organizačné útvary finančnej správy.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu  >  Manipulácia s nákladom
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Úradné meranie nápravových zaťažení a celkovej hmotnosti cestných vozidiel prenosnými váhami   
Predmetom zákazky je úradné meranie nápravových zaťažení a celkovej hmotnosti cestných vozidiel prenosnými váhamina parkoviskách a odpočívadlách v správe NDS, a.s. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetuzákazky SP.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Zabezpečenie sťahovacích a súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je zabezpečenie sťahovacích a súvisiacich služieb z objektov verejného obstarávateľa Župnénámestie 13, 813 11 Bratislava a Námestie slobody 12, 811 06 Bratislava (ďalej len pôvodné objekty) do objektuverejného obstarávateľa Račianska ul. 71, 831 02 Bratislava (ďalej ako nový objekt).  Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie sťahovacích služieb, ktoré zahŕňajú najmä sťahovanie kancelárskehonábytku, výpočtovej techniky, bremien, dokumentácie a drobného vybavenia kancelárie z pôvodných objektov donového objektu, a súvisiace služby, najmä plánovanie a organizáciu sťahovania, dodanie baliaceho materiálu a odvoz alikvidácia odpadu.   Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti A2 súťažných podkladov.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu  >  Manipulácia s nákladom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie