Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 342 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Flotilové poistenie   
Predmet zákazky je poskytovanie poistenia motorových vozidiel a)Flotilové havarijné poistenie motorových vozidiel b)Flotilové povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel c)Poistenie nadštandardnej výbavy súboru motorových vozidiel d)Skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom (ďalej len služba, zákazka či poistenie)
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Flotilové poistenie   
Predmet zákazky je poskytovanie poistenia motorových vozidiel a)Flotilové havarijné poistenie motorových vozidielb)Flotilové povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel c)Poistenienadštandardnej výbavy súboru motorových vozidiel d)Skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovýmvozidlom (ďalej len služba, zákazka či poistenie)
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Flotilové poistenie   
Predmet zákazky je poskytovanie poistenia motorových vozidiel a)Flotilové havarijné poistenie motorových vozidielb)Flotilové povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel c)Poistenienadštandardnej výbavy súboru motorových vozidiel d)Skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovýmvozidlom (ďalej len služba, zákazka či poistenie)
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Flotilové poistenie motorových vozidiel   
Predmet zákazky je poskytovanie poistenia motorových vozidiela)Flotilové havarijné poistenie motorových vozidielb)Flotilové povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Flotilové poistenie motorových vozidiel   
Predmet zákazky je poskytovanie poistenia motorových vozidiela)Flotilové havarijné poistenie motorových vozidielb)Flotilové povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Flotilové poistenie motorových vozidiel NBS na roky 2018 až 2020   
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa poistných služieb priamo poisťovacou spoločnosťou na zabezpečeniepoistenia motorových vozidiel verejného obstarávateľa v rozsahu  havarijné poistenie motorových vozidiel a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidielna obdobie 3 rokov. Zoznam vozidiel tvorí súčasť súťažných podkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Flotilové poistenie motorových vozidiel NBS na roky 2018 až 2020   
Predmetom zákazky je Flotilové poistenie motorových vozidiel na roky 2018 až 2020  a) Flotilové havarijné poistenie motorových vozidiel Predmetom poistenia je vozidlo (súbor vozidiel), jeho časť a príslušenstvo tvoriace štandardnú a povinnú výbavu aúrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných vo vozidle. b) Flotilové povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Predmetom poistenia je poistenie, ktoré kryje právnym predpisom stanovenú zodpovednosť poisteného za škoduspôsobenú inému prevádzkou motorového vozidla (súboru vozidiel), pokiaľ ku škodovej udalosti, z ktorej táto škodavznikla a za ktorú poistený zodpovedá, došlo v čase trvania poistenia zodpovednosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Havarijné a majetkové poistenie trolejbusov   
Havarijné a majetkové poistenie trolejbusov (15 ks), ktorých nákup bol spolu financovaný z prostriedkov EÚ (85% EÚ.10% SR). Trolejbusy musia byť poistené havarijne aj majetkovo počas obdobia plnenia sledovaných (5 rokov), tj. od 1.1.2018 do31.12.2022 z prostriedkov prijímateľa nenávratného finančného príspevku (DPMP, a.s.)
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Havarijné poistenie ŽKV   
Predmetom zákazky je poistenie železničných koľajových vozidiel. Jedná sa o železničné koľajové vozidlá (v zmysleZákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktorétvoria hnacie koľajové vozidlá (HKV) a železničné (osobné) vozne (ŽV) vo vlastníctve obstarávateľa. Celková výška súčtupoistných súm jednotlivých koľajových vozidiel (hnacích koľajových vozidiel a železničných vozňov) nesmie počaspoistného obdobia prekročiť 1,6 mld. EUR. Zoznam konkrétnych poistených koľajových vozidiel s presnou identifikáciouje uvedený v súťažných podkladoch. Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Havarijné poistenie ŽKV   
Predmetom zákazky je poistenie železničných koľajových vozidiel. Jedná sa o železničné koľajové vozidlá (v zmysleZákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktorétvoria hnacie koľajové vozidlá (HKV) a železničné (osobné) vozne (ŽV) vo vlastníctve obstarávateľa. Celková výška súčtupoistných súm jednotlivých koľajových vozidiel (hnacích koľajových vozidiel a železničných vozňov) nesmie počaspoistného obdobia prekročiť 1,6 mld. EUR. Zoznam konkrétnych poistených koľajových vozidiel s presnou identifikáciouje uvedený v súťažných podkladoch. Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí.   
Kategórie služieb sú uvedené v prílohe C1 6- Finančné služby, a)poisťovacie služby , b) bankové a investičné služb. Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytnutých služueb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.,
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí.   
Poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí zamestnancov vysielaných poistníkom (MO SR) na zahraničnúslužobnú cestu podľa § 11 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a komerčné zdravotné pripoisteniezamestnancov a ich rodinných príslušníkov vysielaných poistníkom (MO SR) na prácu v zahraničí do štruktúr NATO a EÚpodľa § 25a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí.   
Poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí zamestnancov vysielaných poistníkom (MO SR) na zahraničnúslužobnú cestu podľa § 11 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a komerčné zdravotné pripoisteniezamestnancov a ich rodinných príslušníkov vysielaných poistníkom (MO SR) na prácu v zahraničí do štruktúr NATO a EÚpodľa § 25a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Komerčné zdravotné pripoistenie   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby komerčného zdravotného pripoistenia, t.j. poistenia liečebných nákladov vzahraničí zamestnancov verejného obstarávateľa a ich rodinných príslušníkov (manžel/-ka a ich dieťa/ti) počasdočasného vyslania do zahraničia. Ide o poistenie na účely úhrady nákladov spojených s úrazom, s chorobou, sambulantným ošetrením vrátane predpísaných liekov, s hospitalizáciou, s nutným zubným ošetrením, s prepravouchorého a s prepravou telesných pozostatkov zamestnanca, manžela a dieťaťa späť do Slovenskej republiky podľa §25a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Vrátane predmetnej služby saposkytuje nepretržitá asistenčná služba dostupná 24 hod. denne v slovenskom jazyku. Poistný limit jednej poistnejudalosti je min. 100 000,- EUR a pri zubnom ošetrení je limit min. 350,- EUR na jednu poistnú udalosť.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Komerčné zdravotné pripoistenie   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby komerčného zdravotného pripoistenia, t.j. poistenia liečebných nákladov vzahraničí zamestnancov verejného obstarávateľa a ich rodinných príslušníkov (manžel/-ka a ich dieťa/ti) počasdočasného vyslania do zahraničia. Ide o poistenie na účely úhrady nákladov spojených s úrazom, s chorobou, sambulantným ošetrením vrátane predpísaných liekov, s hospitalizáciou, s nutným zubným ošetrením, s prepravouchorého a s prepravou telesných pozostatkov zamestnanca, manžela a dieťaťa späť do Slovenskej republiky podľa §25a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Vrátane predmetnej služby saposkytuje nepretržitá asistenčná služba dostupná 24 hod. denne v slovenskom jazyku. Poistný limit jednej poistnejudalosti je min. 100 000,- EUR a pri zubnom ošetrení je limit min. 350,- EUR na jednu poistnú udalosť.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie