Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 350 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenská správa ciest
Poistenie majetku štátu v správe SSC   
Poistenie majetku verejného obstarávateľa pre prípad všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poisteniemotorových vozidiel, poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb   
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb vzmysle zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov (letecký zákon) a príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na poistníka/poisteného pri poskytovaníleteckých navigačných služieb.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Poistenie podniku   
Predmetom zákazky s názvom Poistenie podniku je poskytovanie poistných služieb v rozsahu príslušných piatich (5) častípredmetu zákazky Časť 1 - Poistenie majetku Časť 2 - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Časť 3 - Poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych orgánov štátneho podniku a štátneho podniku Časť 4 - Havarijné poistenie motorových vozidiel Časť 5 - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla  Každá jednotlivá časť bude predmetom samostatného vyhodnotenia a uzatvorenia samostatného zmluvného vzťahu.Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viacero častí, alebo na všetky časti predmetu zákazky.  Bližšie informácie sú uvedené vo Zväzku B.1. Opis predmetu zákazky a Zväzku B.3 Zmluvné podmienky súťažnýchpodkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Prešovský samosprávny kraj
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK   
Cieľom verejného obstarávania je výber dodávateľa poistných služieb pre vlastnú organizáciu a organizácie vzriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Trnava
Komplexné poistenie II   
Predmetom zákazky je komplexné poistenie pre Mesto Trnava a ním zriadené organizácie na obdobie 48 mesiacov odúčinnosti rámcových dohôd v rozsahu poistenia poistenie motorových vozidiel, t.j. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, havarijné poistenie a úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle,  3/7 poistenie liečebných nákladov v zahraničí/Cestovné poistenie, poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Trnava
Komplexné poistenie   
Predmetom zákazky je komplexné poistenie pre Mesto Trnava a ním zriadené organizácie na obdobie 48 mesiacov vrozsahu poistenia  poistenie motorových vozidiel, t.j. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,havarijné poistenie a úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle,  poistenie liečebných nákladov v zahraničí/Cestovné poistenie,  poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.  3/7 Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Havarijné poistenie vozidiel   
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (ďalej len PZP)  Poistenie, ktoré kryje právnym predpisom stanovenú zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú inému prevádzkoumotorového vozidla (súboru) uvedeného v tabuľkovej prílohe súťažných podkladov, pokiaľ k škodovej udalosti, z ktorejtáto škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá, došlo v čase trvania poistenia zodpovednosti.  Havarijné poistenie vozidiel (ďalej len HP) Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, poistenie pre prípad poškodenia alebozničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti, poistenie pre prípad odcudzenia vozidla alebo jeho časti a výbavy, poisteniepre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla vandalizmom (zisteným/nezisteným), poistenie batožiny a škody na zdraví -úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom (súborom) uvedeným v tabuľkovej prílohesúťažných podkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Regionálneho združenia miest aobcí Prešov - Šariš a pre ďalšie organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Združenie miest a obcí Žitného ostrova
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Slovenská pošta, a.s.
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020   
Komplexné poistenie SP, a.s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 v rozsahu poistenia, a to poistenie majetku, poistenievnútroštátnej prepravy tovaru, poistenie zodpovednosti cestného prepravcu, poistenie všeobecnej zodpovednosti zaškodu a zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania, alebo finančného poradenstva,poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovomvozidle, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi predstavenstva, dozornej rady a konateľov, poistenieúrazu, hromadné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, poistenie liečebných nákladov vzahraničí, poistenie zásielok ( poistenie výstav ). Čerpanie je za 2Q/2019
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Poistenie majetku Prešovskej univerzity   
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, havarijné poistenie motorových vozidiel,povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, cestovné poisteniezamestnancov PU pri služobných cestách do zahraničia, úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovanýchmotorovými vozidlami, poistenie zodpovednosti za škodu vlastníctva alebo prevádzky leteckej techniky (modelu)právnickou osobou.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017   
Predmetom zákazky je komerčné zdravotné pripoistenie, t. j. poistenie liečebných nákladov v zahraničí (vrátane základných asistenčných služieb poskytovaných 24 hodín denne v slovenskom jazyku asistenčnou spoločnosťou poisťovateľa) zamestnancov MZVaEZ SR a ich rodinných príslušníkov (manžel/-ka a deti) počas ich dočasného vyslaniado zahraničia na základe § 25a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Územnáplatnosť poistenia je rozdelená na dve oblasti s nasledovným predpokladaným počtom poistených osôb I.Oblasť Európaa Stredomorie 975 osôb II. Oblasť Svet 292 osôb. Rozdelenie poistencov podľa kontinentov Európa 965, USA aKanada 62, Amerika (mimo USA, Kanada) 53, Afrika 93 (z toho 10 poistencov Egypt patriacich do oblasti Európa aStredomorie), Ázia 88, Austrália 6. Reálne mesačné počty poistencov sa môžu líšiť (môžu byť vyššie alebo nižšie odpredpokladaného počtu osôb), podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa súvisiacich s konkrétnymi vyslaniami,ktoré sú odvodené od aktuálnych potrieb súvisiacich s plnením právomocí a povinnosti MZVaEZ SR. Zoznam krajín, kdemá Slovenská republika zastúpenie je uvedené na webovom sídle MZVaEZ SR (http//www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/slovenske_zastupitelstva/vsetky_zastupitelstva.) Tento výpočet krajín a teritórií sa môže v priebehu trvania zmluvy meniť.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Trnavský samosprávny kraj
Poisťovacie služby   
Predmet zákazky je poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorovýchvozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na dobu 4rokov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Železnice Slovenskej republiky
Prípravné trhové konzultácie pre účel zabezpečenia poistenia Železníc Slovenskej republiky   
Prípravné trhové konzultácie pre účel zabezpečenia poistenia Železníc Slovenskej republiky v oblasti  1.KOMPLEXNÉ ŽIVELNÉ POISTENIE 2.POISTENIE PRE PRÍPAD ODCUDZENIA VECI A VANDALIZMU 3.POISTENIE STROJOV, STROJNÝCH ZARIADENÍ A ELEKTRONIKY 4.POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Poistenie majetku ŠGÚDŠ   
Predmetom zákazky je poistenie majetku verejného obstarávateľa ako Poisteného (ďalej len Poistený) na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy (pre Časť 1 zákazky) a rámcovej dohody (pre Časť 2 zákazky a Časť 3zákazky). Zákazka je rozdelená na 3 časti Časť 1 zákazky Poistenie nehnuteľného majetku a zodpovednosti za škodu Časť 2 zákazky Havarijné poistenie motorových vozidiel Časť 3 zákazky Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a prívesných vozíkov
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie