Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 342 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest   
Predmetom zákazky je poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest v zóne Európa (okrem SR) av zóne Svet, ktoré zahŕňa poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny, úrazové poistenie a poisteniezodpovednosti. Trvanie poistenia po podpísaní rámcovej dohody do 30.06.2022 na základe čiastkových objednávok.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Postenie majetku Prešovskej univerzity   
Predmetom zákazky je poistenie majetku Prešovskej univerzity v Prešove v rozsahu 1.ČasťPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu 2.ČasťHavarijné poistenie motorových vozidiel 3.ČasťPovinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 4.ČasťÚrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovými vozidlami  Bližšia špecifikácia je uvedená v opise predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
KOMPLEXNÉ POISTENIE MAJETKU VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA   
Predmetom zákazky je komplexné poistenie majetku verejného obstarávateľa nadobudnutého najmä zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Predmetom zákazky je poistenie majetku verejného obstarávateľa proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie zodpovednosti za škodu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Povinné zmluvné poistenie služobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie služobných motorových vozidiel, ktoré sú vo vlastníctve, držbe aspráve verejného obstarávateľa, a to na území Európy, vymedzenom geograficky.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Poistenie majetku ŠGÚDŠ   
Predmetom zákazky je poistenie majetku verejného obstarávateľa ako Poisteného (ďalej len Poistený) na obdobie 48mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy (pre Časť 1 zákazky) a rámcovej dohody (pre Časť 2 zákazky a Časť 3zákazky). Zákazka je rozdelená na 3 časti Časť 1 zákazky Poistenie nehnuteľného majetku a zodpovednosti za škodu Časť 2 zákazky Havarijné poistenie motorových vozidiel  Časť 3 zákazky Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a prívesných vozíkov
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Poistenie majetku nehnuteľného a hnuteľného a finančnej hotovosti   
Poistenie majetku nehnuteľného a hnuteľného pre prípad živelných rizík, odcudzenia a vandalizmu a poistenie finančnejhotovosti pre prípad odcudzenia a lúpeže počas prepravy.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb   
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb na majetku / zdraví tretích osôb, veciach vnesených a prenajatýchnehnuteľnostiach..
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest   
Predmetom zákazky je poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest v zóne Európa (okrem SR) av zóne Svet, ktoré zahŕňa poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny, úrazové poistenie a poisteniezodpovednosti. Trvanie poistenia po podpísaní rámcovej dohody do 30.06.2022 na základe čiastkových objednávok.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla   
Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou UAV - bezpilotného lietajúcehozariadenia na území Slovenskej republiky a Českej republiky.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami   
Predmetom zákazky je skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami, ktoré sú vo vlastníctveverejného obstarávateľa, prípadne ich oprávneným užívateľom (na základe leasingových zmlúv).
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Slovenská pošta, a.s.
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020   
Komplexné poistenie SP, a.s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 v rozsahu poistenia, a to poistenie majetku, poistenievnútroštátnej prepravy tovaru, poistenie zodpovednosti cestného prepravcu, poistenie všeobecnej zodpovednosti zaškodu a zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania, alebo finančného poradenstva,poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovomvozidle, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi predstavenstva, dozornej rady a konateľov, poistenieúrazu, hromadné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, poistenie liečebných nákladov vzahraničí, poistenie zásielok ( poistenie výstav ). Čerpanie je za 1Q/2019
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Poistenie ŽSR   
Predmetom zákazky s názvom "Poistenie ŽSR" je (i) poistenie majetku obstarávateľa pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou a poistenie pre prípad odcudzenia veci a vandalizmu; (ii) poistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky obstarávateľa; (iii) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Národný onkologický ústav
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu   
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. 1. Poistenie majetku - Komplexné živelné riziko, - Poistenie pre prípad odcudzenia veci, krádeže, lúpeže a vandalizmu, - Poistenie strojov, prístrojov, strojových zariadení a elektroniky, - Poistenie skla. 2. Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní leteckých navigačných služieb na letisku Sliač   
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní leteckých navigačných služieb na letisku Sliač
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Združenie miest a obcí Žitného ostrova
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie