Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 351 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu BVS, a.s.   
Predmetom zákazky s názvom Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu BVS, a.s. je zabezpečenie poisťovacíchslužieb pre obstarávateľa v rozsahu Zväzku IV. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj ako predmetzákazky) a to  (i) poistenie majetku pred komplexnými živelnými rizikami, pre prípad krádeže a vandalizmu, pre prípad poškodeniaalebo zničenia skla;  (ii) poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti;  (iii) poistenie strojov, strojných a elektronických zariadení pre prípad lomu stroja/ elektroniky;  (iv) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu právnických osôb;  (v) poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu -  (spoločne aj ako jednotlivé druhy poistenia).   Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Zväzku IV. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Sereď
Poistenie mesta Sereď a jeho organizácií   
Poistenie majetku, poistenie zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorovéhovozidla, poistenie motorových vozidiel a úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle pre mesto Sereď ajeho organizácie.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Poistenie podniku   
Predmetom zákazky s názvom Poistenie podniku je poskytovanie poistných služieb v rozsahu príslušných piatich (5) častípredmetu zákazky Časť 1 - Poistenie majetku Časť 2 - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Časť 3 - Poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych orgánov štátneho podniku a štátneho podniku Časť 4 - Havarijné poistenie motorových vozidiel Časť 5 - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla  Každá jednotlivá časť bude predmetom samostatného vyhodnotenia a uzatvorenia samostatného zmluvného vzťahu.Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viacero častí, alebo na všetky časti predmetu zákazky.  Bližšie informácie sú uvedené vo Zväzku B.1. Opis predmetu zákazky a Zväzku B.3 Zmluvné podmienky súťažnýchpodkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Snina
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce   
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie motorových vozidiel, ktorýchvlastníkom, držiteľom alebo správcom je verejný obstarávateľ, a to havarijné poistenie motorových vozidiel, poisteniezodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie osôb prepravovaných v motorovýchvozidlách v dojednanom rozsahu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí.   
Poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí zamestnancov vysielaných poistníkom (MO SR) na zahraničnúslužobnú cestu podľa § 11 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a komerčné zdravotné pripoisteniezamestnancov a ich rodinných príslušníkov vysielaných poistníkom (MO SR) na prácu v zahraničí do štruktúr NATO a EÚpodľa § 25a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Slovenská pošta, a.s.
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020   
Komplexné poistenie SP, a.s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 v rozsahu poistenia, a to poistenie majetku, poistenievnútroštátnej prepravy tovaru, poistenie zodpovednosti cestného prepravcu, poistenie všeobecnej zodpovednosti zaškodu a zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania, alebo finančného poradenstva,poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovomvozidle, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi predstavenstva, dozornej rady a konateľov, poistenieúrazu, hromadné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, poistenie liečebných nákladov vzahraničí, poistenie zásielok ( poistenie výstav ). Čerpanie je za 3Q/2019
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017   
Predmetom zákazky je komerčné zdravotné pripoistenie, t. j. poistenie liečebných nákladov v zahraničí (vrátane základných asistenčných služieb poskytovaných 24 hodín denne v slovenskom jazyku asistenčnou spoločnosťou poisťovateľa) zamestnancov MZVaEZ SR a ich rodinných príslušníkov (manžel/-ka a deti) počas ich dočasného vyslaniado zahraničia na základe § 25a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Územnáplatnosť poistenia je rozdelená na dve oblasti s nasledovným predpokladaným počtom poistených osôb I.Oblasť Európaa Stredomorie 975 osôb II. Oblasť Svet 292 osôb. Rozdelenie poistencov podľa kontinentov Európa 965, USA aKanada 62, Amerika (mimo USA, Kanada) 53, Afrika 93 (z toho 10 poistencov Egypt patriacich do oblasti Európa aStredomorie), Ázia 88, Austrália 6. Reálne mesačné počty poistencov sa môžu líšiť (môžu byť vyššie alebo nižšie odpredpokladaného počtu osôb), podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa súvisiacich s konkrétnymi vyslaniami,ktoré sú odvodené od aktuálnych potrieb súvisiacich s plnením právomocí a povinnosti MZVaEZ SR. Zoznam krajín, kdemá Slovenská republika zastúpenie je uvedené na webovom sídle MZVaEZ SR (http//www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/slovenske_zastupitelstva/vsetky_zastupitelstva.) Tento výpočet krajín a teritórií sa môže v priebehu trvania zmluvy meniť.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Poskytnutie poisťovacích služieb   
Predmetom verejného obstarávania je -Havarijné poistenie motorových vozidiel Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s. (ďalej len BBRSC a.s.),  -Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla BRSC a.s., -Poistenie majetku BBRSC, a.s. súboru účtu 022 stroje, -Poistenie zodpovednosti za škodu - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti,zodpovednosti za škodu a zodpovednosti za environmentálnu škodu v zmysle ustanovenia §13 zákona č. 359/2007 Z.z. oprevencii a náprave environmentálnych škôd.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckej techniky   
Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckej techniky vo vlastníctveSlovenskej republiky.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Nitra
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu   
Predmetom obstarávania je poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na dobu 4 rokov od1.1.2020 do 31.12.2023. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti   
Predmetom zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti má poistený právo, aby poistiteľ za neho poškodeným nahradil a) za poisteného poistné plnenie za škodu spôsobenú poisteným/i v dôsledku porušenia povinností, za podmienky, že nárok je krytý týmto poistením s výnimkou prípadov, keď za poisteného/ých už spoločnosť zaplatila odškodnenie poškodenému/ým (Poistenie členov orgánov Spoločnosti); b) spoločnosti poistné plnenie za škodu spôsobenú poisteným/i v dôsledku porušenia povinností, za podmienky, že nárok je krytý týmto poistením v rozsahu, v akom spoločnosť oprávnene nahradila škodu poškodenému/ným, avšak maximálne do výšky, v akej spoločnosť skutočne škodu nahradila (Poistenie náhrady Spoločnosti); c) náklady obhajoby ktoréhokoľvek poisteného v prípade nárokov uplatnených v zmysle písm. a) a b) v súdnom alebo mimosúdnom konaní vedenom proti poistenému až do úplného uspokojenia nároku, vždy však maximálne do výšky limitu zodpovednosti za škodu uvedeného v poistnej zmluve; d) náklady na styk s verejnosťou a zachovanie dobrého mena. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku   
Predmetom nadlimitnej zákazky je zabezpečenie poistnej ochrany SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku a jeho odštepných závodov. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti Časť 1/ Poistenie majetku, Poistenie informačných rizík zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti so spracovaním osobných údajov, Poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Časť 2/Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Časť 3/Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky resp. jej častí tvorí Príloha A. Opis predmetu zákazky a Príloha B. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Žilina
Komplexné poistenie pre mesto Žilina   
Predmetom zákazky je komplexné poistenie pre Mesto Žilina. Predmet zákazky sa delí na dve časti Časť 1/ Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Časť 2/ Poistenie motorových vozidiel
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Železnice Slovenskej republiky
Poistenie Železníc Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky s názvom "Poistenie Železníc Slovenskej republiky" je  (i) komplexné živelné poistenie;  (ii) poistenie pre prípad odcudzenia veci a vandalizmu;  (iii) poistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky;  (iv) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Trnavský samosprávny kraj
Poisťovacie služby   
Predmetom zákazky je poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu havarijné poistenie motorovýchvozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na dobu 4rokov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie