Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 320 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku   
Predmetom nadlimitnej zákazky je zabezpečenie poistnej ochrany SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku a jeho odštepných závodov. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti Časť 1/ Poistenie majetku, Poistenie informačných rizík zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti so spracovaním osobných údajov, Poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Časť 2/Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Časť 3/Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky resp. jej častí tvorí Príloha A. Opis predmetu zákazky a Príloha B. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Poistenie majetku a finančnej hotovosti na 12 mesiacov   
Poistenie majetku nehnuteľného a hnuteľného pre prípad živelných rizík, odcudzenia a vandalizmu a poistenie finančnejhotovosti pre prípad odcudzenia a lúpeže počas prepravy.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Poistenie majetku RTVS a poistenie zodpovednosti za škodu   
Cieľom verejného obstarávania je uzatvorenie Poistnej zmluvy na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu avandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla a poistenie zodpovednosti za škodu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poistenie všeobecnej zodpovednsoti za škodu   
Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú inému (tretej osobe) a) Činnosťou alebo v súvislosti s činnosťou vykonávanou na základe a v rozsahu podľa výpisu z OR SR vedenom na OS Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 3518/B, b) Vyplývajúcu za vzťahu k nehnuteľnostiam, ktoré poistený vlastní a/alebo užíva na podnikanie, alebo je predmetom poistenia majetku poisteného a je v účtovnej evidencii poisteného. c) Na náhradu nemajetkovej ujmy uplatnenej v súvislosti s právom na ochranu osobnosti podľa § 13 Občianskehozákonníka. d) Predmet a rozsah poistenia je definovaný v časti B.1 Opis predmetu zákazky.  e) Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú v súvislosti s vlastníctvom, údržbou aleboprevádzkovaním železničných dráh, lanoviek a koľajových dopravných prostriedkov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb   
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb na majetku / zdraví tretích osôb, veciach vnesených a prenajatýchnehnuteľnostiach.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti   
Predmetom zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti má poistený právo, aby poistiteľ za nehopoškodeným nahradil  a) za poisteného poistné plnenie za škodu spôsobenú poisteným/i v dôsledku porušenia povinností, za podmienky, ženárok je krytý týmto poistením s výnimkou prípadov, keď za poisteného/ých už spoločnosť zaplatila odškodneniepoškodenému/ým (Poistenie členov orgánov Spoločnosti); b) spoločnosti poistné plnenie za škodu spôsobenú poisteným/i v dôsledku porušenia povinností, za podmienky, že nárokje krytý týmto poistením v rozsahu, v akom spoločnosť oprávnene nahradila škodu poškodenému/ným, avšakmaximálne do výšky, v akej spoločnosť skutočne škodu nahradila (Poistenie náhrady Spoločnosti); c) náklady obhajoby ktoréhokoľvek poisteného v prípade nárokov uplatnených v zmysle písm. a) a b) v súdnom alebomimosúdnom konaní vedenom proti poistenému až do úplného uspokojenia nároku, vždy však maximálne do výškylimitu zodpovednosti za škodu uvedeného v poistnej zmluve; d) náklady na styk s verejnosťou a zachovanie dobrého mena. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Poistenie majetku a finančnej hotovosti na 12 mesiacov   
Poistenie majetku nehnuteľného a hnuteľného pre prípad živelných rizík, odcudzenia a vandalizmu a poistenie finančnejhotovosti pre prípad odcudzenia a lúpeže počas prepravy.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Poistenie majetku nehnuteľného a hnuteľného a finančnej hotovosti   
Poistenie majetku nehnuteľného a hnuteľného pre prípad živelných rizík, odcudzenia a vandalizmu a poistenie finančnejhotovosti pre prípad odcudzenia a lúpeže počas prepravy.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest   
Predmetom zákazky je poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest v zóne Európa (okrem SR) av zóne Svet, ktoré zahŕňa poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny, úrazové poistenie a poisteniezodpovednosti. Trvanie poistenia po podpísaní rámcovej dohody do 30.06.2022 na základe čiastkových objednávok.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Postenie majetku Prešovskej univerzity   
Predmetom zákazky je poistenie majetku Prešovskej univerzity v Prešove v rozsahu 1.ČasťPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu 2.ČasťHavarijné poistenie motorových vozidiel 3.ČasťPovinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 4.ČasťÚrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovými vozidlami  Bližšia špecifikácia je uvedená v opise predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
KOMPLEXNÉ POISTENIE MAJETKU VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA   
Predmetom zákazky je komplexné poistenie majetku verejného obstarávateľa nadobudnutého najmä zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Predmetom zákazky je poistenie majetku verejného obstarávateľa proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie zodpovednosti za škodu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Povinné zmluvné poistenie služobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie služobných motorových vozidiel, ktoré sú vo vlastníctve, držbe aspráve verejného obstarávateľa, a to na území Európy, vymedzenom geograficky.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Poistenie majetku ŠGÚDŠ   
Predmetom zákazky je poistenie majetku verejného obstarávateľa ako Poisteného (ďalej len Poistený) na obdobie 48mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy (pre Časť 1 zákazky) a rámcovej dohody (pre Časť 2 zákazky a Časť 3zákazky). Zákazka je rozdelená na 3 časti Časť 1 zákazky Poistenie nehnuteľného majetku a zodpovednosti za škodu Časť 2 zákazky Havarijné poistenie motorových vozidiel  Časť 3 zákazky Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a prívesných vozíkov
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Poistenie majetku nehnuteľného a hnuteľného a finančnej hotovosti   
Poistenie majetku nehnuteľného a hnuteľného pre prípad živelných rizík, odcudzenia a vandalizmu a poistenie finančnejhotovosti pre prípad odcudzenia a lúpeže počas prepravy.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb   
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb na majetku / zdraví tretích osôb, veciach vnesených a prenajatýchnehnuteľnostiach..
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie