Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 281 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Úrad vlády Slovenskej republiky
Komplexné poistenie   
Predmetom zákazky je komplexné poistenie pre Úrad vlády Slovenskej republiky na obdobie 48 mesiacov od účinnosti zmluvy v rozsahu poistenia 1. havarijné poistenie motorových vozidiel, 2. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, 3. úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle, 4. poistenie liečebných nákladov v zahraničí - vodiči a vedúci pracovníci Úradu vlády SR vrátane ústavných činiteľov, 5. poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Slovenská agentúra životného prostredia
Poskytnutie poisťovacích služieb na 3 roky   
Predmetom zákazky je poskytnutie poisťovacích služieb (poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu acestovné poistenie, poistenie zoodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV a havarijné poistenie MV) na 3 roky(36 mesiacov). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Národný onkologický ústav
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu   
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. 1. Poistenie majetku - Komplexné živelné riziko, - Poistenie pre prípad odcudzenia veci, krádeže, lúpeže a vandalizmu, - Poistenie strojov, prístrojov, strojových zariadení a elektroniky, - Poistenie skla. 2. Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Nitriansky samosprávny kraj
Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti_   
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa poistných služieb pre Nitriansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Predmetom poistenia bude - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu   
Predmetom zákazky je rámcová dohoda na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu, poistenie strojov astrojových zariadení, poistenie elektroniky, poistenie vnútroštátnej prepravy zásielok, poistenie skla, poistenie prerušeniaprevádzky následkom živelných rizík, prerušenia prevádzky následku lomu stroja, poistenie straty na výnosoch, poistenievšeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poistenie všeobecnej zodpovednsoti za škodu   
Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú inému (tretej osobe) a)Činnosťou alebo v súvislosti s činnosťou vykonávanou na základe a v rozsahu podľa výpisu z OR SR vedenom naOkresnom súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 3518/B, b)Vyplývajúcu za vzťahu k nehnuteľnostiam, ktoré poistený vlastní a/alebo užíva na podnikanie, alebo je predmetompoistenia majetku poisteného a je v účtovnej evidencii poisteného c) na náhradu nemajetkovej ujmy uplatnenej v súvislosti s právom na ochranu osobnosti podľa § 13 Občianskehozákonníka.  d)Predmet a rozsah poistenia je definovaný v časti B.1 Opis predmetu zákazky. V prípade rozporu ustanovení poistnejzmluvy a jej súčastí a ustanovení časti B.1 Opis predmetu zákazky, majú prednosť ustanovenia časti B.1 Opis predmetuzákazky pred ustanoveniami poistnej zmluvy a jej súčastí vrátane Všeobecných poistných podmienok a zmluvnýchdojednaní. Žiadne ustanovenie poistnej zmluvy a jej súčastí, Všeobecných poistných podmienok a zmluvných dojednanínemôžu znížiť požadovaný rozsah poistného krytia uvedeného v časti B.1 Opis predmetu zákazky. Predmet zákazky jepodrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP. e)poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú v súvislosti s vlastníctvom, údržbou aleboprevádzkovaním železničných dráh, lanoviek a koľajových dopravných prostriedkov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Združenie miest a obcí Žitného ostrova
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Regionálneho združenia miest aobcí Prešov - Šariš a pre ďalšie organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckej techniky   
Výsledkom verejnej súťaže bolo uzavretie rámcovej dohody, z ktorej budú uzatvárané vykonávacie poistné zmluvy na"Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckej techniky".
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Slovenská pošta, a.s.
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020   
Komplexné poistenie SP, a.s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 v rozsahu poistenia, a to poistenie majetku, poistenievnútroštátnej prepravy tovaru, poistenie zodpovednosti cestného prepravcu, poistenie všeobecnej zodpovednosti zaškodu a zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania, alebo finančného poradenstva,poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovomvozidle, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi predstavenstva, dozornej rady a konateľov, poistenieúrazu, hromadné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, poistenie liečebných nákladov vzahraničí, poistenie zásielok ( poistenie výstav ). Čerpanie je za 4Q2018.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017   
Predmetom zákazky je komerčné zdravotné pripoistenie, t. j. poistenie liečebných nákladov v zahraničí (vrátane základných asistenčných služieb poskytovaných 24 hodín denne v slovenskom jazyku asistenčnou spoločnosťou poisťovateľa) zamestnancov MZVaEZ SR a ich rodinných príslušníkov (manžel/-ka a deti) počas ich dočasného vyslaniado zahraničia na základe § 25a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Územnáplatnosť poistenia je rozdelená na dve oblasti s nasledovným predpokladaným počtom poistených osôb I.Oblasť Európaa Stredomorie 975 osôb II. Oblasť Svet 292 osôb. Rozdelenie poistencov podľa kontinentov Európa 965, USA aKanada 62, Amerika (mimo USA, Kanada) 53, Afrika 93 (z toho 10 poistencov Egypt patriacich do oblasti Európa aStredomorie), Ázia 88, Austrália 6. Reálne mesačné počty poistencov sa môžu líšiť (môžu byť vyššie alebo nižšie odpredpokladaného počtu osôb), podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa súvisiacich s konkrétnymi vyslaniami,ktoré sú odvodené od aktuálnych potrieb súvisiacich s plnením právomocí a povinnosti MZVaEZ SR. Zoznam krajín, kdemá Slovenská republika zastúpenie je uvedené na webovom sídle MZVaEZ SR (http//www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/slovenske_zastupitelstva/vsetky_zastupitelstva.) Tento výpočet krajín a teritórií sa môže v priebehu trvania zmluvy meniť.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Poistenie majetku Prešovskej univerzity   
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, havarijné poistenie motorových vozidiel,povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, cestovné poisteniezamestnancov PU pri služobných cestách do zahraničia, úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovanýchmotorovými vozidlami, poistenie zodpovednosti za škodu vlastníctva alebo prevádzky leteckej techniky (modelu)právnickou osobou.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Slovenská agentúra životného prostredia
Poskytnutie poisťovacích služieb na 3 roky   
Predmetom zákazky je poskytnutie poisťovacích služieb (poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu acestovné poistenie, poistenie zoodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV a havarijné poistenie MV) na 3 roky(36 mesiacov). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Nitriansky samosprávny kraj
„Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti“, II. časť Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu_   
 Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa poistných služieb pre Nitriansky samosprávny kraj a organizáciev jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Predmetom poistenia bude - Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA   
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobnýchmotorových vozidiel, motocyklov, traktorov a prípojných vozidiel na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a vZbore väzenskej a justičnej stráže priamo poisťovňou bez účasti sprostredkovateľov v súlade s uznesením vlády SR č.171/2011.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie