Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 268 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nitriansky samosprávny kraj
„Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti“, II. časť Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu_   
 Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa poistných služieb pre Nitriansky samosprávny kraj a organizáciev jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Predmetom poistenia bude - Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA   
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobnýchmotorových vozidiel, motocyklov, traktorov a prípojných vozidiel na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a vZbore väzenskej a justičnej stráže priamo poisťovňou bez účasti sprostredkovateľov v súlade s uznesením vlády SR č.171/2011.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku   
Predmetom nadlimitnej zákazky je zabezpečenie poistnej ochrany SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku a jeho odštepných závodov. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti Časť 1/ Poistenie majetku, Poistenie informačných rizík zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti so spracovanímosobných údajov, Poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, Poisteniezodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Časť 2/Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Časť 3/Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky resp. jej častí tvorí Príloha A. Opis predmetu zákazky a Príloha B. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu poisteného a poistenie zodpovednosti za prevádzku osobnej dopravy pre rok 2019 a 2020   
Poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla iným fyzickým a právnickým osobám na veci a zdraví v súvislosti sposkytovaním dopravných služieb v osobnej doprave na železničnej dráhe vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Nitriansky samosprávny kraj
Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti_   
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa poistných služieb pre Nitriansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Predmetom poistenia bude - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Trnavský samosprávny kraj
Rámcová dohoda o poistení TTSK   
Predmet zákazky je Rámcová dohoda na poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijnépoistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorovéhovozidla na dobu 4 rokov
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Trenčín
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku   
Predmetom zákazky bolo poskytnutie služby poistenie hnuteľného a nehnuteľ. majetku, ktorej výsledkom je Rámcovápoistná dohoda uzatvorená na 4 roky s verejným obstarávateľom mestom Trenčín ako centrálnou obstarávacouorganizáciou a následne sú medzi úspešným uchádzačom a každým verejným obstarávateľom uvedeným v bode 2.5.tejto časti súťažných podkladov, pre ktorých verejný obstarávateľ Mesto Trenčín obstaráva predmet zákazky uzatvorenéRealizačné poistné zmluvy. Zákazku vyhlásil verejný obstarávateľ Mesto Trenčín ako centrálna obstarávacia organizácia (ďalej len verejnýobstarávateľ), nakoľko verejný obstarávateľ obstarával predmet zákazky aj pre organizácie (ktorých zriaďovateľom jeverejný obstarávateľ), ktoré po určení úspešného uchádzača a uzatvorení Rámcovej poistnej dohody medzi verejnýmobstarávateľom a úspešným uchádzačom následne samostatne uzatvorili Realizačné poistné zmluvy na predmet zákazkys úspešným uchádzačom.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie   
Pre ČASŤ 1 Predmetom poistenia je havarijné poistenie súboru motorových vozidiel, ktorých vlastníkom a držiteľom jeBBRSC a.s.. Predmetom poistenia je vozidlo, jeho časť a príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú, povinnú a doplnkovúvýbavu. Poistenie sa dojednáva pre prípad -poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, -odcudzenia celého vozidla alebo jeho časti, -poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti, úmyselného poškodenia alebo zničenia vandalizmus (zistený nezistený) Pre ČASŤ 2 Predmetom poistenia je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkoumotorového vozidla súboru vozidiel, ktorých vlastníkom a držiteľom je BBRSC a.s. Rozsah poistenia je stanovený podľazákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorovéhovozidla v znení neskorších predpisov, ustanoveniami a osobitnými dojednaniami v poistnej zmluve.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Detva
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Detva   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Detva a pre ďalšie organizáciepristupujúce k verejnému obstarávaniu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel   
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel Správy a údržby ciestPrešovského samosprávneho kraja a služby s tým spojené počas 36 mesiacov, v súlade so Zákonom číslo 381/2001 Z.z.o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Poisťovacie služby   
Predmetom zákazky sú poisťovacie služby v oblasti poistenia majetku a poistenia zodpovednosti za škodu, konkrétnepoistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie prerušeniaprevádzky, poistenie strojov a elektroniky, poistenie skla a poistenie zodpovednosti za škodu. Podrobný opis predmetuzákazky je uvedený v časti B. týchto Súťažných Podkladov (ďalej len SP) a v prílohách týchto SP.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce a mestá patriace do Ľubovnianskeho RZMOa pre ďalšie organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Poprad
Poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla, poistenie zodpovednosti za škodu   
Poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadenía elektroniky, poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla, poistenie zodpovednosti za škodu. Hodnotapoisťovacieho majetku je vo výške cca 199 mil. EUR.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Havarijné poistenie ŽKV   
Predmetom zákazky je poistenie železničných koľajových vozidiel. Jedná sa o železničné koľajové vozidlá (v zmysleZákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktorétvoria hnacie koľajové vozidlá (HKV) a železničné (osobné) vozne (ŽV) vo vlastníctve obstarávateľa. Celková výška súčtupoistných súm jednotlivých koľajových vozidiel (hnacích koľajových vozidiel a železničných vozňov) nesmie počaspoistného obdobia prekročiť 1,6 mld. EUR. Zoznam konkrétnych poistených koľajových vozidiel s presnou identifikáciouje uvedený v súťažných podkladoch. Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu   
Predmetom zákazky je rámcová dohoda na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu, poistenie strojov astrojových zariadení, poistenie elektroniky, poistenie vnútroštátnej prepravy zásielok, poistenie skla, poistenie prerušeniaprevádzky následkom živelných rizík, prerušenia prevádzky následkom lomu stroja, poistenie straty na výnosoch,poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie