Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 2361 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Hlavné mesto SR Bratislava
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave.   
Predmetom zákazky sú najmä, nie však výlučne, údržba a revitalizácia pozemkov vo vlastníctve, resp. v správeverejného obstarávateľa a súvisiacich služieb a tovarov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Dubodiel, Kšinná na rok 2018   
 Ťažba dreva predstavuje proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciudrevnej hmoty na odvoznom mieste.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Centrum výcviku Lešť
Kosenie trávnatých plôch so zberom, odvozom a likvidáciou zeleného odpadu a mulčovanie trávnatých plôch v objektoch a výcvikových zariadeniach v správe CV Lešť na roky 2018-2021   
Kosenie trávnatých plôch v rôznom stupni svahovitosti so zberom, odvozom a likvidáciou zeleného odpadu, realizovanérôznym technickým vybavením v závislosti od členitosti a rôznorodosti terénu. V objektoch, v ktorých je možnévykonávať úpravu trávnatých plôch mulčovaním, je žiadúce mulčovanie trávnatého porastu. Predpokladaný rozsah jedného cyklu kosenia 617 240 m2 Predpokladaný počet cyklov kosenia dvakrát ročne (máj október), počet kosieb môže byť ovplyvnený poveternostnýmipodmienkami a prispôsobený potrebám objednávateľa.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Nemšová, Drietoma, Nové Mesto na Váhom na rok 2018   
 Ťažba dreva predstavuje proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciudrevnej hmoty na odvoznom mieste.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Obec Tomášikovo
Rekonštrukcia historického parku Tomášikovo   
Park v obci Tomášikovo je národnou kultúrnou pamiatkou (číslo ÚZPF 59/3) a zároveň chráneným areálom so 4. stupňom ochrany (evidenčné číslo 979). Výskyt invázneho druhu Ailanthus altissima (pajasen žliazkatý) bol pochytený užv projektovej dokumentácii Rekonštrukcia historického parku Tomášikovo, ktorá bola spracovaná v roku 2013. Od roku2013 sa tento druh rozšíril a populácia má výrazne vyšší počet jedincov, z ktorých niektoré už plodia. Na tento druh savzťahujú ustanovenia § 7b Nepôvodné druhy rastlín a invázne druhy rastlín(3) Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy rastlín podľa odseku 2 zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. Priestor výskytu bol lokalizovaný na území bývalých hospodárskych budov a dvorov, severovýchodne od budovy kaštieľa.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Trenčín na rok 2018   
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch po ťažbe, príprava pôdy naobnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine,zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Služby súvisiace s lesníctvom
Hlavné mesto SR Bratislava
STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ V BRATISLAVE   
Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečuje služby vyplývajúce z povinností a realizácia práv v oblasti preneseného výkonuštátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny, povinností súvisiacich s kompetenciami Hlavného mesta Slovenskejrepubliky Bratislavy (ďalej aj hlavné mesto) v oblasti ochrany prírody a krajiny a verejnej zelene, zabezpečenie práv apovinností pri ochrane drevín a výsadby, resp. náhradnej výsadby s cieľom zvýšiť kvalitu života občanov hlavného mestav oblasti životného prostredia. Účelom zmluvy je zabezpečenie verejnej služby starostlivosti o mestskú zeleň v nevyhnutnom rozsahu s cieľom eliminovať ohrozenie zdravotného stavu obyvateľov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Košice na rok 2018   
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcichčistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnústarostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovanímnežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochranelesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín,ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnejdopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľnéhospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť,produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide odiferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske,ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesya postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd nalesoch.  Sadenice a semeno lesných drevín, ochranný materiál (napr. fólia, pletivo) a iný materiál (napr. drôty, klince) aaplikačné látky (napr. chemikálie, hnojivá, repelenty) potrebné k realizácii lesníckych služieb v pestovateľskej činnostiposkytne verejný obstarávateľ, pokiaľ nie je uvedené inak pri konkrétnej lesníckej službe.  Ručné náradie, náčinie, ručné mechanizačné náradie (motorové píly, krovinorezy, chrbtové postrekovače, jamkovače apod.), stroje - samohybné mechanizačné prostriedky (traktory, štiepkovače, stavebné stroje a pod.) a adaptéry k nimpotrebné na realizáciu konkrétnych lesníckych služieb poskytuje dodávateľ služieb, pokiaľ nie je uvedené inak prikonkrétnej lesníckej službe.   Obaly od použitých chemických látok odovzdá dodávateľ služieb verejnému obstarávateľovi podľa jeho pokynov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Ladzany na rok 2018   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Gabčíkovo na rok 2018   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Čifáre na rok 2018   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Pukanec na rok 2018   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Plášťovce na rok 2018   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Kamenín na rok 2018   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Odchov bažantov v sezóne 2018.   
Predmetom zákazky je odchov jednodňových bažantích kurčiat dodávateľom služieb do veku šiestich týždňov vekubažantov. Jednodňové bažantie kurčatá dodá objednávateľ dodávateľovi služieb v množstve 25.000 kusov v roku 2018na bažantej farme Beluja
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie