Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3341 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Revúca
Kosenie verejnej zelene   
Predmetom zákazy je kosenie verejnej zelene, dočisťovanie plôch, použitie techniky na zvoz zelene vo výmere 30 ha v intraviláne mesta a pomocné práce jednoduché a odborné. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Záujmové regionálne združenie podtribečských obcí - Záhrada Európy
Kompostéry pre združenie Záhrada Európy   
Predmetom zákazky je obstaranie 2500 ks záhradných kompostérov podľa požadovanej technickej špecifikácie.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Poľnohospodárske služby  >  Kompostovanie
Mesto Prešov
Kosenie verejnej zelene na území mesta Prešov   
Predmetom zákazky je kosenie na plochách verejnej zelene vrátane starostlivosti v zmysle dohody. Údržba zelene budepredstavovať kosenie trávnatých plôch verejnej zelene na pasportizovaných plochách 2 055 861 m, nepasportizovanýchplochách 224 373 m a to reprezentačná zeleň, sprievodná (líniová cestná) zeleň, parková zeleň (vrátane obytnýchsúborov, vnútroblokov a krajinársky upravenú zeleň (zeleň na okrajoch obytných súborov, zeleň mimo zastavanéhoúzemia mesta, rekreačné lúky a pod.). Kosenie pasportizovaných a nepasportizovaných trávnatých častí mesta Prešov sarozprestiera na ploche 2 280 234 m. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022   
Pest. činnosť na ŠS Drakšiar
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2020 Priame rokovacie konanie   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ichodvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňapriamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkomna odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide oodbornú činnosť zameranú na trvaloudržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologickádiverzita,odolnosť, produkčná a obnovnáschopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022   
Pest. činnosť na ŠS Oravská Priehrada
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022   
Pest. činnosť na ŠS Šajdíkove Humence
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...
Obec Bohdanovce nad Trnavou
Zelená infraštruktúra v obci Bohdanovce nad Trnavou   
Predmetom zákazky je výsadba vetrolamov v obci Bohdanovce nad Trnavou. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Doprava dreva Východ (2019-2023)   
Doprava dreva na účely tohto verejného obstarávania predstavuje proces zahrňujúci odvoz drevnej hmoty (sortimentov)z odvozných miest (OM) v pôsobnosti odštepného závodu (OZ) na expedičný sklad (ES) OZ, prevoz sortimentov z OM naOM, odvoz drevnej hmoty z OM alebo ES na sklad odberateľa, prípadne samostatnú nakládku s krátkou dopravnouvzdialenosťou na iný dopravný prostriedok.  Zákazka je rozdelená na 3 časti ČASŤ č. 1 Doprava dreva východ OZ Rimavská Sobota ČASŤ č. 2 Doprava dreva východ OZ Revúca ČASŤ č. 3 Doprava dreva východ OZ Rožňava
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Záhradnícke a rekreačné služby
Údržba plôch verejnej zelene   
Predmetom zákazky je vykonávanie služieb údržby plôch verejnej zelene. Práce zahŕňajú kosenie rovinatých plôch,svahovitých plôch v okolí bytových domov, kosenie ruderálnych porastov (stariny), kosenie v okolí cestných komunikácií,jesenné vyhrabávanie tráv od listov a polievanie kvetinových záhonov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vsúťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Obec Bohdanovce nad Trnavou
Zelená infraštruktúra v obci Bohdanovce nad Trnavou   
Predmetom zákazky je výsadba vetrolamov v obci Bohdanovce nad Trnavou. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
Pestovná činnosť, starostlivosť o lúčne spoločenstvá a dodávka materiálu pre ŠL TANAP-u 2019   
Realizácia služieb a dodávka materiálu pri pestovnej činnosti a starostlivosti o lúčne spoločenstvá ŠL TANAP-u na rok2019
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Služby súvisiace s lesníctvom
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Prievidza, VC 604003, na roky 2019 - 2022 PRK   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ichbiologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy apostupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice - „Spoločné napomáhanie prirodzeným lesom“ na roky 2018 – 2019.   
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability, ďalej výstavbu pletivových oplôtkov, resp. drevených oplôtkov pre udržanie existujúceho, prirodzeného zmladenia, prípadne ochrana oplotením po umelej obnove lesa. Odstraňovanie starých a nefunkčných oplotení, ktoré tvoria riziko zranenia zveri.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Služby súvisiace s lesníctvom
Mesto Revúca
Kosenie verejnej zelene   
Predmetom zákazy je kosenie verejnej zelene, dočisťovanie plôch, použitie techniky na zvoz zelene vo výmere 30 ha vintraviláne mesta a pomocné práce jednoduché a odborné. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie