Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 527 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
LESY mesta Levoča, spol. s r.o.
Obstaranie lesnej techniky.   
Predmetom zákazky je obstaranie novej techniky do lesa a lesnej škôlky rozdelená do nasledujúcich časti Časť 1 Špeciálny nákladný automobil s pohonom všetkých kolies, Časť 2 Traktor. Podrobná špecifikácia technickýchpožiadaviek na predmet zákazky v nadväznosti na jednotlivé časti je uvedená v súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...
Združenie obcí Viesky
Dodanie technológie pre zberný dvor pre združenie obcí Viesky   
Predmetom zákazky je dodanie technológie na vybavenie a spracovanie odpadu v rámci zberného dvora pre združenieobcí Viesky. Bližšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje
Obec Dolná Strehová
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová - nákup techniky a zberných nádob   
Predmetom zákazky je nákup techniky a zberných nádob v rámci projektu Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová.  Predmetom zákazky je dodanie traktora s príslušenstvom, so zariadeniami a strojmi pripojiteľnými k traktoru ako prídavnými zariadeniami, a to traktor s príslušenstvom, čelný nakladač s lopatou s joystickom, traktorový príves, mulčovač priekopový/svahový, štiepkovač/drvič, ramenný nosič kontajnerov za traktor, 7 kusov oceľových kontajnerov, 9 kusov kontajnerov na odpad, z toho 3 kusy žltej farby, 3 kusy zelenej farby a 3 kusy modrej farby.  Predmet zákazky je rozdelený na dve časti.  Časť 1 Nákup techniky a zberných nádob - Traktor s príslušenstvom Časť 2 Nákup techniky a zberných nádob Zberné nádoby  Zákazka realizovaná v IS EVO ver. 18.0
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Univerzálny kolesový traktor na obhospodarovanie horských lúk   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových univerzálnych kolesových traktorov na obhospodarovanie horských lúk s príslušenstvom (čelný nakladač, náves za traktor, mulčovač za UKT, bubnová kosa, obracač, zhrňovač, lisna výrobu balíkov sena a senáže,balička krmovín, kombinované lúčne brány, kartáčový zberač semien) vrátane colnýcha daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátanevšetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbuvozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného osvedčenia o evidencii vozidla,povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla, plného objemu prevádzkových hmôt amazív a min 10 l paliva.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Radošina
Zberný dvor v obci Radošina - Technológia   
Dodávka technológie /tovarov/ k projektu zberného dvora v obci Radošina.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Spojená škola Bijacovce
Dopravná technika – lesný kolesový traktor pre Spojenú školu Bijacovce 1   
Predmet obstarávania je určený pre úväzkové približovanie dreva metódou zberného lana, na bezúväzkové približovaniedreva s hydraulickou rukou s drapákom, na nahŕňanie kmeňov na hromady do výšky 1,5 m a ich začeľovanie radlicou,ktorá sa môže použiť aj na zemné práce menšieho rozsahu v ľahko rozpojiteľných zeminách. Na ťahanie vývoznýchvozíkov do hmotnosti 10 ton. Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
BIONIS s. r. o.
Inovácia procesu výroby tekutých doplnkových krmív v spoločnosti BIONIS s.r.o.   
Technológia 1 Nerezová nádrž  Technológia 2 Šnekové čerpadlo Technológia 3 Guľový ventil selektropohonom Technológia 4 Tenzometrický snímač/Tenzometrické váhy Technológia 5 Potrubie apotrubné armatúry atvarovky Technológia 6 Riadiaci systém -vrátane montáže a dopravy
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...  >  Mechanizmy na prípravu živočíšnych krmív
Adrián Nagy - ADOREX
ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI SPOLOČNOSTI ADRIÁN NAGY - ADOREX   
Predmetom zákazky je dodávka 5 logických celkov v rámci výrobného procesu, ktorý zahŕňa minimálne technicko - funkčné parametre špecifikované - podľa špecifikácie v kapitole SP Opis predmetu zákazky. Logický celok č. 1 - Technologická linka na čistenie a triedenie tekvicových jadierok Logický celok č.2 - Technologická linka na lúpanie a triedenie šupkových tekvicových jadierok Logický celok č.3 Technologická linka na kontinuálne praženie tekvicových jadierok Logický celok č.4 - Automatická baliaca linka na balenie tekvicových jadierok do rôznych balení v rozmedzí 100 -1000 g Logický celok č. 5 Oceľový kontajner na skladovanie a manipuláciu
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...  >  Stroje na čistenie, klasifikáciu alebo triedenie...
Spojená škola
Obstaranie lesníckej a poľnohospodárskej techniky   
Časť č.1 Lesnícka technika 2.1a Traktor kolesový a naviják1ks 2.1b Príves vyvážací traktorový1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1).  Časť č.2 Poľnohospodárska technika 2.2a Traktor kolesový1ks 2.2b Nesený mulčovač1ks 2.2c Sejačka na obiloviny1ks 2.2d Závesný postrekovač1ks 2.2e Nesený pluh1ks 2.2f Traktorový príves1ks 2.2g Diskový podmietač1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2).  Časť č.3 Sušička obilovín 2.3 Sušička obilovín1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.3).  Časť č.4 Malotraktor 2.4 Malotraktor1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.4).  Časť č.5 Stacionárna pásová píla  1/7 2.5 Stacionárna pásová píla1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.5).  Časť č.6 Záhradný traktor 2.6 Záhradný traktor1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.6).
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...
Mesto Revúca
Zberný dvor Revúca - tovary   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov  1)Traktor s príslušenstvom (čelný nakladač, lopata, lopata s hydraulicky ovládaným pridržiavačom, pracovné vidly shydraulicky ovládaným pridržiavačom, príves, reťazový nosič kontajnerov) 2)Vozidlo na zber BRKO 3)Multikára s hydraulickým ramenom 4)Kontajnery Predmet zákazky sa delí na 4 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu , kombináciu akýchkoľvek častí alebo všetky častí predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Univerzálny traktor s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia na údržbu cestnej zelene pri cestách v správe verejného obstarávateľa, t. j. univerzálnych traktorov s príslušenstvom v množstve 8 ks vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Bystričany
Dodanie technológie pre Obce Bystričany   
Predmetom zákazky je dodanie technológií pre obec Bystričany. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vsúťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesné kolesové traktory   
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku dvoch kusov nových lesných kolesovýchtraktorov s príslušenstvom vrátane technických dokladov od traktorov, osvedčení o evidencii vozidla a povinnéhopríslušenstva. Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa súťažných podkladov, t.j. vrátanevšetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbyvozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia o evidencii vozidla,povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku traktora plného objemu prevádzkových hmôta mazív a min. 10 l paliva.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Stroje pre lesné škôlky   
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku nových strojov pre lesné škôlky (1ks siacistroj sedemriadkový, 1ks vyorávač sadeníc, 1ks stroj na vysádzanie odrastkov 2 riadkový, 1 ks stroj na vyzdvihovaniesadeníc vrátane technických dokladov od strojov a povinného príslušenstva.
Poľnohospodárske stroje  >  Poľnohospodárske a lesnícke mechanizmy na prípravu...  >  Sejačky, vysadzovače a pikírovačky (presadzovačky)
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Nákup traktorových kosačiek s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia na údržbu cestnej zelene pri cestách v správe verejného obstarávateľa, t. j. univerzálnych traktorových kosačiek s príslušenstvom v množstve 4 ks vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie