Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 114 z 14 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Úradné meranie nápravových zaťažení a celkovej hmotnosti cestných vozidiel prenosnými váhami   
Predmetom zákazky je úradné meranie nápravových zaťažení a celkovej hmotnosti cestných vozidiel prenosnými váhamina parkoviskách a odpočívadlách v správe NDS, a.s. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetuzákazky SP.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Nákup pohonných hmôt   
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty v sieti čerpacích staníc.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky (posun)   
a) Posun (presuny) hnacích koľajových vozidiel s rušňovodičom (ďalej len HKV) a ostatných koľajových vozidiel (ďalejlen KV) v železničných staniciach (ďalej len "ŽST") a strediskách riadenia trakcie (ďalej len "SRT"). b) Posun so súpravami osobných vlakov s povinnosťami vedúceho posunu a posunovača v ŽST a SRT. c) Činnosti súvisiace s deponovaním KV (odstavovaním KV obstarávateľa na pracoviská úspešného uchádzača). d) Mimoriadne výkony súvisiace s plnením predmetu uvedeného v bode a), b), a c). e) Mimoriadne spisovanie vlakov Österreichische Bundesbahnen (ďalej len ÖBB)
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Nákup pohonných hmôt   
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty v sieti čerpacích staníc.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Mesto Bardejov
Služba vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v Meste Bardejov   
Predmetom zákazky je uzavretie Zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej mestskej autobusovej dopravev meste Bardejov na obdobie rokov 2019 - 2028 medzi Verejným obstarávateľom ako objednávateľom a dopravcom akododávateľom služieb.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Mesto Ružomberok
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy v meste Ružomberok   
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmenea doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) civilná zákazka na poskytnutie služby.Predmetom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskejautobusovej dopravy osôb v meste Ružomberok. Predpokladaný rozsah plnenia za jeden rok bol obstarávateľskou organizáciou stanovený na základe predpokladaných cestovných poriadkov v objeme 530 000 km ročne.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Mesto Trnava
Zabezpečenie služby-platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre úhradu za dočasné parkovanie   
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel parkujúcimvodičom, v zónach so spoplatneným parkovaním na území mesta Trnava podľa platného všeobecne záväznéhonariadenia (ďalej len VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel vo vymedzenom území mesta Trnavy,prostredníctvom mobilného telefónu bez registrácie, a to systémom SMS s využitím všetkých mobilných operátorov naSlovensku.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky od ZSSK CARGO   
a) Posun (presuny) hnacích koľajových vozidiel s rušňovodičom (ďalej len HKV) a ostatných koľajových vozidiel (ďalej len KV) v železničných staniciach (ďalej len ŽST). b) Posun so súpravami osobných vlakov s povinnosťami vedúceho posunu a posunovača v ŽST. c) Činnosti súvisiace s deponovaním KV (odstavovaním KV obstarávateľa na pracoviská úspešného uchádzača). d) Mimoriadne výkony súvisiace s plnením predmetu uvedeného v bode a), b), a c). e) Mimoriadne spisovanie vlakov Österreichische Bundesbahnen (ďalej len ÖBB).
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Mesto Trnava
Zabezpečenie služby-platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre úhradu za dočasné parkovanie   
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel parkujúcimvodičom, v zónach so spoplatneným parkovaním na území mesta Trnava podľa platného všeobecne záväznéhonariadenia (ďalej len VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel vo vymedzenom území mesta Trnavy,prostredníctvom mobilného telefónu bez registrácie, a to systémom SMS s využitím všetkých mobilných operátorov naSlovensku. Požadované parametre na úhradu za dočasné parkovanie prostredníctvom SMS -zabezpečenie platobného systému parkovania prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu -zabezpečenie systému na overenie platnosti úhrady za dočasné parkovanie vrátane odborného zaškolenia -zabezpečenie výstupov z databázových štatistík poskytovanej služby -vyplatenie súčtu konečných súm za SMS úhradu v zmysle mesačnej štatistiky na účet mesta najneskôr do 40 dní poukončení zúčtovacieho mesiaca -fakturácia odmeny za poskytnutie služieb dodávateľom príloha k faktúre výstup z databázových štatistík poskytovanejslužby -základná časová jednotka tarifikácia 1 hodina -schopnosť systému rozlišovať zóna spoplatnenia podľa platného VZN, pričom sú dané dve výšky úhrad -výška úhrady 0,60eur/hodina pre Zónu A -výška úhrady 0,30eur/hodina pre Zónu B -čas spoplatnenie poplatok piatok od 08.00 hod. do 18.00 hod. zhodný pre Zónu A aj Zónu B. (podľa platného VZN) -systém musí rozlišovať čas, počas ktorého sa platí úhrada za dočasné parkovanie podľa platného VZN a to pre Zónu Aaj Zónu B na dni pondelok až piatok v čase od 08.00 hod. do 18.00 hod. Mimo prevádzkovej doby (času) je spoplatnenieprostredníctvom SMS neprípustné, pričom zaplatená úhrada prekračujúca prevádzkovú dobu sa presúva na nasledujúcispoplatnený deň -potvrdenie zaplatenia úhrady prostredníctvom spätnej SMS správy  1/4 -servisná SMS komunikácia, vrátane notifikácií exspirácie už realizovanej úhrady -prístup k zozbieraným údajom o parkovaní v reálnom čase online (formát XML)
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky a technického personálu   
Prvá časť predmetu zákazky-Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky (posun) a) realizácia výkonov posunu presunyhnacích koľajových vozidiel (ďalej len HKV) a ostatných dráhových vozidiel (ďalej len DV) na koľajach v železničnýchstaniciach (ďalej len ŽST), ktoré sú vo vlastníctve Železníc Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ŽSR, najmäza účelom presunov vlakových súprav a vozňov. b) Činnosti súvisiace s mimoriadnymi výkonmi služieb pomocnejprevádzky.  Druhá časť predmetu zákazky-Poskytovanie služieb technického personálu a)vykonávanie technických prehliadok aostatných prevádzkových výkonov v osobnej doprave v grafikone vlakovej dopravy 2017. b) činnosti súvisiace smimoriadnymi výkonmi pri prevádzke vozňov.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty.   
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Mesto Trnava
Platobný systém parkovania prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel parkujúcim vodičom, v zónach so spoplatneným parkovaním na území mesta Trnava podľa VZN č.400 v znení neskorších noviel, prostredníctvom mobilného telefónu bez registrácie, a to systémom SMS s využitím všetkých mobilných operátorov na Slovensku.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty.   
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
Prenájom a servis parkovacích automatov   
V rámci zákazky verejný obstarávateľ vezme do prenájmu 34 ks nových samoobslužných parkovacích automatov, ktoré budú umiestnené na miesto terajších parkovacích automatov na území mesta Dunajská Streda. Uchádzač počas platnosti zmluvy spolu s prenájmom zabezpečí aj kompletný servis a údržbu a kompletné poistenie automatov. Uchádzač ďalej zabezpečí pravidelný výber finančnej hotovosti z automatov 2 x mesačne a hotovosť odovzdá verejnému obstarávateľovi v sídle spoločnosti.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie