Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 17 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Úradné meranie nápravových zaťažení a celkovej hmotnosti cestných vozidiel prenosnými váhami   
Predmetom zákazky je úradné meranie nápravových zaťažení a celkovej hmotnosti cestných vozidiel prenosnými váhamina parkoviskách a odpočívadlách v správe NDS, a.s. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetuzákazky SP.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Nákup pohonných hmôt   
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty v sieti čerpacích staníc.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky (posun)   
a) Posun (presuny) hnacích koľajových vozidiel s rušňovodičom (ďalej len HKV) a ostatných koľajových vozidiel (ďalejlen KV) v železničných staniciach (ďalej len "ŽST") a strediskách riadenia trakcie (ďalej len "SRT"). b) Posun so súpravami osobných vlakov s povinnosťami vedúceho posunu a posunovača v ŽST a SRT. c) Činnosti súvisiace s deponovaním KV (odstavovaním KV obstarávateľa na pracoviská úspešného uchádzača). d) Mimoriadne výkony súvisiace s plnením predmetu uvedeného v bode a), b), a c). e) Mimoriadne spisovanie vlakov Österreichische Bundesbahnen (ďalej len ÖBB)
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Nákup pohonných hmôt   
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty v sieti čerpacích staníc.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Mesto Bardejov
Služba vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v Meste Bardejov   
Predmetom zákazky je uzavretie Zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej mestskej autobusovej dopravev meste Bardejov na obdobie rokov 2019 - 2028 medzi Verejným obstarávateľom ako objednávateľom a dopravcom akododávateľom služieb.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Verejné prístavy, a. s.
Vypracovanie Strategickej dokumentácie pre rozvoj a modernizáciu verejného prístavu Komárno   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby s názvom Vypracovanie Strategickej dokumentácie pre rozvoj a modernizáciuverejného prístavu Komárno. Pre 1. časť predmetu zákazky s názvom Vypracovanie Strategického plánu rozvoja verejného prístavu Komárno Vytvorenie Master planu, ktorý definuje širšie vzťahy, v rámci ktorých sa predpokladá fungovanie efektívneho verejnéhoprístavu pri rešpektovaní národnej a európskej legislatívy. Pre 2. časť predmetu zákazky s názvom Vypracovanie štúdie realizovateľnosti Modernizácia verejného prístavuKomárno. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené jednotlivo pre obe časti v časti B.1 Opis predmetu zákazkysúťažných podkladov.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre vodnú dopravu
Mesto Ružomberok
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy v meste Ružomberok   
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmenea doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) civilná zákazka na poskytnutie služby.Predmetom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskejautobusovej dopravy osôb v meste Ružomberok. Predpokladaný rozsah plnenia za jeden rok bol obstarávateľskou organizáciou stanovený na základe predpokladaných cestovných poriadkov v objeme 530 000 km ročne.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Mesto Trnava
Zabezpečenie služby-platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre úhradu za dočasné parkovanie   
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel parkujúcimvodičom, v zónach so spoplatneným parkovaním na území mesta Trnava podľa platného všeobecne záväznéhonariadenia (ďalej len VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel vo vymedzenom území mesta Trnavy,prostredníctvom mobilného telefónu bez registrácie, a to systémom SMS s využitím všetkých mobilných operátorov naSlovensku.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky od ZSSK CARGO   
a) Posun (presuny) hnacích koľajových vozidiel s rušňovodičom (ďalej len HKV) a ostatných koľajových vozidiel (ďalej len KV) v železničných staniciach (ďalej len ŽST). b) Posun so súpravami osobných vlakov s povinnosťami vedúceho posunu a posunovača v ŽST. c) Činnosti súvisiace s deponovaním KV (odstavovaním KV obstarávateľa na pracoviská úspešného uchádzača). d) Mimoriadne výkony súvisiace s plnením predmetu uvedeného v bode a), b), a c). e) Mimoriadne spisovanie vlakov Österreichische Bundesbahnen (ďalej len ÖBB).
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Mesto Trnava
Zabezpečenie služby-platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre úhradu za dočasné parkovanie   
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel parkujúcimvodičom, v zónach so spoplatneným parkovaním na území mesta Trnava podľa platného všeobecne záväznéhonariadenia (ďalej len VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel vo vymedzenom území mesta Trnavy,prostredníctvom mobilného telefónu bez registrácie, a to systémom SMS s využitím všetkých mobilných operátorov naSlovensku. Požadované parametre na úhradu za dočasné parkovanie prostredníctvom SMS -zabezpečenie platobného systému parkovania prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu -zabezpečenie systému na overenie platnosti úhrady za dočasné parkovanie vrátane odborného zaškolenia -zabezpečenie výstupov z databázových štatistík poskytovanej služby -vyplatenie súčtu konečných súm za SMS úhradu v zmysle mesačnej štatistiky na účet mesta najneskôr do 40 dní poukončení zúčtovacieho mesiaca -fakturácia odmeny za poskytnutie služieb dodávateľom príloha k faktúre výstup z databázových štatistík poskytovanejslužby -základná časová jednotka tarifikácia 1 hodina -schopnosť systému rozlišovať zóna spoplatnenia podľa platného VZN, pričom sú dané dve výšky úhrad -výška úhrady 0,60eur/hodina pre Zónu A -výška úhrady 0,30eur/hodina pre Zónu B -čas spoplatnenie poplatok piatok od 08.00 hod. do 18.00 hod. zhodný pre Zónu A aj Zónu B. (podľa platného VZN) -systém musí rozlišovať čas, počas ktorého sa platí úhrada za dočasné parkovanie podľa platného VZN a to pre Zónu Aaj Zónu B na dni pondelok až piatok v čase od 08.00 hod. do 18.00 hod. Mimo prevádzkovej doby (času) je spoplatnenieprostredníctvom SMS neprípustné, pričom zaplatená úhrada prekračujúca prevádzkovú dobu sa presúva na nasledujúcispoplatnený deň -potvrdenie zaplatenia úhrady prostredníctvom spätnej SMS správy  1/4 -servisná SMS komunikácia, vrátane notifikácií exspirácie už realizovanej úhrady -prístup k zozbieraným údajom o parkovaní v reálnom čase online (formát XML)
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky a technického personálu   
Prvá časť predmetu zákazky-Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky (posun) a) realizácia výkonov posunu presunyhnacích koľajových vozidiel (ďalej len HKV) a ostatných dráhových vozidiel (ďalej len DV) na koľajach v železničnýchstaniciach (ďalej len ŽST), ktoré sú vo vlastníctve Železníc Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ŽSR, najmäza účelom presunov vlakových súprav a vozňov. b) Činnosti súvisiace s mimoriadnymi výkonmi služieb pomocnejprevádzky.  Druhá časť predmetu zákazky-Poskytovanie služieb technického personálu a)vykonávanie technických prehliadok aostatných prevádzkových výkonov v osobnej doprave v grafikone vlakovej dopravy 2017. b) činnosti súvisiace smimoriadnymi výkonmi pri prevádzke vozňov.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Verejné prístavy, a. s.
Vypracovanie Strategickej dokumentácie pre rozvoj a modernizáciu verejného prístavu Komárno   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby s názvom Vypracovanie Strategickej dokumentácie pre rozvoj a modernizáciuverejného prístavu Komárno. Pre 1. časť predmetu zákazky s názvom Vypracovanie Strategického plánu rozvoja verejného prístavu Komárno Vytvorenie Master planu, ktorý definuje širšie vzťahy, v rámci ktorých sa predpokladá fungovanie efektívneho verejnéhoprístavu pri rešpektovaní národnej a európskej legislatívy. Pre 2. časť predmetu zákazky s názvom Vypracovanie štúdie realizovateľnosti Modernizácia verejného prístavuKomárno. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené jednotlivo pre obe časti v časti B.1 Opis predmetu zákazkysúťažných podkladov.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre vodnú dopravu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty.   
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Mesto Trnava
Platobný systém parkovania prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel parkujúcim vodičom, v zónach so spoplatneným parkovaním na území mesta Trnava podľa VZN č.400 v znení neskorších noviel, prostredníctvom mobilného telefónu bez registrácie, a to systémom SMS s využitím všetkých mobilných operátorov na Slovensku.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty.   
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie