Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 74 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n.o.
Metodická činnosť pre EYOF Banská Bystrica 2021   
Metodická činnosť pre riadeniu projektu EYOF Banská Bystrica 2021  -odborné poradenstvo k nastaveniu funkčnosti organizačného výboru, vytvorenie jednotlivých pracovných skupín,nastavenie oblasti ľudských zdrojov a kompetencií jednotlivých pracovných pozícií, -odborné jednanie s Európskym olympijským výborom, Európskymi športovými federáciami, Národnými olympijskýmivýbormi,  -odborné poradenstvo naprieč všetkými oddeleniami OV EYOF a oblasťami organizácie EYOF.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Mesto Prešov
Spracovanie tendrovej dokumentácie pre projekt „Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie pre potreby preferencie MHD na križovatkách v meste Prešov s centrálnym dispečingom“   
Predmetom zákazky je spracovanie dokumentácie, ktorá zohľadní jestvujúci technický stav zariadení cestnej dopravnejsignalizácie, technického vybavenia vozidiel mestskej hromadnej dopravy ako technologického základu potrebného napreferenciu MHD. Návrh nevyhnutných rekonštrukcií a modernizácií jestvujúcich CDS na plne dynamické riadeniekrižovatiek v koordinácii. Stanovenie základných technických, technologických a komunikačných požiadaviek narekonštrukciu alebo modernizáciu jednotlivých križovatiek, na základe ktorých budú definované požiadavky navypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby na jednotlivých vybraných križovatkách. Doplneniepotrebnej komunikačnej infraštruktúry s vybudovaním serverov a softvéru pre riadenie dopravy, dispečing pre riadeniedopravy, monitorovanie dopravy pomocou kamier a vysielanie dopravných informácií pre dispečerské a servisnéstredisko dopravného podniku mesta Prešov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Komplexné poradenstvo pre Operačný program výskum a inovácie 2014 - 2020   
II.1.4)  Zabezpečenie odborných poradenských služieb pre podporu riadenia a implementácie Operačného programu výskum ainovácie. Cieľom poradenských služieb, technickej asistencie riadiacemu orgánu v zmysle Nariadenia č. 1303/2013, jezabezpečiť riadiacemu orgánu a sprostredkovateľskému orgánu pod MŠVVaŠ SR Výskumnej agentúre odbornúasistenciu v oblastiach riadenia, monitoringu, hodnotenia, informovania a komunikácie OP, networkingu, riešenísťažností ako aj v oblasti kontroly, auditu a výmeny skúseností vrátane tzv. best practices. Tieto činnosti sa vzťahujú naOP VaI 2014-2020 ako aj OP VaV 2007-2013, ktoré sa v tomto období uzatvára, je však potrebné ho ďalej aj pouzatvorení monitorovať a vyhodnocovať jeho dopady.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Odborné konzultačné služby - Komplexná podpora riadenia IT projektov   
Predmetom zákazky je poskytovanie odborných konzultačných služieb - komplexnej podpory riadenia IT projektovvrátane riadenia kvality a strategického prehodnotenia a plánovania informačných systémov na obdobie 48 mesiacov
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov v rozhodovacej činnosti NS SR a informačná podpora NS SR   
Verejny obstarávateľ zadáva zákazku v súvislosti so zefektívnením činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky(ďalejlen NS SR). Kvôli zefektívneniu činností tejto inštitúcie je nevyhnutné vykonať jej procesno-organizačny audit a zabezpečiť informačnú podporu ako dve integrálne a previazané aktivity. Vysledkom bude optimalizácia a zvyšenie efektívnosti činností NS SR. Účelom procesno-organizačného auditu je identifikovať existujúce procesy, analyzovať ich zpohľadu nedostatkov a navrhnúť odporúčania pre optimalizáciu procesov a vytvoriť detailné procesné mapy činností v rámci Kancelárie Najvyššieho súdu SR (ďalej KNS SR), ale tiež procesov smerujúcich k analytickej činnosti v rámci Oddelenia dokumentácie, analytiky a komparatistiky (ďalej ODAK) s využitím informačnej podpory ako podklad k  1/5 realizácii zefektívnenia procesov. Informačná podpora spočíva vo vytvorení podpornych nástrojov platformy, ktorá bude poskytovať služby pre správu digitálneho obsahu (najmä elektronickych dokumentov). Táto platforma bude základom pre evidenciu, spracovanie a vystupy rozhodnutí NS SR a ich analyz. Neoddeliteľnou súčasťou databázy bude aj podporavytvárania a správy kvalitného digitálneho obsahu (elektronickych dokumentov vytvorenych a spracovanych ODAK-om).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce   
Predmetom zákazky je optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce (NIP) a inšpektorátov práce (IP) snapojením na nadväzujúcu elektronizáciu služieb. V rámci predmetu zákazky budú realizované aktivity pre Ministerstvopráce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR), ktorých obsahom bude mapovanie a analýza administratívnych procesovvýkonu agendy inšpekcie práce na NIP a IP a ktorých výsledkom bude vytvorený Katalóg možných optimalizačnýchpríležitostí procesov NIP a bude navrhnutý Model systému riadenia a hodnotenia kvality v prostredí NIP. V rámcipredmetu zákazky bude následne spracovaný podrobný procesný model budúceho stavu procesov výkonu agendyinšpekcie práce v notácii BPMN 2.0.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Služby poradenskej, právnej a technickej asistencie na talianskom trhu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie asistenčných služieb pre verejného obstarávateľa pri príprave a implementáciiprojektov v Taliansku. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Externé hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020   
Predmetom zákazky je Externe hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Odborné konzultačné služby - Komplexná podpora riadenia IT projektov   
Predmetom zákazky je poskytovanie odborných konzultačných služieb - komplexnej podpory riadenia IT projektovvrátane riadenia kvality a strategického prehodnotenia a plánovania informačných systémov na obdobie 48 mesiacov
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov v rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a informačná podpora Najvyššieho súdu Slovenskej republiky   
Verejný obstarávateľ zadáva zákazku v súvislosti so zefektívnením činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalejlen NS SR). Kvôli zefektívneniu činností tejto inštitúcie je nevyhnutné vykonať jej procesno-organizačný audit azabezpečiť informačnú podporu ako dve integrálne a previazané aktivity. Výsledkom bude optimalizácia a zvýšenieefektívnosti činností NS SR. Účelom procesno-organizačného auditu je identifikovať existujúce procesy, analyzovať ich zpohľadu nedostatkov a navrhnúť odporúčania pre optimalizáciu procesov a vytvoriť detailné procesné mapy činností vrámci Kancelárie Najvyššieho súdu SR (ďalej KNS SR), ale tiež procesov smerujúcich k analytickej činnosti v rámciOddelenia dokumentácie, analytiky a komparatistiky (ďalej ODAK) s využitím informačnej podpory ako podklad krealizácii zefektívnenia procesov. Informačná podpora spočíva v poskytnutí konzultačných služieb vypracovania analýzyoptimalizácie procesov, ktorých výstupom bude návrh konkrétnych opatrení a funkcionalít pre vytvorenie podpornýchnástrojov platformy (databázy), ktorá bude poskytovať služby pre správu digitálneho obsahu (najmä elektronickýchdokumentov). Táto platforma bude základom pre evidenciu, spracovanie a výstupy rozhodnutí NS SR a ich analýz.Neoddeliteľnou súčasťou platformy (databázy) bude aj podpora vytvárania a správy kvalitného digitálneho obsahu(elektronických dokumentov vytvorených a spracovaných ODAK-om).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Komplexné poradenstvo pre Operačný program výskum a inovácie 2014 - 2020   
Zabezpečenie odborných poradenských služieb pre podporu riadenia a implementácie Operačného programu výskum ainovácie. Cieľom poradenských služieb, technickej asistencie riadiacemu orgánu v zmysle Nariadenia č. 1303/2013, jezabezpečiť riadiacemu orgánu a sprostredkovateľskému orgánu pod MŠVVaŠ SR Výskumnej agentúre odbornúasistenciu v oblastiach riadenia, monitoringu, hodnotenia, informovania a komunikácie OP, networkingu, riešenísťažností ako aj v oblasti kontroly, auditu a výmeny skúseností vrátane tzv. best practices. Tieto činnosti sa vzťahujú naOP VaI 2014-2020 ako aj OP VaV 2007 2013, ktoré sa v tomto období uzatvára, je však potrebné ho ďalej aj pouzatvorení monitorovať a vyhodnocovať jeho dopady.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Služby poradenskej, právnej a technickej asistencie na talianskom trhu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie asistenčných služieb pre verejného obstarávateľa pri príprave a implementáciiprojektov v Taliansku. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
HEPPiApple s. r. o.
Rozvoj podnikania v spoločnosti HeppiApple s.r.o.   
Predmetom obstarávania je Pekáreň na spracovanie.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Národné lesnícke centrum (NLC)
Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb súvisiacich s vypracovaním programu starostlivosti o lesy (ďalej len PSL) adodanie súčasti PSL pre lesné celky podľa súťažných podkladov (ďalej len LC), ktoré tvoria časti uvedené nižšie. PSLbude vyhotovovaný po etapách, v ucelených častiach - fakturačných celkoch, vo forme samostatného projektu pre každýLC osobitne, pri dodržaní obsahu a štruktúry databáz podľa platného Lesníckeho informačného štandardu A. TriedaLesný hospodársky plán schváleného MPRV SR (ďalej len Štandard LHP) a obsahu a štruktúry grafických údajov podľaplatného Štandardu digitálneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva odsúhlaseného MPRV SR (ďalej lenŠtandard DMD) s platnosťou na obdobie rokov 2020 2029, 2021 2030 a 2022 2031.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Komplexné poradenstvo pre Operačný program výskum a inovácie 2014 - 2020   
Realizácia doplňujúceho ex ante hodnotenia, cieľom ktorého je zistiť zjavné trhové nedostatky alebo suboptimálneinvestičné situácie, a na základe toho odhadnúť úroveň a rozsah verejných investičných potrieb, druhy odporúčanýchfinančných nástrojov, ktoré sa majú podporovať a súčasne identifikovať vhodného sprostredkovateľa finančnýchnástrojov. Doplňujúce ex ante hodnotenie bude nadväzovať a dopĺňať ex ante hodnotenia realizované vpredchádzajúcom období Koordinačným orgánom pre finančné nástroje a Európskou investičnou bankou, pričom má byťzamerané na tie oblasti a cieľové skupiny operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI), ktoré neboli vpredchádzajúcich ex ante hodnoteniach zahrnuté. Súčasťou ex ante hodnotenia bude aj identifikovanie vhodnýchinštitúcií/ inštitúcie v rámci organizácií pôsobiacich v oblasti podpory výskumu a vývoja v rezorte MŠVVaŠ SR, ktoré bymohli vykonávať úlohy finančných sprostredkovateľov pre navrhované finančné nástroje.Podrobný opis objednávanýchpožadovaných služieb je uvedený v Zadávacom liste č.3, ktorý je súčasťou objednávky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie