Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 47 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vyhotovenie a dodanie ťažbových máp   
Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie ťažbových máp ako súčasti programu starostlivosti o lesy v zmysle § 40 odsek 3 písm. a) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov pre všetky lesné celky v obhospodarovaní verejného obstarávateľa, na ktorých sa vyhotovil Program starostlivosti o lesy s rokmi začiatku platnosti PSL 2017, 2018 a 2019.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Konzultačné a poradenské služby pri mapovaní, analýze a návrhu ekonomických procesov   
Predmetom zákazky je poskytnutie konzultačných a poradenských služieb pri zmapovaní a katalogizácii as is stavuvýkonu ekonomických procesov štátu a ich pokrytia informačnými systémami, spracovanie detailných procesných máp,návrh unifikovaných a optimalizovaných ekonomických procesov s vyčlenením procesov vhodných na pokrytieCentrálnym ekonomickým systémom, spracovanie nových detailných procesných máp a legislatívna analýza s návrhomúprav. Konzultačné a poradenské služby sa budú poskytovať ako externá dodávka pri realizácii národného projektuMapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrhoptimalizovaných a unifikovaných podporných a administratívnych procesov (ďalej iba Projekt) financovanéhoprostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Projekt bude realizovaný v súlade s Reformnýmzámerom Unifikácia a optimalizácia ekonomických procesov štátu a implementácia Centrálneho ekonomického systému. 1/6 Procesy štátu, ktoré budú dotknuté zákazkou sa týkajú všetkých rozpočtových a príspevkových organizácií a verejnýchvýskumných inštitúcií štátneho sektora (s výnimkou Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva aNárodného bezpečnostného úradu), a všetkých rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnostivyšších územných celkov (s výnimkou Banskobystrického samosprávneho kraja), predovšetkým v oblastiach vedeniaúčtovníctva, evidencie a realizácie rozpočtu, evidencie a správy majetku, materiálového manažmentu, personalistiky,spracovania miezd, reportingu a výkazníctva a iných nadväzujúcich ekonomických procesov a subprocesov. Podrobnýopis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poradenské služby- nastavenie procesov   
Najmä - poskytovanie poradenských služieb vrátane konzultačných služieb, asistencie a koučingu pre pracovníkov verejnéhoobstarávateľa pri -výkone auditu existujúceho procesného modelu verejného obstarávateľa a posúdení efektívnosti nastavenia procesov vorganizácii -optimalizácii procesného modelu (až na úroveň aktivít)  -vypracovaní Akčného plánu implementácie procesov pre verejného obstarávateľa -analyzovaní a príprave koncepturiešenia pre jednotlivé procesy, metódy, informačný systém a personál  -implementácii nástrojov na zabezpečenie kvality a efektivity procesov u verejného obstarávateľa -nastavenímerateľných ukazovateľov a posúdení definovaných ukazovateľov výkonnosti pre implementované procesy  - tvorba výstupov (vrátane procesných diagramov)  Hodiny rámcovo maximálne 1 323 (aktivita 2 - 400 hodín, aktivita 3 - 923 hodín)
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Národné lesnícke centrum (NLC)
Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy   
Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy (ďalej aj "PSL") s platnosťou na obdobie rokov 2019 - 2028 na všetkýchlesných pozemkoch podľa čiastkových zmlúv, na časti Západ a na časti Východ.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poradenské služby- nastavenie procesov   
Predmetom zákazky je najmä - poskytovanie odborných poradenských služieb vrátane konzultačných služieb, asistencie a koučingu pre pracovníkovverejného obstarávateľa pri -výkone auditu existujúceho procesného modelu verejného obstarávateľa a posúdení efektívnosti nastavenia procesov vorganizácii -optimalizácii procesného modelu (až na úroveň aktivít) -vypracovaní Akčného plánu implementácie procesov pre verejného obstarávateľa -analyzovaní a príprave konceptu riešenia pre jednotlivé procesy, metódy, informačný systém a personál -implementácii nástrojov na zabezpečenie kvality a efektivity procesov u verejného obstarávateľa -nastavení merateľných ukazovateľov a posúdení definovaných ukazovateľov výkonnosti pre implementované procesy  -zosúlaďovaní procesného modelu s jednotlivými internými systémami a kontrolnými mechanizmami -revízii procesného modelu - odborné poradenstvo v oblasti metodiky tvorby procesných modelov - tvorba výstupov (vrátane procesných diagramov) podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa - revízia, kontrola, konsolidácia procesnej dokumentácie, podkladov a výstupov (vrátane procesných diagramov)vypracovaných pracovníkmi verejného obstarávateľa a poskytovanie odborných posudkov, stanovísk, analýz aporadenských služieb k týmto výstupom Hodiny rámcovo maximálne 1 323 (aktivita 2 - 400 hodín, aktivita 3 - 923 hodín)
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Poradenstvo a konzultačné služby pri poskytovaní podporných služieb   
Poradenstvo a konzultačné služby pri poskytovaní podporných služieb.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vyhotovenie a dodanie ťažbových máp   
Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie ťažbových máp ako súčasti programu starostlivosti o lesy v zmysle § 40odsek 3 písm. a) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov pre všetky lesné celky vobhospodarovaní verejného obstarávateľa, na ktorých sa vyhotovil Program starostlivosti o lesy s rokmi začiatkuplatnosti PSL 2017, 2018 a 2019.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborné poradenské služby   
Poradenské služby v oblastiach - finančného auditu a výkonnosti - auditu ľudských zdrojov  - auditu systémov - auditu procesov - auditu riadenia a systému finančného riadenia operačného programu - právnych služieb - právneho poradenstva - právneho zastupovania
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Komplexné poradenstvo pre Operačný program výskum a inovácie 2014 - 2020   
Zabezpečenie odborných poradenských služieb pre podporu riadenia a implementácie Operačného programu výskum ainovácie. Cieľom poradenských služieb, technickej asistencie riadiacemu orgánu v zmysle Nariadenia č. 1303/2013, jezabezpečiť riadiacemu orgánu a sprostredkovateľskému orgánu pod MŠVVaŠ SR Výskumnej agentúre - ďalej VA 1/5MŠVVaŠ SR; do 30.06.2015 pod názvom ASFEU ďalej SO OP VaI) odbornú asistenciu v oblastiach riadenia,monitoringu,hodnotenia, informovania a komunikácie OP, networkingu, riešení sťažností ako aj v oblasti kontroly, auditua výmeny skúseností vrátane tzv. best practices. Tieto činnosti sa vzťahujú na OP VaI 2014-2020 ako aj OP VaV 20072013, ktoré sa v tomto období uzatvára, je však potrebné ho ďalej aj po uzatvorení monitorovať a vyhodnocovať jehodopady. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Rámcová dohoda pre podporné činnosti projektov štrukturálnych fondov.   
Predmetom zákazky je rámcová dohoda pre zabezpečenie podporných aktivít portfólia IKT projektov, ktoré buderealizovať verejný obstarávateľ, vrátane podpory celkovej metodickej a výkonnej koordinácie. Jedná sa najmä o službypodpory projektového riadenia individuálnych IKT projektov a ich celkového portfólia a o súvisiace služby v oblastipublicity a informovanosti.  Riadenie projektu je aktivita projektu, ktorá pokrýva oblasť riadenia dodávok, finančného riadenia a monitorovaniarealizácie projektu v zmysle systému riadenia ŠF a KF, resp. v zmysle systému finančného riadenia ŠF a KF a inejriadiacej dokumentácie. Riadenie projektu pokrýva aj aktivity obsahového riadenia, a to podľa aktuálnej metodikyriadenia IT projektov vo verejnej správe a príslušné výstupy projektového cyklu v zmysle výnosu k štandardom pre ISVSč. 312/2010, ktorá je v súlade s PRINCE2. Služby publicity a informovanosti sú definované v riadiacich dokumentochpríslušných ku zdroju financovania.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Expertné služby pre realizáciu Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 pre p   
Predmetom zákazky je poskytovanie expertných poradenských služieb súvisiacich s prípravou riadiacej dokumentácie prioritnej osi 3 Integrovaného regionálneho operačného programu a expertných poradenských služieb súvisiacich s implementáciou Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 až 2020. Rozsah,detailný popis a forma poskytovania expertných poradenských služieb budú zadefinované podľa aktuálnych potrieb vkonkrétnych čiastkových zmluvách na základe aktuálnych potrieb MK SR a príslušnej organizácie v jeho zriaďovateľskejpôsobnosti priebežne počas trvania Rámcovej dohody.Podrobný Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažnýchpodkladoch, ktoré budú zverejnené na webovej stránke UVO, Profil verejného obstarávateľa (podľa bodu I.1 tohtooznámenia ).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborné poradenské služby   
Poradenské služby v oblastiach - finančného auditu a výkonnosti - auditu ľudských zdrojov  - auditu systémov - auditu procesov - auditu riadenia a systému finančného riadenia operačného programu - právnych služieb - právneho poradenstva - právneho zastupovania
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Expertné služby pre realizáciu Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 pre p   
Predmetom zákazky je poskytovanie expertných poradenských služieb súvisiacich s prípravou riadiacej dokumentácie prioritnej osi 3 Integrovaného regionálneho operačného programu a expertných poradenských služieb súvisiacich s implementáciou Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 až 2020. Rozsah,detailný popis a forma poskytovania expertných poradenských služieb budú zadefinované podľa aktuálnych potrieb vkonkrétnych čiastkových zmluvách na základe aktuálnych potrieb MK SR a príslušnej organizácie v jeho zriaďovateľskejpôsobnosti priebežne počas trvania Rámcovej dohody.Podrobný Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažnýchpodkladoch, ktoré budú zverejnené na webovej stránke UVO, Profil verejného obstarávateľa (podľa bodu I.1 tohtooznámenia ).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Úrad vlády Slovenskej republiky
Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov   
Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie programov/projektov
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Obec Klokočov
Poradenske služby pre obstaravanie   
Poradenske služby pre obstaravanie
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie