Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 68 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Služby poradenskej, právnej a technickej asistencie na talianskom trhu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie asistenčných služieb pre verejného obstarávateľa pri príprave a implementáciiprojektov v Taliansku. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Externé hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020   
Predmetom zákazky je Externe hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Odborné konzultačné služby - Komplexná podpora riadenia IT projektov   
Predmetom zákazky je poskytovanie odborných konzultačných služieb - komplexnej podpory riadenia IT projektovvrátane riadenia kvality a strategického prehodnotenia a plánovania informačných systémov na obdobie 48 mesiacov
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov v rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a informačná podpora Najvyššieho súdu Slovenskej republiky   
Verejný obstarávateľ zadáva zákazku v súvislosti so zefektívnením činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalejlen NS SR). Kvôli zefektívneniu činností tejto inštitúcie je nevyhnutné vykonať jej procesno-organizačný audit azabezpečiť informačnú podporu ako dve integrálne a previazané aktivity. Výsledkom bude optimalizácia a zvýšenieefektívnosti činností NS SR. Účelom procesno-organizačného auditu je identifikovať existujúce procesy, analyzovať ich zpohľadu nedostatkov a navrhnúť odporúčania pre optimalizáciu procesov a vytvoriť detailné procesné mapy činností vrámci Kancelárie Najvyššieho súdu SR (ďalej KNS SR), ale tiež procesov smerujúcich k analytickej činnosti v rámciOddelenia dokumentácie, analytiky a komparatistiky (ďalej ODAK) s využitím informačnej podpory ako podklad krealizácii zefektívnenia procesov. Informačná podpora spočíva v poskytnutí konzultačných služieb vypracovania analýzyoptimalizácie procesov, ktorých výstupom bude návrh konkrétnych opatrení a funkcionalít pre vytvorenie podpornýchnástrojov platformy (databázy), ktorá bude poskytovať služby pre správu digitálneho obsahu (najmä elektronickýchdokumentov). Táto platforma bude základom pre evidenciu, spracovanie a výstupy rozhodnutí NS SR a ich analýz.Neoddeliteľnou súčasťou platformy (databázy) bude aj podpora vytvárania a správy kvalitného digitálneho obsahu(elektronických dokumentov vytvorených a spracovaných ODAK-om).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Komplexné poradenstvo pre Operačný program výskum a inovácie 2014 - 2020   
Zabezpečenie odborných poradenských služieb pre podporu riadenia a implementácie Operačného programu výskum ainovácie. Cieľom poradenských služieb, technickej asistencie riadiacemu orgánu v zmysle Nariadenia č. 1303/2013, jezabezpečiť riadiacemu orgánu a sprostredkovateľskému orgánu pod MŠVVaŠ SR Výskumnej agentúre odbornúasistenciu v oblastiach riadenia, monitoringu, hodnotenia, informovania a komunikácie OP, networkingu, riešenísťažností ako aj v oblasti kontroly, auditu a výmeny skúseností vrátane tzv. best practices. Tieto činnosti sa vzťahujú naOP VaI 2014-2020 ako aj OP VaV 2007 2013, ktoré sa v tomto období uzatvára, je však potrebné ho ďalej aj pouzatvorení monitorovať a vyhodnocovať jeho dopady.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Služby poradenskej, právnej a technickej asistencie na talianskom trhu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie asistenčných služieb pre verejného obstarávateľa pri príprave a implementáciiprojektov v Taliansku. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
HEPPiApple s. r. o.
Rozvoj podnikania v spoločnosti HeppiApple s.r.o.   
Predmetom obstarávania je Pekáreň na spracovanie.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Národné lesnícke centrum (NLC)
Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb súvisiacich s vypracovaním programu starostlivosti o lesy (ďalej len PSL) adodanie súčasti PSL pre lesné celky podľa súťažných podkladov (ďalej len LC), ktoré tvoria časti uvedené nižšie. PSLbude vyhotovovaný po etapách, v ucelených častiach - fakturačných celkoch, vo forme samostatného projektu pre každýLC osobitne, pri dodržaní obsahu a štruktúry databáz podľa platného Lesníckeho informačného štandardu A. TriedaLesný hospodársky plán schváleného MPRV SR (ďalej len Štandard LHP) a obsahu a štruktúry grafických údajov podľaplatného Štandardu digitálneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva odsúhlaseného MPRV SR (ďalej lenŠtandard DMD) s platnosťou na obdobie rokov 2020 2029, 2021 2030 a 2022 2031.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Komplexné poradenstvo pre Operačný program výskum a inovácie 2014 - 2020   
Realizácia doplňujúceho ex ante hodnotenia, cieľom ktorého je zistiť zjavné trhové nedostatky alebo suboptimálneinvestičné situácie, a na základe toho odhadnúť úroveň a rozsah verejných investičných potrieb, druhy odporúčanýchfinančných nástrojov, ktoré sa majú podporovať a súčasne identifikovať vhodného sprostredkovateľa finančnýchnástrojov. Doplňujúce ex ante hodnotenie bude nadväzovať a dopĺňať ex ante hodnotenia realizované vpredchádzajúcom období Koordinačným orgánom pre finančné nástroje a Európskou investičnou bankou, pričom má byťzamerané na tie oblasti a cieľové skupiny operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI), ktoré neboli vpredchádzajúcich ex ante hodnoteniach zahrnuté. Súčasťou ex ante hodnotenia bude aj identifikovanie vhodnýchinštitúcií/ inštitúcie v rámci organizácií pôsobiacich v oblasti podpory výskumu a vývoja v rezorte MŠVVaŠ SR, ktoré bymohli vykonávať úlohy finančných sprostredkovateľov pre navrhované finančné nástroje.Podrobný opis objednávanýchpožadovaných služieb je uvedený v Zadávacom liste č.3, ktorý je súčasťou objednávky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Nemocnica Poprad a. s.
Vypracovanie dokumentácie pre rozvoj Nemocnice Poprad a.s.,   
Predmetom zákazky sú všetky potrebné činnosti, ktorých výsledkom bude spracovanie Vypracovanie dokumentácie prerozvoj Nemocnice Poprad a.s., - Generel funkčného a priestorového usporiadania.  Súčasťou zadania budú nasledujúce činnosti A) Spracovanie plánu investičného rozvoja, ďalej len Generel Nemocnice Poprad a.s. podľa špecifikácie uvedenej nižšieako Zadanie pre spracovanie generelu Nemocnice Poprad a.s.. Zadanie jasne špecifikuje požadovaný rozsah generelu,vlastný obsah dokumentácie nie je záväzný z hľadiska členenia, je ale záväzný z hľadiska obsahového.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Konzultačné a poradenské služby pri mapovaní, analýze a návrhu ekonomických procesov   
Predmetom zákazky je poskytnutie konzultačných a poradenských služieb pri zmapovaní a katalogizácii as is stavuvýkonu ekonomických procesov štátu a ich pokrytia informačnými systémami, spracovanie detailných procesných máp,návrh unifikovaných a optimalizovaných ekonomických procesov s vyčlenením procesov vhodných na pokrytieCentrálnym ekonomickým systémom, spracovanie nových detailných procesných máp a legislatívna analýza s návrhomúprav. Konzultačné a poradenské služby sa budú poskytovať ako externá dodávka pri realizácii národného projektuMapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrhoptimalizovaných a unifikovaných podporných a administratívnych procesov (ďalej iba Projekt) financovanéhoprostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Projekt bude realizovaný v súlade s Reformnýmzámerom Unifikácia a optimalizácia ekonomických procesov štátu a implementácia Centrálneho ekonomického systému.Procesy štátu, ktoré budú dotknuté zákazkou sa týkajú všetkých rozpočtových a príspevkových organizácií a verejnýchvýskumných inštitúcií štátneho sektora (s výnimkou Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva aNárodného bezpečnostného úradu), a všetkých rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnostivyšších územných celkov (s výnimkou Banskobystrického samosprávneho kraja), predovšetkým v oblastiach vedeniaúčtovníctva, evidencie a realizácie rozpočtu, evidencie a správy majetku, materiálového manažmentu, personalistiky,spracovania miezd, reportingu a výkazníctva a iných nadväzujúcich ekonomických procesov a subprocesov. Podrobnýopis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov v rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a informačná podpora Najvyššieho súdu Slovenskej republiky   
Verejný obstarávateľ zadáva zákazku v súvislosti so zefektívnením činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalejlen NS SR). Kvôli zefektívneniu činností tejto inštitúcie je nevyhnutné vykonať jej procesno-organizačný audit azabezpečiť informačnú podporu ako dve integrálne a previazané aktivity. Výsledkom bude optimalizácia a zvýšenieefektívnosti činností NS SR. Účelom procesno-organizačného auditu je identifikovať existujúce procesy, analyzovať ich zpohľadu nedostatkov a navrhnúť odporúčania pre optimalizáciu procesov a vytvoriť detailné procesné mapy činností vrámci Kancelárie Najvyššieho súdu SR (ďalej KNS SR), ale tiež procesov smerujúcich k analytickej činnosti v rámciOddelenia dokumentácie, analytiky a komparatistiky (ďalej ODAK) s využitím informačnej podpory ako podklad krealizácii zefektívnenia procesov. Informačná podpora spočíva v poskytnutí konzultačných služieb vypracovania analýzyoptimalizácie procesov, ktorých výstupom bude návrh konkrétnych opatrení a funkcionalít pre vytvorenie podpornýchnástrojov platformy (databázy), ktorá bude poskytovať služby pre správu digitálneho obsahu (najmä elektronickýchdokumentov). Táto platforma bude základom pre evidenciu, spracovanie a výstupy rozhodnutí NS SR a ich analýz.Neoddeliteľnou súčasťou platformy (databázy) bude aj podpora vytvárania a správy kvalitného digitálneho obsahu(elektronických dokumentov vytvorených a spracovaných ODAK-om).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Národné lesnícke centrum (NLC)
Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb súvisiacich s vypracovaním programu starostlivosti o lesy (ďalej len PSL) adodanie súčasti PSL pre lesné celky podľa súťažných podkladov (ďalej len LC), ktoré tvoria časti uvedené nižšie. PSLbude vyhotovovaný po etapách, v ucelených častiach - fakturačných celkoch, vo forme samostatného projektu pre každýLC osobitne, pri dodržaní obsahu a štruktúry databáz podľa platného Lesníckeho informačného štandardu A. TriedaLesný hospodársky plán schváleného MPRV SR (ďalej len Štandard LHP) a obsahu a štruktúry grafických údajov podľaplatného Štandardu digitálneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva odsúhlaseného MPRV SR (ďalej lenŠtandard DMD) s platnosťou na obdobie rokov 2020 2029, 2021 2030 a 2022 2031.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Poskytnutie poradenských služieb pre programy Európskej únie a iných poradenských služieb pre rezort Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania podpory RO OP KŽP pri riadení implementácie OP KŽP vprogramovom období 2014 2020 podľa potrieb OP a tým zabezpečiť efektívne riadenie a čerpanie prostriedkov OP KŽP.Zároveň je predmetom zákazky zabezpečenie poskytovania podpory pre plnenie úloh rezortu MŽP SR vrátane jehopodriadených organizácií. Poradenské služby budú poskytované v nasledovných rámcových oblastiach A)Poradenské služby na podporu riadenie, implementácie , monitorovania, kontroly a hodnotenia OP KŽP, LIFE, FM EHPa NFM. B)Poradenské služby v oblasti riadenia procesov, riadenia ľudských zdrojov a organizačného zabezpečenia v rámcirezortu MŽP SR. C)Poradenské služby v oblasti riadenia eGovernmentu a súvisiacich IT služieb v rezorte MŽP SR. D)Špecifické analytické činnosti v oblasti rezortu MŽP SR.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Rámcová dohoda pre podporné činnosti projektov štrukturálnych fondov   
Predmetom zákazky je rámcová dohoda pre zabezpečenie podporných aktivít portfólia IKT projektov, ktoré buderealizovať verejný obstarávateľ, vrátane podpory celkovej metodickej a výkonnej koordinácie. Jedná sa najmä o službypodpory projektového riadenia individuálnych IKT projektov a ich celkového portfólia a o súvisiace služby v oblastipublicity a informovanosti.  Riadenie projektu je aktivita projektu, ktorá pokrýva oblasť riadenia dodávok, finančného riadenia a monitorovaniarealizácie projektu v zmysle systému riadenia ŠF a KF, resp. v zmysle systému finančného riadenia ŠF a KF a inejriadiacej dokumentácie. Riadenie projektu pokrýva aj aktivity obsahového riadenia, a to podľa aktuálnej metodikyriadenia IT projektov vo verejnej správe a príslušné výstupy projektového cyklu v zmysle výnosu k štandardom pre ISVSč. 312/2010, ktorá je v súlade s PRINCE2. Služby publicity a informovanosti sú definované v riadiacich dokumentochpríslušných ku zdroju financovania.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie