Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 75 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Odborné konzultačné služby - Komplexná podpora riadenia IT projektov (opakované VO)   
Predmetom zákazky je poskytovanie odborných konzultačných služieb - komplexnej podpory riadenia IT projektovvrátane riadenia kvality a strategického prehodnotenia a plánovania informačných systémov na obdobie 48 mesiacov
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n.o.
Metodická činnosť pre EYOF Banská Bystrica 2021   
Metodická činnosť pre riadeniu projektu EYOF Banská Bystrica 2021  -odborné poradenstvo k nastaveniu funkčnosti organizačného výboru, vytvorenie jednotlivých pracovných skupín,nastavenie oblasti ľudských zdrojov a kompetencií jednotlivých pracovných pozícií, -odborné jednanie s Európskym olympijským výborom, Európskymi športovými federáciami, Národnými olympijskýmivýbormi,  -odborné poradenstvo naprieč všetkými oddeleniami OV EYOF a oblasťami organizácie EYOF.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Mesto Prešov
Spracovanie tendrovej dokumentácie pre projekt „Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie pre potreby preferencie MHD na križovatkách v meste Prešov s centrálnym dispečingom“   
Predmetom zákazky je spracovanie dokumentácie, ktorá zohľadní jestvujúci technický stav zariadení cestnej dopravnejsignalizácie, technického vybavenia vozidiel mestskej hromadnej dopravy ako technologického základu potrebného napreferenciu MHD. Návrh nevyhnutných rekonštrukcií a modernizácií jestvujúcich CDS na plne dynamické riadeniekrižovatiek v koordinácii. Stanovenie základných technických, technologických a komunikačných požiadaviek narekonštrukciu alebo modernizáciu jednotlivých križovatiek, na základe ktorých budú definované požiadavky navypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby na jednotlivých vybraných križovatkách. Doplneniepotrebnej komunikačnej infraštruktúry s vybudovaním serverov a softvéru pre riadenie dopravy, dispečing pre riadeniedopravy, monitorovanie dopravy pomocou kamier a vysielanie dopravných informácií pre dispečerské a servisnéstredisko dopravného podniku mesta Prešov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Komplexné poradenstvo pre Operačný program výskum a inovácie 2014 - 2020   
II.1.4)  Zabezpečenie odborných poradenských služieb pre podporu riadenia a implementácie Operačného programu výskum ainovácie. Cieľom poradenských služieb, technickej asistencie riadiacemu orgánu v zmysle Nariadenia č. 1303/2013, jezabezpečiť riadiacemu orgánu a sprostredkovateľskému orgánu pod MŠVVaŠ SR Výskumnej agentúre odbornúasistenciu v oblastiach riadenia, monitoringu, hodnotenia, informovania a komunikácie OP, networkingu, riešenísťažností ako aj v oblasti kontroly, auditu a výmeny skúseností vrátane tzv. best practices. Tieto činnosti sa vzťahujú naOP VaI 2014-2020 ako aj OP VaV 2007-2013, ktoré sa v tomto období uzatvára, je však potrebné ho ďalej aj pouzatvorení monitorovať a vyhodnocovať jeho dopady.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Odborné konzultačné služby - Komplexná podpora riadenia IT projektov   
Predmetom zákazky je poskytovanie odborných konzultačných služieb - komplexnej podpory riadenia IT projektovvrátane riadenia kvality a strategického prehodnotenia a plánovania informačných systémov na obdobie 48 mesiacov
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov v rozhodovacej činnosti NS SR a informačná podpora NS SR   
Verejny obstarávateľ zadáva zákazku v súvislosti so zefektívnením činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky(ďalejlen NS SR). Kvôli zefektívneniu činností tejto inštitúcie je nevyhnutné vykonať jej procesno-organizačny audit a zabezpečiť informačnú podporu ako dve integrálne a previazané aktivity. Vysledkom bude optimalizácia a zvyšenie efektívnosti činností NS SR. Účelom procesno-organizačného auditu je identifikovať existujúce procesy, analyzovať ich zpohľadu nedostatkov a navrhnúť odporúčania pre optimalizáciu procesov a vytvoriť detailné procesné mapy činností v rámci Kancelárie Najvyššieho súdu SR (ďalej KNS SR), ale tiež procesov smerujúcich k analytickej činnosti v rámci Oddelenia dokumentácie, analytiky a komparatistiky (ďalej ODAK) s využitím informačnej podpory ako podklad k  1/5 realizácii zefektívnenia procesov. Informačná podpora spočíva vo vytvorení podpornych nástrojov platformy, ktorá bude poskytovať služby pre správu digitálneho obsahu (najmä elektronickych dokumentov). Táto platforma bude základom pre evidenciu, spracovanie a vystupy rozhodnutí NS SR a ich analyz. Neoddeliteľnou súčasťou databázy bude aj podporavytvárania a správy kvalitného digitálneho obsahu (elektronickych dokumentov vytvorenych a spracovanych ODAK-om).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce   
Predmetom zákazky je optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce (NIP) a inšpektorátov práce (IP) snapojením na nadväzujúcu elektronizáciu služieb. V rámci predmetu zákazky budú realizované aktivity pre Ministerstvopráce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR), ktorých obsahom bude mapovanie a analýza administratívnych procesovvýkonu agendy inšpekcie práce na NIP a IP a ktorých výsledkom bude vytvorený Katalóg možných optimalizačnýchpríležitostí procesov NIP a bude navrhnutý Model systému riadenia a hodnotenia kvality v prostredí NIP. V rámcipredmetu zákazky bude následne spracovaný podrobný procesný model budúceho stavu procesov výkonu agendyinšpekcie práce v notácii BPMN 2.0.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Služby poradenskej, právnej a technickej asistencie na talianskom trhu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie asistenčných služieb pre verejného obstarávateľa pri príprave a implementáciiprojektov v Taliansku. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Externé hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020   
Predmetom zákazky je Externe hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Odborné konzultačné služby - Komplexná podpora riadenia IT projektov   
Predmetom zákazky je poskytovanie odborných konzultačných služieb - komplexnej podpory riadenia IT projektovvrátane riadenia kvality a strategického prehodnotenia a plánovania informačných systémov na obdobie 48 mesiacov
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov v rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a informačná podpora Najvyššieho súdu Slovenskej republiky   
Verejný obstarávateľ zadáva zákazku v súvislosti so zefektívnením činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalejlen NS SR). Kvôli zefektívneniu činností tejto inštitúcie je nevyhnutné vykonať jej procesno-organizačný audit azabezpečiť informačnú podporu ako dve integrálne a previazané aktivity. Výsledkom bude optimalizácia a zvýšenieefektívnosti činností NS SR. Účelom procesno-organizačného auditu je identifikovať existujúce procesy, analyzovať ich zpohľadu nedostatkov a navrhnúť odporúčania pre optimalizáciu procesov a vytvoriť detailné procesné mapy činností vrámci Kancelárie Najvyššieho súdu SR (ďalej KNS SR), ale tiež procesov smerujúcich k analytickej činnosti v rámciOddelenia dokumentácie, analytiky a komparatistiky (ďalej ODAK) s využitím informačnej podpory ako podklad krealizácii zefektívnenia procesov. Informačná podpora spočíva v poskytnutí konzultačných služieb vypracovania analýzyoptimalizácie procesov, ktorých výstupom bude návrh konkrétnych opatrení a funkcionalít pre vytvorenie podpornýchnástrojov platformy (databázy), ktorá bude poskytovať služby pre správu digitálneho obsahu (najmä elektronickýchdokumentov). Táto platforma bude základom pre evidenciu, spracovanie a výstupy rozhodnutí NS SR a ich analýz.Neoddeliteľnou súčasťou platformy (databázy) bude aj podpora vytvárania a správy kvalitného digitálneho obsahu(elektronických dokumentov vytvorených a spracovaných ODAK-om).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Komplexné poradenstvo pre Operačný program výskum a inovácie 2014 - 2020   
Zabezpečenie odborných poradenských služieb pre podporu riadenia a implementácie Operačného programu výskum ainovácie. Cieľom poradenských služieb, technickej asistencie riadiacemu orgánu v zmysle Nariadenia č. 1303/2013, jezabezpečiť riadiacemu orgánu a sprostredkovateľskému orgánu pod MŠVVaŠ SR Výskumnej agentúre odbornúasistenciu v oblastiach riadenia, monitoringu, hodnotenia, informovania a komunikácie OP, networkingu, riešenísťažností ako aj v oblasti kontroly, auditu a výmeny skúseností vrátane tzv. best practices. Tieto činnosti sa vzťahujú naOP VaI 2014-2020 ako aj OP VaV 2007 2013, ktoré sa v tomto období uzatvára, je však potrebné ho ďalej aj pouzatvorení monitorovať a vyhodnocovať jeho dopady.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Služby poradenskej, právnej a technickej asistencie na talianskom trhu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie asistenčných služieb pre verejného obstarávateľa pri príprave a implementáciiprojektov v Taliansku. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
HEPPiApple s. r. o.
Rozvoj podnikania v spoločnosti HeppiApple s.r.o.   
Predmetom obstarávania je Pekáreň na spracovanie.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Národné lesnícke centrum (NLC)
Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb súvisiacich s vypracovaním programu starostlivosti o lesy (ďalej len PSL) adodanie súčasti PSL pre lesné celky podľa súťažných podkladov (ďalej len LC), ktoré tvoria časti uvedené nižšie. PSLbude vyhotovovaný po etapách, v ucelených častiach - fakturačných celkoch, vo forme samostatného projektu pre každýLC osobitne, pri dodržaní obsahu a štruktúry databáz podľa platného Lesníckeho informačného štandardu A. TriedaLesný hospodársky plán schváleného MPRV SR (ďalej len Štandard LHP) a obsahu a štruktúry grafických údajov podľaplatného Štandardu digitálneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva odsúhlaseného MPRV SR (ďalej lenŠtandard DMD) s platnosťou na obdobie rokov 2020 2029, 2021 2030 a 2022 2031.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie