Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 34 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov v rozhodovacej činnosti NS SR a informačná podpora NS SR   
Verejny obstarávateľ zadáva zákazku v súvislosti so zefektívnením činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky(ďalejlen NS SR). Kvôli zefektívneniu činností tejto inštitúcie je nevyhnutné vykonať jej procesno-organizačny audit a zabezpečiť informačnú podporu ako dve integrálne a previazané aktivity. Vysledkom bude optimalizácia a zvyšenie efektívnosti činností NS SR. Účelom procesno-organizačného auditu je identifikovať existujúce procesy, analyzovať ich zpohľadu nedostatkov a navrhnúť odporúčania pre optimalizáciu procesov a vytvoriť detailné procesné mapy činností v rámci Kancelárie Najvyššieho súdu SR (ďalej KNS SR), ale tiež procesov smerujúcich k analytickej činnosti v rámci Oddelenia dokumentácie, analytiky a komparatistiky (ďalej ODAK) s využitím informačnej podpory ako podklad k  1/5 realizácii zefektívnenia procesov. Informačná podpora spočíva vo vytvorení podpornych nástrojov platformy, ktorá bude poskytovať služby pre správu digitálneho obsahu (najmä elektronickych dokumentov). Táto platforma bude základom pre evidenciu, spracovanie a vystupy rozhodnutí NS SR a ich analyz. Neoddeliteľnou súčasťou databázy bude aj podporavytvárania a správy kvalitného digitálneho obsahu (elektronickych dokumentov vytvorenych a spracovanych ODAK-om).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce   
Predmetom zákazky je optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce (NIP) a inšpektorátov práce (IP) snapojením na nadväzujúcu elektronizáciu služieb. V rámci predmetu zákazky budú realizované aktivity pre Ministerstvopráce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR), ktorých obsahom bude mapovanie a analýza administratívnych procesovvýkonu agendy inšpekcie práce na NIP a IP a ktorých výsledkom bude vytvorený Katalóg možných optimalizačnýchpríležitostí procesov NIP a bude navrhnutý Model systému riadenia a hodnotenia kvality v prostredí NIP. V rámcipredmetu zákazky bude následne spracovaný podrobný procesný model budúceho stavu procesov výkonu agendyinšpekcie práce v notácii BPMN 2.0.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Služby poradenskej, právnej a technickej asistencie na talianskom trhu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie asistenčných služieb pre verejného obstarávateľa pri príprave a implementáciiprojektov v Taliansku. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Externé hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020   
Predmetom zákazky je Externe hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov v rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a informačná podpora Najvyššieho súdu Slovenskej republiky   
Verejný obstarávateľ zadáva zákazku v súvislosti so zefektívnením činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalejlen NS SR). Kvôli zefektívneniu činností tejto inštitúcie je nevyhnutné vykonať jej procesno-organizačný audit azabezpečiť informačnú podporu ako dve integrálne a previazané aktivity. Výsledkom bude optimalizácia a zvýšenieefektívnosti činností NS SR. Účelom procesno-organizačného auditu je identifikovať existujúce procesy, analyzovať ich zpohľadu nedostatkov a navrhnúť odporúčania pre optimalizáciu procesov a vytvoriť detailné procesné mapy činností vrámci Kancelárie Najvyššieho súdu SR (ďalej KNS SR), ale tiež procesov smerujúcich k analytickej činnosti v rámciOddelenia dokumentácie, analytiky a komparatistiky (ďalej ODAK) s využitím informačnej podpory ako podklad krealizácii zefektívnenia procesov. Informačná podpora spočíva v poskytnutí konzultačných služieb vypracovania analýzyoptimalizácie procesov, ktorých výstupom bude návrh konkrétnych opatrení a funkcionalít pre vytvorenie podpornýchnástrojov platformy (databázy), ktorá bude poskytovať služby pre správu digitálneho obsahu (najmä elektronickýchdokumentov). Táto platforma bude základom pre evidenciu, spracovanie a výstupy rozhodnutí NS SR a ich analýz.Neoddeliteľnou súčasťou platformy (databázy) bude aj podpora vytvárania a správy kvalitného digitálneho obsahu(elektronických dokumentov vytvorených a spracovaných ODAK-om).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Služby poradenskej, právnej a technickej asistencie na talianskom trhu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie asistenčných služieb pre verejného obstarávateľa pri príprave a implementáciiprojektov v Taliansku. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
HEPPiApple s. r. o.
Rozvoj podnikania v spoločnosti HeppiApple s.r.o.   
Predmetom obstarávania je Pekáreň na spracovanie.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Nemocnica Poprad a. s.
Vypracovanie dokumentácie pre rozvoj Nemocnice Poprad a.s.,   
Predmetom zákazky sú všetky potrebné činnosti, ktorých výsledkom bude spracovanie Vypracovanie dokumentácie prerozvoj Nemocnice Poprad a.s., - Generel funkčného a priestorového usporiadania.  Súčasťou zadania budú nasledujúce činnosti A) Spracovanie plánu investičného rozvoja, ďalej len Generel Nemocnice Poprad a.s. podľa špecifikácie uvedenej nižšieako Zadanie pre spracovanie generelu Nemocnice Poprad a.s.. Zadanie jasne špecifikuje požadovaný rozsah generelu,vlastný obsah dokumentácie nie je záväzný z hľadiska členenia, je ale záväzný z hľadiska obsahového.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Konzultačné a poradenské služby pri mapovaní, analýze a návrhu ekonomických procesov   
Predmetom zákazky je poskytnutie konzultačných a poradenských služieb pri zmapovaní a katalogizácii as is stavuvýkonu ekonomických procesov štátu a ich pokrytia informačnými systémami, spracovanie detailných procesných máp,návrh unifikovaných a optimalizovaných ekonomických procesov s vyčlenením procesov vhodných na pokrytieCentrálnym ekonomickým systémom, spracovanie nových detailných procesných máp a legislatívna analýza s návrhomúprav. Konzultačné a poradenské služby sa budú poskytovať ako externá dodávka pri realizácii národného projektuMapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrhoptimalizovaných a unifikovaných podporných a administratívnych procesov (ďalej iba Projekt) financovanéhoprostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Projekt bude realizovaný v súlade s Reformnýmzámerom Unifikácia a optimalizácia ekonomických procesov štátu a implementácia Centrálneho ekonomického systému.Procesy štátu, ktoré budú dotknuté zákazkou sa týkajú všetkých rozpočtových a príspevkových organizácií a verejnýchvýskumných inštitúcií štátneho sektora (s výnimkou Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva aNárodného bezpečnostného úradu), a všetkých rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnostivyšších územných celkov (s výnimkou Banskobystrického samosprávneho kraja), predovšetkým v oblastiach vedeniaúčtovníctva, evidencie a realizácie rozpočtu, evidencie a správy majetku, materiálového manažmentu, personalistiky,spracovania miezd, reportingu a výkazníctva a iných nadväzujúcich ekonomických procesov a subprocesov. Podrobnýopis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov v rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a informačná podpora Najvyššieho súdu Slovenskej republiky   
Verejný obstarávateľ zadáva zákazku v súvislosti so zefektívnením činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalejlen NS SR). Kvôli zefektívneniu činností tejto inštitúcie je nevyhnutné vykonať jej procesno-organizačný audit azabezpečiť informačnú podporu ako dve integrálne a previazané aktivity. Výsledkom bude optimalizácia a zvýšenieefektívnosti činností NS SR. Účelom procesno-organizačného auditu je identifikovať existujúce procesy, analyzovať ich zpohľadu nedostatkov a navrhnúť odporúčania pre optimalizáciu procesov a vytvoriť detailné procesné mapy činností vrámci Kancelárie Najvyššieho súdu SR (ďalej KNS SR), ale tiež procesov smerujúcich k analytickej činnosti v rámciOddelenia dokumentácie, analytiky a komparatistiky (ďalej ODAK) s využitím informačnej podpory ako podklad krealizácii zefektívnenia procesov. Informačná podpora spočíva v poskytnutí konzultačných služieb vypracovania analýzyoptimalizácie procesov, ktorých výstupom bude návrh konkrétnych opatrení a funkcionalít pre vytvorenie podpornýchnástrojov platformy (databázy), ktorá bude poskytovať služby pre správu digitálneho obsahu (najmä elektronickýchdokumentov). Táto platforma bude základom pre evidenciu, spracovanie a výstupy rozhodnutí NS SR a ich analýz.Neoddeliteľnou súčasťou platformy (databázy) bude aj podpora vytvárania a správy kvalitného digitálneho obsahu(elektronických dokumentov vytvorených a spracovaných ODAK-om).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Nemocnica Poprad a. s.
Vypracovanie dokumentácie pre rozvoj Nemocnice Poprad a.s.,   
Predmetom zákazky sú všetky potrebné činnosti, ktorých výsledkom bude spracovanie Vypracovanie dokumentácie prerozvoj Nemocnice Poprad a.s., - Generel funkčného a priestorového usporiadania.  Súčasťou zadania budú nasledujúce činnosti A) Spracovanie plánu investičného rozvoja, ďalej len Generel Nemocnice Poprad a.s. podľa špecifikácie uvedenej nižšieako Zadanie pre spracovanie generelu Nemocnice Poprad a.s.. Zadanie jasne špecifikuje požadovaný rozsah generelu,vlastný obsah dokumentácie nie je záväzný z hľadiska členenia, je ale záväzný z hľadiska obsahového.  Požiadavky na spracovanie cenovej ponuky  Cenová ponuka bude spracovaná pre všetky predpísané činnosti. Hodnotená bude celková cena.   Zadanie pre spracovanie generelu Nemocnice Poprad  Predmetom zadania sú všetky potrebné činnosti, ktorých výsledkom bude spracovanie Generelu funkčného apriestorového usporiadania  Ide predovšetkým o nasledujúce  1. Prevedenie všetkých potrebných základných stavebno-technických prieskumov vrátane overenia aktuálneho stavuvšetkých objektov vrátane ich funkčného využitia.  2. Spracovanie zjednodušenej pasportizácie (schémy jednotlivých poschodí) objektov areálu nemocnice. U objektov 1/5 budú uvedené základné údaje (zastavaná plocha, obstavaný priestor, stavebno-technický stav, odhad životnosti,súčasné využitie, budúce využitie) a kapacitné údaje (počet lôžok, a pod.)  3. Spracovanie aktualizácii identifikácie pozemkov, ktoré sú v súčasnej dobe súčasťou územia nemocnice, a to akočíselne, tak majetkovo  4. Doloženie prehľadu existujúcich kapacít nemocnice v členení podľa klinického odboru a druhu výkonu, údaje budúobsahovať informácie za obdobie minimálne posledných 3 rokov.  5. V nadväznosti na vyššie uvedené spracovať v spolupráci s užívateľom a investorom prehľad požadovaných(plánovaných) kapacít nemocnice v členení podľa odborov.  6. Vypracovať základný návrh budúceho urbanistického riešenia areálu nemocnice so znázornením umiestnenia novýchobjektov a s vyznačením väzieb plánovanej výstavby a existujúcich objektov.  7.Spracovať návrhy riešenia nových objektov nemocnice v jasne definovaných objemoch priestorov s vyznačenímlogických funkčných celkov vrátane definície ich kapacít, so znázornením horizontálnych a vertikálnych komunikačnýchkoridorov, so znázornením prevádzkových väzieb, pohybu pacientov, personálu, zásobovania, odsunu odpadu a pod.  8. Návrh budúceho využitia existujúcich objektov bude obsahovať požiadavky na ich úpravy alebo rekonštrukciu, sozdôvodnením navrhnutého riešenia, prípadne bude riešenie využitia objektov pre prevádzkové presuny kapacít vpriebehu výstavby.  9.Budú popísané a definované objekty v budúcnosti nepotrebné pre prevádzku nemocnice, s uvedením doby ichpredpokladaného odstránenia.  10. Bude riešené parkovanie, doprava, zelené plochy, územné rezervy, lokality pre budúce iné využitie a väzby na ÚPD,návrh a vyhodnotenie prípadných variant.  11. Návrh bude spracovaný s uvedením ucelených etáp realizácie výstavby nových objektov, rekonštrukcie objektovexistujúcich, prípadne ich demolíc.  12. Návrh bude obsahovať prepočet nákladov v členení na jednotlivé stavebné objekty a prevádzkové súbory a v delenípodľa uvažovaných etáp výstavby.  13. V rámci vyhodnotenia bude uskutočnená orientačná energetická bilancia plánovanej výstavby, v nadväznosti naenergetickú bilanciu budú prípadne riešené i energetické zdroje.  14. Spracovanie generelu zastihne budúci vývoj nemocnice s výhľadom na obdobie minimálne 15-20 rokov, do úrovneplánovaného finálneho stavu z pohľadu dnešných požiadaviek.   Predpokladaný obsah dokumentácie  Nasledujúci obsah reprezentuje všeobecnú náplň optimálneho generelu zameraného predovšetkým na riešeniezdravotníckych prevádzok, na vzájomné prevádzkové väzby, dopravné riešenie, so zohľadnením požiadaviek požiarnejochrany, so základným vyhodnotením a doporučeným vo veci energetických zdrojov a inžinierskych sietí.  Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Externé hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020   
Predmetom zákazky je Externe hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Konzultačné a poradenské služby pri mapovaní, analýze a návrhu ekonomických procesov   
Predmetom zákazky je poskytnutie konzultačných a poradenských služieb pri zmapovaní a katalogizácii as is stavuvýkonu ekonomických procesov štátu a ich pokrytia informačnými systémami, spracovanie detailných procesných máp,návrh unifikovaných a optimalizovaných ekonomických procesov s vyčlenením procesov vhodných na pokrytieCentrálnym ekonomickým systémom, spracovanie nových detailných procesných máp a legislatívna analýza s návrhomúprav. Konzultačné a poradenské služby sa budú poskytovať ako externá dodávka pri realizácii národného projektuMapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrhoptimalizovaných a unifikovaných podporných a administratívnych procesov (ďalej iba Projekt) financovanéhoprostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Projekt bude realizovaný v súlade s Reformnýmzámerom Unifikácia a optimalizácia ekonomických procesov štátu a implementácia Centrálneho ekonomického systému. 1/6 Procesy štátu, ktoré budú dotknuté zákazkou sa týkajú všetkých rozpočtových a príspevkových organizácií a verejnýchvýskumných inštitúcií štátneho sektora (s výnimkou Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva aNárodného bezpečnostného úradu), a všetkých rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnostivyšších územných celkov (s výnimkou Banskobystrického samosprávneho kraja), predovšetkým v oblastiach vedeniaúčtovníctva, evidencie a realizácie rozpočtu, evidencie a správy majetku, materiálového manažmentu, personalistiky,spracovania miezd, reportingu a výkazníctva a iných nadväzujúcich ekonomických procesov a subprocesov. Podrobnýopis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poradenské služby- nastavenie procesov   
Najmä - poskytovanie poradenských služieb vrátane konzultačných služieb, asistencie a koučingu pre pracovníkov verejnéhoobstarávateľa pri -výkone auditu existujúceho procesného modelu verejného obstarávateľa a posúdení efektívnosti nastavenia procesov vorganizácii -optimalizácii procesného modelu (až na úroveň aktivít)  -vypracovaní Akčného plánu implementácie procesov pre verejného obstarávateľa -analyzovaní a príprave koncepturiešenia pre jednotlivé procesy, metódy, informačný systém a personál  -implementácii nástrojov na zabezpečenie kvality a efektivity procesov u verejného obstarávateľa -nastavenímerateľných ukazovateľov a posúdení definovaných ukazovateľov výkonnosti pre implementované procesy  - tvorba výstupov (vrátane procesných diagramov)  Hodiny rámcovo maximálne 1 323 (aktivita 2 - 400 hodín, aktivita 3 - 923 hodín)
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poradenské služby- nastavenie procesov   
Predmetom zákazky je najmä - poskytovanie odborných poradenských služieb vrátane konzultačných služieb, asistencie a koučingu pre pracovníkovverejného obstarávateľa pri -výkone auditu existujúceho procesného modelu verejného obstarávateľa a posúdení efektívnosti nastavenia procesov vorganizácii -optimalizácii procesného modelu (až na úroveň aktivít) -vypracovaní Akčného plánu implementácie procesov pre verejného obstarávateľa -analyzovaní a príprave konceptu riešenia pre jednotlivé procesy, metódy, informačný systém a personál -implementácii nástrojov na zabezpečenie kvality a efektivity procesov u verejného obstarávateľa -nastavení merateľných ukazovateľov a posúdení definovaných ukazovateľov výkonnosti pre implementované procesy  -zosúlaďovaní procesného modelu s jednotlivými internými systémami a kontrolnými mechanizmami -revízii procesného modelu - odborné poradenstvo v oblasti metodiky tvorby procesných modelov - tvorba výstupov (vrátane procesných diagramov) podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa - revízia, kontrola, konsolidácia procesnej dokumentácie, podkladov a výstupov (vrátane procesných diagramov)vypracovaných pracovníkmi verejného obstarávateľa a poskytovanie odborných posudkov, stanovísk, analýz aporadenských služieb k týmto výstupom Hodiny rámcovo maximálne 1 323 (aktivita 2 - 400 hodín, aktivita 3 - 923 hodín)
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie