Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 150 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D2 – križovatka Rohožník, DÚR, DSZ, DSP v podrobnosti DRS, DP, AD a KD   
Križovatka Rohožník bude riešiť napojenie cesty III/1113 (503010) na diaľnicu D2 s rešpektovaním možnostivýhľadového šírkového usporiadania diaľnice D2 na kategóriu D 33,5/120.  Diaľnica D2 tvorí súčasť Európskej magistrály, Pan-európsky koridor č. IV. Drážďany-Praha-Bratislava-Budapešť-Arad.Diaľnica D2 začína na štátnej hranici s Českom, hraničným prechodom Lanžhot-Brodské. Pokračuje južne smerom naKúty, Malacky, Bratislavu, až na hraničný priechod Čunovo-Rajka na štátnej hranici s Maďarskom. Jej celková dĺžka,ktorá je aj v prevádzke, je 80 km. V súčasnosti je nákladná doprava vedená po ceste III/1113 cez obytné zastavanéúzemie okresného mesta Malacky, ako aj popri areáli nemocnice na ul. Duklianskych hrdinov. Realizáciou dôjde kodklonu prevažne nákladnej dopravy z cesty III/1113(503010)) Rohožník-Malacky na existujúcu trasu diaľnice D2 mimozastavané územie okresného mesta Malacky, resp. dôjde k optimalizácii trás nákladnej dopravy trasovanej v súčasnosticez urbanizované obytné celky dotknutého sídla. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Vykonávanie činností zameranej na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany v objektoch VšZP, a.s.   
Predmetom zákazky je vykonávanie činnosti zameranej na zabezpečenie ochrany pred požiarmi (ďalej OPP), bezpečnostia ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP) a civilnej ochrany (ďalej CO) v súlade s platnou legislatívou pre jednotlivépracoviská Všeobecnej zdravotnej poisťovne (ďalej VšZP) na území Slovenskej republiky. Súčasťou predmetu zákazky jeaj spracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie k vykonávaným činnostiam. Bližšie informácie v Súťažnýchpodkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Banskobystrický samosprávny kraj
Výkon stavebného dozoru (SD) pre stavby rekonštrukcií ciest II. a III. triedy na území Banskobystrického kraja.   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb výkonu stavebného dozoru (SD) pre stavby 1. Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce vybranéúseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom. 2. Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce vybranéúseky ciest v okresoch Veľký Krtíš, Krupina a Banská Štiavnica. 3. Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce vybranéúseky ciest v okresoch Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota.  Rozsah služieb je uvedený najmä v čl. III mandátnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 1 výzvy na predkladanie ponúk.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
Zvýšenie energetickej efektívnosti Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela formou poskytnutia garantovanej energetickej služby   
Predmetom zákazky je Zvýšenie energetickej efektívnosti Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela formou poskytnutiagarantovanej energetickej služby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania energetického hospodárstva Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela   
Predmetom zákazky je Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania energetického hospodárstva Psychiatrickej nemocnicePhilippa Pinela.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
Zvýšenie energetickej efektívnosti Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela formou poskytnutia garantovanej energetickej služby   
Predmetom zákazky je Zvýšenie energetickej efektívnosti Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela formou poskytnutiagarantovanej energetickej služby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Vykonávanie činností zameranej na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany v objektoch VšZP, a.s.   
Predmetom zákazky je vykonávanie činnosti zameranej na zabezpečenie ochrany pred požiarmi (ďalej OPP), bezpečnostia ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP) a civilnej ochrany (ďalej CO) v súlade s platnou legislatívou pre jednotlivépracoviská Všeobecnej zdravotnej poisťovne (ďalej VšZP) na území Slovenskej republiky. Súčasťou predmetu zákazky jeaj spracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie k vykonávaným činnostiam. Bližšie informácie v Súťažnýchpodkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Zvýšenie efektívnosti energetického hospodárstva a rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava – súbor 1   
Predmetom zákazky je Energeticky efektívna rekonštrukcia budov Hl. mesta SR Bratislavy s využitím garantovanejenergetickej služby balík GES 01
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Slovenská agentúra životného prostredia
Systém na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií pre potreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí v kontexte tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni   
Predmetom zákazky sú služby - obstaranie systému na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií prepotreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí. Zabezpečiť otvorený prístup k interpretovaným dátam prepotreby tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Znalecké služby   
Predmetom zákazky sú odborné a kvalifikované služby podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, vyhlášky Ministerstvaspravodlivosti SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 vyhlášky MS SR č. 492/2004 o stanovenívšeobecnej hodnoty majetku, stanovenie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Odborná podpora a poradenstvo pri príprave elektronickej aukcie na voľné frekvencie   
Predmetom zákazky je zaistenie odbornej podpory pre prípravu elektronickej aukcie, ktorú verejný obstarávateľ pripravuje pre prideľovanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 700 MHz a 1500 MHz.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, DSP v podrobnosti DRS, Oznámenie 8a, dSZ, DP, AD, KD   
Vypracovanie aktualizácie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSPv podrobnosti DRS), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a po vypracovaní DSP v podrobnosti DRS(Oznámenie 8a), dodatok stavebného zámeru (dSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) avýkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Odborná podpora a poradenstvo pri príprave elektronickej aukcie na voľné frekvencie   
Predmetom zákazky je zaistenie odbornej podpory pre prípravu elektronickej aukcie, ktorú verejný obstarávateľpripravuje pre prideľovanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 700 MHz a 1500 MHz.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Mestská krytá plaváreň
Poskytovanie energetických služieb metódou GES v krytom bazéne v Košiciach   
Predmetom zákazky je navrhnutie a realizácie opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti Mestskej krytej plavárne v Košiciach prostredníctvom poskytnutia garantovanej energetickej služby (ďalej len GES). Podstatou GES je poskytnutie prác a služieb vedúcich k zníženiu nákladov na prevádzku. V rámci plnenia predmetu zákazky poskytovateľ GES vypracuje návrh energeticky úsporných opatrení. Tieto opatrenia zrealizuje z vlastných finančných prostriedkov. Navrhnuté opatrenia musia garantovať ročnú úsporu energií vo výške min. 25 000 EUR bez DPH. Objekt a zariadenia zostanú v majetku verejného obstarávateľa.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Monitorovanie životného prostredia v súvislosti so stavbami – vypracovanie hodnotiacej správy   
Vypracovanie hodnotiacich správ (Národné ročné správy za roky 2017, 2018, 2019, Spoločné výročné správy za roky 2017, 2018, 2019) na základe analýzy a vyhodnotenia získaných databáz údajov z monitorovania životného prostredia voblasti vplyvu Vodného diela Gabčíkovo (ďalej len ,,databázy údajov). Databázy údajov z monitorovania, ktoré budú poskytnuté spracovateľovi budú vychádzať z nasledovných okruhov monitorovania prietokov, vodných stavov a kvality povrchových vôd a sedimentov, hladín a kvality podzemných vôd a dnových sedimentov, lesných ekosystémov, pôdnej vlhkosti na lesných monitorovacích plochách, poľnohospodárskych pôd, biotických a abiotických ukazovateľov. V databáze údajov poskytnutej spracovateľovi bude zohľadnená optimalizácia monitorovania účinná od 1.1.2018. Hlavným cieľom spoločného slovensko-maďarského monitorovania v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Maďarskej republiky o niektorých dočasných opatreniach a prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja (ďalej len ,,Dohoda ) je pozorovať, zaznamenávať a spoločne hodnotiť kvantitatívne a kvalitatívne zmeny povrchových a podzemných vodných útvarov a prírodného prostredia závislého na vode v súvislosti s realizovanými opatreniami a dotáciou vody. Základnou podmienkou hodnotenia vymenených údajov je používanie rovnakých alebo podobných metód meraní, analýza používanie dohodnutých metód interpretácie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie