Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 128 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar - Zemné, Rýchlostná cesta R7 Zemné - Nové Zámky, vypracovanie DÚR, DSZ, Oznámenie 8a   
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru(DSZ), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (8a) pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Holice -Mliečany, a pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rýchlostná cesta R7 Holice - Mliečany, Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar, vypracovanie DÚR, DSZ, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR   
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru(DSZ), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (8a) pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Holice -Mliečany, a pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky   
Predmetom zákazky je návrh a realizácia opatrení na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti NsP Nové Zámky. Podstatoupremetu zákazky je, že objem potenciálnych úspor prevádzkových nákladov umožňuje využiť pre realizáciu potrebnýchopatrení financovanie treťou stranou (dodávateľom) prostredníctvom zmluvy o dielo s rozšírenými zárukami, pri ktorombude investícia do rekonštrukcie splácaná z budúcich úspor prevádzkových nákladov. V rámci predmetu zákazkyposkytovateľ plnenia  a)zanalyzuje stav predmetných budov a zariadení (ďalej spolu aj ako energetické hospodárstvo) a spotrebu energie vnich,   1/5 b)navrhne technické opatrenia na zníženie prevádzkových nákladov (náklady na energie, osobné náklady, náklady naopravy a údržbu) energetického hospodárstva, c)tieto opatrenia zrealizuje, bude dohliadať na prevádzkovanie energetického hospodárstva po realizácii opatrení avyčísľuje dosiahnuté úspory, d)zaručí sa za úspory dosiahnuté po realizácii opatrení a zabezpečí financovanie celého projektu na základedosahovaných úspor.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ - Zvolen východ, DSZ, DÚR, Oznámenie 8a   
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), oznámenie ozmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DÚR pre stavbu Rýchlostná cestaR2 Zvolen západ Zvolenvýchod v dĺžke cca 10,7 km.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia.   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia (dočasného, trvalého) pre potrebyNárodnej diaľničnej spoločnosti, a.s. na existujúcich úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v majetku aspráve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ako aj súvisiace a nadväzujúce komunikácie (napr.cesty II., III. triedy,miestne komunikácie).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Znalecké služby   
Predmetom zákazky sú odborné a kvalifikované služby podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, vyhlášky Ministerstvaspravodlivosti SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 vyhlášky MS SR č. 492/2004 o stanovenívšeobecnej hodnoty majetku, stanovenie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vypracovanie DSZ, DÚR, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR stavby: Rýchlostná cesta R2 Moldava nad Bodvou - Šaca   
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DÚR stavby Rýchlostná cesta R2 Moldava nad Bodvou - Šaca.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Bratislavský samosprávny kraj
Expertné a poradenské služby pri riadení investičnej výstavby   
Predmetom zákazky sú služby a úkony pozostávajúce z odborných vyjadrení k projektovým zámerom a z odborných odhadov investícií súvisiacich so správou nehnuteľného majetku, budov a iných stavieb vrátane komunikácií a podnikov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Mesto Pezinok
Poskytnutie garantovanej energetickej služby pre sústavu verejného osvetlenia mesta Pezinok   
Predmetom zákazky je prevádzka sústavy verejného osvetlenia mesta Pezinok prostredníctvom poskytovania garantovanej energetickej služby v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niekotrých zákonov, za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti jej prevádzkovania, dosiahnutia garantovanej energetickej úspory formou realizácie opatrení a energetického zhodnotenia a znižovania nákladov na jej údržbu v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami, tak aby bola dosiahnutá vyššia úroveň účinnosti a hospodárnosti sústavyverejného osvetlenia, vyššia energetická a svetelná účinnosť a úspory v režijných nákladoch verejného osvetlenia. Predosiahnutie vyššej energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia a za účelom dosiahnutia garantovaných úspor,ktoré sú predmetom poskytovania garantovanej energetickej služby je nevyhnutné realizovať opatrenia, spočívajúce vmodernizácii sústavy verejného osvetlenia, ktoré budú predstavovať energetické zhodnotenie. Pokiaľ sa v opisepredmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu znacku, výrobcu, alebo výrobok, alebo typ výrobku tieto boli použitévýlucne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatocne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky. V takýchtoprípadoch platí, že Navrhovateľ môže vždy navrhnúťaj ekvivalentné alebo lepšie plnenie. Poskytovateľ garantovanejenergetickej služby garantuje úsporu spotreby elektrickej energie a nákladov na verejné osvetlenie, ktorá budedosiahnutá realizáciou príslušných opatrení. Tiež garantuje 100% prevádzkyschopnosť sústavy verejného osvetleniapočas plnenia predmetu zmluvy. V prípade nedosiahnutia garantovanej úspory sa poskytovateľ zaväzuje uhradiť rozdiel,ktorý verejnému obstarávateľovi vznikne nedosiahnutím garantovanej úspory. Maximálna lehota na realizáciu opatrení je12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Táto lehota je aj jedným z kritérií na vyhodnotenie ponúk. Lehotaposkytovania garantovania energetickej služby je 240 mesiacov. Podrobnejšie informácie o podmienkach poskytovaniagarantovanej energetickej služby a o rozsahu opatrení za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti sústavy verenéhoosvetlenia sú uvedené v návrhu Zmluvy o poskytnutí garantovanej energetickej služby, Projektovej dokumentácii, aostatných súvisiach dokumentoch k tejto zákazke, ako aj v zákone č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a ozmene a doplnení niektorých zákonov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Výkon stavebného dozoru na stavbe: Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy-Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná.   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb stavebného dozoru pre projekt Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy - Žaškov,Párnica, Oravská Poruba, Veličná. Služby, poskytované Dodávateľom, budú zahŕňať činnosti súvisiace s dozorovaním vykonávania stavebných prác amanažment zmlúv uzavretých medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom Prác Aktivita Kanalizácia pozostáva zo stavebných súborov SS 01 Žaškov kanalizácia SS 02 Párnica kanalizácia SS 05 Žaškov Oravská Poruba kanalizačný zberač SS 07 Oravská Poruba Dolný Kubín kanalizačný zberač Služby v rámci realizácie zmluvy na stavebný dozor budú poskytované v troch etapách Pred začatím výstavby Počas realizácie stavby Po ukončení realizácie stavby
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Služby technických, právnych a ekonomických poradcov   
Predmetom zákazky je výkon poradenských, konzultačných, expertíznych a iných odborných činností v tých oblastiach, ktoré sú predmetom jednotlivých častí zákazky, v závislosti od aktuálne vzniknutých potrieb. Uvedené považuje verejný obstarávateľ za služby znalcov (expertíza), tak ako uvádza v hlavnom kóde CPV. Verejný obstarávateľ identifikuje predmet zákazky aj prostredníctvom nasledujúcich kódov CPV 71241000-9, 71242000-6, 71356300-1, 71620000-0, 75112100-5, 75130000-6, 79415200-8, 79419000-4, 79430000-7, 85312320-8, 98112000-1, 98390000-3.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Bratislavský samosprávny kraj
Expertné a poradenské služby pri riadení investičnej výstavby   
Predmetom zákazky sú služby a úkony pozostávajúce z odborných vyjadrení k projektovým zámerom a z odborných odhadov investícií súvisiacich so správou nehnuteľného majetku, budov a iných stavieb vrátane komunikácií a podnikov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18, DÚR, DSZ, Oznámenie 8a po DÚR, DSP, Oznámenie 8a po DSP, DP, AD, KD   
Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a po DÚR) po vypracovaní DÚR, dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a po DSP) po vypracovaní DSP, dokumentácie na ponuku (DP),výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu Rýchlostná cesta R1 Ružomberok,juh - križovatka I/18.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač - DSP,DP,AD,KD   
Vypracovanie aktualizácie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSPv podrobnosti DRS),oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a po vypracovaní DSP v podrobnosti DRS(8a), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkonkoordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu Diaľnica D3 Žilina (Brodno) -Kysucké Nové Mesto, privádzač.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rýchlostná cesta R2 Jablonov nad Turňou - Včeláre, DSZ, DÚR, Oznámenie 8a   
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), oznámenie ozmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DÚR pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Jablonov nad Turňou- Včeláre.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie