Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 159 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky   
Predmetom zákazky je návrh a realizácia opatrení na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti NsP Nové Zámky. Podstatoupredmetu zákazky je, že objem potenciálnych úspor prevádzkových nákladov umožňuje využiť pre realizáciu potrebnýchopatrení financovanie treťou stranou (dodávateľom) prostredníctvom zmluvy o dielo s rozšírenými zárukami, pri ktorombude investícia do rekonštrukcie splácaná z budúcich úspor prevádzkových nákladov. V rámci predmetu zákazkyposkytovateľ plnenia a) zanalyzuje stav predmetných budov a zariadení (ďalej spolu aj ako energetické hospodárstvo) a spotrebu energie vnich,  b) navrhne technické opatrenia na zníženie prevádzkových nákladov (náklady na energie, osobné náklady, náklady naopravy a údržbu) energetického hospodárstva, c) tieto opatrenia zrealizuje, bude dohliadať na prevádzkovanie energetického hospodárstva po realizácií opatrení avyčísľuje dosiahnuté úspory, d) zaručí sa za úspory dosiahnuté po realizácií opatrení a zabezpečí financovanie celého projektu na základedosahovaných úspor.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Mesto Zlaté Moravce
Rozvoj energetických služieb v Meste Zlaté Moravce   
Predmetom zákazky je vypracovanie účelových energetických auditov pre objekty verejného obstarávateľa v zmysleplatného zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Energetický audit, vypracovaný odborne spôsobilou osobou podľa § 12 ods. 1 alebo § 13 ods.1 alebo ods. 3 zákona č.321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, musíbyť spracovaný v súlade s vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 179/2015 o energetickom auditea Odporúčaniami na spracovanie energetického auditu verejnej budovy SIEA, ktoré sú zverejnené na webovom sídleSlovenskej inovačnej a energetickej agentúry http//www.siea.sk/aktuality/c-8910/odporucania-na-spracovanie-energetickeho-auditu-verejnej-budovy/
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Hydromeliorácie, štátny podnik
Výkon činnosti Stavebného dozoru pre projekt Rekonštrukcie odvodňovacích kanálov   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb s názvom Výkon činnosti Stavebného dozoru pre projekt Rekonštrukcieodvodňovacích kanálov .
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Znalecké služby   
Predmetom zákazky sú odborné a kvalifikované služby podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, vyhlášky Ministerstvaspravodlivosti SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 vyhlášky MS SR č. 492/2004 o stanovenívšeobecnej hodnoty majetku, stanovenie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Banskobystrický samosprávny kraj
Vypracovanie energetického auditu pre budovy vo vlastníctve BBSK   
Predmetom zákazky je vykonanie energetického auditu štyridsiatich deviatich (49) samostatných budov Banskobystrického samosprávneho kraja, členených na  - časť predmetu zákazky č. 1 Vypracovanie energetického auditu "Čeláre Kírť", - časť predmetu zákazky č. 2 Vypracovanie energetického auditu "ostatné organizácie",  (ďalej aj ako predmet zákazky alebo služba) v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite, hodnotenie energetickej hospodárnosti budov v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z. v časovej verzii účinnej od 01.01.2017, použiteľného ako relevantný podklad na poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámciVýzvy zameranej na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni OPKZP-PO4-C441-2019-53.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Zvýšenie efektívnosti energetického hospodárstva a rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava – súbor 1   
Predmetom zákazky je Energeticky efektívna rekonštrukcia budov Hl. mesta SR Bratislavy s využitím garantovanejenergetickej služby balík GES 01
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Hasičská stanica Prešov - Vydumanec, DÚR v podrobnosti DSP vrátane IGHP, DP, DSZ, AD, KD   
Hasičská stanica Prešov Vydumanec bude slúžiť pre potreby zásahu v tuneloch NDS aj pre zásah HAZZ pre širokú oblasťzápadne od Prešova. Umiestnená je v križovatke Vydumanec na pozemkoch NDS, napojená na obslužnú komunikáciukomunikáciou pretínajúcou vodný tok. Areál HaZZ bude pozostávať z prevádzkovej budovy (hasičskej stanice) sadministratívnymi priestormi, hygienickým a sociálnym vybavení, ako aj s priestormi pre skladovanie a údržbu výstroje avýzbroje. ktorej súčasťou sú aj garáže pre zásahové vozidlá, z hasičskej veže určenej na trénovanie zásahov, parkovísk,komunikácií a zelene. Areál bude napojený na inžinierske siete a bude oplotený. Prevádzková budova HaZZ bude maťzabezpečený prístup k informáciám z ISD (miesto napojenia je z optickej spojky pri radiči návestného rezu RNR10 v km0,740 vetvy križovatky V9 cca 100 m od budovy), aby bolo možné v prípade mimoriadnej udalosti na diaľnici čirýchlostnej ceste riadiť koordinovaný zásah všetkých zložiek záchranného systému. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Monitoring zložiek životného prostredia rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat   
Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, dĺžka rýchlostnej cesty 4,300 km. Predmetom zákazky je monitoring vplyvu stavby na zložky životného prostredia (v zmysle TP 050) počas výstavby a pouvedení do prevádzky. Monitoring vplyvov počas výstavby a po uvedení do prevádzky slúži k posúdeniu, či sa zámer svojimi vplyvmineodchyľuje od hodnôt predikovaných v EIA a štúdiách vypracovaných pre nadväzujúce povoľovacie konania, hlavne, činedochádza k prekračovaniu legislatívne povolených hodnôt. Hlavný zmysel monitoringu spočíva v následnej reakcii,ktorá prípadné zistené neprijateľné efekty obmedzí alebo eliminuje (hlavne v období výstavby).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rýchlostná cesta R4 SSÚD – vysunuté pracovisko, Veľký Šariš DSP, 8a, DP, AD, KD   
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (ďalej len DSP) v 20 vyhotoveniach v tlačenejforme a 3 x v digitálnej forme na CD, resp. DVD, dokumentácie pre ponuku (ďalej len DP) v 15 vyhotoveniach v tlačenejforme a 3 x v digitálnej forme na CD, resp. DVD, dokumentácie stavebného zámeru (ďalej len DSZ) v 6 vyhotoveniach vtlačenej forme a 3 x v digitálnej forme na CD, resp. DVD a Projekčný podklad pre oznámenie o zmene navrhovanejčinnosti (8a) po vypracovaní DSP pre stavbu R4 SSÚD - vysunuté pracovisko, Veľký Šariš. Predmet zákazky je podrobnevymedzený v prílohách k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D2 – križovatka Rohožník, DÚR, DSZ, DSP v podrobnosti DRS, DP, AD a KD   
Križovatka Rohožník bude riešiť napojenie cesty III/1113 (503010) na diaľnicu D2 s rešpektovaním možnostivýhľadového šírkového usporiadania diaľnice D2 na kategóriu D 33,5/120.  Diaľnica D2 tvorí súčasť Európskej magistrály, Pan-európsky koridor č. IV. Drážďany-Praha-Bratislava-Budapešť-Arad.Diaľnica D2 začína na štátnej hranici s Českom, hraničným prechodom Lanžhot-Brodské. Pokračuje južne smerom naKúty, Malacky, Bratislavu, až na hraničný priechod Čunovo-Rajka na štátnej hranici s Maďarskom. Jej celková dĺžka,ktorá je aj v prevádzke, je 80 km. V súčasnosti je nákladná doprava vedená po ceste III/1113 cez obytné zastavanéúzemie okresného mesta Malacky, ako aj popri areáli nemocnice na ul. Duklianskych hrdinov. Realizáciou dôjde kodklonu prevažne nákladnej dopravy z cesty III/1113(503010)) Rohožník-Malacky na existujúcu trasu diaľnice D2 mimozastavané územie okresného mesta Malacky, resp. dôjde k optimalizácii trás nákladnej dopravy trasovanej v súčasnosticez urbanizované obytné celky dotknutého sídla. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Vykonávanie činností zameranej na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany v objektoch VšZP, a.s.   
Predmetom zákazky je vykonávanie činnosti zameranej na zabezpečenie ochrany pred požiarmi (ďalej OPP), bezpečnostia ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP) a civilnej ochrany (ďalej CO) v súlade s platnou legislatívou pre jednotlivépracoviská Všeobecnej zdravotnej poisťovne (ďalej VšZP) na území Slovenskej republiky. Súčasťou predmetu zákazky jeaj spracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie k vykonávaným činnostiam. Bližšie informácie v Súťažnýchpodkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Banskobystrický samosprávny kraj
Výkon stavebného dozoru (SD) pre stavby rekonštrukcií ciest II. a III. triedy na území Banskobystrického kraja.   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb výkonu stavebného dozoru (SD) pre stavby 1. Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce vybranéúseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom. 2. Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce vybranéúseky ciest v okresoch Veľký Krtíš, Krupina a Banská Štiavnica. 3. Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce vybranéúseky ciest v okresoch Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota.  Rozsah služieb je uvedený najmä v čl. III mandátnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 1 výzvy na predkladanie ponúk.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
Zvýšenie energetickej efektívnosti Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela formou poskytnutia garantovanej energetickej služby   
Predmetom zákazky je Zvýšenie energetickej efektívnosti Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela formou poskytnutiagarantovanej energetickej služby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania energetického hospodárstva Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela   
Predmetom zákazky je Zvýšenie efektívnosti prevádzkovania energetického hospodárstva Psychiatrickej nemocnicePhilippa Pinela.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
Zvýšenie energetickej efektívnosti Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela formou poskytnutia garantovanej energetickej služby   
Predmetom zákazky je Zvýšenie energetickej efektívnosti Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela formou poskytnutiagarantovanej energetickej služby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie