Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 142 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenská agentúra životného prostredia
Systém na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií pre potreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí v kontexte tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni   
Predmetom zákazky sú služby - obstaranie systému na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií prepotreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí. Zabezpečiť otvorený prístup k interpretovaným dátam prepotreby tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Znalecké služby   
Predmetom zákazky sú odborné a kvalifikované služby podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, vyhlášky Ministerstvaspravodlivosti SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 vyhlášky MS SR č. 492/2004 o stanovenívšeobecnej hodnoty majetku, stanovenie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Odborná podpora a poradenstvo pri príprave elektronickej aukcie na voľné frekvencie   
Predmetom zákazky je zaistenie odbornej podpory pre prípravu elektronickej aukcie, ktorú verejný obstarávateľ pripravuje pre prideľovanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 700 MHz a 1500 MHz.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, DSP v podrobnosti DRS, Oznámenie 8a, dSZ, DP, AD, KD   
Vypracovanie aktualizácie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSPv podrobnosti DRS), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a po vypracovaní DSP v podrobnosti DRS(Oznámenie 8a), dodatok stavebného zámeru (dSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) avýkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Odborná podpora a poradenstvo pri príprave elektronickej aukcie na voľné frekvencie   
Predmetom zákazky je zaistenie odbornej podpory pre prípravu elektronickej aukcie, ktorú verejný obstarávateľpripravuje pre prideľovanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 700 MHz a 1500 MHz.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Mestská krytá plaváreň
Poskytovanie energetických služieb metódou GES v krytom bazéne v Košiciach   
Predmetom zákazky je navrhnutie a realizácie opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti Mestskej krytej plavárne v Košiciach prostredníctvom poskytnutia garantovanej energetickej služby (ďalej len GES). Podstatou GES je poskytnutie prác a služieb vedúcich k zníženiu nákladov na prevádzku. V rámci plnenia predmetu zákazky poskytovateľ GES vypracuje návrh energeticky úsporných opatrení. Tieto opatrenia zrealizuje z vlastných finančných prostriedkov. Navrhnuté opatrenia musia garantovať ročnú úsporu energií vo výške min. 25 000 EUR bez DPH. Objekt a zariadenia zostanú v majetku verejného obstarávateľa.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Monitorovanie životného prostredia v súvislosti so stavbami – vypracovanie hodnotiacej správy   
Vypracovanie hodnotiacich správ (Národné ročné správy za roky 2017, 2018, 2019, Spoločné výročné správy za roky 2017, 2018, 2019) na základe analýzy a vyhodnotenia získaných databáz údajov z monitorovania životného prostredia voblasti vplyvu Vodného diela Gabčíkovo (ďalej len ,,databázy údajov). Databázy údajov z monitorovania, ktoré budú poskytnuté spracovateľovi budú vychádzať z nasledovných okruhov monitorovania prietokov, vodných stavov a kvality povrchových vôd a sedimentov, hladín a kvality podzemných vôd a dnových sedimentov, lesných ekosystémov, pôdnej vlhkosti na lesných monitorovacích plochách, poľnohospodárskych pôd, biotických a abiotických ukazovateľov. V databáze údajov poskytnutej spracovateľovi bude zohľadnená optimalizácia monitorovania účinná od 1.1.2018. Hlavným cieľom spoločného slovensko-maďarského monitorovania v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Maďarskej republiky o niektorých dočasných opatreniach a prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja (ďalej len ,,Dohoda ) je pozorovať, zaznamenávať a spoločne hodnotiť kvantitatívne a kvalitatívne zmeny povrchových a podzemných vodných útvarov a prírodného prostredia závislého na vode v súvislosti s realizovanými opatreniami a dotáciou vody. Základnou podmienkou hodnotenia vymenených údajov je používanie rovnakých alebo podobných metód meraní, analýza používanie dohodnutých metód interpretácie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Hasičská stanica Prešov - Vydumanec, DÚR v podrobnosti DSP vrátane IGHP, DP, DSZ, AD, KD   
Hasičská stanica Prešov Vydumanec bude slúžiť pre potreby zásahu v tuneloch NDS aj pre zásah HAZZ pre širokú oblasťzápadne od Prešova. Umiestnená je v križovatke Vydumanec na pozemkoch NDS, napojená na obslužnú komunikáciukomunikáciou pretínajúcou vodný tok. Areál HaZZ bude pozostávať z prevádzkovej budovy (hasičskej stanice) sadministratívnymi priestormi, hygienickým a sociálnym vybavení, ako aj s priestormi pre skladovanie a údržbu výstroje avýzbroje. ktorej súčasťou sú aj garáže pre zásahové vozidlá, z hasičskej veže určenej na trénovanie zásahov, parkovísk,komunikácií a zelene. Areál bude napojený na inžinierske siete a bude oplotený. Prevádzková budova HaZZ bude maťzabezpečený prístup k informáciám z ISD (miesto napojenia je z optickej spojky pri radiči návestného rezu RNR10 v km0,740 vetvy križovatky V9 cca 100 m od budovy), aby bolo možné v prípade mimoriadnej udalosti na diaľnici čirýchlostnej ceste riadiť koordinovaný zásah všetkých zložiek záchranného systému. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Znalecké služby   
Predmetom zákazky sú odborné a kvalifikované služby podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, vyhlášky Ministerstvaspravodlivosti SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 vyhlášky MS SR č. 492/2004 o stanovenívšeobecnej hodnoty majetku, stanovenie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rýchlostná cesta R2 Zacharovce – Bátka, DSP, DP, AD, KD.   
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a),dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbuRýchlostná cesta R2 Zacharovce - Bátka.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia (dočasného, trvalého) pre potrebyNárodnej diaľničnej spoločnosti, a.s. na existujúcich úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v správe amajetku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ako aj súvisiacich a nadväzujúcich komunikácií (napr. cesty II., III. triedy,miestne komunikácie). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažnýchpodkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vypracovanie DSZ, DÚR, Oznámenia 8a) po vypracovaní DÚR, DSP v rozsahu DRS, Oznámenia 8a) po vypracovaní DSP, DP, výkon AD a výkon KD stavby Rýchlostná cesta R3 Krupina – obchvat.   
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR),oznámenia ozmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DÚR, dokumentácie na stavebné povolenie v rozsahudokumentácie na realizáciu stavby (DSP v rozsahu DRS), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) povypracovaní DSP, dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie(KD) stavby Rýchlostná cesta R3 Krupina obchvat.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa   
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a),dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbuRýchlostná cesta R2 Bátka - Figa.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rýchlostná cesta R8 Nitra - križovatka R2, štúdia realizovateľnosti   
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu Rýchlostná cesta R8 Nitra - križovatka R2 v dĺžke cca 55 km.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar - Zemné, Rýchlostná cesta R7 Zemné - Nové Zámky, vypracovanie DÚR, DSZ, Oznámenie 8a   
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru(DSZ), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (8a) pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Holice -Mliečany, a pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie