Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 497 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultná nemocnica Nitra
Potraviny - hrubý tovar   
Dodávka potravín - Hrubého tovaru v rozsahu a množstve uvedenom v súťažných podkladoch.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Ružinovský domov seniorov
Mäso, mäsové výrobky a hydina   
Predmetom zákazky je dodávka mäsa, mäsových výrobkov a hydiny vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany
Potraviny   
Predmetom zákazky, ktorej súčasťou sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naloženie a vyloženiedodávaného tovaru do skladu na miesto dodania, je dodávka jednotlivých druhov potravín realizovaná na základepravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa a v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravináchv znení neskorších predpisov a ostatnými platnými právnymi predpismi SR a EÚ a taktiež s príslušnými platnýmipredpismi týkajúcimi sa hygienických požiadaviek podľa osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravupotravín najmä rastlinného a živočíšneho pôvodu. Všetky druhy potravín požadované verejným obstarávateľom, ichbalenie, označovanie, preprava atď. musia spĺňať požiadavky Potravinového kódexu SR. Verejný obstarávateľ musí maťmožnosť vlastného odvozu potravín z kamennej prevádzky dodávateľa v pracovných dňoch od 8.00 do 11.00 hod. naúzemí okresu Piešťany.  Rozsah dodávaných potravín - v rozsahu jednotlivých častí  1.časť Vajcia 2.časť Ovocie, zelenina, orechy, zemiaky 3.časť Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky, chladená hydina a výrobky z hydiny 4.časť Spracované a konzervované ryby 5.časť Mlieko a mliečne výrobky 6.časť Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky 7.časť Koloniálny tovar a rôzne potravinárske výrobky 8.časť Hlbokozmrazené výrobky (hydina, zelenina) a spracovaná mrazená zelenina  1/11 9.časť Spracované potravinárske výrobky, tuky Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Rôzne potravinárske výrobky
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12
Nákup potravín   
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 10 častí.  Časť 1. Bravčové a hovädzie mäso  Časť 2. Hydinové mäso  Časť 3. Mäsové výrobky  Časť 4. Mlieko a mliečne výrobky  Časť 5. Mrazené výrobky  Časť 6. Ovocie a zelenina  Časť 7. Pekárenský tovar  Časť 8. Rôzne potravinárske výrobky  Časť 9. Vajcia  Časť 10. Zemiaky
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Univerzita Komenského v Bratislave
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny   
Predmetom zákazky je dodávanie syrov a syrárskych výrobkov pre jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mliečne výrobky  >  Syrárske výrobky
Univerzita Komenského v Bratislave
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny   
Predmetom zákazky je zabezpečenie potravín (oleje) pre stravovacie zariadenie VENZA vo VM ĽŠ Mlyny UniverzityKomenského v Bratislave.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky  >  Surové živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
„Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb“   
Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Logický celok č. 1 Chlieb a pečivo  Logický celok č. 2 Základné potraviny  Logický celok č. 3 Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky Logický celok č. 4 Konzervované potraviny Logický celok č. 5 Mlieko a mliečne výrobky  Logický celok č. 6 Ovocie a zelenina Logický celok č. 7 Mrazené a chladené potraviny Logický celok č. 8 Špeciálne potraviny Logický celok č. 9 Vajcia v škrupine, čerstvé
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Dodávka potravín pre jedáleň Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša.   
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženietovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na deväť samostatných častí  1. časť Potraviny Ovocie a zelenina 2. časť Potraviny Čerstvé mäso 3. časť Potraviny Mäsové výrobky 4. časť Potraviny Mrazené mäso 5. časť Potraviny Ostatné mrazené výrobky (zelenina, ryby, polotovary) 6. časť Potraviny Chlieb a pečivo 7. časť Potraviny Mlieko a mliečne výrobky 6. časť Potraviny Trvanlivé potraviny 9. časť Potraviny Vajcia  Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na celý predmet zákazky. Zabezpečením dopravy sa rozumie doprava tovaru na miesto plnenia určeného verejným obstarávateľom. Zabezpečením vykládky sa rozumie vyloženie dodaného tovaru na určené miesto v objekte miesta plnenia určeného 1/9 verejným obstarávateľom.  Predpokladané množstvá jednotlivých častí predmetu zákazky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 Špecifikácia položiek apožiadaviek týchto súťažných podkladov sú orientačné predpokladané množstvá spotrebované do 30. 06. 2020.  Podrobný opis predmetu zákazky je bližšie špecifikovaný v prílohách týchto súťažných podkladov, najmä v časti B. OPISPREDMETU ZÁKAZKY, v prílohe č. 1 Špecifikácia položiek a požiadaviek a prílohe č. 2 Rámcové dohody jednotlivých častípredmetu zákazky.  Pre 1.-5. časť zákazky platí Výsledkom verejného obstarávania bude rámcová dohoda uzavretá s dvomi uchádzačmi (bez opätovného obnoveniasúťaže). Rámcová dohoda bude uzavretá s dvomi uchádzačmi samostatne v rámci častí zákazky č.1-č.5. predmetu zákazky; tedas uchádzačmi, ktorí v rámci príslušnej časti predmetu zákazky splnia podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazkya obsah ponuky a ich ponuka sa z hľadiska plnenia kritéria umiestni na prvom a druhom mieste v poradí. Ostatníuchádzači budú neúspešní.  Verejný obstarávateľ bude po uzavretí rámcových dohôd zadávať objednávky uchádzačovi, ktorý sa umiestnil na prvommieste v poradí z hľadiska plnenia kritéria. Verejný obstarávateľ v súlade s §83 ods. 5 písm. a) ZVO určuje objektívne podmienky na zmenu zadávania objednávokuchádzačovi, ktorý sa z hľadiska plnenia kritéria umiestnil na druhom mieste v poradí -v priebehu kalendárneho mesiaca sa vyskytne v jednej časti zákazky viac ako 6 reklamácií na kvalitu, čerstvosť aleborozdiely v dodanom množstve potravín  -omeškanie závozov v priebehu kalendárneho mesiaca vo viac ako 25 % prípadov (príklad v prípade 20 pracovných dníviac ako 5 x meškanie závozov) -viac ako 10 objednaných položiek nedodaných počas jedného kalendárneho mesiaca  V prípade naplnenia minimálne jedného z uvedených kritérií pristúpi verejný obstarávateľ k zmene dodávateľa aobjednávky na dodanie potravín bude zadávať uchádzačovi, ktorý sa z hľadiska plnenia kritéria umiestnil na druhommieste v poradí. Verejný obstarávateľ o tejto skutočnosti informuje prostredníctvom elektronickej komunikácie kontaktné osoby uvedenév rámcovej dohode oboch uchádzačov.  Pre 6.-9. časť platí Výsledkom VO bude rámcová dohoda uzavretá medzi jedným úspešným uchádzačom samostatne v rámci každej častipredmetu zákazky, ktorý v rámci príslušnej časti predmetu zákazky splní podmienky účasti, požiadavky na predmetzákazky a obsah ponuky a jeho ponuka sa z hľadiska plnenia kritérií umiestni na prvom mieste v poradí.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Fakultná nemocnica Nitra
Mäso a mäsové výrobky   
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov, v rozsahu Bravčové stehno BK 10 500 kg Bravčové karé BK 1 800 kg Bravčová krkovička SK 600 kg Bravčová krkovička BK 400 kg Bravčový bôčik BK 300 kg Bravčové kosti 1 500 kg Hovädzie zadné BK 1 700 kg Kabanos 100 kg Oravská slanina 250 kg Liptovská saláma 750 kg Klobása 100 kg Bratislavské párky 1 500 kg Šunka dusená 150 kg Šunka dusená porciovaná 0,10 kg 500 kg  Šunka kuracia porciovaná 0,10 kg 500 kg Saláma šunková porciovaná 0,10 kg 1 000 kg Saláma turistická porciovaná 0,10 kg 700 kg Saláma malokarpatská porciovaná 0,10 kg 200 kg
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky  >  Mäso
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Nákup potravín pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce   
Predmet zákazky je samostatne popísaný pre každú časť samostatne a popis spĺňa požiadavky Zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka časť č. 1. Mrazená hydina, ryby a zelenina Predmetom zákazky je dodanie tovaru potravín ako kurence, kuracie rezne, kurací steak, kuracie stehná, kuracia polievková zmes, kuracie pečienky, kuracie obaľované kúsky, sliepka, morčacie prsia, kačacia pečeň, kačacie stehná, kačacie prsia, morčacia šunka, pangasius filety, filé z treskovýchrýb, mrazené šampióny, polievková zmes, mrazený karfiol, mrazená brokolica, mrazený špenát, ružičkový kel, mrazenátekvica, mrazený hrášok, kúpeľná zeleninová zmes, mrazené ovocie, treska v majonéze, rybací šalát, šúľance, knedličky,hranolky, čínska zeleninová zmes, zelenina pod sviečkovú, mrazený kel, americké zemiaky, lístkové cesto, zmes hríbov aďalšie. Podrobná špecifikácia je uvedená v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky. Zákazka časť č. 2. Suché potraviny a mliečne výrobky Predmetom zákazky je dodanie tovaru potravín ako sója, napolitánka, dia keks, perník, detské piškóty, vianočné oplátky, dezert, orieškový krém, cestoviny, krupica, múka, prášokdo pečiva, kypriaci prášok do perníka, solamyl, zemiakové cesto, ryža, tarhoňa, pudingový prášok, ovsené vločky,cukor,umelé sladidlo, olej, olivy, rastlinný tuk, majonéza, tatárska omáčka, kompót, med, džem, marmeláda, sezamovésemienka, hrozienka, škorica mletá, lekvár, sušené slivky, sirup, džús, detská výživa, čaj, cigória, meltana, citrodeko,kakao, topping, granko, orechy, posyp, hrášok sterilizovaný, cícer zaváraný, fazuľka sterilizovaná, uhorka sterilizovaná,čalamáda, červená repa, šalát, paradajkový pretlak, worcesterová omáčka, sójová omáčka, kukurica sterilizovaná, lečosterilizované, šampióny krájané, sardinky, paštika, kurací nárez, luncheon meat, kôpor sušený, korenie, sušenápetržlenová vňať, vývar, bujón, vegeta, soľ, horčica, kečup, ocot, kúpy, hrach, šošovica, fazuľa, bryndza, syr, korbáčik,jogurt, puding, smotanový krém, smotana, tuk, maslo, mlieko, tvaroh, šľahačka a ďalšie. Podrobná špecifikácia je uvedená v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky. Zákazka časť 3. Pekárenské výrobky Predmetom zákazky je dodanie tovaru potravín ako chlieb, rožok, vianočka, bábovka, makovka, crossaint, pletenec, šiška, koláč, osie hniezdo, šatôčka, pagáč, uzol, pletenka, strúhanka, droždie,závin a ďalšie. Podrobná špecifikácia je uvedená v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky. Zákazka časť 4. Mäso a mäsové výrobky Predmetom zákazky je dodanie tovaru potravín ako bravčové plece, bravčové 1/6 stehno, bravčové karé, bravčová krkovička, bravčový bôčik, bravčové kosti, bravčová pečeň, hovädzie zadné, hovädziepredné, bravčové koleno, klobása, párky, špekačky, saláma, šunka, debrecínska pečienka, tlačenka, údená krkovička,údené pliecko, údená slanina, pečeňový syr, oškvarky, jaternice, údené koleno, šunková pena a ďalšie. Podrobná špecifikácia je uvedená v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky. Zákazka časť 5. Ovocie a zelenina Predmetom zákazky je dodanie tovaru potravín ako cesnak, cibuľka, cibuľa,mrkva,petržlen, zeler, pór, kel, kapusta, šalát, uhorky, paprika, paradajky, tekvica, karfiol, kaleráb, reďkovka, jablká,banány,pomaranče, mandarinky, kiwi, nektarinky, broskyne, grapefruit, hrušky, slivky melón, hrozno, citróny, cvikla,špargľa,zemiaky a ďalšie. Podrobná špecifikácia je uvedená v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Centrum výcviku Lešť
Nákup a dodávka potravín - DNS   
Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom DNS bude dodanie tovaru - potravín v rozsahu skupín 150, 151, 152, 153,154, 155, 156, 158, 159, 031 uvedených v Spoločnom slovníku obstarávania CPV, vrátane služieb spojených s dodávkouna miesta dodania a vyloženie tovaru do skladu na miesto určenia. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presnýrozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Technická univerzita v Košiciach
Potraviny pre ŠDaJ   
Predmetom zákazky je opakované dodávanie základných potravín, spracovaného ovocia a zeleniny, kávy, čajov arôznych výrobkov do stravovacích zariadení Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni vKošiciach a Prešove.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Technická univerzita v Košiciach
Hlboko zmrazené výrobky   
Predmetom zákazky je opakované dodávanie mrazených polotovarov, mrazenej zeleniny a ovocia, zemiakovýchvýrobkov do stravovacích zariadení Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach aPrešove.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Stamat invest s.r.o.
Mini pivovar 1000l Stamat Invest   
Obstaranie technológie na varenie remeselného nefiltrovaného piva o objeme 1000l na várku,podľa technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou zmluvy.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Pivo zo sladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje   
Predmetom zákazky je dodanie potravín  v časti I. čerstvého ovocia a zeleniny, baleného ovocia a zeleniny  v časti II. voľného čerstvého a nebaleného hovädzieho a bravčového mäsa, diviny, mäsových výrobkov ako sú klobásy,párky, salámy, šunka, slanina, jaternice a škvarky,  v časti III. Nápoje s kolovou, pomarančovou, citrónovou, ovocnou príchuťou, príchuťou toniku, pramenité vody, ľadovéčaje, ovocné nápoje s príchuťou a multivitamínové nápoje  pre potreby Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, jej fakulty, ústavy a pracoviská.  Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyloženímdodaného tovaru do skladu na mieste dodania. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spresňované pravidelnýmiobjednávkami. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v súťažných podkladoch.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie