Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania potraviny zobrazujem 115 z 129 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Žilinský samosprávny kraj
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš   
Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov potravín pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSKLiptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazkyje uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetuzákazky a B.4 Ďalšie informácie a požiadavky verejného obstarávateľa.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
BIO 5, s.r.o.
Obstaranie moderných výrobných kapacít pre produkciu potravín III.   
Predmetom zákazky je dodanie moderných výrobných kapacít pre produkciu potravín (v minulosti označovaných ako potraviny na osobitné výživové účely) a výživových doplnkov. Predmetom zákazky je kompletné vybavenie výroby výrobných liniek a komponentov na výrobu tabliet, kapsúl, práškových zmesí balených do dóz alebo sáčkov, vrátane pomocného príslušenstva a vybavenia podporných procesov vybavenie analytického laboratória pre kontrolu kvality a testovanie.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
Stredná športová škola
Potraviny   
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Strednú športovú školu Trenčín, pričom táto zákazka je rozdelená na 7častí 1.časť Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín 2. časť Potraviny mäsové výrobky, bravčové, hovädzie, teľacie a hydinové mäso 3. časť Potraviny- mlieko a smotana, maslo, rôzne mliečne výrobky, syry, vajcia  4. časť Potraviny čerstvá zelenina, zemiaky, čerstvé ovocie a orechy 5. časť Mrazené potraviny- hydina, ryby, zelenina, zemiaky, ostatné mrazené výrobky 6. časť Trvanlivé potraviny strukoviny, múka, cukor, ryža, konzervovaná zelenina, džemy, ostatné trvanlivé výrobky 7. časť Trvanlivé potraviny- koncentráty, čaje, instantné nápoje, džúsy  Uchádzač musí pri plnení tejto zákazky postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ a taktiež musídodržiavať príslušné platné predpisy týkajúce sa hygienických požiadaviek podľa osobitných predpisov na skladovanie,manipuláciu a dopravu potravín najmä rastlinného a živočíšneho pôvodu , nakladania s odpadmi. atď. Všetky tovary požadované verejnými obstarávateľmi, ich balenie, označovanie, preprava atď. musia spĺňať požiadavkyPotravinového kódexu SR a zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.   1/13 Zabezpečenie dopravy, čím sa rozumie doprava tovaru do miesta plnenia určeného verejným obstarávateľom najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky, alebo podľa objednávky. Zabezpečenie vykládky, čím sa rozumie vyloženie dodaného tovaru na určené miesto v objekte pracoviska verejnéhoobstarávateľa. 3.2 Predpokladané množstvá jednotlivých častí predmetu zákazky pre jednotlivých verejných obstarávateľov, ktoré súuvedené v prílohách samostatných súpisov jednotlivých návrhov na plnenie kritérií sú iba orientačné predpokladanémnožstvá na 24 mesiacov a budú verejným obstarávateľom upravované počas platnosti Rámcových dohôd podľaaktuálnych potrieb.   Bližší opis predmetu zákazky a podmienky dodania sú uvedené v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Fakultná nemocnica Nitra
Potraviny   
Dodávka potravín na zabezpečenie stravovania pacientov a personálu Fakultnej nemocnice Nitra.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Žilinský samosprávny kraj
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline   
Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov potravín pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSKCentrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti súťažnýchpodkladov B.1 Opis predmetu zákazky, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B.4 Ďalšie informácie apožiadavky verejného obstarávateľa.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Potraviny - nápoje   
Predmetom obstarávania je dodávanie potravín nápojov v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy nazáklade pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiaceslužby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto dodania. Množstvájednotlivých druhov tovaru budú spresňované pravidelnými objednávkami.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Potraviny   
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Nemocnicu s poliklinikou v Považskej Bystrici, pričom táto zákazkajerozdelená na 8 častí.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Čerstvé potraviny   
Predmetom zákazky je dodávka čerstvých potravín pre Nemocnicu s poliklinikou v Považskej Bystrici, pričom tátozákazka je rozdelená na 6 častí.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Mesto Prievidza
Potraviny do MŠ   
Predmetom zákazky je opakované dodávanie potravín do materských škôl v meste Prievidza. Podrobné vymedzeniepredmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Žilinský samosprávny kraj
Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca   
Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov potravín pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSKKysucká nemocnica s poliklinikou Čadca. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opispredmetu zákazky súťažných podkladov a B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Potraviny - rastlinné oleje   
Predmetom obstarávania je dodávanie potravín rastlinných olejov v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normyna základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiaceslužby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania.Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spresňované pravidelnými objednávkami.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky  >  Surové živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Potraviny - nápoje   
Predmetom obstarávania je dodávanie potravín - nápojov v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy nazáklade pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiaceslužby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania.Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spresňované pravidelnými objednávkami.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Nealkoholické nápoje
Technická univerzita v Košiciach
Všeobecné potraviny   
Predmetom zákazky je opakované dodávanie Všeobecných potravín do stravovacích zariadení Technickej univerzity vKošiciach Študentských domovov a jedální v Košiciach a v Prešove.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Dodávka potravín pre jedáleň Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša.   
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženietovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na deväť samostatných častí  1. časť Potraviny Ovocie a zelenina 2. časť Potraviny Čerstvé mäso 3. časť Potraviny Mäsové výrobky 4. časť Potraviny Mrazené mäso 5. časť Potraviny Ostatné mrazené výrobky (zelenina, ryby, polotovary) 6. časť Potraviny Chlieb a pečivo 7. časť Potraviny Mlieko a mliečne výrobky 8. časť Potraviny Trvanlivé potraviny 9. časť Potraviny Vajcia  Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na celý predmet zákazky. Zabezpečením dopravy sa rozumie doprava tovaru na miesto plnenia určeného verejným obstarávateľom. Zabezpečením vykládky sa rozumie vyloženie dodaného tovaru na určené miesto v objekte miesta plnenia určenéhoverejným obstarávateľom.  Predpokladané množstvá jednotlivých častí predmetu zákazky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 Špecifikácia položiek apožiadaviek týchto súťažných podkladov sú orientačné predpokladané množstvá spotrebované do 30. 06. 2020.  Podrobný opis predmetu zákazky je bližšie špecifikovaný v prílohách týchto súťažných podkladov, najmä v časti B. OPISPREDMETU ZÁKAZKY, v prílohe č. 1 Špecifikácia položiek a požiadaviek a prílohe č. 2 Rámcové dohody jednotlivých častípredmetu zákazky.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky_DNS   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) bude dodávka najmä základnýchpotravín, mrazených a mliečnych výrobkov (ďalej ako aj tovar), ktoré sú bežne dostupné na trhu, v rozsahu skupín 150,152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 031 uvedených v Spoločnom slovníku obstarávania CPV, vrátane služieb spojených sich dodávkou na miesta dodania a vyložením tovaru do skladu na miesto určenia. Dodávka tovaru je určená preverejného obstarávateľa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a jeho rozpočtovú organizáciu Akadémiu Policajnéhozboru.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie