Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 6600 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Streda nad Bodrogom
Bytovy dom 1x 6 b.j. najomné byty   
Predmetom zákazky je výstavba 6 b.j. nájomných bytov na pozemku verejného obstarávateľa vrátane vypracovaniadokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním právoplatnéhoúzemného rozhodnutia a stavebného povolenia. Stavba musí splňať požiadavky na poskytnutie dotácie podľa zákonač.443/2010 Z.z. a požiadavky na poskytnutie úveru na kúpu bytu v bytovom dome podľa zákona č. 150/2013 vaktuálnom znení. Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, ktorá rieši podmienky odkúpenianájomných bytov a technického vybavenia. Budúci zhotoviteľ je povinný vypracovať v prvej etape projektovúdokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie na základe vypracovanej štúdie, ktorá definuje základneparametre stavby, body napojenia IS a ktorá je podkladom pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky, ako ajzabezpečiť právoplatné stavebné povolenie v určenom termíne. V prípade schválenia dotácie dôjde v druhej etape kvýstavbe nájomných bytov, kolaudácii a následne ich odkúpeniu verejným obstarávateľom. Štúdia ma odporučacícharakter, pričom pre uchádzačov je záväzná priemerná podlahová plocha bytov v rozmedzí od 58,00 - 60,00 m2 azáväzná ja aj štruktúra bytov a to 5x3-izbový byt a 1x1-izbový byt.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Prešov, SK - vybudovanie prístreškov pre garážovanie techniky - R   
Cieľom navrhovanej stavebnej akcie je vybudovanie oceľových prístreškov pre garážovanie vojenskej prepravnejtechniky podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
MICHALOVCE, MK - REKONŠTRUKCIA B. Č. 2 - R   
Cieľom navrhovanej stavebnej akcie je komplexná rekonštrukcia budovy č. 2, podľa vypracovanej projektovejdokumentácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia a modernizácia mostov v rámci PSK   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii mostov v rámci PSK. Mostné objekty sú v správe verejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, v členení na štyri časti Časť 1 Rekonštrukcia mosta č. 3485-001 cez potok Kamenec za obcou Sveržov, Časť 2 Rekonštrukcia mosta 537-019 nad Zubačkou vrátane PD, Časť 3 Rekonštrukcia mosta Sabinov 3177-002, Časť 4 Rekonštrukcia mosta 3628-001 Žalobín- M.Domaša, vrátane PD.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Nové Sady
Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny – rozšírenie vodovodu   
Predmetom zákazky je rozšírenie vodovodu , časť Kotrbál a Ceroviny v obci Nové Sady. Detailná technická špecifikácia sa nachádza v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Prešov
Rekonštrukcia chodníka ul. Potočná   
Predmetom stavebných prác je rekonštrukcia chodníka. Predmet zákazky je podrobne zadefinovaný projektovoudokumentáciou vrátane výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Pokládka a hutnenie asfaltobetónovych vrstiev vozoviek pre účely veľkoplošných vysprávok výtlkov - oblasť Michalovce   
Predmetom zákazky je výkon prác údržba povrchov vozoviek s poškodenou obrusnou vrstvou súvislými veľkoplošnýmivysprávkami výtlkov pokládkou asfaltobetónu finišerom a následným zhutnením cestným valcom pre vybrané úseky ciestII. a III. triedy v správe SCKSK oblasť Michalovce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Pliešovce
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Pliešovce   
Stavebné práce zamerané výstavbu nového centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Pliešovce v zmysle výzvyna predkladanie projektových zámerov IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 MZ SR ako aj na základe hygienických a kapacitnýchnedostatkov, ako aj v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., vyhlášky MZ SR č.553/2007 Z.z., ďalej zákona č.355/2007 Z.z., zákona č.140/2008 Z.z., vyhlášky MZ SR č.259/2008 Z.z., nariadenia vlády SR č.410/2007 Z.z. a č.387/2006 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer aprojektovej dokumentácie v rámci projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Pliešovce. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane nenaceneného výkazu výmer je súčasťou projektovej dokumentácie,ktorá tvorila prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Košťany nad Turcom
MATERSKÁ ŠKOLA KOŠŤANY NAD TURCOM   
Predmetom zákazky je novostavba materskej školy. Materská škola bude slúžiť pre deti vo veku od 3-6 rokov, je delená na dve triedy, mladší a starší škôlkari. Deti budú presťahované zo starej škôlky (susedný objekt), ktorá je už v havarijnom stave. Škôlka je navrhnutá ako samostatne stojaca, jednopodlažná s pultovou strechou. Stavebný pozemok sa nachádza v zastavanom území na pozemku p.č. 1/7, záhrada, výmera 1614 m2. Parcela je prístupná z verejnej komunikácie, vedenej zo severozápadnej strany objektu. Parcela nie je zaťažená vecnými bremenami. V tesnej blízkostisa nachádzajú rodinné domy, zdravotné stredisko, budova starej materskej škôlky, skladové priestory (haly). Predmetnástavba bude napojená na vodu pomocou novovybudovanej prípojky rúrou HDPE D 32, ktorá bude slúžiť len preúčelyzásobovania pitnou vodou, ďalej bude napojená na splaškovú kanalizáciu, NN napäťovú sústavu a plynovod.Dažďové vody budú vyriešené odvodom v rámci pozemku investora a to pomocou vsakov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Želiezovce
Prístavba materskej školy v meste Želiezovce, mestská časť Mikula   
Realizácia prístavby za účelom rozšírenia kapacity materskej školy v rozsahu vybúrania nevhodných častí pôvodnej stavby, stavebná úprava vnútorných priestorov, zateplenie obvodového plášťa, osadenie nových okien, dverí zasklenýchstien, výstavba novej strechy prístavby vrátane klampiarskych prvkov a bleskozvodov s uzemnením, rekonštrukciaelektroinštalácie, vykurovania, vetrania a zdravotechniky. Presná špecifikácia v projektovej dokumentácii. Zákazka realizovaná v systéme IS EVO verzia 18.0.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Slavošovce
Novostavba KC - stavebné práce   
Predmetom zákazky je novostavba objektu s prípojkami na inžinierske siete pre účely komunitného centra. Budova jeprízemná, murovaná a prestrešená sedlovou väzníkovou strechou. Objekt bude samostatne stojaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚR 2 Nová Baňa a SSÚR 3 Zvolen   
Predmetom zákazky sú opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe Strediska správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej"SSÚR") 2 Nová Baňa a SSÚR 3 Zvolen (veľkoplošné aj lokálne), výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovkytechnológiou hutnených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu a predĺženia životnostizabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky, podľa technických a kvalitatívnych podmienok súťažnýchpodkladov. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Opravy vozoviek v správe SSÚR 1 Galanta   
Predmetom zákazky sú opravy vozoviek v správe SSÚR Galanta, tak veľkoplošné ako aj lokálne výmenou degradovanýchvrstiev krytu vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu apredĺženia životnosti zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky, podľa technických a kvalitatívnychpodmienok súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Hronsek – rekonštrukcia budovy č. 21 – R   
Predmetom zákazky podľa týchto súťažných podkladov sú stavebné práce v Objektoch b. č. 21 a b. č. 22, ktoré sanachádzajú vo Výcvikovom stredisku vojenskej kynológie v Hronseku na majetkoprávne vysporiadaných pozemkoch vspráve Ministerstva obrany Slovenskej republiky parcely č. KN 530/49, KN 530/50, KN 530/59 a časti parcely 530/61.Objekty sú umiestnené v dvoch samostatných lokalitách a slúžia pre plnenie odborných úloh kynológie v rámci rezortuMinisterstva obrany Slovenskej republiky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Základná škola Jozefa Urbana
Statické zabezpečenie nenosných priečok, podláh a rekonštrukcia sociálnych zariadení, rozvodov zdravotechniky   
Predmetom stavebných úprav je odstránenie havarijného stavu kanalizácie a priľahlých konštrukcií priečok, podláh ainých doplnkový častí stavby v priestore bezprostredne v kontakte s kanalizáciou.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie