Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 5129 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Parchovany
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI PARCHOVANY 2   
Predmet zákazky s názvom ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI PARCHOVANY 2 je výmenou okien, zateplením zlepšiť stavebno-technický stav jednotlivých stavebných konštrukcií, pričom celkovým zateplením a výmenou okien sa zlepší klimatická pohoda jednotlivých priestorov, dosiahne sa výrazná energetická úspora. Plochá strecha sa mení na sedlovú, čím sa vylúči problematická terajšia plochá strecha. Funkčné využitia a ani účel stavby sa nemení. Projekt vrátane výkaz výmer a rozpočet bol spracovaný v 12/2016 v projekčnej firme Apro s.r.o. Trebišov, M. R. Štefánika 68/11, 07501 Trebišov, autor a zodpovedný projektant Ing. Ján Staš
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Brezno
Cyklotrasa Brezno – Valaská   
Predmetom zákazky malo byť vybudovanie cyklotrasy Brezno - Valaská pozostávajúcej z dvoch vetiev - vetvy A - v dĺžke 6 787,04 m spájajúcej železničnú stanicu s obcou Valaská - vetvy B - v dĺžke 1 957,55 m spájajúcej železničnú stanicu s centrálnou časťou mesta a zahŕňajúcej aj lávku pre cyklistov v celkovej dĺžke 648 m so šírkou mostovky 3 m.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Rudnianska Lehota
Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota   
Zákazka pozostáva z výmeny výplní otvorov za plastové, zateplenie fasády, zateplenie časti stropu nad posledným nadzemným podlažím, zateplenie časti stropu posledného nadzemného podlažia z interiéru, modernizácia zdroja tepla, výmena rozvodov tepla, výmena vykurovacích telies a doplnenie o podlahové vykurovanie, sanita WC a kúpeľňa, vytvorenie bezbariérového vstupu rampy pre imobilnych a s tým spojené terénne úpravy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Želiezovce
„Vybudovanie 19 b.j. prestavbou slobodárne v meste Želiezovce“   
Predmetom zákazky je vybudovanie 19 bytových jednotiek prestavbou slobodárne v Meste Želiezovce. Bytový dom musíspĺňať štandard podľa kritérií štátneho fondu rozvoja bývania s prislúchajúcimi IS a parkovacími miestami. Predmetom zákazky je 1.Vypracovanie projektovej dokumentácie na 19 b.j. s prípojkami a parkoviskom. 2.Zabezpečenie stavebného povolenia na výstavbu 19 b.j. s prípojkami a parkoviskom. 3.Zrealizovanie výstavby 19 b.j. s prípojkami a parkoviskom. 4.Zabezpečenie kolaudácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Realizácia stavby „2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“   
1. Predmetom zákazky je zhotovenie diela 2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder štátna hranica Slovenská republikaMaďarsko v rozsahu 1.1 Výstavba nového 2x400 kV vedenia lokalita Veľký Meder štátna hranica Slovenská republika Maďarsko a súvisiacichčinností v zmysle vypracovanej dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (DVZ) 2x400 kV vedenie lokalita Veľký Mederštátna hranica Slovenská republika Maďarsko, arch. číslo 52-9-00110 z 04/2018. 1.2 Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), dielenskej dokumentácie a dokumentácie skutočnéhovyhotovenia stavby (DSV). 1.3 Inžinierske činnosti pre práce po dokončení stavby. 1.4 Geodetické práce a majetkovoprávne činnosti. 2. Montážne práce v rámci napojenia nového 2x400 kV vedenia lokalita Veľký Meder štátna hranica Slovenská republikaMaďarsko do existujúceho 2x400 kV vedenia V479/480 Gabčíkovo Veľký Ďur na p.b.č.46 a p.b.č.47 budú prebiehať sohľadom na termíny vypínania existujúceho 2x400 kV vedenia V479/480 v roku 2020, v predpokladanom celkovomrozsahu 2 týždňov. Presný termín bude určený v ročnom harmonograme vypínania vedení a písomne oznámenýzhotoviteľovi (montážne práce budú realizované na 2x400 kV vedení V479/480 pri vypnutom vedení). Uvedený termínvypínania vedenia môže byť zmenený výlučne zo strany objednávateľa a to v prípade nepriaznivej situácie v prenosovejsústave. V prípade zmeny termínu vypínania vedenia bude nový termín vypínania vedenia bezodkladne oznámenýzhotoviteľovi písomnou formou na adresu zhotoviteľa. 3. Zhotoviteľ zrealizuje predmet zákazky v rozsahu min. 3.1 V rámci výstavby nového 400 kV vedenia a súvisiacich činností sú to najmä  1/5 3.1.1 Dodávka materiálu, 3.1.2 Stavebná a montážna časť betonáž základov, montáž a stavba oceľových skrutkovaných pozinkovaných stožiarovpriehradovej konštrukcie, montáž vodičov, montáž izolátorových závesov s keramickými izolátormi, montážkombinovaného zemného lana (KZL), demontáž vodičov, izolátorových závesov a KZL v úseku p.b.č.46 a p.b.č.47vedenia V480 v rámci existujúceho 2x400 kV vedenia V479/480 Gabčíkovo Veľký Ďur, realizácia denného leteckéhoprekážkového značenia stožiara p.b.č.355 náterom, montáž nočného leteckého prekážkového značenia stožiarap.b.č.355 svetelným prekážkovým značením, montáž odkloňovačov letu vtákov na kombinovaných zemných lanách ainštalácia búdok pre hniezdenie vtákov, 3.1.3 Výrub stromov a drevín rastúcich mimo lesa (na poľnohospodárskych pozemkoch) a rekultivácie napoľnohospodárskych pozemkoch vyplývajúce z rozhodnutí povoľujúcich orgánov štátnej správy, 3.1.4 Úprava, resp. vybudovanie prístupových ciest, vybudovanie zjazdov vrátane všetkých IČ, uvedenie ciest a zjazdovdo pôvodného stavu po ukončení všetkých prác v súlade s uplatnenými požiadavkami vlastníkov, užívateľov alebosprávcov dotknutých pozemkov alebo nehnuteľností, 3.1.5 Vytýčenie stožiarových miest, trasy (osi) vedenia, všetkých priesekov a výrubov v trase vedenia (na lesných apoľnohospodárskych pozemkoch), 3.1.6 Porealizačné zameranie stožiarových miest, ochranného pásma a pozdĺžneho profilu celého nového 400 kV vedenia(vodiče, KZL), 3.1.7 Vypracovanie podrobného harmonogramu realizácie celého diela, ktorý musí obsahovať realizačný plán vjednotlivých týždňoch, 3.1.8 Zabezpečenie a vytýčenie potrebných podzemných inžinierskych sietí, križovaných objektov, zabezpečenievypínania križovaných vedení NN/VN/VVN vrátane poplatkov za vypínanie vedení, 3.1.9 Kontaktovanie užívateľov dotknutých pozemkov, zabezpečenie vstupov na pozemky, 3.1.10 Prerokovanie a úhrada vzniknutých škôd spôsobených zhotoviteľom pri realizácií diela. Pokračovanie opisu je v bode II.2.4 oznámenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Dohňany
DOTYK PRÍRODY V DOHŇANOCH   
Predmetom stavebných prác ako aj účelom novostavby je vybudovanie prírodno-vzdelávacieho areálu s doplnkovými objektami, slúžiaci pre organizáciu letných nočných škôl v prírode ako aj areál pre spoznávanie prírody z okolitých CHKO.Areál je vybavený potrebnou infraštruktúrou a jeho dominantou bude prestrešené pódium s multimediálnym vybavenímna prezentáciu prírody okolitých chránených krajinných oblastí. Areál bude doplnený o chodník prírodou, ktorý pozostávas prvkov, s možnosťou spoznávania prírody hmatom, čuchom, sluchom a pod. Budovy sú stavebne ako aj funkčnerozdelené do jednotlivých stavebných objektov. Riešený areál sa nachádza na okraji obce Dohňany pri futbalovom ihrisku. K areálu je prístup z miestnej komunikácieprostredníctvom mosta cez rieku Biely potok. Riešené územie bude slúžiť ako prezentačno-edukačný areál. Areál jenapojený na verejný vodovod, na vedenie elektrickej energie, na splaškovú kanalizáciu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Trenčiansky samosprávny kraj
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom   
Predmetom zákazky je Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom. Bližšie informáciesú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Košický samosprávny kraj
Stavebné práce projektu ID - R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice   
Uskutočnenie stavebných prác; to všetko v rozsahu a za podmienok podľa Opisu predmetu zákazky (príloha č. 1 pre každú jednotlivú časť), návrhu zmluvy (príloha č. 2 pre každú jednotlivú časť) a v súlade s ďalšími požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Malého Dunaja v km 5,600 - 11,000; stavebné práce   
Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebnych prác na stavbe Protipovodňová podzemná tesniacastena ĽSOH Malého Dunaja vkm 5,600 11,000. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažnychpodkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Gotická cesta
Koceľovce, kostol s areálom ev.a.v., obnova a reštaurovanie významnej pamiatky na Gotickej ceste   
Predmetom zákazky sú reštaurátorské a stavebné práce spojené s sanáciou murív a podláh na kostole Koceľovce ÚZPFč. 517/0 na parc. KN-C č. 1 súpisné číslo č. 32. Kostol je stredoveky, goticky, z 1. pol. 14. stor. Technicky stav, druh astupeň poškodení odstrání rozsah sanačnych úprav podľa projeku a vypracovanych technickych špecifikácií, ktoré sú vopise predmetu zákazky. Navrhovaná obnova a reštaurovanie pozostáva z odstránenia poškodených omietok a podláh,oprave poškodenej kamenej hmoty, montáž soklového kameňa, reštaurovanie fasádných malieb a okenných vytráží,realizácia novej omietky s výmaľbou fasády. Kompletné reštaurovanie nástenných malieb a historických omietok v interiéri a exteriéry kostola je rozdelený na   stredoveké nástenné maľby na klenbe a stenách presbytéria z roku 1360 - 1370, maľby v lodi kostola namaľované okolo1400, klasicistických nástenné maľby v lodi kostola, historických omietok v exteriéri a kamenných prvkov v exteriéry a vinteriéry kostola.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Pohranice
CHODNÍKY POHRANICE   
Rekonštrukcia chodníkov v obci podľa vypracovanej PD.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Teplico, s.r.o.
Modernizácia rozvodov tepla CZT Turčianske Teplice I.etapa-H.Rakovce – meranie a regulácia   
Predmetom zákazky sú stavebné práce vrátane dodania technológie súvisiace s rekonštrukciou a modernizáciou kotolne,merania a regulácie. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov aprojektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Hajnáčka
Komunitné centrum Hajnáčka   
Predmetom zákazky je vybudovanie Komunitného centra v obci Hajnáčka.Jedná sa o výstavbu novej dvojpodlažnej budovy zastrešenej manzardovou strechou. Architektonicky a proporciou hmoty je objekt prispôsobený okolitej zástavbe. Je smerovaný do modernejšieho výrazu, ktorý lepšie spĺňa požiadavky využitia objektu. Interiéry objektu sú presvetlené a vzdušné. Materiálovo sú povrchy stien objektu riešené ako kombinácia jemne štrukturovanej omietky, dreveného obkladu a plastových okien.Bližšia špecifikácia je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Nitrianske Pravno
Komunitné centrum Nitrianske Pravno   
Vybudovanie objektu Komunitného centra, ktorý je navrhnutý ako novostavba. Objekt je jednopodlažný s plochoustrechou, základných pôdorysných rozmerov 24,7m x 12,80m. Dispozične je objekt členený na priestory školiacamiestnosť, klubová miestnosť, kancelária pre komunitných pracovníkov, kuchyňa, dielňa, stredisko osobnej hygieny asociálne zariadenia. Bližšie informácie sú v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Bratislavský samosprávny kraj
Zateplenie objektu DSS INTEGRA, Tylova 21, Bratislava   
Predmetom zákazky sú stavebné práce k zabezpečeniu zateplenia certifikovaným zatepľovacím systémom strechy aobvodového plášťa piatich pavilónov (A,B,C,D,E) zariadenia vrátane vybudovania skladového prístrešku. Obstaraniestavebných prác sa uskutočňuje za účelom zateplenia všetkých piatich pavilónov zariadenia DSS INTEGRA, Tylova 21,Bratislava. Základným dôvodom investície do rekonštrukcie a modernizácie objektu sú nedostatky z hľadiska tepelnotechnických ukazovateľov platných pre súčasnosť. Hlavnými dôvodmi rekonštrukcie budov je dosiahnutie zníženiaenergetickej náročnosti objektu, úspora energie na vykurovanie a taktiež predĺženie životnosti stavby ochranou predporuchami obvodového plášťa, ktorá je dosiahnuteľná zateplením celých objektov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie