Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 7068 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
BENET, s. r. o.
REKONŠTRUKCIA ROZVODOV TEPLA – MESTO NOVÁKY.   
Stavebné práce na rozvodoch tepla a distribučnej výmenníkovej stanice, ktorých cieľom je efektívnejšia prevádzka tepelného hospodárstva v meste Nováky spoločnosťou Benet, s.r.o.. rekonštrukcia CZT v konkrétne dvoch okruhoch prezásobovanie objektov v SCZT v intraviláne mesta Nováky Rozvody tepla Fortischem, na ktoré je v nulovom bode napojená SO 01 okruh Fortischem Distribučná výmenníková stanica TN ENO - Prievidza ktorá transformuje parametre tlak teplonosného média na tlak rozvodu tepla SCZT SO 02 okruh odbočky č. 4. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Levoča
Vodná nádrž Levoča – revitalizácia prírodno-ekologického centra, Žabia cesta   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s výstavbou inovačných náučných chodníkov v lokalitách Miejska Góra a Levočská Dolina, revitalizácia plôch okolo jestvujúcej vodnej nádrže za účelom rekonštrukcie jestvujúcicha rozvinutia nových zariadení za účelom rozvoja turizmu v lokalite a skvalitnene ochrany okolitej fauny a flóry.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Trenčiansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre   
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre. Bližšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Trenčiansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre   
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre. Bližšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Hlavné mesto SR Bratislava
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy   
Zabezpečenie udržateľnosti kvality komunikácií v Bratislave prostredníctvom zabezpečenia ich štandardnej a rutinnejúdržby a celoročných opráv výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hl. m. SR Bratislavy. Predmetom zákazky jerealizácia projektu komplexného zabezpečenia opráv a údržby pozemných komunikácií, ciest I. až III. triedy, miestnychkomunikácií I. a II. triedy a komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sú v správeMagistrátu hlavného mesta. Predmetom zákazky sú tiež udržiavacie práce a opravy na pozemných komunikáciách naúzemí Hlavného mesta SR Bratislavy a celoročné opravy výtlkov technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla a zastudena, tryskovou technológiou a vypravením výtlku recyklátom s tepelnou úpravou miesta výtlku podľa Technickýchpodmienok 08/2011 vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky súčinnosťou odo dna 15.8.2011, KATALÓG TECHNOLÓGIÍ NA OPRAVY ZÁKLADNÝCH TYPOV PORÚCH VOZOVIEK, PrílohaA s názvom LISTY TECHNOLÓGIÍ NA OPRAVY ZÁKLADNÝCH TYPOV PORÚCH VOZOVIEK časť 15 LIST TECHNOLÓGIERECYKLÁCIA ASFALTOVÝCH ZMESÍ NA MIESTE ZA HORÚCA PRE VOZOVKY S DOPRAVNÝM ZAŤAŽENÍM TRIEDY I AŽ VI,na pozemných komunikáciách v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  Zabezpečenie prác údržby povrchov bude na pozemných komunikáciách, ktoré sú tvorené prejazdnými úsekmi ciest I. ažIII. triedy a miestnymi komunikáciami I. a II. triedy v celkovej dĺžke 385,997 km o celkovej výmere 4 033 209,0 m2 akoi chodníkoch v celkovej dĺžke 294,749 km o celkovej výmere 745 116,0 m2.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Rekonštrukcia atletického areálu UMB, Tajovského ul. 57, Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia areálu podľa manuálov Medzinárodnej asociácie atletických federácií IAAF resp. Svetovej atletiky WA (ďalej len WA) v plošných a materiálových parametroch jednotlivých atletických športovísk tak , aby areál mohol výhľadové dlhodobo slúžiť pre kvalitnú pravidelnú výučbu telovýchovy, tréningy športových oddielov a pre príležitostné súťaže (aj na vysokej výkonnostnej úrovni).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Zvolen
Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ na ulici J. Alexyho   
V rámci rekonštrukčných prác budú vytvorené športoviská a k ním prístupové komunikácie. Objekt SO 01 Športoviská pozostáva z SO 01.01 Atletický ovál s rovinkou SO 01.02 Sok do diaľky s rozbežiskom SO 01.04 Vnútrooválová plocha - futbalové ihrisko SO 01.06 Spevnené plochy SO 02 Oplotenie športovísk SO 03 Odvodnenie športovísk SO 04 Zavlažovanie SO 06 Sadové úpravy Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch a prílohách súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mestská krytá plaváreň
Výstavba zariadenia OZE v mestskej plavárni KE   
Zvýšenie efektívnosti výroby tepla pridaním doplnkového OZE zdroja tepla do existujúcej sústavy ohrevu bazéna, teplejúžitkovej vody a vykurovanie Mestskej krytej plavárne. Na dosiahnutie vyššej účinnosti výroby tepla oproti existujúcemu primárnemu zdroju CZT bude použitá sústavatepelných čerpadiel s vysokou energetickou účinnosťou.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Piešťany
Oceľová lávka cez Váh pri Krajinskom moste Piešťany - rekonštrukcia   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia oceľovej lávky cez rieku Váh pri Krajinskom moste v Piešťanoch, s cieľomobnovenia funkčných vlastností lávky a predĺženia jej životnosti v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanouspoločnosťou ARGUS DS, s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, IČO 44343311 hlavný inžinier projektu Ing. IgorŠevčík, autorizovaný stavebný inžinier, evidenčné číslo oprávnenia 5047 vrátane vypracovania dielenskej alebo výrobnejdokumentácie zhotoviteľom rekonštrukčných prác. Súčasťou rekonštrukcie je aj osvetlenie lávky v zmysle projektovejdokumentácie, ktorú vypracoval Ján Donko, ul. Lipského 3, 91101 Trenčín, číslo osvedčenia 565/4/2007-EZ-P-E1.0- A,B,vydané 11.6.2007. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch. Definovanie prác je zahrnuté dojednotlivých položiek v neocenenom výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Trenčín
Park pre Úspech, Revitalizácia zelene na Zlatovskej ulici   
Návrh počíta s celkovou revitalizáciou a regeneráciou riešeného územia. Cieľom je priblížiť, sprístupniť a skvalitniťjestvujúcu zeleň a dostať ľudí medzi stromy. Druhou nosnou myšlienkou je vyzdvihnúť a zvýrazniť význam Zlatovskejulice ako dôležitej línie pre celé zámostie.  Kompozične návrh využíva prácu s chodníkmi pre peších, plochy výsadby, trávnika a vzrastlých stromov. Línie pozdĺžZlatovskej ulice zvierajú ostrý uhol s líniami prechádzajúcimi cez riešené územie. Jestvujúce vzrastlé stromy v centrálnejčasti sú plnohodnotne zapracované do celkovej kompozície. Hlavným materiálom pre chodníky je udusaný prírodný mlattehlovo hnedej farby. Dlaždené chodníky budú zo šedej typovej dlažby používanej podľa stanovených štandardov premesto Trenčín. Nosným prvkom mobiliáru sú oddychové drevoplastové platá, ktoré majú slúžiť nielen na sedenie ale ajpohodlné ležanie, prípadne iný aktívny oddych. Majú tiež potenciál sústrediť väčšie množstvo ľudí, ako aj rozvíjať ichkreativitu a nápaditosť. Tieto platá sú doplnené o štandardné lavičky s operadlom a odpadkové koše.  Cez územie prechádza cyklotrasa, ktorá je v súbehu s vychádzkovým chodníkom pozdĺž Zlatovskej ulice. Medzijednotlivými spevnenými plochami je vytvorený pás zelene, ktorí je zároveň určitým funkčným filtrom medzi chodcami acyklistami. Tieto línie sú zvýraznené stromoradím, v časti A zdvojeným. V parku je situovaný aj prístrešok pre cyklistov adoplnkové stojany. Park bude efektný aj v nočných hodinách, návrh počíta s nasvietením korún stromov, osvetlením v chodníku, čipodsvietením oddychových plat.  Stavba pozostáva zo stavebných objektov  SO 01 Chodníky pre peších  1/10 SO 02 Sadové úpravy SO 03 Mobiliár SO 04A Studňa SO 04B Zavlažovací systém SO 05 Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN a verejné osvetlenie  Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti  1. časť stavebné práce 2. časť mobiliár 3. časť sadové úpravy a zavlažovací systém  Pričom 1. časť zákazky stavebné práce zahŕňa  SO 01 - Chodníky pre peších SO 04A Studňa SO 05 Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN a verejné osvetlenie  Do stavebných prác treba zahrnúť aj - vytýčenie sietí jednotlivými správcami - oplotenie staveniska  2. časť zákazky mobiliár zahŕňa SO 03 Mobiliár  3. časť zákazky - Sadové úpravy a Zavlažovací systém zahŕňa SO 02 Sadové úpravy SO 04B Zavlažovací systém
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Veľké Ripňany
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Veľké Ripňany   
Stavebné práce sú zamerané na vybudovanie novostavby - Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci VeľkéRipňany, v zmysle výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8-33 MZ SR, v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie v rámci projektu s názvom Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Veľké Ripňany ďalej len CIZS.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Brezno
Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno   
Predmetom zákazky je zhotovenie stavby Komunitné centrum Zadné Halny. Nová budova komunitného centra bude postavená na základoch pôvodnej budovy, ktorá sa v minulosti využívala ako komunitné centrum, avšak bola zničená požiarom tak, že nebolo možné ju opraviť, ani rekonštruovať a v súčasnej dobe nemá súpisné číslo. Z pôvodnej budovy zostali len časti obvodových múrov, ktoré budú zhotoviteľom odstránené a použité budú len pôvodné základy, na ktorých bude vystavaná budova nového komunitného centra. Návrh objektu komunitného centra vychádza z priestorových daností pôvodného pôdorysu a dispozícií, ktorých úpravou sa dosiahnu lepšie úžitkové vlastnosti pre novú funkciu. Novovybudovaný objekt bude troj-trakt prístupný z viacerých vchodov. Bude spĺňať štandardy komunitného centra s maximálnymi požiadavkami na priestory.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Nitra
Materská škola, Na Hôrke 30, Nitra (II.)   
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Stavba bude realizovaná v jednej časovej etape a bude tvoriť jeden realizačný celok pozostávajúci z búracích prác, dodávky a montáže výplní otvorov interiérových dverí, exteriérovej zasklenej steny, nových rozvodov inštalácií, vybudovania nového exteriérového schodiska, demontáži nefunkčného existujúceho výťahu a jeho výmene za nový výťah, výmeny výplňových otvorov, odfrézovanie starých spevnených asfaltových plôch a vybudovanie nových spevnených asfaltových plôch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Levoča
Vodozádržné opatrenia mesta Levoča - areál nemocnice   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich so zachytením dažďových vôd v areáli nemocnice v Levoči.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Malá Domaša
Novostavba MŠ v obci Malá Domaša   
Navrhovaná novostavba bude slúžiť ako objekt materskej školy pre deti vo veku od troch do šiestich rokov s maximálnym počtom 22 detí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie