Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 6929 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Krásnohorské Podhradie
KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE   
Predmet zákazky rieši novostavbu budovy Komunitného centra vrátane spevnených plôch a napojenia na médiá napozemku č. KN - C 2339/130 v katastrálnom území Krásnohorské Podhradie podľa vypracovaného projektu stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB ČADCA, MODERNIZÁCIA ELEKTROINŠTALÁCIE HLAVNEJ BUDOVY ŠKOLY   
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia vnútornej elektroinštalácie v riešenom objekte, vybudovanie rozvodovelektrickej požiarnej signalizácie do všetkých priestorov a miestností, vybudovanie nových rozvodov EZS (elektrickázabezpečovacia signalizácia) a kamerový rozvod do vybraných priestorov a miestností, vybudovanie nových SLProzvodov (nové dátové rozvody, telefónne TF rozvody, rozvody školského rozhlasu a rozvody ozvučenia v učebniach). Ďalšie podrobnosti v bode 36 Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
Modernizácia administratívno-prevádzkovej budovy (objekt č.14) v správe ÚVTOS a ÚVV Ilava   
Projekt rieši komplexné riešenie energetickej hospodárnosti objektu č. 14 zabezpečujúce energetickú efektívnosť budovypri jej užívaní a zníženie energetickej náročnosti (skutočnej spotreby energie). Uvedená budova sa nachádzajú v areáliÚstavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Ilava. Uvedený cieľ bude dosiahnutý formouzlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove zaúčelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie, čím v konečnom dôsledku dôjde k zníženiu nákladov navykurovanie a osvetlenie, zlepšeniu kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Seňa
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Seňa - časť Nová Seňa   
Premetom obstarávania je rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Seňa. Stavba Seňa - kanalizácia a ČOV zabezpečuje odkanalizovanie splaškových odpadových vôd produkovaných obyvateľmi Seňa, Kechnec a Milhosť a ich čistenie v čistiarni odpadových vôd odpadových vôd situovanej v Milhosti. Stavba Vodovod- Seňa, Kechnec, Milhosť zabezpečuje pitnú vodu pre obyvateľov obce Seňa, Kechnec a Milhosť. Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti, nakoľko verejný obstarávateľ požaduje pokládku potrubí do jednej výkopovej ryhy v zmysle projektovej dokumentácie. . Predmet zákazky je detailne popísaný v Prílohe č. E.1 a E.2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
MENERT - THERM, s.r.o.
Rekonštrukcia teplovodu, riešenie havarijného stavu a zvyšovania efektívnosti vykurovania v Sládkovičove   
Premetom obstarávania je rekonštrukcia teplovodu za účelom zvyšovania efektívnosti vykurovania na okruhu kotolne J.Dalloša v Sládkovičove.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Železnice Slovenskej republiky
ŽST Barca, OV č. 1 – 20   
Predmetom zákazky s názvom "ŽST Barca, OV č. 1 - 20" je uskutočnenie stavebných prác - obnova výhybiek č. 1 - 20.Riešené výhybky č. 1 - 20 sú v zlom technickom stave, zastarané, s nulovou zostatkovou hodnotou majetkuobstarávateľa. Medzi výhybkami č. 9 až 14 je obmedzenie traťovej rýchlosti z dôvodu zlého stavu podvalov vovýhybkách aj v koľaji medzi týmito výhybkami. Uskutočnením predmetu zákazky dôjde k zníženiu nákladov na údržbu.Cieľom obnovy je zabezpečiť plynulú a bezpečnú prevádzku vlakovej dopravy.   Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
A KONTAKTNÉ MIESTAMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Výstavba Detenčného ústavu Hronovce   
Predmetom zákazky je výstavba Detenčného ústavu v obci Hronovce. Objekt bude slúžiť ako zariadenie na výkonochranného opatrenia "Detencia", pre páchateľov s potrebou osobitného liečebného režimu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Univerzitná nemocnica Bratislava
Rekonštrukcia výťahov v blokoch A1, A2, F, G, H a CH v UNB Nemocnica Staré Mesto   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia 6 ks nákladných výťahov vrátane kompletnej výmeny technológie, kabíny, dverí,ovládačov pre používateľa Univerzitná nemocnica Bratislava - Nemocnica Staré Mesto v Bratislave, Mickiewiczova 13,813 01 Bratislava
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Oravská Lesná
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v obci Oravská Lesná   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v obci Oravská Lesná.  Navrhovaná novostavba zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa nachádza v areáli existujúcejmaterskej školy, resp. v širšom okolí aj základnej školy v centrálnej polohe v obci Oravská Lesná. Pozemok určený pre výstavbu leží medzi budovou materskej školy a riekou Biela Orava, resp. ďalej lesom, okrajom ktorého je vedený náučnýchodník, prepojený so školským areálom pešou lávkou ponad rieku. Pozemok je rovinatý, na severnej strane sa nachádza budova materskej školy, na južnom okraji sa zvažuje k rieke. Zo západnej, južnej, ako aj východnej strany je bez insolačných obmedzení, v pešom dosahu od centra obce a zároveň v tichom prostredí v blízkosti lesa. V navrhovanejbudove budú vybudované dve samostatné denné miestnosti, každá s kapacitou desať detí, spolu s kapacitou 20 detí. Vareáli stavby je vedená verejná splašková kanalizácia. Vzhľadom na to, že trasa kanalizácie prechádza cez navrhovanýobjekt ,,Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v obci Oravská Lesná,, je nutné preložiť trasukanalizácie. Objekt sa napojí do šachty na novej trase kanalizácie. Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti upozorňuje napodmienky stavebného povolenia - príloha č. 10 Súťažných podkladov.  Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti B.1 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Zvolen
Rekonštrukcia strechy objektu na ámestí SNP 35/48 vo Zvolene ( stará budova)   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na Rekonštrukcii strechy objektu na Námestí SNP vo Zvolene. Rekonštrukciastrechy predstavuje výmenu strešného plášťa existujúceho objektu.  Objekt sa nachádza v centre mesta Zvolen. Strecha objektu sa skladá z 3 úrovní. Predmetom tejto zákazky je hlavnástrecha nad 6-podlažnou časťou so strechou strojovní . Podrobné vymedzenie prác je v súťažných podkladoch ( v časti B. Spôsob určenia ceny a v časti C. Opis predmetuzákazky). Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je povinná, ale je odporúčaná vzhľadom na skutočnosť, že objektpredmetnej zákazky - budova Okresného úradu vo Zvolene sa nachádza v centre mesta Zvolen a je v kontakte sostavbou Námestie SNP Zvolen, pešia zóna - III.etapa.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
„Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2020“   
Predmetom obstarávania je oprava komunikácií v správe Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s. podľa predloženejdokumentácie, technických správ a výkazov výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Nitra
Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie Nábrezie mládeže pri SPU)   
Predmetom zakazky je Cyklolavka cez rieku Nitra. Podrobnejsi opis predmetu zakazky je sucastou sutaznych podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Objektová ochrana areálov správy ciest KSK   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s vybudovaním, montážou a oživením Integrovanéhobezpečnostného systému (ďalej len IBS), ktorého účelom je zabezpečenie bez obslužného stráženia areálov SCKSK,založeného na pokročilej technológii video analýzy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Bystrany
Novostavba 3x12 bj nájomných bytov nižšieho štandardu v obci Bystrany (Blok A-C)   
Predmetom zákazky je vybudovanie nájomných bytov zo štátneho fondu rozvoja a bývania (ŠFRB). Predmetné objekty sú navrhované za účelom vytvorenia nájomných bytových jednotiek nižšieho štandardu , ako aj zabezpečenie podporných funkcií bývania. Nájomné byty sú určené pre príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity žijúcich v bezprostrednom okolí miesta výstavby.Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
SŠ Tvrdošín – stavebné úpravy – rekonštrukcia strechy, obvodového plášťa so zateplením – telocvičňa, jedáleň   
Rekonštrukcia objektu stravovne a telocvične a objektu laboratórií so spojovacou chodbou, ktoré sú súčasťou areálu Spojenej školy, Medvedzie 133/1, 02744 Tvrdošín. Predmet zákazky je rozdelený na časti časť 1 Spojená škola Tvrdošín - stavebné úpravy - stravovňa a telocvičňa (zateplenie strešného a obvodového plášťa, výmena okien, úprava domčeka VZT na streche, výmena a doplnenie oceľových rebríkov, úprava dlažby v átriu, úprava odkvapového chodníka), časť 2 Spojená škola Tvrdošín - stavebné úpravy - laboratória a spojovacia chodba (zateplenie strešného plášťa laboratória, nový odkvapový systém laboratória, nadmurovanie ventilačnej šachty spojovacej chodby, zateplenie strešného plášťa spojovacej chodby, nový odkvapový systém spojovacej chodby, výmenaokien spojovacej chodby).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie