Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 5286 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Martin
Cyklotrasa Martin-Vrútky   
Predmetom zákazky sú stavebné práce nového cyklistického chodníka z miesta Pltníky (OC Tulip) cez po pravom nábrežírieky Turiec, ďalej popod cestu I/18 a križuje cestu III/018242, následne cez novú lávku ponad rieku Turiec prechádzana ľavý breh po koniec. Nová lávka cyklistickej cesty bude vybudovaná súbežne s existujúcim mostom ponad Turiec(Priekopská cesta ku Partizánskemu cintorínu v Priekope), pokračovať bude ku križovatke Matušovičovského aČachovského radu vo Vrútkach. Povrch cyklochodníka je navrhnutý z asfaltobetónu. Cyklotrasa je vedená k. ú MartinZáturčie, Priekopa a k. ú. Vrútky.l   1/9 Trasa v k. ú. Martin je v dĺžke 2,79 km, obojsmerná, v šírkových parametroch 2,15 m 3,0 m reaguje na okolitépriestorové podmienky. Trasa je v k. ú. Vrútky v dĺžke 131 m, obojsmerná, v šírkových parametroch 2,15 m 3,0 mreaguje na okolité priestorové podmienky. Dielo bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie spracovanejprojektovou kanceláriou Stavba od A po Z, s.r.o., Thurzova 16A, Martin hlavný inžinier projektu Ing. Miroslav Stolárik apodmienok stavebného povolenia vydaným Mestom Martin č. ŠSÚ-38812/152304/2017 zo dňa 22.12.2017 a podmienokstavebného povolenia vydaným Obcou Lipovec č. sp. 415/2017-Tk zo dňa 21.12.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť22.1.2018. Práce sú v rozsahu-Zemné práce, -Búracie práce, -Spevnené plochy, -Ochrana plynovodu pri vjazde, -Dopravné značenie zvislé a vodorovné, pomocné prvky pre orientáciu slabozrakých v priestore, -Oporný múry, lávky,násypy, -Mobiliár lavičky, smetné koše, stojany na bicykle, -Likvidácia odpadov, -Verejné osvetlenie.  Práce sú špecifikované vo výkaze výmer a zhotoviteľ zahrnie do ceny -vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím prác, -dočasné dopravné značenie,-porealizačné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté, -úpravuokolia, ktorá bola dotknutá výstavbou napr. doplnenie zeminy a výsev trávy,-náklady na čistenie okolia počas realizácie apo ukončení stavebných prác, -náklady na likvidáciu odpadu Zhotoviteľ vypracuje časový harmonogram diela, ktorý bude súčasťou Zmluvy o dielo ( Príloha č. 2 k Zmluve o dielo).  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné)podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov samostatnepre každú časť zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Pribylina
Regenerácia malého centra a komunikácií   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s regeneráciou malého centra a rekonštrukciou miestnychkomunikácií.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Rekonštrukcia objektu – blok „B“ – stavebné úpravy vnútorných priestorov DD a DSS Záhonok, Zvolen   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - stavebné úpravy vnútorných priestorov bloku "B" Domovadôchodcov a domova sociálnych služieb, Záhonok 3205/2, Zvolen. Jedná sa o 8-podlažný objekt, v ktorom budúrealizované stavebné úpravy hygienických zariadení, izieb a spoločných priestorov. Existujúce umakartové jadrá budúvybúrané a nahradené murovanými s novými zriaďovacími predmetmi, novým rozvodom vody a kanalizácie. Vmiestnostiach bude zrealizovaná nová elektroinštalácia svetelná a zásuvková. V celom bloku bude nainštalovanýdorozumievací systém "sestra-pacient". Tiež budú realizované konečné povrchové úpravy podláh, stien a stropov vizbách, spoločných priestoroch a na schodisku. Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena vnútorných dverí.   Rekonštrukcia objektu musí prebiehať tak, aby neohrozila prevádzku objektu, ktorý bude v plnej prevádzke aj počasrekonštrukcie.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a vprílohách SP.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Rekonštrukcia vychádzkových dvorcov a priestorov psinca ÚVV a ÚVTOS Prešov   
Investičná akcia predstavuje rekonštrukciu vychádzkových dvorcov a priestorov psinca ÚVV a ÚVTOS Prešov. Realizáciouzámeru sa zabezpečí revitalizácia jestvujúceho areálu a stavieb v ňom umiestnených, ktoré sú morálne a technickyzastaralé.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Trenčiansky samosprávny kraj
Hornonitrianske centrum vzdelania: Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy budovy Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi. Bližšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Náš Región - Podpoľanie
Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava   
Predmetom zákazky sú stavebné práce pod názvom Bližšie k práci, Zdravšie v živote cyklistická doprava Navrhovaná stavba - Cyklistická komunikácia začína pred arealom priemyselného parku v obci Vígľaš a končí prišportovom areali v obci Stožok, kde sa bude napájať na existujúcu infraštruktúru cyklistických ciest. Celková dlžkanavrhovaných cyklistických ciest je 5 822,7m. Navrhované úpravy sú rozdelené do šiestich úsekov, dvoch spevnenýchplôch pre prístrešky a stojany pre bicykle, nabíjacej stanice a oceľové závory pre obmedzenie premávky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Fiľakovo
Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu   
Predmetom zákazky je výmena strešnej krytiny na Bebekovej bašte, zastrešenie Delovej bašty, vybudovanie infobodu voveži mestského opevnenia na Baštovej ulici, ďalej rekonštrukcia troch prístupových ciest pod hradom, vybudovanieparkoviska pre turistické autobusy a osobné autá, vysadenie zelene a trávnika, vybudovanie verejných toaliet,rekonštrukcia tzv. vínneho domu pod hradom, vrátane vybudovania tzv. archeoparku,. Cieľom diela je vytvorenievhodných podmienok pre oddych obyvateľov a návštevníkov mesta, pre vytvorenie priestoru, kde sa môžu konaťspoločenské akcie, vytvorenie uceleného komplexu, akejsi vstupnej brány do stredovekého hradu, kde by obyvateliamesta ako aj turisti našli základné potreby. Predmet zákazky je rozdelený na tri časti, podrobný opis podľa častí jeuvedený v súťažných podkladoch
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia mosta 3128-004 LItmanová-vrátane PD   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na výstavbe nového mostného objektu č. 3128-004 na ceste III/3128,ktorá zabezpečuje dopravné prepojenie na pútnické miesto horu Zvir, vrátane búracích prác na starom moste a ďalšíchsúvisiacich prác.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice
OH Latorice – oprava telesa ľavobrežnej ochrannej hrádze hkm 7,200 – 10,000   
Predmetom zákazky je utesnenie podzákladia ľavobrežnej Latorickej hrádze v úsekoch s priepustným podložím, v ktorých sa počas povodne vyskytujú priesaky. Jedná sa o realizáciu podzemnej tesniacej steny (ďalej len "PTS") metódou prúdovej injektáže v týchto 4 úsekoch hkm 7,200 7,300 v dĺžke 100 m realizovanej z koruny hrádze do hĺbky 10,0 m v šírke lamely 0,5 m; hkm 8,188 8,450 v dĺžke 262 m s napojením na už realizovanú PTS z návodnej päty hrádzedo hĺbky 10,0 m v šírke lamely 0,5 m; hkm 8,650 8,800 v dĺžke 150 m realizovanej z koruny hrádze do hĺbky 10,0 m všírke lamely 0,5 m; hkm 9,950 10,000 v dĺžke 50 m realizovanej z koruny hrádze do hĺbky 15,0 m v šírke lamely 0,5 m.PTS bude zriadená zo suspenzie, ktorej receptúru - kvalitatívne parametre predloží zhotoviteľ stavby. Požiadavka napriepustnosť zatvrdnutej suspenzie je k=5.10-7 až 5.10-8 m/s, pričom sa požaduje, aby na preukázaných vzorkáchpriepustnosť nebola vyššia než 5.10-8 m/s.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia a rozšírenie cesty III/3189 Lipany - Lúčka   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia cesty III/3189 v mieste napojenia miestnej komunikácie z geotermálneho parku.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Rekonštrukcia administratívnej budovy v Banskej Bystrici   
Predmetom zákazky je - demontáž a likvidácia azbestových boletických azbestovocementových panelov, - vonkajšia presklená fasáda objektu navrhovaná z hliníkových profilov, s presklenými časťami v každom module a snetransparetných panelov so zateplením z minerálnej vlny. - hliníkové okná a dvere - okná sú navrhnuté hliníkové, otváravé, otváravo-sklopné a fixné v prevedení samostatnýchokien do vopred pripraveného otvoru. - fasádny hliníkový kazetový systém/ fasádne hliníkové kazety - búracie práce - zvislé konštrukcie - obvodová stena a sokel - vystupujúce konštrukcie - klampiarske výrobky - podlahy - deliace priečky - zdravotechnická inštalácia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Pohronská Polhora
Zvyšovanie energetickej efektívnosti obecného úradu Pohronská Polhora   
Predmetom zákazky je realizácia diela "Zvyšovanie energetickej efektívnosti obecného úradu Pohronská Polhora". Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Stupava
NADSTAVBA MODULOVÉHO PAVILÓNU ZŠ STUPAVA   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre nadstavbu a prístavbu modulového pavilónu ZŠ v meste Stupava.  Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Istebné
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu v obci Istebné   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecnéhoúraduv obci Istebné. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Martin
Opravy a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin   
Predmetom zákazky sú opravy a rekonštrukcie poškodenia komunikácií na území mesta Martin asfaltom AC 11 v súlade sSTN 736121 (postreky STN 736129) v jednotkovej cene za 1 m2 podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a opravyalebo rekonštrukcie poškodenia komunikácií zámkovou dlažbou v súlade s STN 736101 a STN 736133 v jednotkovejcene za 1 m2 podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.  Pri opravách a rekonštrukciách komunikácií asfaltom AC 11 sa jedná sa o opravy a rekonštrukcie komunikácií asfaltomAC 11 počas celého roka, ale v malých častiach do 100 m2. Výzva zhotoviteľa na začatie vykonávania prác budemaximálne jedna za deň a vždy maximálne na 30 m2 opravy alebo rekonštrukcie poškodenej komunikácie.  Práce na oprave a rekonštrukcii mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk (predmet diela) budú realizované vpriebehu rokov 2019-2020 na základe výzvy objednávateľa, s uvedením konkrétneho termínu plnenia a podľa závažnostipoškodenia komunikácie, chodníka, parkoviska pri bežných opravách a rekonštrukciách alebo do 12 hodín prihavarijných opravách a rekonštrukciách. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné)podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie