Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 4094 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Moravany nad Váhom
Rekonštrukcia a prístavba dokončenej stavby Materskej školy, Moravany nad Váhom   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii pôvodnej časti MŠ a vybudovaní novej prístavbyobdĺžnikového tvaru. Bližšia špecifikácia je uvedená v PD a VV, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
SOLAR Real, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti výrobného areálu spoločnosti SOLAR Real, s.r.o. Sabinov   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na významnej obnove 2 stavebných objektov (SO.01 - administratívno - prevádzková budova a SO.02 - výrobná hala), na parc. č. KNC 1291/3, 1291/4, k.ú. Sabinov, okres Sabinov, kraj Prešovský, v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok financovanej z prostriedkov Európskej únie, výsledkom ktorej je znižovanie energetickej náročnosti budov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Žilina
Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Kysuca, spájajúca mestské časti Brodno a Vranie   
Cieľom projektu je výstavba novej lávky pre peších a cyklistov v Brodne, ponad rieku Kysuca vo vymedzenom úseku zhľadiska bezpečnosti jej užívania, technického stavu a jej komplexného vybavenia. Realizácia projektu ako celku svojímvýznamom a estetickým účinkom presahuje hranice vlastnej polohy a stane sa nositeľom prezentácie regiónu, rozšíri azlepší podmienky pre spoločenský život a cyklistický ruch. Účel a funkcia bude zameraná na vytvorenie verejnýchpriestranstiev a ako súčasť cyklotrasy vyššieho významu. Novo navrhovaná lávka bude situovaná na pôvodnom miesteako je v súčasnosti existujúca (stará) lávka. Pri výbere úspešného uchádzača, bude kladený dôraz aj naenvironmentálne požiadavky, nakoľko výkon stavebných prác bude realizovaný ponad a v tesnej blízkosti rieky Kysuca,ako vodohospodársky významného vodného toku aj z pozície ochrany životného prostredia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Bratislavský samosprávny kraj
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP na objektoch 4 SOŠ   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objektoch štyroch strednych odbornych škôl určenych pre COVP v rozsahu prác a dodávok podľa projektovych dokumentácií (ďalej tiež ako PD) a zmluvnych podmienok. Zákazka je rozdelená na 4 samostatné časti podľa investičnych zámerov budovania COVP
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Obnova povrchových vlastností vozoviek nátermi   
Predmetom zákazky je obnova povrchových vlastností vozoviek na vybraných úsekov ciest II. a III. triedy na území PSKv správe verejného obstarávateľa technológiami dvojvrstvový náter z asfaltovej emulzie a kameniva frakcie 8/11 a 4/8-N2V. Súčasťou predmetu zákazky je tiež -vyčistenie vozovky od nánosov a prachu a iných nežiadúcich častíc a predmetov, -odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním hr. 50 mm predpokladaný rozsah do 2% plochy realizovanéhoúseku, -vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením asfaltovým betónom AC O 11 hr. 50 mm predpokladaný rozsah2% plochy realizovaného úseku, -oprava porúch na predmetnom úseku vozovky tryskovou metódou v rozsahu 5 % plochy náteru, -dopravné značenie počas výstavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Nitriansky samosprávny kraj
Zateplenie budov SPŠ stavebnej, Nitra   
Predmetom zákazky je riešenie sanácie a opráv so zameraním na obvodový plášť piatich pavilónov a niekoľkých menšíchprevádzkových objektov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre.  Obvodový plášť pavilónov A, B, C, D, a E  Fasáda pavilónov v dôsledku tepelných strát , mikrotrhlín, opadávajúcej krycej vrstvy a zatekaniu neplní svoju funkciu.  Odstránenie poruchy obvodového plášťa je riešené prídavným opláštením jeho zateplením. Prekryjú sa existujúce trhliny,čím sa zamedzí zatekaniu, zníži sa teplotné namáhanie obvodových stien, zlepšia sa tepelno-technické vlastnostiobvodového plášťa, vytvorí sa ochrana voči atmosférickým vplyvom a tým sa zamedzia predpoklady pre vznik ďalšíchtrhlín. Použitý bude kontaktný zatepľovací systém s minerálnou vlnou. Povrchová úprava Ostenia a nadpražia okien vobvodovom plášti budú zateplené minerálnou vlnou. Parapety okien v obvodovom plášti budú zateplené extrudovanýmpolystyrénom. Povrchová úprava fasádna tenkovrstvová omietka bude rovnaká ako je použitá na zateplenej častiobjektu (na obvodových stenách telocvične). Zateplenie bude ukončené v úrovni atiky pod existujúcim oplechovaním apod rímsami. Rímsy a markízy budú zateplené minerálnou vlnou a zhora extrudovaným polystyrénom. Nad markízamibude nové oplechovanie, vyspádované. Vymení sa oplechovanie vonkajších parapetov okien v obvodovom plášti aosadia sa nové oplechovania z hliníkového poplastovaného plechu . V pavilóne A budú v suteréne vymenené okna zaplastové, zasklenie dvojsklom, z vonkajšej strany drôtosklo. Hliníkové horizontálne žalúzie budú namontované zvonkajšej strany na oknách do tried a kabinetov. V pavilóne C sú v úrovni atiky vetracie otvory na fasáde, ktoré sa zachovajú, mriežky sa vymenia.  Pavilóny sú oddilatované a dilatáciu je potrebné zachovať. Existujúce oceľové mreže na oknách pavilónov sa demontujú,opatria ochranným náterom a znova osadia, okrem vymenených okien s drôtosklom v suteréne pavilónu A, kde samreže sa len demontujú. Lokálne vedené plynové potrubie na fasáde bude pred začiatkom zatepľovacích prác demontované a po zateplení budeznovu namontované v rovnakej trase ako pred zateplením. Bleskozvod bude vedený v rovnakej trase a bude skrytý v chráničke. Okapový chodník bude odstránený a na jeho 1/4 mieste sa zrealizuje nový, monolitický chodník vyspádovaný smerom od objektov.  Obvodový plášť spojovacej chodby  Poškodená omietka bude odstránená, povrch stien bude vyrovnaný a opravený. Zrealizuje sa stierka s výstužnou vrstvoua fasádna omietka bude rovnaká ako na zatepľovanej fasáde pavilónov. Väčšiu časť obvodového plášťa tvoria oceľovépresklené steny v pôvodnom stave. Z ich povrchu bude odstránený farebný náter, zrealizuje sa základný ochranný afarebný náter.  Ostatné objekty Sklady, garáže sú v pôvodnom stave. Výplne okenných a dverných otvorov sú poškodené, omietka je na mnohýchmiestach opadaná. Poškodená omietka sa odstráni, povrch stien bude vyrovnaný, opravený. Zrealizuje sa stierka svýstužnou vrstvou a fasádna omietka rovnaká ako bude na zatepľovanej fasáde pavilónov. Okná budú vymenené zaplastové, zasklenie dvojsklom, z vonkajšej strany drôtosklo, bez mreží, plechové brány sa opatria ochranným a farebnýmnáterom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Lipany
Nadstavba, výťah a stavebné úpravy obj. MEDICUM v Lipanoch   
Predmetom obstarávania je zákazka na uskutočnenie stavebných prác na stavbe Nadstavba, výťah a stavebné úpravyobj. Medicum v Lipanoch. Účelom tejto stavby je zväčšiť počet ambulancií jestvujúcej polikliniky v meste Lipanynadstavbou 3.NP; úpravou suterénu a vybudovaním výťahu sa zabezpečí užívanie objektu osôb so zníženoupohyblivosťou.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Cirkevná spojená škola MARIANUM, Ul. biskupa Királya 30, Komárno
Rekonštrukcia budovy materskej školy Cirkevnej spojenej školy MARIANUM   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na významnej rekonštrukcii budov materskej školy na parcelách1993/1 a 1993/2, katastrálne územie Komárno, Mesto Komárno, okres Komárno, kraj Nitriansky. Objekty bolivybudované približne v dvadsiatich rokoch dvadsiateho storočia. Predmetný komplex materskej školy pozostáva z dvoch krídiel objektov materskej školy. Podľa architektonických riešeníbol komplex budovaný v rôznych obdobiach. Ako najstaršia sa javí ľavá časť od vstupnej brány (podľa klenbovýchstropov suterénu a čiastočne aj prízemia môže pochádzať aj zo skoršieho obdobia /aj z 19-teho storočia/).Chronologicky druhá v poradí je jeho pravé krídlo (poschodová časť. Ako najmladšia časť je jeho dvorné krídlo. Podľaprehliadky objektov tieto boli v priebehu ich prevádzky veľakrát opravované ale k zásadnej komplexnej rekonštrukcii amodernizácii zatiaľ nedošlo (v roku 2017 výmena vonkajších výplní otvorov a vonkajšie zateplenie objektov). Doterajšímajitelia sa o predmetné objekty starali v rámci svojich materiálnych možností a doteraz neboli vykonané väčšierekonštrukčné práce iba drobné najnutnejšie opravy.  Skutkový technický stav ako aj jeho využívanie nie je v súlade so súčasnými požiadavkami a funkčnosťami jednotlivých 1/5 miestností. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Trnava
ŽŠ s MŠ Vančurova 38 - športový areál - realizácia   
Predmetom zákazky je vybudovanie nového športového areálu v areáli ZŠ s MŠ Vančurova 38 Trnava. Rozsah zákazky jeuvedený v projektovej dokumentácii a členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory je nasledovné SO 01 OBJEKT PRE SPRÁVCU AREÁLU SO 01.1ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ REŠENIE SO 01.2STATICKÝ VÝPOČET SO 01.3ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE SO 01.4RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY SO 01.5NN PRÍPOJKA A ELEKTROINŠTALÁCIA SO 01.6SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY SO 02 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO  SO 03 AREÁLOVÉ A VNÚTROAREÁLOVÉ OPLOTENIE SO 03.1AREÁLOVÉ OPLOTENIE PREKLÁDKA SO 03.2AREÁLOVÉ OPLOTENIE - REKONŠTRUKCIA SO 03.3AREÁLOVÉ OPLOTENIE ČASŤ A SO 03.4AREÁLOVÉ OPLOTENIE ČASŤ B SO 03.5OPLOTENIE STOJISKA PRE KONTAJNERY SO 04SPEVNENÉ PLOCHY, KOMUNIKÁCIE, TERÉNNE ÚPRAVY  SO 04.1AREÁLOVÁ KOMUNIKÁCIA SO 04.2AREÁLOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY SO 04.3.PRÍSTUPOVÝ CHODNÍK SO 04.4STOJISKO PRE KONTAJNERY SO 05DROBNÁ ARCHITEKTÚRA, MOBILIÁR SO 06VEGETAČNÉ ÚPRAVY SO 07 OSVETLENIE IHRISKA SO 08VODOVODNÁ PRÍPOJKA  1/4 SO 09KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SO 10ODVODNENIE DAŽĎOVÝCH VÔD
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Fiľakovo
Rekonštrukcia miestnych komunikácií   
Predmetom zákazky je realizácia vrchnej stavby - obrusnej vrstvy miestnej komunikácie ulice Záhradnícka, Nám.Slobody, ul. Fialkova, ul. Kvetná a ul. Farská lúka
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Trnava
Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica hlboká   
Predmet a rozsah zákazky je riešený v PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká z10/2016 a v ZMENE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE z 12/2017. Autorom je spoločnosť Amberg Engineering,s.r.o. Bratislava. Predmetom zákazky je vybudovanie samostatného chodníka a cyklochodníka na Hlbokej ulici. Začiatok úseku chodníka acyklotrasy je navrhnutý plynulým napojením na jestvujúci chodník a cyklotrasu na svetelnej križovatke pri mestskomamfiteátri. Ďalej sa bude pokračovať severným smerom, v mieste blízkeho svahu je zúžené miesto zabezpečenézárubným múrom. Trasa pokračuje k autobusovej zastávke, prechádza cez prvú podestu schodiska, za schodiskom satrasy chodníka a cyklotrasy prekrížia, pričom cyklotrasa sa dostane ku komunikácii. Chodník ako aj cyklotrasa budú ďalejnapojené na plánovaný projekt Severnej veže.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Trnava
Komplexná rekonštrukcia bytového domu na Ulici G. Goliana 3 v Trnave   
Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby Komplexná rekonštrukcia bytového domu naUlici G. Goliana 3 v Trnave spracovanej spoločnosťou AVING s.r.o., Tolstého 9, 811 06 Bratislava. Stavba sa nachádza v Trnave na Ulici G. Goliana v zástavbe bytových domov, v blízkosti hlavnej mestskej komunikácie na Zelenečskej ulici. Stavbou nepríde k zmene účelu využitia, zmene zastavanej plochy ani k zásadnej zmene výškového usporiadania budov. Farebné riešenie bude prispôsobené vedľajším dvom vchodom v susedných bytových domoch. Vopred musí byť odsúhlasené Odborom územného rozvoja a koncepcií MsÚ Trnava. Stavba slúži výlučne na bývanie. Je v nej umiestnených 24 bytových jednotiek, na každom podlaží tri byty 1dvojizbový, 1 jednoizbový a 1 trojizbový.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
ČOV Turčianske Teplice - Intenzifikácia biologického stupňa   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu zákazky ČOV Turčianske Teplice - Intenzifikácia biologickéhostupňa. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťousúťažných podkladov. Intenzifikácia ČOV Turčianske Teplice je navrhnutá v areáli existujúcej ČOV, bez nároku na záber ďalšieho územia.Recipientom vypúšťaných vyčistených vôd je rieka Turiec.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Obec Stráňavy
PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKÁ ŠKOLA STRÁŇAVY   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektu materskej školy. Jestvujúca budova materskej školy je situovaná vcentre obce; budova slúži pre materskú školu, v podkroví sú zriadené učebne pre ZŠ; jedáleň slúži pre žiakov materskejaj základnej školy a ich zamestnancom; na pozemku je zriadené detské dopravné ihrisko, besiedka, pieskovisko a ihriskopre škôlku, všetko situované v zatrávnenej záhrade so stromami. Prístavba rieši potrebu navýšenia kapacity materskejškoly a hygienickú závadnosť terajšej prevádzky kuchyne a jedálne. Tieto potreby sa musia riešiť v nadväznosti najestvujúce priestory, využíva sa voľný pozemok na južnej strane budovy. Podrobnosti v Prílohe č.1 Súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
MES Sečovce - rekonštrukcia   
Existujúca budova slúži ako administratívno-prevádzková budova k expedičnému skladu dreva v Sečovciach. Budova jeobdĺžnikového tvaru s plochou strechou. V danom objekte je nutná komplexná rekonštrukcia vzhľadom na vek stavby ajna to, že na danej stavbe neboli prevedené výraznejšie rekonštrukčné práce. Hlavné rekonštrukčné práce pozostávajúnajmä z realizácie dreveného krovu a novej plechovej krytiny, výmeny doteraz nevymenených okenných konštrukcií zanové plastové a výmeny existujúcich plechových vrát za nové sekčné. Opravy v interiéroch, nové nášľapné vrstvypodláh, nové maľby na stenách a stopoch, nové interiérové dvere. V exteriéry nový fasádna farba, nový obklad sokla.Ďalej bude vymenená kompletne celá elektoinštalácia a ústredné vykurovanie (okrem priestorov a bytu správcu, kde touž bolo zrealizované). Budú osadené nové zariaďovacie predmety. ES Sečovce po dlhoročnej prevádzke, jeho spevnenéplochy severná časť - sú opotrebované. Pri rozsiahlom obrate dreva ročne na tomto ES je potrebné nevyužívanú severnúčasť opraviť a zároveň zriadiť zábrany proti zgúľaniu surového dreva. Dokumentácia stavebných objektov SO-01 Hlavná budova dielASR - architektonicko-stavebné riešenie ZTI - zdravotechnické inštalácie ELI - elektrotechnické inštalácie ÚVK Ústredne vykurovanie SO-02 Spevnené plochy SO-03 Parkovisko
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie