Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 4923 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec   
Predmetom zákazky je inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec. Predmetom zákazky sú stavebné práce atechnologická časť je zameraná na odstránenie živých organizmov a mikroorganizmov, separáciu železa a mangánu,zníženie zákalu. deštrukciu toxínov a elimináciu zápachu a stabilizáciu vody a zníženie agresívnych účinkov dopravovanejvody. Trvalý výkon úpravne vody po inovácií a modernizácií bude 110 l/s, maximálny krátkodobý výkon úpravne vody poinovácií a modernizácií bude 140 l/s. Predmetom zákazky je aj vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a súvisiace inžinierske činnosti. Predmetzákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Slovenské elektrárne, a.s.
M61B-Dokončenie mechanickej montáže na bloku 4 v jadrovej elektrárni Mochovce 34   
a)Dokončenie mechanickej montáže potrubných systémov, ventilov, podporných zariadení a oceľových konštrukciívrátane príslušného materiálu  b)Modifikácie na potrubných systémoch a nápravné opatrenia pre nezhody a nesúlady c)Dokončenie príslušnej dokumentácie ( kontroly a skúšky) a sprievodnej technickej dokumentácie  d)Podpora pri odovzdávaní systémov k spúšťaniu pre útvary výstavby a spúšťania pri riešení nezhôd a nesúladov
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Slovenská správa ciest
Cesta I/63 Šamorín, križovatky.   
Predmetom zákazky je realizácia opravy vozovky cesty I/63 v intraviláne mesta Šamorín a priľahlého extravilánu. Opravapozostáva s výmeny ložnej a obrusnej vrstvy krytu vozovky a sčasti aj podložia, položenia výstužnej vložky, výškovýchúprav a stabilizácii poklopov a uličných vpustí a opravou prídlažby Šírkové a smerové usporiadanie cesty po oprave ostane zachované. Práce budú realizované tak, aby bola zachovaná prejazdnosť minimálne v jednom jazdnom pruhu a po úsekoch.  Cieľom opravy je obnovenie vlastností na predmetnom úseku cesty I. triedy, ktorá vzhľadom na rozsah porúch ohrozujebezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Na vozovke sa vyskytujú výrazné poruchy krytu (výtlky, sieťové trhliny,rozpad obrusnej vrstvy, pozdĺžne a priečne trhliny, pozdĺžne koľaje), ktoré pravdepodobne v niektorých miestach zasahujú až do podkladových vrstiev vozovky. Na vozovke je množstvo starých vysprávok po predošlých lokálnych opravách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Zlaté Moravce
Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania deti v MŠ Kalinčiaková   
Verejný obstarávateľ požaduje práce vyšpecifikované v projektovej dokumentácii. Stavebné práce zahŕňajú prístavbu novej triedy, rekonštrukciu zdravotechniky a výmenu okien a dverí. Prístavba bude medzi pavilónmi Š1 a Š3 v severovýchodnej časti. Bude v nej vytvorená herňa so spálňou, hygienické zázemie, miestnosť pre upratovačku a prezliekareň. Navrhovaná prístavba bude realizovaná ako murovaná stavba z plynosilikátových tvárnic (pórobetón). Navrhované obvodové nosné steny budú spojené s existujúcimi stavebnými konštrukciami (existujúce obvodové steny a strop) stužujúcim železobetónovým vencom. Nad prístavbou je navrhnutá plochá strecha z drevených zbíjaných nosníkov so styčníkovými plechmi. Rekonštrukcia zdravotechniky v existujúcich sociálnych zariadeniach. Výmena okien a dverí za plastové.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Jablonov
Prístavba k ZŠ s MŠ v obci Jablonov   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre prístavbu k ZŠ s MŠ v obci Jablonov.  Stavba bude slúžiť ako základná škola s materskou školou. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie avýkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Rekonštrukcia nemocnice Topoľčany   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia priestorov pre oddelenie Centrálnych operačných sál a Centrálnej sterilizácie. Dôjdek zmene a úprave dispozície existujúcich priestorov a stavebno-technickej úprave súvisiacej s inštaláciou technického,technologického a energetického vybavenia stavby. Ide najmä o tieto stavebné práce a úpravy Stavebné a búracie práce Zdravotechnické inštalácie Silnoprúdové inštalácie Slaboprúdové inštalácie Vzduchotechnika Úpravy rozvodov medicinálnych plynov Práce súvisiace s úpravou ústredného kúrenia Meranie a regulácia Zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Spišský Štiavnik
Komunitné centrum, Spišský Štiavnik   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu Komunitné centrum, Spišský Štiavnik.  Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Milpoš
Intenzifikácia ČOV Milpoš   
Realizácia technologických a stavebných prác podľa platnej projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Mesto Piešťany
Rekonštrukcia komunikácií Rastislavova a Štúrova v Piešťanoch   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a osvetlenia na Rastislavovej a Štúrovej ulici v Piešťanoch
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Slovenská správa ciest
Oprava cesty I/9 recyklačnými technológiami   
Oprava cesty I/9 sa bude realizovať na dvoch úsekoch. Trenčianske Mitice - Svinná recykláciou podkladových vrstievvozovky za studena na mieste a Latkovce - Hradište recykláciou asfaltových zmesí na mieste za horúca.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Dolná Strehová
Zvyšovanie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy obecného úradu   
Predmetom zákazky sú stavebné práce v rozsahu spracovaného projektu stavby polyfunkčného objektu, budovy sosúpisným číslom 52 situovanej v intraviláne obce Dolná Strehová, k.ú. Dolná Strehová, na pozemku s parcelným číslomKN "C" 286 - 1. NP (obecného úradu a kultúrneho domu) - stavebná časť - zateplenie obvodového plášťa a výmena otvorových konštrukcií - výmena svietidiel za LED - vykurovanie - výmena plynových kotlov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Divinka
Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Divinka   
Stavebné práce, ktorých cieľom je úprava toku, ktorý ohrozuje pri povodňových prietokoch existujúcu zástavbu s priľahlými pozemkami a zároveň svojou eróznou činnosťou spôsobuje nestabilitu svahov ( hlavne pozdĺž súkromnýchzáhrad v centre obce). Navrhovaná úprava je sústredená v jednom ucelenom úseku od km 0,000 po km 0,651 v celkovej dĺžke 651,0 m. Realizáciou stavby, podľa návrhu bude zabezpečená kapacita koryta recipientu v riešenom úseku na prevedenie Q100ročného prietoku vody. Nízka kapacita koryta v súčasnosti v obci zvyšuje riziko zaplavovania priľahlých pozemkov vodou z potoka. Na predmetnom úseku toku nie je možné realizovať protipovodňové opatrenia iného charakteru (retenčné spomaľovanie odtoku, vsakovanie a iné), nakoľko sa nachádzajú v zastavanom území obce. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Mesto Trnava
Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave   
Predmetom zákazky je ozelenenie lávky pre peších. Projekt navrhuje sústavu tieniacich konštrukcií, ktoré v kombinácii s vegetáciou a drevenými lamelami vytvoria na lávke zatienené miesta a uľahčia pohyb osôb hlavne v čase horúčav. Členenie stavby na stavebné objekty E.2 Tieniace konštrukcie E.3 Verejné osvetlenie E.4 Záhradná architektúra E.5 Malá architektúra mobiliár E.5 Malá architektúra Podrobnejšie informácie boli uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Trnava
Rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01 v TTIP - Trnava Industrial Park   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01 v TTIP Trnava Industrial Park II obnova vnútornýchpriestorov objektu okrem vykurovania, ktoré rieši len vyregulovanie jestvujúcej vykurovacej sústavy. Rekonštrukciapozostáva aj z dispozičných zmien jestvujúcich priestorov. Stavebná časť okrem týchto zmien rieši hlavne obnovuvnútorných povrchových úprav. Dokumentácia rieši kompletnú výmenu rozvodov zdravotechniky, elektroinštalácie okrembleskozvodu a slaboprúdu. V roku cca 2012 bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia obnova vonkajších fasád, ktorápozostávala zo zateplenia obvodového a strešného plášťa, z výmeny jestvujúcich výplní otvorov za plastové a taktiežrealizáciu nového bleskozvodu. Predmetom zákazky je aj výroba a osadenie informačného pylónu a úprava vstupu TTIP z Mikovíniho ulice. .
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Liptovský Hrádok OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Obvodného oddelenia PZ Liptovský Hrádok v rozsahu spracovaného projektu stavby. V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu sa budú realizovať stavebné práce na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy a zníženie energetickej náročnosti budovy v rozsahu zateplenia fasády a strešného plášťa jestvujúceho objektu vrátane výmeny strešných vpustí, výmena pôvodných okenných výplní a garážových dverí, výmena jestvujúcich 1/5 klampiarskych prvkov, výmena svetelných zdrojov a svietidiel. V rámci rekonštrukcie sa vybuduje prístup pre imobilných ( rampa ) a sociálne zariadenie pre imobilných. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty SO 301 Zníženie energetickej náročnosti objektu SO 302 Stavebné úpravy objektu Realizácia stavebných prác bude prebiehať počas prevádzky objektu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie