Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 5809 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Gelnica
Rekonštrukcia materskej školy v meste Gelnica   
Rekonštrukcia, zníženie energetickej náročnosti, rozšírenie kapacity materskej školy. Rekonštrukciou budovy Materskejškoly na ulici Slovenská 49 v Gelnici, ktorá je umiestnená na parcele KN C 173 dosiahneme zvýšenie kapacity vmaterskej škole o 20 detí. Pre tento účel sa vytvorí nová trieda v priestoroch krovu objektu A.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Stredoslovenské múzeum B. Bystrica - reštaurovanie fasády Thurzov dom, odstránenie vlhkosti a sanácia   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na budove Thurzovho domu pozostávajúcich z reštaurovania fasáda odstránenia vlhkosti a sanácie. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti - Časť predmetu zákazky č. 1 - Stredoslovenské múzeum B. Bystrica reštaurovanie fasády Thurzov dom Časť predmetu zákazky č. 1 - Stredoslovenské múzeum B. Bystrica reštaurovanie fasády Thurzov dom pozostáva zo stavebných prác definovaných v časti B Súťažných podkladov a v sprievodnej dokumentácii nachádzajúcej sa v Príloháchč. 2a a 3a Súťažných podkladov. - Časť predmetu zákazky č. 2 - Stredoslovenské múzeum B. Bystrica odstránenie vlhkosti a sanácia Časť predmetu zákazky č. 2 - Stredoslovenské múzeum B. Bystrica odstránenie vlhkosti a sanácia pozostáva zo stavebných prác definovaných v časti B Súťažných podkladov a v sprievodnej dokumentácii nachádzajúcej sa v Príloháchč. 2b a 3b Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Domov sociálnych služieb
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS „SLATINKA“ stavebný objekt ul. J. D. Matejovie č. 7, Lučenec   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti ObjektuDSS, ul. J. D. Matejovie č.7, Lučenec - zachovanie pôvodného účelu, a to v dvoch samostatných bytových jednotkáchspolu s kapacitou 12 miest (3 x 2 posteľové izby v každej domácnosti) na celoročný pobyt pre prijímateľov sociálnejslužby s mentálnym postihnutím s vysokou mierou podpory. Súčasťou budú priestory pre návštevy a pre personál.   Hlavné stavebné úpravy sa budú týkať dispozičných zmien na pôvodných podlažiach, vybudovania nového zobytnenéhopodkrovia na III. N.P. vrátane nového stropu nad II. N.P. a novej strechy, vyriešenia bezbariérového prístupu do I. N.P.objektu a prepojenie I. N.P. s II. a III. N.P. novovybudovaným vnútorným výťahom.  Zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií. Systém vykurovania zostáva 1/4 pôvodný, t.j. ústredné teplovodné s plynovým kotlom ako zdrojom tepla, len sa zrekonštruuje nanovo s novýmplynovým kondenzačným kotlom. Na prípravu TUV bude slúžiť externý teplovodný zásobníkový ohrievač objemu 300l.Proti tepelným stratám bude potrubie hlavných rozvodov opatrené TI hr.20mm.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Trnava
ZŠ s MŠ Atómová – rekonštrukcia kuchyne II.   
Rozsah zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii realizačnom projekte s názvom ZŠ s MŠ Atómová rekonštrukciakuchyne, v zmluve o dielo a súťažných podkladoch. Predmetom zákazky je realizácia diela v objekte základnej školy smaterskou školou, bude pozostávať z rekonštrukcie priestorov školskej kuchyne na 1. podzemnom podlaží a 1.nadzemnom podlaží objektu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Medzilaborce
Rekonštrukcia priestorov expozície v múzeu a spevnených plôch v rámci projektu „Otvárame bránu Karpát“   
Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu priestorov v Kultúrnom dome pre historickú expozíciu a rekonštrukciu svýstavbou spevnených plôch pri malej železničnej stanici na ulici Mierová a pri cintoríne
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...
Obec Krajná Bystrá
Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá   
Stavba rieši úpravu miestneho potoka za účelom rozšírenia a stabilizácie koryta toku a tým zabezpečiť minimalizovanieškôd v prípade povodní. Hlboký potok, hydrologické číslo povodia 4-30-08-022, preteká stredom intravilánu obce zo severu na juh. Súčasnýtechnický stav koryta Hlbokého potoka je v havarijnom stave a nezabezpečuje spoľahlivé odtokové pomery pritekajúcichpovrchových vôd. V úseku potoka dochádza počas intenzívnych dažďov k častému vybreženiu vody z koryta potoka a odplaveniu okolitýchsvahov. Úsek potoka preteká okolo zástavby rodinných domov, čím dochádza k značným škodám na štátnom asúkromnom majetku, ale aj k ohrozovaniu bezpečnosti obydlí. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Mesto Nitra
Komunitné centrum Dražovce   
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie.  Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii časti základnej školy v mestskej časti Dražovce a jejtransformácia na komunitné centrum, ktorá rieši jestvujúce narušené a nevyhovujúce konštrukcie zastropenie, azastrešenie sa odstráni, podlahy sa vybúrajú, Vyhotoví sa hydroizolácia stien a podláh a podinjektujú sa základové pásyv rohoch objektu, kde vsakovala voda zo strešných odpadov. Vyhotovia sa nové inštalácie, včítane všetkých prípojok zareálových rozvodov a technického vybavenia základnej školy. Na odvedenie prívalových povrchových vôd sa zriadiaterénne rigoly s vyústením do cestného jarku na ulici Ščasného. Jestvujúca nevyužívaná žumpa sa vyčistí, vydezinfikuje,zasype stavebným odpadom a následne zatrávni alebo vybaví spevnenou plochou.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Nitra
Komunitné centrum Krškany   
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie.  Komunitné centrum Krškany bude situované v budove Základnej školy s materskou školou, Novozámocká 129 v Nitre vblízkosti materskej školy, ktoré navštevujú aj deti z marginalizovanej rómskej komunity. Budova je vo vlastníctve mestaa bude rekonštruovaná a vybavená pre potreby klientov komunitného centra. Kapacita komunitného centra bude pre 30klientov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 14   
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti školskej budovy. Realizáciou zámeru a jehovýtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je výmena výplni otvorov, zatepleniestropu do nevykurovaného priestoru, zateplenie fasády, rekonštrukcia strechy, bleskozvod a uzemnenie, osvetlenie anapojenie technológii, prípojka NN, vzduchotechnika, vykurovanie, zdravotechnika. Dispozičné riešenie sa týmtoinvestičným zámerom nemení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Banská Bystrica
Oprava časti miestnej komunikácie Kapitulská a chodníkov v parku pod Pamätníkom SNP, Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je oprava Miestnej komunikácie od Kapitulskej ulice smerom k parkovisku (Štefánikovo nábrežie) achodníky v parku pod pamätníkom SNP v Banskej Bystrici.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Pribeta
Nájomný bytový dom 8 b. j. v obci Pribeta   
V zmysle § 3 ods. 3 písm. b) ZVO sa zadáva zákazka na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby"Nájomný bytový dom 8 b. j." v obci Pribeta. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Návrhu Zmluvy odielo ktorá tvorí samostatnú prílohu Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Topoľčany
Riešenie dopravy a technického stavu ul. S. Chalupku, Topoľčany   
Navrhuje sa rekonštrukcia asfaltového krytu vyfrézovaním jestvujúceho asfaltového krytu a položením nového asfaltového krytu. Na zlepšenie statickej dopravy sa navrhuje rozšíriť vozovku o parkovacie státia s pozdĺžnymradením vozidiel.  Údaje o stavbe Rekonštrukcia vozovky 913 m2 Pešia zóna 179 m2 Chodník 583 m2 Parkovisko 177 m2 Verejné osvetlenie komunikácie 10 svietidiel  Členenie stavby na stavebné objekty SO 01 Komunikácia a chodník SO 02 Verejné osvetlenie SO 03 Sadovnícke úpravy
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Hlavné mesto SR Bratislava
Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodania a zabudovania materiálov, ktorých výsledkom bude modernizácia jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate s rozchodom 1 000 mm vedenej v intraviláne hlavného mesta. Električková trať prechádza katastrálnymi územiami mestských častí Staré mesto, Karlova Ves a Dúbravka. Stavba je situovaná v pôvodnom trasovaní jestvujúcej električkovej trate v dĺžke cca 6,77 km. Úsek trate začína od tunela pod Hradným vrchom a končí v križovatke ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou. Električková trať je vsúčasnosti vedená na samostatnom telese oddelenom od súbežných cestných komunikácií, ktoré lemujú trať po obochjej stranách obrubníkmi alebo zeleným pásom. Realizácia stavebných prác bude prebiehať v štyroch etapách, podľaprojektu organizácie výstavby, pričom jedna určená etapa musí byť realizovaná v mesiacoch júl až september. Súčasťoupredmetu zákazky je aj spracovanie dokumentácie a inžinierska činnosť v rozsahu požiadaviek verejného obstarávateľauvedených v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Slovenská správa ciest
Modernizácia vybraných úsekov ciest I.triedy v ZA a TN kraji - I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom   
Projekt rieší rekonštrukciu cesty I/54, úpravu križovatiek, vjazdov a odvodnenia
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Ľubotice
Budova obecného úradu a materskej školy v Ľuboticiach - zníženie energetickej náročnosti   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich so zateplením budovy fasády obecného úradu a materskejškoly za účelom zvýšenia energetickej účinnosti budovy. Budova sa nachádza v Ľuboticiach. Konštrukcia obvodovýchstien a strešného plášťa nevyhovuje súčasným teplo-technickým požiadavkám. Objekt MŠ a OÚ je dvojpodlažný sčiastočným podpivničením, pôdorysne v tvare ,,Z,, a kombináciou valbovej a sedlovej strechy s nevyužívanýmpodkrovím.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie