Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 5585 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Trenčiansky samosprávny kraj
Hokejová akadémia: Priestorové riešenie telocvične a priľahlých priestorov Strednej umeleckej školy v Trenčíne - stavebné práce   
Predmetom zákazky je Hokejová akadémia Priestorové riešenie telocvične a priľahlých priestorov Strednej umeleckejškoly v Trenčíne - stavebné práce. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Trenčiansky samosprávny kraj
Hokejová akadémia: Parkovisko v areáli stredných škôl na Staničnej ulici v Trenčíne - stavebné práce   
Premetom zákazky je Hokejová akadémia Parkovisko v areáli stredných škôl na Staničnej ulici v Trenčíne - stavebnépráce. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Lednické Rovne
Zvýšenie kapacít infraštruktúry budovy MŠ v Lednických Rovniach - nové VO   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavebných úpravách budovy a vybudovanie dopravného ihriskapre materskú školu v areáli budovy MŠ Lednické Rovne  Projekt bude členený na stavebné objekty  SO-01-Prístavba a stavebné úpravy budovy MŠ Objekt bude riešiť rozšírenie kapacity formou prístavby jednej triedy pre 23 detí na prízemí 1.NP a všetky stavebné úpravy s tým spojené s požiadavkou na energetickú triedu A1, modernizáciu sociálnych zariadení v celej budove, návrh výmeny vnútorného vybavenia materskej školy a modernizáciu kuchynských zariadení.  SO-02 Stavebno-technické úpravy areálu MŠ Objekt bude riešiť návrh dopravného ihriska, doplnenie vybavení detského ihriska a všetky stavebné úpravy s tým spojené.  Rozsah a špecifikácia stavebných prác a dodávok je podrobne uvedená v projektovej dokumentácii, technickýchsprávach a vo výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
MPconnect s.r.o.
Využitie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkového hospodárstva v obci Bruty   
Predmetom zákazky je komplexné využitie geotermálnej energie z existujúceho geotermálneho vrtu v obci Bruty na vykurovanie existujúceho skleníkového hospodárstva. Detailný popis sa nachádza v časti B.1 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sobrance OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Obvodného oddelenia PZ Sobrance v rozsahu spracovaného projektu stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Zvolen
Obnova severného priečelia (oprava strmej časti strechy) hlavnej haly Zimného štadióna súp. č. 2292 vo Zvolene   
Obnova severného priečelia predstavuje výmenu strešnej krytiny na severnej strmej časti strechy. Strmosť strechy(odklon o 21° od zvislice) je taká významná, že túto časť strechy je možné považovať za priečelie.Stavebné prácepredstavujú odstránenie existujúcej strešnej krytiny vrátane pôvodných vrstiev strešného plášťa a návrh novéhostrešného plášťa. Navrhovaný strešný plášť bude celistvý, kompaktný, v jednej ploche bez vytvárania zbytočnýchreliéfov z plechovou krytinou.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Mesto Banská Bystrica
Parkoviska ulica Tulská 2, Tulská 3, B. Bystrica   
Časť 1 Parkovisko Tulská 2, Banská Bystrica Predmetom zákazky je realizácia stavby Banská Bystrica Tulská ulica 2 -Parkoviská v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačnéhoprojektu, ktorú spracovala spoločnosť PRO ROADS s.r.o.. Výstavbou sa vybudujú nové parkovacie miesta na ulici Tulskápred bytovými domami so súpisným číslom 41-59. Parkovacie miesta budú umiestnené pozdĺž existujúcej miestnejkomunikácie vľavo v priľahlej zelenej ploche. Časť 2 Parkovisko Tulská 3, Banská Bystrica Predmetom zákazky je realizácia stavby Banská Bystrica Tulská ulica 3 -Parkoviská v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačnéhoprojektu, ktorú spracovala spoločnosť PRO ROADS s.r.o.. Výstavbou sa vybudujú nové parkovacie miesta na ulici Tulskápred bytovými domami so súpisným číslom 9-35. Parkovacie miesta budú umiestnené pozdĺž existujúcej miestnejkomunikácie vľavo v priľahlej zelenej ploche.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Partizánske
Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna Partizánske   
Projekt rieši realizáciu nových rozvodov pre zabezpečenie výroby ľadu na ľadovej ploche s rozmermi 59,7 m x 29,7 m. Rekonštrukcia prinesie zníženie nákladov na prevádzku a zvýšenie energetickej účinnosti chladenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Dokumentácia pre realizáciu stavby protipovodňových opatrení   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v realizačnej podrobnosti vrátane podrobného výkazu výmer pre realizáciu stavebného diela (1) Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice, (2) Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov I. etapa a (3) Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov II. etapa. Účelom projektovej dokumentácie na uskutočnenie stavby (ďalej len RPD) je rozpracovať stavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu a podmienky stavebného/vodoprávneho povolenia do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby, najmä na kalkuláciu stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotoviteľov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Slovenská správa ciest
Cesta I/75 Šaľa - obchvat   
Dodanie stavebných prác súvisiacich s vybudovaním stavby Cesta I/75Šaľa - obchvat. Stavba pozostáva z vybudovaniapreložky cesty I/75 v kategórii C 11,5/80 v dĺžke 11,783 km. Súčasťou stavby sú aj súvisiace objekty  Cestné objekty úprava ciest II., III. triedy, miestnych komunikácií a poľných ciest,  Mostné objekty 13 mostných objektov, z toho most cez Váh v dĺžke 705 m, Ostatné objekty príprava územia a následná rekultivácia, rekultivácia opustených úsekov ciest, demolácie, protihlukovéopatrenia, oporné múry, vegetačné úpravy a náhradná výsadba, oplotenia. Vyvolané investície preložky a úpravy vodných tokov, preložky a úpravy vodovodov, preložky a úpravy plynovodov,úprava zavlažovacích a odvodňovacích systémov, preložky a úprava produktovodov, preložky silnoprúdových vedení VN,preložky silnoprúdových vedení VVN, preložky silnoprúdových vedení, preložky slaboprúdových vedení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Univerzitná nemocnica Martin
UNM – dostavba 6. pavilónu – II. etapa   
Predmetom zákazky sú práce na II. etape dostavbe 6. pavilónu Univerzitnej nemocnice Martin. Stavba bola zrealizovaná v I. etape, v rámci II. etapy sú riešené stavebné práce spojené s dokončením 2.-5. n. p.Celková plocha disponibilného stavebného pozemku je 700,46 m2, zastavaná plocha hlavným stavebným objektom SO01 je po realizácii I. etapy 488,88 m2, spevnené plochy pre peších (zámková dlažba hr. 60 mm) sú 94 m2. Celkovázastavaná plocha SO 01 (Dostavba 6.pavilónu) a SO 02 (Komunikácie a spevnené plochy) je 676,88 m2 (I. etapa). Podrobnejšie vymedzenie predmetu obstarávania je v súťažných podkladoch, najmä však v projektovejdokumentácii a položkovite vo výkaze výmer, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Dlhé Pole
Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác "Dom seniorov". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opisepredmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Tuhár - vodovod   
Predmetom zákazke je realizácia vodovodu obce Tuhár.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu   
Predmetom zákazky je vybudovanie nasledovných stavebných objektov S001 Rekonštrukcia prívodného potrubia, S002Rekonštrukcia rozvodného potrubia. Súčasťou stavebného objektu S001 je rekonštrukcia existujúceho prívodnéhopotrubia PVC DN 150 od prerušovacej komory po vodojem nad školou. Súčasťou stavebného objektu S002 jevybudovanie nového rozvodného potrubia a prepojenie existujúcich prípojok na rozvodné potrubie/pre RD nachádzajúcesa na trase prívodného potrubia/, lokalita u Môcikov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča   
Predmetom zákazke je realizácia vodovodu obce Lovča. V rámci stavby bude vybudovaný vodojem, prívodné potrubie dovodojemu, zásobné a rozvodné potrubia v celej obci, vrátane odbočení po hranicu pozemku vlastníka nehnuteľnosti.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie