Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 6796 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Bzovík
Výstavba nájomných bytov s následným prevodom vlastníckych práv.   
Predmetom zákazky je výstavba v súlade s uchádzačom spracovaným projektom pre stavebné povolenie Bytový dom vobci Bzovík na pozemkoch parcelné čísla KN-C 1999/5, 1999/1, 2617/2, 438/1, v katastrálnom území Bzovík, Slovenskárepublika. Popis bytového domu  Bytový dom pozostávajúci z dvoch 1 - izbových bytov, z dvoch 2 - izbových bytov a z ôsmich 3 - izbových bytov zprislúchajúcich nebytových priestorov a z technickej vybavenosti, t. j. vodovodná, elektrická, kanalizačná a plynováprípojka, prístupová komunikácia a odstavné plochy.  Podmienky pri vypracovanie PD  -Dodržať bežný štandard -Priemerná podlahová plocha bytov od 50 do 56 m2, -Dodržať požiadavky na energetickú hospodárnosť, ktorou je horná hranica energetickej triedy A1 pre globálnyukazovateľ,  1/4 -Dodržať všetky podmienky zo ŠFRB a MDV SR, podmienky vyplývajúce s príslušných právnych predpisov (napr. početparkových miest).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Stará Myjava
Cyklotrasa STARÁ MYJAVA   
Cyklotrasa vedie výhradne po lesných cestách v južnej časti Bielych Karpát, severne od obce Stará Myjava v lokaliteLipovčeky, Košiarka a doline potoka Myjava. Začiatok cyklotrasy sa napája na miestnu komunikáciu v obci Poriadie, ktoráje napojená na verejnú komunikáciu III/1211. Cyklotrasa začína v JPRL 67a, v dĺžke 447 m vedie v katastrálnom územíPoriadie a ďalej v katastrálnom území Stará Myjava. Prechádza cez lokality Furmanec, Lipovčeky, Krivosúdy, Košiarka, vlokalite Lehniská sa zatáča doľava, križuje potok Myjava a ďalej vedie dolinou potoka Myjava až k lyžiarskej zjazdovke,kde končí. Cyklotrasa začína v nadmorskej výške cca 458 m n.m., v JPRL 87 prechádza najvyššou nadmorskou výškoucca. 592 m n.m. a končí v nadmorskej výške cca 465 m n. m. Územie je charakteru pahorkatinatého, členité s krátkymia strmými svahmi. Vegetáciu tvoria zmiešané porasty s prevažným zastúpením dreviny buk. V predmetnej lokalite sanachádza Vodná nádrž Stará Myjava, ktorá je vyhľadávanou rekreačnou lokalitou a pozdĺž celej cyklotrasy vedie tiežznačený turistický chodník. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Čaňa
Rozšírenie kapacity ČOV Čaňa.   
Na zabezpečenie osadenia navrhovanej technológie ČOV je potrebné vybudovať nasledujúce stavebné objekty -železobetónovú nádrž pre biologické čistenie, budovu pre kalové hospodárstvo, prepojovacie potrubia a merný objekt.  Stavba nie je situovaná v žiadnom ochrannom pásme ani v chránenom území prírodného charakteru, ani v pamiatkovejrezervácii alebo pamiatkovej zóne. V riešenom území navrhovanej stavby sa nenachádzajú žiadne chránené stromy anichránené objekty. Stavenisko sa nachádza na voľnom priestranstve, ktoré je umiestnené v južnej časti obce Čaňa vnezastavanom území obce.Pre danú stavbu bol spracovaný inžiniersko-geologický prieskum.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Obec Košeca
Výstavba chodníkov v obci Košeca   
1. Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projekt pre stavebné povolenie) "Košeca - Ilavská cesta -jednostranný chodník, novostavba", ktorý vypracovala ARKON ATELIÉR, s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 PovažskáBystrica v auguste 2018, zák. č. 031/2018 a projektom stavby (projekt pre stavebné povolenie) "Košeca - Zliechovskácesta - obojstranný chodník, novostavba", ktorý vypracovala ARKON ATELIÉR, s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 PovažskáBystrica v júni 2018, zák. č. 009/2018. 2. Realizované budú stavebné objekty 2.1. Košeca - Ilavská cesta - jednostranný chodník, novostavba. Objekt rieši vybudovanie jednostranného chodníka v krajnici cesty I/61 v obci Košeca. Pozemky, na ktorých jenavrhovaná výstavba chodníka, sú situované v intraviláne obce Košeca, v stabilizovanom zastavanom území, v krajnicikomunikácie. Cesta I/61, v ktorej krajnici je navrhovaná výstavba chodníka je hlavnou dopravnou trasou v obci Košeca av celom regióne. V súčasnosti sa chodci pohybujú v krajnici tejto komunikácie, po zelených plochách a v rámcispevnenej krajnice a vodiacich prúžkoch komunikácie. Chodník je navrhovaný v pravej krajnici komunikácie v smerePúchov - Ilava, v zelených plochách medzi komunikáciou a oploteniami RD. Komunikácia I/61 je bez pevných okrajov nieje ohraničená obrubníkmi, len nespevnenou zelenou krajnicou, resp. konštrukciou vstupov na pozemky. Vjazdy na tietopozemky sú riešené individuálne, s krytmi z asfaltobetónu, štrku a s mlatovým povrchom. Odvodnenie je riešené ceznespevnené zelené krajnice do okolitej zelene, kde voľne vsakuje do terénu. 2.2. Košeca - Zliechovská cesta - obojstranný chodník, novostavba. Pozemky, na ktorých sú navrhované objekty chodníkov, sú situované v intraviláne obce Košeca, v stabilizovanomzastavanom území, v krajnici komunikácie. Cesta III/1912, v ktorej krajnici je navrhovaná výstavba chodníkov jedopravnou trasou z obce Košeca do Košeckého Podhradia a ďalej na obec Zliechov. Chodníky sú navrhované na oboch 1/4 stranách komunikácie Komunikácia III/1912 je bez pevných okrajov nie je ohraničená obrubníkmi, len nespevnenouzelenou krajnicou, resp. konštrukciou vstupov na pozemky. Vstupy na pozemky sú jestvujúce, v pevne daných sklonoch.Jedná sa o stabilizované územie s jestvujúcou výstavbou, ktorú nie je možné meniť. Výšky spevnených plôch nasúkromných pozemkoch je nutné rešpektovať a zabezpečiť vstup automobilov na tieto pozemky. Vstupy sú s krytmi zudusanej zeminy, mlatovými krytmi, krytmi zo štrku, asfaltobetónu, betónu a kamennej a betónovej dlažby. Obojstrannýchodník je navrhovaný tak, aby po oboch stranách komunikácie kopíroval jej výškové vedenie. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Košeca
Košeca – prístavba a rozšírenie základnej školy   
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby "Košeca - prístavba a rozšírenie základnej školy - prístavba a stavebnéúpravy", ktorý vypracovala ARKON ATELIÉR, s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica v novembri 2019, zák. č.2019/017. Predmetom zákazky je prístavba základnej školy v obci Košeca + drobné stavebné úpravy v existujúcomobjekte školy. Základná škola má nedostatočné priestorové kapacity nakoľko má veľký počet žiakov zo širokej spádovejoblasti. Existujúci objekt základnej školy má nedostatočný počet kmeňových učební, odborných učební, a nemá anivlastnú jedáleň s kuchyňou. Navrhovaná prístavba základnej školy je riešená v centre obce Košeca neďaleko cesty prvejtriedy I/61, na rovinatom pozemku vymedzenom existujúcim objektom základnej školy, v nadväznosti na existujúcespevnené plochy. Osadenie a členenie prístavby je realizované tak, aby bola v maximálnej miere rešpektovaná vhodnáorientácia jednotlivých priestorov podľa ich funkčného využitia. Prístavba pozostáva z jednopodlažnej časti - kuchyne sjedálňou a z dvojpodlažnej časti - prístavba učební. V rámci stavebných prác sa doplnia v pôvodnom objekte základnejškoly nové hygienické priestory na 1np aj 2np. Kapacita školskej kuchyne bude do 300 jedál s cca 100 miestami nasedenie v jedálni. Dvojpodlažnou prístavbou učební vzniknú 2 kmeňové učebne, 3 odborné učebne + dielne a miestnosťšatní. Objekt prístavby bude bez podpivničenia s plochými strechami. Prístavba jednopodlažnej časti plynule nadväzujena okolitý terén, bude výškovo osadená nižšie ako je prístavba dvojpodlažnej časti, ktorá bude výškovo nadväzovať navýškové úrovne jednotlivých podlaží existujúceho objektu základnej školy. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Brezno
Cyklotrasa Brezno - Valaská   
Predmetom zákazky je vybudovanie cyklotrasy Brezno - Valaská pozostávajúcej z dvoch vetiev - vetvy A - v dĺžke 6 787,04 m spájajúcej železničnú stanicu s obcou Valaská - vetvy B - v dĺžke 1 957,55 m spájajúcej železničnú stanicu s centrálnou časťou mesta a zahŕňajúcej aj lávku pre cyklistov v celkovej dĺžke 648 m so šírkou mostovky 3 m.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Združenie Biela Orava pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava
Systém zhodnocovania BRO pre Združenie Biela Orava - stavebné práce   
Predmetom zákazky je Systém zhodnocovania BRO pre Združenie Biela Orava - stavebné práce, uskutočňované vrozsahu podľa jednotlivých položiek uvedených vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 A týchto súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Hlavné mesto SR Bratislava
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy   
Zabezpečenie udržateľnosti kvality komunikácií v Bratislave prostredníctvom zabezpečenia ich štandardnej a rutinnejúdržby a celoročných opráv výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hl. m. SR Bratislavy. Predmetom zákazky jerealizácia projektu komplexného zabezpečenia opráv a údržby pozemných komunikácií, ciest I. až III. triedy, miestnychkomunikácií I. a II. triedy a komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sú v správeMagistrátu hlavného mesta. Predmetom zákazky sú tiež udržiavacie práce a opravy na pozemných komunikáciách naúzemí Hlavného mesta SR Bratislavy a celoročné opravy výtlkov technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla a zastudena, tryskovou technológiou a vypravením výtlku recyklátom s tepelnou úpravou miesta výtlku podľa Technickýchpodmienok 08/2011 vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky súčinnosťou odo dna 15.8.2011, KATALÓG TECHNOLÓGIÍ NA OPRAVY ZÁKLADNÝCH TYPOV PORÚCH VOZOVIEK, PrílohaA s názvom LISTY TECHNOLÓGIÍ NA OPRAVY ZÁKLADNÝCH TYPOV PORÚCH VOZOVIEK časť 15 LIST TECHNOLÓGIERECYKLÁCIA ASFALTOVÝCH ZMESÍ NA MIESTE ZA HORÚCA PRE VOZOVKY S DOPRAVNÝM ZAŤAŽENÍM TRIEDY I AŽ VI,na pozemných komunikáciách v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  Zabezpečenie prác údržby povrchov bude na pozemných komunikáciách, ktoré sú tvorené prejazdnými úsekmi ciest I. ažIII. triedy a miestnymi komunikáciami I. a II. triedy v celkovej dĺžke 385,997 km o celkovej výmere 4 033 209,0 m2 akoi chodníkoch v celkovej dĺžke 294,749 km o celkovej výmere 745 116,0 m2.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Levoča
Modernizácia a rekonštrukcia verejného priestranstva – parkovisko pri hradobnej priekope, I. etapa   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou a modernizáciou verejného priestranstvaparkoviska pri hradobnej priekope, I. etapa.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Lučenec
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbanisko II/39 – stavebné práce   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia materskej školy za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy. Za týmtoúčelom bude realizovaná obnova obvodového plášťa, obnova strechy, podláh a výmena výplňových otvorovýchkonštrukcií a obnova technologických systémov budovy. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Zvolen - hať, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie betónového sklzu pod haťou a samotnej hate II.   
Navrhnutý je veľkokapacitný bazénový rybovod, ktorý zabezpečí spriechodnenie troch migračných bariér hať, betónovýsklz a MVE Zvolen, ktoré znemožňujú prechod rybám a ostatným vodným živočíchom z nižšej časti toku Hron do vyššej. Rozdelenie stavby podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov SO 01Rybovod biokoridor,  SO 02Premostenie rybovodu,  SO 03Preložka vodovodného potrubia,  SO 04Preložka VN vedenia,  SO 05Preložka NN vedenia,  SO 06Preložka osvetlenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Obec Seňa
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Seňa - časť Nová Seňa   
Premetom obstarávania je rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Seňa.  Stavba Seňa - kanalizácia a ČOV zabezpečuje odkanalizovanie splaškových odpadových vôd produkovaných obyvateľmiSeňa, Kechnec a Milhosť a ich čistenie v čistiarni odpadových vôd odpadových vôd situovanej v Milhosti.  Stavba Vodovod- Seňa, Kechnec, Milhosť zabezpečuje pitnú vodu pre obyvateľov obce Seňa, Kechnec a Milhosť.  Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti, nakoľko verejný obstarávateľ požaduje pokládku potrubí do jednejvýkopovej ryhy v zmysle projektovej dokumentácie. .  Predmet zákazky je detailne popísaný v Prílohe č. E.1 a E.2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Spojená škola
Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku   
Rekonštrukcia objektu "TELOCVIČŇA" je navrhnutá za účelom odstránenia porúch a deformácií jednotlivých stavebnýchkonštrukcií a technického vybavenia (havarijný stav drevenej palubovej podlahy veľkej telocvične, netesnosť strešnéhoplášťa plochých striech, poškodené vonkajšie a vnútorné omietky stien, okná s nevhodnou presvetľovacou výplňou,nepriliehajúce vertikálne hydroizolačné vrstvy strešného plášťa plochej strechy, poškodené a energetický náročnéinteriérové svietidla, poškodený a úsekovo nefunkčný dážďový odkvapový systém, kondenzačné plynové kotly vrátaneregulačnej jednotky tesne za hranicou životností s častými poruchovými stavmi a výpadkami. Bližšie informácie súuvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Odstránenie havarijného stavu mosta M 158 cez rieku Laborec za obcou Krivošťany   
Predmetom zákazky je 1.vypracovanie projektovej dokumentácie, 2.zabezpečenie inžinierskej činnosti,  3.realizácia diela, 4.zabezpečenie náhradného mostného premostenia (o minimálnej dĺžke podľa podmienok zadaných v statickomposudku. Návrh nového technického riešenia spracuje zhotoviteľ stavebných prác.  Technické riešenie mostného objektu a priľahlého úseku cesty musí byť navrhnuté a zrealizované v súlade s platnoulegislatívou, STN, STN EN, TP, TKP a VL a musí odstrániť havarijný stav mosta. Koncepcia prestavby mosta predstavuje odstránenie komplet mostného zvršku, demoláciu existujúcej nosnej konštrukciea zachovanie časti existujúcich medziľahlých pilierov a krajných opôr. Časti opôr budú sčasti odbúrané, tak aby bolomožné zrealizovať nový úložný prah opôr. Požadujeme riešenie nových záverných stienok pre osadenie mostných záverov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Drahovce
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce   
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zlepšenia stavebno-technického charakteru existujúcej materskejškoly.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie