Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 6034 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ruskov, Muničn ý sklad, b.č. 3, 10, 11 - oprava strechy – RŠÚ   
Ruskov, Muničn ý sklad, b.č. 3, 10, 11 - oprava strechy – RŠÚ
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Obec Sobotište
Prestavba budovy na bytový dom, Sobotište, č.p. 102/1, 102/7   
Predmetom zákazky je prestavba budovy, Navrhovaná prestavba budovy na bytový dom spočíva v zmene dispozícieobjektu, zateplení obvodových stien, rekonštrukcia strechy a kompletnej výmeny rozvodov všetkých inžinierskych sietí. Rozmery objektu ostávajú pôvodné, t.z. pôdorys tvaru U s rozmermi 41,2 x 18,80 m. Celková výška objektu je navýšená o tepelnú izoláciu strechy a je cca 8,32 m pri atike strechy. Obvodové zvislé konštrukcie sú pôvodné hrúbky 400mm.Obvodové konštrukcie budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom z EPS šedý hr.140 mm. Strešná konštrukcia ostáva pôvodná a na ňu sa zrealizujú nové vrstvy plochej strechy. Na zateplenie strechy sa použije tepelná izolácia z EPS hr. 300mm.Na zateplenie podláh v INP sa použijú tepelnoizolačné dosky POLYSTYRÉN 100S hr. 80 mm. Pôvodné vrstvy podlahyostanú zachované.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Markovce
Modulový pavilón ZŠ Markovce   
Predmetom zákazky je realizácia novostavby modulového pavilónu ZŠ Markovce, vrátane inžinierskych sietí a spevnených plôch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Lenartovce
Revitalizácia chodníkov a dažďovej kanalizácie v obci Lenartovce   
Súčasťou predmetu zákazky sú 2 objekty.1. Chodníkychodníky bude potrebné nahradiť novými, súčasne bude potrebné jestvujúce otvorené priekopy, nahradiť ich dažďovou kanalizáciou.2. Dažďová kanalizáciaCelková sieť dažďovej kanalizácie sa bude skladať z 5 vetiev, druhá etapa zahrňuje časť vetvy B od šachty 25 po šachtu 41. Celková dĺžka kanalizačnej stoky je 657 m. Od šachty č.36 po šachtu č. 41 je kanalizácia vyspádovaná a napojená na jestvujúcu dažďovú kanalizáciu. Sieť je navrhnutá z plastových rúr. Od šachty č. 36 je kanalizácia vyspádovaná smerom do šachty č. 32 kde sa napojí na existujúcu dažďovú kanalizáciu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Malacky
Rekonštrukcia a prístavba MŠ v Malackách   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba Materskej školy na Bernolákovej ulici v Malackách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy - rekonštrukcia kuchyne   
Predmetom zákazky je modernizácia existujúcej kuchyne pre študentov a profesorov Obchodnej Akadémie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Pistoriho palác v Bratislave - renovácia okien a reštaurovanie okenných častí   
Renovácia okien a reštaurovanie okenných častí v objekte Pistoriho paláca v Bratislave, Štefánikova ulica č. 25 ako neoddeliteľná súčasť celkovej obnovy fasád
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice
Oprava stupňa č.1 na UT Ladomírka v rkm 0,604 v k.ú. Svidník   
Jedná sa o opravu prepadovej hrany vývaru a krídla stupňa.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Pistoriho palác v Bratislave - renovácia okien a reštaurovanie okenných častí   
Renovácia okien a reštaurovanie okenných častí v objekte Pistoriho paláca v Bratislave, Štefánikova ulica č. 25- ako neoddeliteľná súčasť celkovej obnovy fasád
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Psychiatrická liečebňa Sučany
Pavilón B-stavebné úpravy strechy a vonkajších omietok   
Stavebné úpravy strechy a vonkajších omietok
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Hlavné mesto SR Bratislava
Projekt komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality komunikácii v Bratislave.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie opráv a pravidelnej rutinnej a štandardnej údržby ciest v v rámci realizácie projektu v komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality komunikácií v Bratislave, v súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike, záväznými normami a technickými podmienkami vydanými Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Číž
Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Číž – zníženie energetickej náročnosti   
Obnova je za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu a vylepšeniu technického stavu objektu. Na zníženieenergetickej náročnosti objektov, zníženie nákladov na vykurovanie a osvetlenie, zlepšenie kvality obalových konštrukcií, vnútornej tepelnej pohody a modernizácie budovy boli navrhnuté nasledovné opatreniazateplenie obvodového plášťazateplenie strechy a výmena strešnej krytinyvýmena otvorových konštrukciírekonštrukcia zdroja tepla a vykurovacích teliesinštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulickévyváženie vykurovacej sústavy budovyvýmena svetelných zdrojov za LEDinštalácia termodynamických panelov na podporu kúrenia a prípravu TÚV
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Handlová
Oprava mestskej komunikácie Ul. potočná, Handlová   
Vytvorenie jednotného povrchu Potočnej ulice (vetvy A a B) s novými konštrukčnými vrstvami komunikácie, plné sfunkčnenie existujúceho odvodnenia komunikácie a realizácia nového bezpečnostného zábradlia. Vetva A Potočnej ulice ma šírku 4,0 m o celkovej dĺžke 577,27 m. Vetva B má šírku 3,0 m o celkovej dĺžke 106,20 m. Základný priečny sklon oboch vetiev je 2 %. Povrchová úprava bude z asfaltobetónu a podkladné vrstvystabilizované.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Vranov nad Topľou
Oprava komunikácií a chodníkov na území mesta Vranov nad Topľou   
Rozsah opráv komunikácií a chodníkov je definovaný výmenou obrusnej asfaltovej vrstvy chodníka, ktorá bude vybúraná a nahradená vrstvou asfaltu v stanovenej hrúbke vrstvy s výmenou obrubníkov a vyspádovaním chodníka pre odvedenie atmosférických zrážok. Po výmene obrubníkov je potrebné doasfaltovať narušenú časť. Chodník bude zároveň výškovo upravený. V prípade opráv v miestach výrazne poškodeného alebo chýbajúceho obrubníka je potrebné osadenie nových prvkov. V miestach lokálnych deformácii chodníka dôjde k vyspraveniu podkladu a následne k položeniu obrusnej vrstvy chodníka. Súčasťou prác sú i výškové úpravy kanalizačných vpustov, poklopov, šupátok, hydrantov a iných súčastí spevnených plôch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
OÚ Sobrance, klientske centrum stavebné úpravy   
Predmetom zákazky je vybudovať pracovisko prvého kontaktu klientske centrum v priestoroch objektu Okresného úradu v Sobranciach v rozsahu spracovaného projektu stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie