Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 6034 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Podhradie
  
Predmetom obstarávania je výstavba splaškovej kanalizačného systému v obci Podhradie a pripojenie kanalizačného systému cez zberač A na jestvujúcu kanalizačnú sieť v obci Turčianska Štiavnička. Rozsah riešenia stavebných objektovSO 01 Kanalizačný zberač A stan. 0,0-3,367 km-Stoka A je navrhnutá z rúr PVC DN 300 v celkovej dĺžke 3367 m-na trase bude osadených 101 revíznych kanalizačných šachietKrižovanie cesty III.triedy a vodného toku, v staničení 0,022-0,037 km-pretláčaním oceľovej chráničky DN 800 dĺžky 12,8mKrižovanie kanalizačného potrubia s Podhradským potokom-uloženie kanalizačného potrubia pod dno potoku a do záťažových betónových blokovSO 02 Kanalizačná sieť Podhradie-rieši odvádzanie splaškových odpadových vôd z obce Podhradie-Stoka A-1 z rúr PVC DN 300 v dĺžke 206,6 m-Stoka A-1-1 z rúr OLS-U DN 300 v dĺžke 17,4 mKrižovanie kanalizačného potrubia s Podhradským potokom-uloženie kanalizačného potrubia pod dno potoku a do záťažových betónových blokov-Stoka A-2 z rúr PVC-U DN 300 dĺžky 379,0 m -Stoka A-2-1 z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 145,0m-Stoka A-3 z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 631,0m-Stoka A-3-1 z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 67,0m-Stoka A-4 z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 70,0m-Stoka A-5 z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 50,0m-Stoka A-6 z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 705,0 m-Stoka A-7 z rúr PVC-U DN 200 v dĺžke 37m-Stoka A-8 z rúr PVC-U DN 200 v dĺžke 25 mSO 03 Prekládky vodovodovPrekládka vodovodných potrubí v rozsahu 750 m vrátane prepojenia na jestvujúce vodovodné prípojky, uložené do spoločnej ryhy s kanalizačným potrubím v súlade s STN 73 6005.PS súbory stavba neobsahuje.Rozsah stavbyKanalizačný zberač PVC DN 300 - 3367,0 mKanalizačná sieť PVC DN 300 2602,0 mKanalizačná sieť PVC DN 200 62,0 mCelková dĺžka navrhovanej kanalizačnej siete DN 300- 6031,0,mPrípojkový systém nie je súčasťou projektového riešenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
  
Obnova obvodového a strešného plášťa bloku A a B budovy Stavebnej fakulty STU v BratislaveSO-01 Obnova Auly akademika Bellu (B101) a priľahlých priestorov 1.etapa Obnova fasády Auly,SO-02 Obnova lávky s nájazdovou rampou a anglické dvorceSO-03 Obnova obvodového a strešného plášťa bloku A Stavebnej fakulty STU v Bratislave 1. etapa Obnova strechy
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Krajské múzeum v Prešove
  
Predmetom projektu Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom je dodávka stavebných prác v rozsahu predloženého výkazu výmer a v súlade so spracovanou projektovoudokumentáciou.  Bližšie informácie sú uvedené v samostatných prílohách (projektová dokumentácia), ktoré verejný obstarávateľposkytuje k súťažným podkladom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Istebné
  
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úraduv obci Istebné. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Krajské múzeum v Prešove
  
Predmetom projektu Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom je dodávka stavebnýchprác v rozsahu predloženého výkazu výmer a v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou. Bližšie informácie sú uvedené v samostatných prílohách (projektová dokumentácia), ktoré verejný obstarávateľposkytuje k súťažným podkladom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nitriansky samosprávny kraj
  
Predmetom obstarávania je uskutočnenie nasledovných stavebných prác Obvodový plášť (fasáda) -oprava prasklín obvodového plášťa cementovou maltou, hĺbková penetrácia -otlčenie vonkajších omietok -vyrovnávacia omietka stien vonkajšia ručne nanášaná -zateplenie doskami z minerálnej vlny -tenkovrstvová silikónová omietka hr. 2mm Obvodový plášť (sokel) -odsekanie a odobratie keramických obkladačiek, kabrincov -oprava prasklín sokla -zateplenie doskami XPS Extrudovaný polystyrén hr. 3cm -vonkajšia omietka marmolit, mramorové zrná Strecha -tepelná izolácia striech minerálnou vlnou -hydroizolačná fólia Fatrafol 810 hr. 1,2mm al. ekvivalent -klampiarske konštrukcie Balkóny -búranie podkladov z dlaždíc, liatych dlažieb a mazanín -tekutá hydroizolácia 2x -tepelná izolácia podlahy -oplechovanie balkónov -montáž keramických dlažieb a soklíkov -nové zábradlia balkónov Okapový betónový chodník Spevnené plochy v okolí objektu Výmena okien a dverí
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nitriansky samosprávny kraj
  
Priame rokovacie konanie Podmienka použitia priameho rokovacieho konania § 116 písm. b) v postupe podľa § 113 a 114 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia Odôvodnenie Na základe výzvy č. 4216 - WYP vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 66/2017 zo dňa 03.04.2017 bola vyhlásená zákazka na realizáciu stavebných prác pre verejného obstarávateľa NSK a jej organizácie SOŠ Tlmače. V leho na predkladanie ponúk nebola predložená ani jedna ponuka. V rámci procesu požiadali dvaja záujemcovia o súťažné podklady. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že je splnená podmienka podľa § 116 ods. 1 písm. b). Podmienky zadávania zákazky zostávajú nezmenená.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Poprad
  
Predmetom zákazky je rekonštrukcia atletického oválu pre bežecké disciplíny s vybavením pre skok do diaľky, skok dovýšky a vrh guľou, realizácia dvoch multifunkčných ihrísk a realizácia detského ihriska a fitnes ihriska v areáli ZŠKomenského.  Rozmery ihrísk  - multifunkčné ihrisko s mantinelmi a zapustenými bránkami pre futbal, tenis a volejbal 20x43m (v osi stĺpikov oplotenia) - multifunkčné ihrisko bez mantinelov s vnútornými bránkami pre hádzanú, tenis a volejbal 22x43m (v osi stĺpikov oplotenia) - basketbalové ihrisko bez oplotenia 17x30m - detské ihrisko 15x15m vrátane prvkov (viď. PD) - fitnes plocha 15x15m  - atletický ovál 250m s vybavením pre skok do výšky a vrh guľou  Navrhnuté sú dve multifunkčné ihriská s povrchom z priepustného športového povrchu -umelej trávy s výškou vlasu15mm. Obidve ihriská budú oplotené (sieťka) do výšky 6m. Po obvode jedného ihriska určeného pre futbal, tenis avolejbal budú rozostavené mantinely výšky 1m. Spomínané ihrisko bude vybavené zapustenými futbalovými bránkami.Druhé multifunkčné ihrisko je určené pre hádzanú tenis a volejbal, je navrhnuté s vnútornými hádzanárskymi bránkamia postrannými čiarami, bez mantinelov. S prvým ihriskom budú mať spoločné oplotenie na jednej strane.  Vedľa vyššie popisovaných oplotených multifunkčných ihrísk je navrhnuté basketbalové ihrisko z priepustnéhošportového povrchu - nezávadná verzia tartanového povrchu TVP Sport. Basketbalové ihrisko bude bez oplotenia. Vedľaneho sa pripraví priestor pre uloženie doskočiska pre skok do výšky.  1/3  Atletický ovál bude pozostávať z troch dráh, pričom jeho dĺžka je 250m. Pre bežeckú disciplínu beh na 100m budúzriadené 4 dráhy, pričom jedna z nich bude predĺžená do doskočiska pre skok do diaľky ďalšou atletickou disciplínou jevrh guľou. Guliarsky sektor je vymedzený mimo atletický ovál a pozostáva z guliarskeho kruhu a výseče vyplnenejpieskom. Na severnej strane areálu vo vnútri atletického oválu je navrhnuté detské ihrisko a plocha pre fitness srovnakým povrchom ako basketbalové ihrisko a atletický ovál.  Súčasťou prípravy využitia územia je konštrukčné riešenie, ktoré obsahuje Zemné práce; základy; konštrukčné vrstvy viacúčelového ihriska a atletického oválu pre viacúčelové ihrisko, atletickýovál, basketbalové ihrisko, detské ihrisko a fitpark; doskočisko a guliarsky sektor; konštrukčný systém oplotenia amantinelov; vybavenie areálu pre viacúčelové ihriská, atletiku, detské ihrisko a fitpark.  Podrobný opis prác je definovaný v súťažných podkladoch. Realizácia prác bude v súlade s projektovou dokumentácioua v rozsahu výkazu výmer, ktoré sú prílohou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Istebné
  
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecnéhoúraduv obci Istebné. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Poprad
  
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác - rekonštrukcia atletického oválu pre bežecké disciplíny s vybavenímpre skok do diaľky, skok do výšky a vrh guľou, realizácia dvoch multifunkčných ihrísk a realizácia detského ihriska afitnes ihriska v areáli ZŠ Komenského (multifunkčné ihrisko s mantinelmi a zapustenými bránkami pre futbal, tenis avolejbal; multifunkčné ihrisko bez mantinelov s vnútornými bránkami pre hádzanú, tenis a volejbal; basketbalové ihriskobez oplotenia, detské ihrisko vrátane prvkov, fitnes plocha, atletický ovál s vybavením pre skok do výšky a vrh guľou). Súčasťou prípravy využitia územia je konštrukčné riešenie, ktoré obsahuje zemné práce; základy; konštrukčné vrstvyviacúčelového ihriska a atletického oválu pre viacúčelové ihrisko, atletický ovál, basketbalové ihrisko, detské ihrisko afitpark; doskočisko a guliarsky sektor; konštrukčný systém oplotenia a mantinelov; vybavenie areálu pre viacúčelovéihriská, atletiku, detské ihrisko a fitpark.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nitriansky samosprávny kraj
  
Stavebné úpravy budú prebiehať prevažne v interiéri a budú zahŕňať búracie práce, práce HSV a PSV, elektroinštaláciu amodernizáciu trafostanice. V exteriéri sa vybuduje na jestvujúcej ploche pred hlavným vstupom rampa pre bezbariérovýprístup.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nitriansky samosprávny kraj
  
Rekognoskácia cykloturistických trás v teréne, GPS zameranie navrhovaných cykloturistických trás, spracovaniezjednodušenej dokumentácie cykloturistických trás, legalizačné konanie k cykloturistickým trasám. Výroba a montáž prvkov cykloturistického značenia, maľované cykloznačenie v zmysle novelizovanej STN 01 8028Cykloturistické značenie. Obnova značenia legálne vyznačených cykloturistických trás, obnova maľovaného značenia, obnova náterov starýchcyklosmerovníkov, osadenie nových cyklosmerovníkov a chýbajúcich cyklosmerovníkov, obnova a doplnenie chýbajúcicha poškodených prvkov cykloturistickej orientácie v zmysle novelizovanej STN 01 8028 Cykloturistické značenie. Vyznačenie nových legálne povolených cykloturistických trás a náučných cykloturistických trás, nové maľované značenie,osadenie nových cyklosmerovníkov, výroba a osadenie nových prvkov cykloturistickej orientácie v zmysle novelizovanejSTN 01 8028 Cykloturistické značenie. Výroba a osadenie veľkoplošných máp v drevenom stojane. Výstupný pasport značenia, podrobné GPS zameranie obnovovaných a novovyznačených cykloturistických trás, ako ajosadených cyklosmerovníkov, fotodokumentácia vykonaných prác. Aktualizácia, doplnenie, údržba cykloturistického portálu NSK (roky 2019, 2020, 2021). Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Trenčiansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne Strednej odbornej školy v Púchove.Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
BINEKO, spol. s r.o.
  
Predmetom zákazky sú práce na rekonštrukcii a modernizácii rozvodov CZT - vonkajších teplovodných rozvodov (4- rúrkovy systém), slúžiacich pre vykurovanie a distribúciu TV s cirkuláciou v tepelnom okruhu kotolne Sever (sídlisko Sever) v meste Rajec. Rekonštrukcia výmena rozvodov sa vykonáva na úseku od kotolne Sever smerom k jednotlivým odberateľom situovaných na ul. Hollého, Lipová a Lúčna. Rekonštrukcia sa vykonáva na základe opotrebovanosti, poruchovosti a za účelom zvýšenia hospodárnosti distribúcie tepla. Výmena rozvodov nezmení svoj účel, rozvody budú slúžiť naďalej na distribúciu média slúžiaceho pre vykurovanie a ohrev TV v jednotlivých odberných miestach. Rekonštruovaný teplovod bude podzemný, bezkanálový, ktorý bude vedený v existujúcej trase súčasného teplovodu uloženého v neprieleznom kanáli. Zhotoviteľ diela počas realizácie prác na predmete zákazky technicky zabezpečí neprerušenie dodávky teplej vody.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Nitriansky samosprávny kraj
"Rekonštrukcia ČOV " – „V KAŠTIELI“ ZSS Horné Obdokovce   
Predmetom zákazky Rekonštrukcia ČOV V KAŠTIELI ZSS Horné Obdokovce je rekonštrukcia čističky odpadových vôd.Stavba ČOV je umiestnená v areáli ZSS, na mieste existujúcich objektov pôvodnej ČOV. Vzhľadom na klimaticképodmienky, v ktorých sa nachádza ČOV, sa uvažuje s podzemnými nádržami s prekrytím stropnou betónovou doskou sosprístupnením cez uzamykateľné poklopy. Strojovňu tvorí jednopodlažný prízemný objekt s priamym vstupom zokolitého terénu. Vyčistená voda z ČOV bude odvádzaná gravitačnou kanalizáciou do vodného toku Perkovský potok.ČOV je navrhovaná na čistenie odpadových vôd splaškového charakteru produkovaných klientami ZSS ako ajzamestnancami. Navrhnutá je mechanicko-biologická ČOV MP 15, využívajúca systém obehovej zónovej aktivácie.Technológia čistenia je založená na princípe biologického čistenia s mechanickým prečistením a so simultánnouaeróbnou stabilizáciou kalu. Bližšie informácie sa nachádzajú v technickej správe a v projektovej dokumentácií, ktoré sú súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie