Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 6778 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Partizánske
Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Radovana Kaufmana v Partizánskom   
Predmetom riešenia je obnova fasády kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou vrátane zateplenia sokla,ostenia, nadpražia a parapetu, zateplenie a vytvorenie novej hydroizolačnej vrstvy plochých striech a odvodňovacíchžľabov, zdemontovanie jestvujúcich bleskozvodov a opätovné namontovanie podľa platných noriem, demontážjestvujúcich klampiarskych konštrukcií oplechovania, zvody, žľaby a montáž nových poplastovaných, výmena drevenýchokien za plastové v nevymenených častiach blokov, dobudovanie rampy pre bezbariérový prístup do objektu zjuhovýchodnej strany, nové prestrešenie vstupov z oceľovej konštrukcie a lexanu z jeho severozápadnej strany.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Tehla
NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV TEHLA – 16 BJ   
Predmetom zákazky je komplexné zhotovenie diela, bytového domu s šestnástimi bytovými jednotkami bežnéhoštandardu v znení zákona . o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní príslušnej potrebnej technickejvybavenosti podľa zákona . o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len zákon o ŠFRB) v súbehu so zákonom odotáciach vrátane infraštruktúry.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Oprava a obnova objektov SNM v Seredi   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rozsahu Projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Súťažných podkladov pre stavby Oprava a obnova skladového objektu pre depozitár a prevádzkovej budovy na výstavnú sieň a študovňu v areáli Slovenského národného múzea Múzea holokaustu v Seredi, Kasárenská ul.1005 Sereď. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Železnice Slovenskej republiky
ŽST Košice, obnova výhybiek č. 298XA, 301XA, 301, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 315, 309, 314   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - obnova výhybiek č. 298XA, 301, 301XA, 305, 306, 307, 308,310, 311 a 315, rušenie výhybiek č. 309, č. 314, č. 317, č. 318 a rušenie koľaje č. 3d pre ich trvalé nevyužívanie a zlýtechnický stav. V rámci obnovy výhybiek je predmetom zákazky smerová a výšková úprava časti koľají č. 1, 2, 26b,32b, 34a, výmena výhybiek za nové, výmena železničného zvršku dotknutých častí koľají medzi výhybkami, riešeniesanácie železničného spodku vrátane odvodnenia, rušenie nevyužívaných koľají a výhybiek, úpravy trakčného vedenia zdôvodu rušenia koľají, zriadenie zarážadiel pri koľaji č. 3c, 5b a 7c, riešenie EOV nových výhybiek a prenosové cesty preich ovládanie, úprava zabezpečovacieho zariadenia, rekonštrukcia transformačnej stanice a prípojok nn, preložkaosvetľovacieho stožiara.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Cinobaňa
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Cinobaňa   
Predmetom je výber zhotoviteľa diela projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Cinobaňa. Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Novohradská knižnica
Novohradská knižnica Lučenec – rekonštrukcia objektu   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia časti budovy (súpisné číslo 2, ulica J. Kármána,Lučenec). Zámerom je vybudovanie nového vstupného vchodu do priestorov knižnice s prekrytím schodišťa,vybudovanie plošiny prie imobilných návštevníkov, rekonštrukcia vnútorných priestorov vybudovanie centrálneho pultu,rekonštrukcia vnútorných priestorov oddelenia detí s vybudovaním výťahu na II. nadzemné podlažie, premiestnenieserverovne, namontovanie novej kabeláže na internetové pripojenie, sanitná inštalácia, elektroinštalácia, riešenievykurovania, vetranie a klimatizácia, zabezpečovací systém. Bližší popis je v priloženej dokumentácii.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky SP a v prílohách SP.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Jesenské
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácii projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
PROCAS s. r. o.
Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná   
Zateplenie fasády a strechy, s následnou vymenou dvernych a okennych vyplní, vymenu svetlíka, úpravu osvetlenia a vyregulovanie vykurovacej sústavy s vymenou vykurovacích telies objektu prevádzky PROCAS s.r.o.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Jelšava
Rekonštrukcia zdravotného strediska Jelšava - zníženie energetickej náročnosti objektu   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou objektu nachádzajúceho sa v meste Jelšava na Tomášikovej ulici č.688. Od začiatku prevádzky objekt slúži ako zdravotné stredisko.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Chmeľov
Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce   
Zámerom investora je prestavba školského bloku na Komunitné centrum. Prestavbou sa mení I.NP. Zrealizovaním Komunitného centra obec plánuju pokryť potreby v rámci vzdelávania sociálne slabších skupín.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Železnice Slovenskej republiky
ŽST Kraľovany – ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia k. č. 1, 2   
Predmetom zákazky s názvom "ŽST Kraľovany - ŽST Ľubochňa, rekonštrukcia k. č. 1, 2" je uskutočnenie stavebných prác - komplexná rekonštrukcia železničného zvršku, železničného spodku v potrebnom rozsahu, úpravy trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia, rekonštrukcia nástupíšť na železničnej zastávke Stankovany, vybudovanie prístreškov a osvetlenia na danej zástavke. Účelom stavby je zlepšenie technického stavu železničného zvršku, ktorý bolnaposledy rekonštruovaný v roku 1981. Realizáciou stavby sa dosiahne normový stav a zlepšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zníženie nákladov na údržbu a dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu osobnej dopravy.   Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Považský Chlmec – stoková sieť– II. Etapa.   
Predmetom zákazky Považský Chlmec stoková sieť II. etapa je vybudovanie novej splaškovej kanalizácie preobyvateľstvo a občiansku vybavenosť, novej dažďovej kanalizácie a povrchové odvedenie vôd z komunikácií a súvisiacepráce spočívajúce v nevyhnutných preložkách vodovodu a plynovodu vrátane dotknutých prípojok, uvedenie všetkýchdotknutých komunikácií do pôvodného stavu a rekonštrukcia stavbou dotknutých uličných vpustí s pripojenímexistujúcich uličných vpustí na dažďovej stoke.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Slovenská správa ciest
Modernizácia vybraných úsekov ciest I.triedy v ZA a TN kraji - I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom   
Projekt rieší rekonštrukciu cesty I/54, úpravu križovatiek, vjazdov a odvodnenia
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Trenčiansky samosprávny kraj
„Jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky (stavebná časť)“   
Predmetom zákazky je vybudovanie nového pavilónu diagnostiky s priamym napojením na jestvujúci urgentný príjem vNsP Považská Bystrica. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Orechová Potôň
Kanalizácia a ČOV v obci Orechová Potôň   
Predmetom zákazky je realizácia stavebnych prác pre vybudovanie kanalizácie a ČOV v obci Orechová Potôň. Bližšia špecifikácia je obsiahnutá v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie