Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 6034 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenská správa ciest
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/64 Poluvsie - most 104   
Predmetom stavebnej akcie je rekonštrukcia mosta a priľahlých úsekov cesty 1/64 a to cca 20 m pred mostom a 20 m za mostom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Banskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia ciest II/531 a II/532.   
Verejný obstarávateľ hľadá kvalitného a seriózneho zhotoviteľa predmetu zákazky, ktorým je uskutočnenie stavebnýchprác - rekonštrukcie ciest II. triedy, konkrétne vybrané úseky cesty č. II/531 a vybrané úseky cesty č.II/532.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Košťany nad Turcom
MATERSKÁ ŠKOLA KOŠŤANY NAD TURCOM   
Predmetom zákazky je novostavba materskej školy. Materská škola bude slúžiť pre deti vo veku od 3-6 rokov, je delenána dve triedy, mladší a starší škôlkari. Deti budú presťahované zo starej škôlky (susedný objekt), ktorá je už vhavarijnom stave. Škôlka je navrhnutá ako samostatne stojaca, jednopodlažná s pultovou strechou. Stavebný pozemoksa nachádza v zastavanom území na pozemku p.č. 1/7, záhrada, výmera 1614 m2. Parcela je prístupná z verejnejkomunikácie, vedenej zo severozápadnej strany objektu. Parcela nie je zaťažená vecnými bremenami. V tesnej blízkostisa nachádzajú rodinné domy, zdravotné stredisko, budova starej materskej škôlky, skladové priestory (haly). Predmetnástavba bude napojená na vodu pomocou novovybudovanej prípojky rúrou HDPE D 32, ktorá bude slúžiť len pre účelyzásobovania pitnou vodou, ďalej bude napojená na splaškovú kanalizáciu, NN napäťovú sústavu a plynovod. Dažďovévody budú vyriešené odvodom v rámci pozemku investora a to pomocou vsakov. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Turie
Materská škola Turie   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na novostavbe materskej školy v obci Turie. materská škola budedvojpodlažným objektom, ktorý bude situovaný na rovinatom pozemkom susediacom s areálom Základnej školy Turie.Stavebné práce sa budú realizovať podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a podmienok vydaného stavebnéhopovolenia z júna 2019 (PD a stavebníé povolenie - zmena stavby pred jej dokončením). Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory SO 01 Materská škola SO 02 Príprava územia, spevnené plochy, chodník a oplotenie SO 03 Vodovodná prípojka  SO 04 Prípojka splaškovej kanalizácia  SO 05 Dažďová kanalizácia  SO 06.1 Prípojka plynu STL SO 06.2 Prípojka plynu NTL SO 07 Elektrická prípojka NN 1/4
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Kežmarok
Prestavba priesečnej križovatky na okružnú, sídlisko JUH   
Predmetom zákazky je Prestavba priesečnej križovatky na okružnú, sídlisko JUH. Viac informácií je uvedených vsúťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Malacky
Výstavba telocvične - ZŠ Dr. Jozefa Dérera v Malackách   
Predmetom zákazky je prístavba telocvične a šatní s hygienickým zázemím, spolu so stavebnými úpravami v rámciexistujúceho objektu základnej školy, ktoré vyplývajú z realizácie prepojenia existujúceho objektu s novonavrhovanýmiprístavbami a so zriadením časti hygienického zázemia v existujúcich priestoroch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Regionálne cesty Bratislava a.s.
Revitalizácia ciest II. a III. triedy   
Predmetom zákazky je revitalizácia cestného telesa, pozostávajúca zo zlepšenia parametrov, najmä zvýšením únosnostipodložia stabilizáciou konštrukčných vrstiev, výmenou asfaltobetónových vrstiev vozovky, realizácie nespevnenýchkrajníc vozovky a odvodňovacieho telesa.  V zákazke budú zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou prác vrátane laboratórnej prípravy a následnej kontroly. Predmet zákazky sleduje revitalizáciu cestného telesa so zreteľom na ochranu životného prostredia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Kalná nad Hronom
NOVOSTAVBA HASIČSKEJ ZBROJNICE   
Stavebno-technické riešenie stavby pozostáva z týchto hlavných častí stavebných objektov STAVEBNÉ OBJEKTY (SO) POZEMNÉ OBJEKTY SO 01 - Hlavný stavebný objekt NOVOSTAVBA OBJEKTU HZ VRÁTANE PRÍPOJOK IS SO 02 Parkoviská a spevnené plochy PARKOVISKÁ A SPEVNENÉ PLOCHY AREÁLU SO 03 STL plynovod a plynová prípojka SO 04 Oplotenie Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatná kapitola súťažných podkladov označená ako Kapitola B. Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Ladice
Kostol Sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom-Rekonštrukcia a prestavba objektu prístavby zo 60-tych rokov 20. storočia   
Predmetom zákazky bolo ukončenie poslednej etapy rekonštrukcie Kostola Sv. Juraja, najstaršej predrománskej architektonickej pamiatky, národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva, konkrétne prestavba prístavby zo 60-tych rokov 20.storočia v Kostole Sv. Juraja s cieľom korigovania nedostatkov uvedenej prístavby v oblasti formálno-priestorovej a v oblasti stavebno-fyzikálnej. Predmet zákazky bol podrobne špecifikovaný v projektovej dokumentácii a v kapitole D Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Súčasťou súťažných podkladovbola projektová dokumentácia, výkaz výmer na nacenenie, stavebné povolenie a súhlas Krajského pamiatkového úradu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Liptovský Mikuláš
Komplexná rekonštrukcia, údržba a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov v meste Liptovský Mikuláš - III.etapa   
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia, údržba a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov v mesteLiptovský Mikuláš. Stavebné úpravy budú pozostávať z odstránenia starých vrstiev frézovaním, očistenia frézovanéhopovrchu, z aplikácie spojovacieho postreku, položenia novej vrstvy asfaltu a ďalších stavebných prác v rozsahuuvedenom v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii a výkazu výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Trnava
ZDS - úprava miestnej komunikácie a vytvorenie parkovacích státi   
Predmetom zákazky je realizácia nových parkovacích plôch pre osobné automobily pred bytovými domami č. 4 až 9, naul. Sladovnícka, ktorá je súčasťou, sídliska Ľ. Podjavorinskej, spolu s riešením úpravy cesty a sadových úprav, verejnéhoosvetlenia v danom území. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty stavebný objekt - spevnené plochy stavebný objekt - sadové úpravy stavebný objekt - verejné osvetlenie V ulici sa nachádzajú podzemné (ale aj nadzemné vedenia inžinierskych sietí), ktoré je potrebné pred samotnourealizáciou dať vytýčiť v území jednotlivými správcami s vyžiadaním podmienok pre stavebné práce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - VidékfejlesztésiSzakközépiskola
Rekonštrukcia plavárne SOŠRV s VJM Dunajská Streda   
Zákazka rieši obnovu technologických zariadení školského bazéna, umelého vetrania v plavárni a v posilňovni, elektroinštaláciu pre plaváreň, MaR a elektroinštaláciu NN v rozsahu potrebnom pre napojenie technologických zariadeníbazéna na systém riadenia v Strednej odbornej škole rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola. V rámci rekonštrukcie budovy krytej plavárne budú vymenené všetky vonkajšie okná a dvere za plastové s izolačným trojsklom. Vymenené budú aj vonkajšie a vnútorné parapety. Tepelná izolácia obvodových múrov a plochej strechy bude riešená v ďalšej etape rekonštrukcie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Topoľčany
Oprava krytov MK Topoľčany   
Rozsah predmetu zákazky je riešený vo výkazoch výmer Oprava krytov MK Topoľčany, ktorú vypracoval Ing. KarolSlivkanič.   Predmetom diela sú stavebné práce na uliciach Veľké Bedzany - Orechová ulica Veľké Bedzany - Chmeľová ulica Kalinčiakova ulica Lipová ulica Lipová ulica chodník Ulica Povstania, časť Lipová pred MŠ Ulica Družby  Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Národné lesnícke centrum (NLC)
VYBUDOVANIE LABORATÓRIA INVÁZNYCH DRUHOV VO VÄZBE NA REKONŠTRUKCIU PODKROVIA BUDOVY LOS A PRIPOJENIE OBJEKTU NA NET OPTICKÝM KÁBLOM (II)   
Predmetom zákazky je stavebná obnova historického objektu administratívnej budovy z prelomu 19. a 20. storočia,neskoršie používaná ako laboratóriá Národného lesníckeho centra a jeho adaptácia podkrovia pre potreby chovnýchstaníc invázneho hmyzu. Predmetom PD je návrh pracoviska laboratórií, kde bude laboratórny chov invázneho hmyzu,jedná sa o invázne organizmy pre ekosystém, nie pre ľudí. Súčasťou návrhu je aj pripojenie areálu objektu NLC BS naoptický kábel. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Hokovce
Zateplenie materskej školy   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so zateplením budovy Materskej školy v obci Hokovce č. 77 na parceleč.226. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie