Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 6649 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nitriansky samosprávny kraj
Stavebné úpravy Starého divadla Karola Spišáka v Nitre   
Predmetom stavebných úprav sú hlavne technické, sociálne a administratívne časti.  Riešený objekt je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 11893/1 Dom spolkový, parc. Č.2048, K. ú. Nitra.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Krompachy
Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy   
Predmetom zákazky je revitalizácia územia s vybudovaním športovísk, detských ihrísk, parkových plôch, maléhoamfiteátra, chodníkov a spevnených plôch a príslušného osvetlenia. Projekt sa člení na 4 základné časti1. Športovázóna, 2.Oddychová a kultúrno-spoločenská zóna, 3.Spevnenie terénu, 4. Elektromontážne práce (NN prípojka a verejnéosvetlenie)
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Šahy
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Šahy   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Šahy. Riešená stavba sa nachádza zhruba v strede areálu všeobecnej nemocnice s poliklinikou na Hontianskej ceste v Šahách. Projekt rieši prestavbu jednopodlažnej budovy a prístavbu novej jednopodlažnej budovy, tj. ide o prestavbu a prístavbu predmetnej budovy. Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
GOHR, s.r.o.
Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o.   
Stavebné práce pozostávajú z odstránenia obvodového a strešného plášťa z profilovaného plechu a demontáže všetkýchvýplňových konštrukcií. Ponechá sa iba nosný oceľový skelet a oceľová väzníková konštrukcia strechy, pričom všetkytieto prvky sa očistia a ošetria proti korózii. V rámci návrhu sa uvažuje s vytvorením nového obvodového a strešnéhoplášťa zo sendvičových panelov, výmenou všetkých výplňových konštrukcií a zateplením fasády a plochej strechymurovanej časti objektu a rekonštrukciou a modernizáciou elektroinštalácie, resp. systémov osvetlenia podľa potreby.Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Plevník - Drienové
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV MATERSKÁ ŠKOLA A OBECNÝ ÚRAD PLEVNÍK-DRIENOVÉ.   
Dispozičné riešenie suterénu sa nebude meniť. V miestnosti skladu, kde sú osadené zásobníky TÚV pribudne novájednotka VZT. Strop v suteréne bude zateplený izoláciou z minerálnej vlny hr.150mm. Jestvujúce plynové kotly budúnahradené novými. V novej miestnosti VZT budú jestvujúce dvere nahradené požiarnym uzáverom. Oceľové zábradliepri schodisku do suterénu bude nahradené murovaným zábradlím v.900mm ukončeným oplechovaním.D ispozičnériešenie prízemia sa nebude meniť. Objekt bude zateplený kontaktným systémom s izolačnými doskami zo sivého polystyrénu hr. 150mm. Ostenia a žiletkybudú zateplené hr. 30mm. Ostenia okien kde budú osadené bezpečnostné mreže budú zateplené izolačnými doskamiStyrodur hr.30mm. Perimetrická izolácia bude po úroveň sokla z izolačných dosiek Styrodur hr.150mm. Zateplenie budedoplnené protipožiarnym izolačným pásom. Nad OÚ pribudne nový krov, krytina na celom objekte bude plechová so stojatou drážkou s odtokovým systémom .Povalový priestor bude prístupný z exteriéru strešnými výlezmi a odvetrávaný vetracími turbínami Airhawk. Na strechebudú osadené tri rekuperačné jednotky na vlastnej oceľovej konštrukcii položenej na stropné panely V celom objekte budú odstránené jestvujúce súvrstvia pôvodnej plochej strechy až po stropné PZD panely. Vstupy doobjektu budú doplnené monolitickými rampami. Presklené steny s priestoroch spální budú nahradené dvojkrídlovými dverami a pásom naddverných svetlíkov. Do spojovacej chodby v hosp. pavilóne pribudnú štyri svetlovody prívod denného svetla. Komínové teleso bude v nadstršenej časti preškárované, s reprofilovanou hlavicou. Vstupy do objektu 1/5 budú doplnené monolitickými rampami s oceľovým zábradlím. Navrhované označenie pavilónov z plastického písmahliníkovej konštrukcie lakovanej podľa fasády v odtieni RAL a plošné grafické zobrazenie Janka Hraška na pavilóne MŠ I.bude vyhotovené podľa výrobnej dokumentácie dodávateľa. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinská teplárenská, a.s.
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť – pokračovanie V3 Solinky.   
Zákazka Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť,pokračovanie V2 Mesto rieši zmenu teplonosnej látky z pary na horúcu vodu, a to od bodu č. 17, kde v existujúcejšachte HV2 - Š22 budú v rámci zákazky Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného nahorúcovodné - druhá časť - pokračovanie V3 Solinky realizované armatúry DN 300 na prívodnom a vratnom potrubí, odktorých začína realizácia predmetu zákazky, po šachtu HV2 - Š15 pri OC Aupark (situačná schéma rozvodov je prílohouč. 7 súťažných podkladov), s príslušnými odbočkami, čo si vyžiada výmenu potrubného rozvodu s klasickou izoláciou zapredizolovaný potrubný rozvod (ďalej aj len HV napájač). HV napájač bude v šachte pri OC Aupark ukončený klenutýmdnom a rovnako tak aj nadväzujúci parný a kondenzátny rozvod vetvy Mesto. Cieľom uskutočnenia zákazky je znížiťtepelné straty v rozvodoch, skvalitniť dodávku tepla a znížiť poruchovosť. HV napájač a tepelné prípojky budú vybavené systémom pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia (lokalizáciaporúch), ktorý bude nadväzovať na systém realizovaný v rámci zákazky Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla azmena média z parného na horúcovodné - druhá časť - pokračovanie V3 Solinky, s pripojením v bode č. 17 (systémymusia byť kompatibilné).  Súbežne s potrubným vedením HV napájača budú vo výkope položené HDPE multirúra DN 50/7x12 pre optický kábel aredundantná multirúra DN 40/4x12 od bodu č. 17 až do jednotlivých objektov pripojených na CZT; bude dodaná (všetkypasívne a aktívne komunikačné súčasti), namontovaná a oživená optická sieť. Multirúry budú farebne rozlíšené.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Chmiňany
Chmiňany, zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu Chmiňany, zvýšenie energetickej účinnosti budovyObecného úradu. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Kružlov
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Kružlov   
Predmetom je výber zhotoviteľa diela projektu za účelom zlepšenia tepelno-technických vlastností objektu, zníženie energetickej náročnosti a nákladov na prevádzku objektu, vybudovanie bezbariérového vstupu do objektu. Základné údaje charakterizujúcu stavbu a jej prevádzku - Trojpodlažný objekt - Strecha plochá so sklonom do 3° v dvoch výškových úrovniach - Samostatne stojaci objekt.  Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Ipeľský Sokolec
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Ipeľskom Sokolci   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre realizáciu projektu Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovyobecného úradu v Ipeľskom Sokolci.  Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Orechová Potôň
Kanalizácia a ČOV v obci Orechová Potôň   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác pre vybudovanie kanalizácie a ČOV v obci Orechová Potôň. Bližšia špecifikácia je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Veľké Ripňany
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Veľké Ripňany   
Stavebné práce sú zamerané na vybudovanie novostavby - Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci VeľkéRipňany, v zmysle výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8-33 MZ SR, v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky vrozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie v rámci projektu s názvom Centrum integrovanej zdravotnejstarostlivosti v obci Veľké Ripňany ďalej len CIZS.  Budova CIZS je riešená ako jednopodlažná - bezbariérová stavba, týkajúca sa nástupov i pohybu pacientov, klientov čizamestnancov v celom komplexe CIZS. Dispozičné riešenie a situovanie ambulancií je v súlade so zásadami riešeniazdravotných prevádzok tohto typu i STN a vyhlášok, ako I nariadení záväzných pre projektovú prípravu, realizáciu aprevádzkovanie stavieb občianskej vybavenosti všeobecne, z hľadiska PO, IBP, TI, atď.. Výstavba komplexu novéhozdravotného strediska rieši okrem šiestich ambulancií aj situované prevádzky komunitnej činnosti, sklady, energetickézázemie centra i hygienické a sociálne zariadenia pre pacientov, návštevníkov a personál.  Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, nakoľko novostavba CIZS tvorí v zmysle projektovej dokumentácie funkčný alogický celok. Rozdelenie predmetu zákazky na viaceré samostatné časti by znamenalo zásadné ohrozenie funkčnostidiela a rozdielne lehoty uskutočnenia, ktoré môže predlžovať celkovú lehotu výstavby. Vzhľadom na zabezpečenienadväznosti technologických postupov stavebných prác a jednoznačne definovateľnej zodpovednosti a záruky za dielo jenevyhnutné, aby bol predmet zákazky obstaraný a realizovaný ako jeden celok. Záujemca je povinný predložiť ponukuna celý predmet zákazky
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Hosťová
NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM V HOSŤOVEJ   
Predmetom zákazky je komplexné zhotovenie diela, bytového domu s dvanástimi bytovými jednotkami bežnéhoštandardu v znení zákona . o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní príslušnej potrebnej technickejvybavenosti podľa zákona . o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len zákon o ŠFRB) v súbehu so zákonom odotáciach  Bytový dom má tri nadzemné podlažia. Objekt nie je podpivničený. Dom tvorí v rámci spoločných priestorov zádverie,miest. s výlevkou, vstupná hala, a pivnice. V bytovom dome je 6 x trojizbový byt a 6x dvojizbový byt.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Trebišov
Obnova mestskej plavárne – II. etapa - opakovaná   
Predmetom zákazky je obnova objektu mestskej plavárne, ktorá predpokladá zníženie energetickej náročnosti objektu,vrátane úpravy interiéru.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávka nových smerových stĺpikov   
Predmetom zákazky je dodávka nových smerových stĺpikov t.j. dodávka a montáž nových smerových stĺpikov a demontáž existujúcich smerových stĺpikov, t.j dodávka a montáž podľa schválenej projektovej dokumentácie (PD). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Nálepkovo
Vybudovanie stojísk, zberný dvor a sanácia nelegálnej skládky v obci Nálepkovo   
Predmetom tejto zákazky je výstavba zberného dvora v obci Nálepkovo.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie