Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 6034 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno
Rekonštrukciu dielní odborného výcviku   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v priestore školských dielní v budove Strednej odbornej školytechniky a služieb, v rámci projektu "Tradícia a kvalita modernizácia strojárskych dielní na SOŠ TaS Brezno", výsledkomktorých je prestavba súčasných priestorov školských dielní. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené voVýzve na predkladanie ponúk a jej prílohách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Bratislavská teplárenská, a.s.
Vytesnenie pary na kúrenie v areáli Teplárne východ   
Predmetom zákazky sú stavebné práce - Vytesnenie pary na kúrenie v areáli Teplárne východ.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Mesto Trebišov
Obnova mestskej plavárne – II. etapa   
Predmetom zákazky je obnova objektu mestskej plavárne, ktorá predpokladá zníženie energetickej náročnosti objektu azahŕňa zateplenie fasád, opravu striech, výmenu výplňových konštrukcií. Ďalej predpokladá sanáciu nosných ŽB prvkov vstrešnom plášti (strešných panelov), ŽB rámu pod bazénom. Ďalej sú navrhované dispozičné úpravy šatní s celkovouúpravou týchto priestorov a priestorov v bazénovej hale.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Odstránenie havarijných stavov ciest II. a III. triedy, Poprad, Svidník   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia vybraných havarijných úsekov ciest II. a III. triedy na území PSK v správe verejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja v členení na dve časti Časť č. 1 Oblasť Poprad Časť č. 2 Oblasť Svidník
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (hať v rkm 23,800) III.   
Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava ( stupeň v rkm 23,800). Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác- vybudovanie rybovodu na vodnom toku Myjava v rkm 23,800.Vlastná výstavba bude pozostávať z vybudovania komôrkového rybovodu železobetónovej konštrukcie, v lokalitejestvujúcej vakovej hate, po ľavej strane hate. Realizáciou rybovodu dôjde k odstráneniu migračnej bariéry pre pohybichtyofauny. Stavba sa člení na tieto stavebné objekty SO 01 Príprava územia SO 02 Rybovod
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Hlavné mesto SR Bratislava
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy   
Zabezpečenie udržateľnosti kvality komunikácií v Bratislave prostredníctvom zabezpečenia ich štandardnej a rutinnejúdržby a celoročných opráv výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hl. m. SR Bratislavy. Predmetom zákazky jerealizácia projektu komplexného zabezpečenia opráv a údržby pozemných komunikácií, ciest I. až III. triedy, miestnychkomunikácií I. a II. triedy a komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sú v správeMagistrátu hlavného mesta. Predmetom zákazky sú tiež udržiavacie práce a opravy na pozemných komunikáciách naúzemí Hlavného mesta SR Bratislavy a celoročné opravy výtlkov technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla a zastudena, tryskovou technológiou a vypravením výtlku recyklátom s tepelnou úpravou miesta výtlku podľa Technickýchpodmienok 08/2011 vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky súčinnosťou odo dna 15.8.2011, KATALÓG TECHNOLÓGIÍ NA OPRAVY ZÁKLADNÝCH TYPOV PORÚCH VOZOVIEK, PrílohaA s názvom LISTY TECHNOLÓGIÍ NA OPRAVY ZÁKLADNÝCH TYPOV PORÚCH VOZOVIEK časť 15 LIST TECHNOLÓGIERECYKLÁCIA ASFALTOVÝCH ZMESÍ NA MIESTE ZA HORÚCA PRE VOZOVKY S DOPRAVNÝM ZAŤAŽENÍM TRIEDY I AŽ VI,na pozemných komunikáciách v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  Zabezpečenie prác údržby povrchov bude na pozemných komunikáciách, ktoré sú tvorené prejazdnými úsekmi ciest I. ažIII. triedy a miestnymi komunikáciami I. a II. triedy v celkovej dĺžke 385,997 km o celkovej výmere 4 033 209,0 m2 akoi chodníkoch v celkovej dĺžke 294,749 km o celkovej výmere 745 116,0 m2.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
Rekonštrukcia telocvične SPŠ Oskara Winklera Lučenec   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia telocvične Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera a súčasnezníženie jej energetickej náročnosti v súvislosti s odstránením nadmerného vlhnutia stien a plesní obvodového plášťa.Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Rekonštrukcia nemocnice Humenné   
Predmetom zákazky realizácia stavebných prác v Nemocnici A. Leňa Humenné, a.s., týkajúcich sa rekonštrukcie výťahov, stavebných úprav neurologického a interného oddelenia v objektoch LDCH. Predmet zákazky je rozdelený na 2samostatné časti. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Domov sociálnych služieb
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, stavebný objekt ZPB (Zariadenie podporovaného bývania), ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti ObjektuDSS SLATINKA, ZPB (Zariadenie podporovaného bývania), ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec - pôvodného zariadeniastavebnými a dispozičnými úpravami rozšíriť kapacity na bývanie, a to hlavne v novovybudovanom podkroví objektu.Poskytovanie bývania bude na zrekonštruovanom I. N.P. pre 6 prijímateľov (SS) a na II. N. P. tiež pre 6 prijímateľov(SS), Súčasne sa ponechá zázemie pre personál so samostatným vstupom. Do stavebno-technického riešeniasúvisiaceho s opatreniami energetickej efektívnosti budovy je zahrnuté zateplenie obvodového plášťa, zatepleniestrešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie podlahy a technologické opatrenia vrátane všetkýchnáležitostí v zmysle projektovej dokumentácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
AZET SERVIS s.r.o.
Súkromná materská škola Motýlik Nový Cabaj - Stavba   
Predmetom zákazky je výstavba novej materskej školy. Novostavba pozostáva z prízemia bez podpivničenia a poschodia.Pôdorysný tvar objektu je obdĺžnikový, pričom najdlhšie vonkajšie pôdorysné rozmery sú 23750x13500mm bez tepelnejizolácie. STAVBA JE ČLENENÁ NA STAVEBNÉ OBJEKTY  SO 01 MATERSKA ŠKOLA Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
Oravská poliklinika Námestovo – vybudovanie nových parkovacích miest   
Predmetom zákazky Oravská poliklinika Námestovo vybudovanie nových parkovacích miest je návrh technickejinfraštruktúry (komunikácii, odstavných a parkovacích plôch ako aj chodníkov) pre pripravované investičné zámery vpodobe rekonštrukcie Oravskej polikliniky. Zámerom návrhu riešenia je vytvoriť dostatočný počet nových parkovacíchmiest s minimalizáciou investičných nákladov, zoptimalizovať premávku a organizáciu dopravy pred hlavným vstupom dopolikliniky s minimalizáciou kolíznych situácií, vytvoriť v riešenom území areálu Oravskej polikliniky kvalitnýzurbanizovaný priestor a vytvoriť nových 57 parkovacích miest.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
DDaDSS Rimavská Sobota-Vybudovanie 2 výťahových šácht, dodávka a montáž 2 ks výťahov   
Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác pozostávajúcich z vybudovania nových 2výťahových šácht, všetkých súvisiacich stavebných prác s tým spojených,dodávka a montáž 2 ks nových výťahov,vybudovanie bleskozvodu, elektromontáží v 2 nových výťahových šachtách. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách výzvy a v projektovej dokumentácii.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Slovenská Kajňa
„Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Slovenská Kajňa“   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy obecného úradu vobciSlovenská Kajňa. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Veľké Ripňany
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Veľké Ripňany, časť Behynce   
Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy . V rámci projektu sa uskutočnia stavebné práce, ktoré budú zahŕňať výmenu okien a vstupných dverí z plastových profilov, zateplenie fasády kontaktným zatepľovacím systémom, zateplenie stropnej konštrukcie izoláciou z minerálnej vlny, zateplenie základového muriva kontaktným zatepľovacím systémom, zateplenie podlahy zo spodnej strany v priestore prístupnom z exteriéru, rekonštrukciu vnútorného osvetlenia, rekonštrukciu ústredného vykurovania a rekuperáciu . Podrobnejšie informácie sú uvedené v projektovej dokumentácii.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Poprad
Rekonštrukcia mosta Ul. Alžbetina   
Mostný objekt ponad rieku sa nachádza na ul. Alžbetina v intraviláne mesta poprad. Komunikácia na moste kategórie C7,0/50 je smerovo nerozdelená/ využívaná je ako jednosmerná komunikácia/. Smerovo je komunukácia vedená vpriamom úseku, výškovo je komunikácia v klesaní 0,80%. Mostný objekt je jednopoľový. Most je navrhnutý ako trámovýz 10 ks prefabrikovaných vopred predpätých nosníkov dĺžky 14,0 m a výšky 0,50 m prosto uložených na gravitačnýchoporách na elastomerné ložiská. Spodná stavba je monolitická masívna tvorená gravitačnými oporami. Predmetomrekonštrukcie je výmena nosnej konštrukcie s novou spriahnutou doskou na ktorú sa uloží izolácia proti vode a novýasfaltový koberec. Opory ostanú pôvodné s úpravou pod ložiská a budú nové rímsy. Zrealizuje sa aj odvodnenie,prechodové dosky a oceľové zábradlie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie