Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 496 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Detská fakultná nemocnica Košice
Spinraza 12 mg - 72 ks   
Spinraza 12 mg injekčný roztok, sol. inj 1x5 ml/12 mg (liek.inj.skl.) v počte 72 ks.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre dermatológiu a muskuloskeletálny...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prípravné trhové konzultácie k predmetu zákazky „Odstránenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu umiestneného na skládke „Vlčie hory“ v katastrálnom území mesta Hlohovec“   
Účelom prípravných trhových konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajúzhodnocovaním/zneškodňovaním nebezpečného odpadu s cieľom stanoviť v pripravovanom verejnom obstarávanípredpokladanú hodnotu zákazky, objektívne parametre a požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľuvedie v opise predmetu zákazky tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Nájom vozidiel ZZS s právom kúpy   
Predmetom zákazky je nájom vozidiel ambulancie záchrannej zdravotnej služby s dojednaným právom kúpy (35 ks - typRZP).  Bližší technický opis je uvedený v Opise predmetu zákazky, ktorý je pre obmedzený počet znakov zverejnený v profileverejného obstarávateľa spolu s ďalšími informáciami potrebnými na vypracovanie predpokladanej hodnoty zákazky. Záchranná zdravotná služba Bratislava týmto predbežným oznámením vyhlasuje Prípravné trhové konzultácie( ďalej len"PTK") podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia Predpokladanej hodnoty zákazky, a tiež zaúčelom oboznámenia sa subjektov s pripravovanou zákazkou a s jej vyhlásením.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Univerzita Komenského v Bratislave
PTK - Informačný systém pre podporu študijnej agendy Univerzity Komenského v Bratislave   
Predmetom zákazky je dodanie informačného systému pre podporu študijnej agendy Univerzity Komenského a realizáciaďalších potrebných úprav na integráciu s existujúcou infraštruktúrou verejného obstarávateľa.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Univerzita Komenského v Bratislave
PTK - Projekčné a inžinierske služby k dielu: Modernizácia a obnova výškových budov – Blok B VM Ľ. Štúra Mlyny UK BA   
Predmetom budúcej zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre modernizáciu a obnovuvýškových budov Blok B VM ĽŠ Mlyny UK BA.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Komunikačná platforma a aplikačné vybavenie informačného systému ÚDZS   
Predmetom zákazky je 1.Zhotoviť dielo - Komunikačnú platformu a aplikačné vybavenie informačného systému úradu pozostávajúce z  d)Integračnej platformy, vrátane softvérových licencií výrobcu a/alebo  distribútora štandardného softvéru/databázy,  e)Centrálnych číselníkov,  f)Integrácie existujúcich súčasti informačného systému ÚDZS na novú integračnú platformu a centrálne číselníky  2.poskytovať pre objednávateľa služby pri prevádzke diela pozostávajúce z a) Služieb systémovej a aplikačnej podpory - Poskytovanie podpory pre dodané dielo,  b) Softvérovej podpory - Poskytnutie podpory na dodané softvérové licencie tretích strán
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Interaktívny systém dodavateľských reťazcov   
Aktivita Rozvoj dodávateľských reťazcov (ďalej len RDR) realizovaná v rámci NP je zameraná na budovaniesystematického prístupu k dodávateľským reťazcom a k zvýšeniu miery zapájania MSP etablovaných na území SR donadnárodných dodávateľských sietí, okrem iného aj prostredníctvom zvyšovania ich kompetencií.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Úrad pre verejné obstarávanie
Prípravné trhové konzultácie k dodávke, údržbe a rozvoju informačného systému verejného obstarávania (IS SVO)   
Prípravné trhové konzultácie k dodávke, údržbe a rozvoju informačného systému verejného obstarávania (IS SVO). Vsúvislosti s vyššie uvedeným verejný obstarávateľ pripravuje prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojeniezáujemcov a odbornej verejnosti na účel prípravy následného verejného obstarávania, informovania hospodárskychsubjektov a odborné konzultácie k požadovanému rozsahu a predmetu verejného obstarávania.
Softvérové balíky a informačné systémy
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Finišer, valec, fréza – technologická zostava pre asfaltérsku čatu   
Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia na výkon opravy ciest - technologickej zostavy pre asfaltérsku čatu pozostávajúcej zo zostavy strojov - finišér, vibračný valec 7 t, vibračný valec 4 t, fréza na asfalt na pokládku asfaltových kobercov vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stavebné stroje a zariadenia  >  Mechanizmy pozemného staviteľstva
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Prípravné trhové konzultácie: Vytvorenie nového webového sídla NBS, zriadenie kompletnej technologickej infraštruktúry, migrácia údajov pôvodného webového sídla a zabezpečenie jeho prevádzky a rozvoja   
Národná banka Slovenska realizuje prípravné trhové konzultácie s cieľom pripraviť verejné obstarávanie nazabezpečenie výberu zhotoviteľa na zriadenie, vytvorenie a prevádzku nového webového sídla NBS vytvoreného na opensource CMS, vrátane vykonania migrácie dát z pôvodného webového sídla NBS a zabezpečenia podpory, údržby arozvoja nového webového sídla NBS. Výsledkom pripravovaného verejného obstarávania bude výber zhotoviteľa, sktorým Národná banka Slovenska uzavrie zmluvu o dielo a tiež 2-ročnú zmluvu o prevádzke, SLA podpore a rozvojiwebového sídla (servisná zmluva) s možnosťou dvoch predĺžení na ďalšie 2 roky s garanciou zmluvných cien.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby  >  Poskytovateľské služby
Univerzita Komenského v Bratislave
Rekonštrukcia výťahov   
Kompletná výmena výťahov a rekonštrukcia strojovne výťahov pre fakulty FMFI a PRIF UK v Bratislave. Súčasťoupredmetu zákazky je aj nadväzujúca údržba a zmluvný servis počas záručnej doby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Nákup špeciálnych vozidiel ZZS BA   
Predmetom zákazky je nákup špeciálnych vozidiel záchrannej zdravotnej služby.  A) Vozidlo rýchleho zásahu s právom prednostnej jazdy (20) B) Vozidlo s právom prednostnej jazdy (5) C) Vozidlo krízového štábu s právom prednostnej jazdy (1)  Bližší technický opis je uvedený v Opise predmetu zákazky, ktorý je pre obmedzený počet znakov zverejnený v profileverejného obstarávateľa spolu s ďalšími informáciami potrebnými na vypracovanie predpokladanej hodnoty zákazky. Záchranná zdravotná služba Bratislava týmto predbežným oznámením vyhlasuje Prípravné trhové konzultácie( ďalej len"PTK") podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia Predpokladanej hodnoty zákazky, a tiež zaúčelom oboznámenia sa subjektov s pripravovanou zákazkou a s jej vyhlásením.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotnícke pomôcky   
Prípravné trhové konzultácie k zákazke.  Predmetom zákazky je nákup Špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre potreby - Intravenózna prístup - Ochranné pomôcky - Ošetrenie poranení - Ventilácia pacienta - Diagnostika pacienta Záchranná zdravotná služba Bratislava týmto predbežným oznámením vyhlasuje Prípravné trhové konzultácie( ďalej len"PTK") podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia Predpokladanej hodnoty zákazky, a tiež zaúčelom oboznámenia sa subjektov s pripravovanou zákazkou a s jej vyhlásením.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Mesto Trnava
Prevádzkovanie pohrebísk na území Mesta Trnava   
Verejný obstarávateľ plánuje v období rokov 2020/2024 spustiť proces verejného obstarávania na službu Správacintorínov a pohrebné služby. Aby bolo možné zadať parametre verejného obstarávania na tento zámer, je potrebnézrealizovať výber prevádzkovateľa pohrebísk na ďalšie obdobie. Vzhľadom na skutočnosť, že doteraz boli cintorínskeslužby zabezpečované prostredníctvom koncesie, nedisponujeme dostatočnými informáciami súvisiacimi sprevádzkovaním pohrebísk na to aby sme stanovili PHZ a technické špecifikácie služby do súťažných podkladov.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Mesto Trenčín
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Trenčín   
Predmetom pripravovaného verejného obstarávania bude poskytovanie služieb vo verejnom záujme v cestnej osobnejdoprave v meste Trenčín v zmysle Nariadenia EP a Rady (ES) c. 1370/2007 a zákona c. 56/2012 Z. z.. Zámeromverejného obstarávateľa bude zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby, ich primeranúvýkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti mesta na obdobie najbližších 8 až 12 rokov. Verejný obstarávateľnevylučuje uzatvorenie zmluvy s opciou (odhadovaná dĺžka opcie je 2 - 5 rokov, v závislosti od dĺžky kontraktu).
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie