Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 473 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Telekomunikačné služby - služby mobilného operátora   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačnýcha dátových služieb.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Mesto Banská Bystrica
Poskytovanie služieb mestskej hromadnej dopravy vo verejnom záujme pre Mesto Banská Bystrica   
Predmetom verejneho obstaravania je zamer verejneho obstaravatela zabezpecit verejnosti bezpecne, efektivne akvalitne dopravne sluzby, ich primeranu vykonnost podla potrieb dopravnej obsluznosti uzemia a zohladnit socialne aenvironmentalne faktory a ciele regionalneho rozvoja. Obstaravane sluzby su podla Nariadenia EP a Rady (ES) c.1370/2007 a zakona c. 56/2012 Z. z . sluzbami vo verejnom zaujme.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
RAIS Slovakia, s.r.o.
Rozšírenie a modernizácia výrobných technológií spoločnosti   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia CNC frézovacieho centra.
Priemyselné mechanizmy
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Prírodné drvené kamenivo na zimný posyp   
Predmetom zákazky je dodanie inertného posypového materiálu prírodného drveného kameniva frakcie 0-4 mm afrakcie 4-8 mm na posyp vozoviek pri zimnej údržbe ciest vrátane dopravy do sídiel 23 skládok podľa jednotlivýchcestmajsterstiev verejného obstarávateľa v celkovom predpokladanom množstve cca 134 400 ton, z toho 4 000 tonfrakcie 0-4 mm a 130 400 ton frakcie 4-8 mm s dodávaním priebežne v lehote do 31.12.2021.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Piesok a íl  >  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do...
Žilinský samosprávny kraj
Obstaranie služieb prímestskej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK   
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne akvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primeranevykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktorya ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe.   Verejný obstarávateľ predpokladá vyhlásenie zákazky jedným z nadlimitných postupov upravených zákonom o verejnomobstarávaní v 1.kvartáli a/alebo 2.kvartáli roku 2020.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Mesto Trnava
Platenie za parkovné formou aplikácie   
Mesto Trnava má zámer k existujúcim dvom spôsobom úhrady za parkovanie v meste Trnava (peňažná hotovosť a SMSsprávy) pridať aj ďalší spôsob úhrady a to prostredníctvom mobilnej aplikácie. Účelom prípravných trhových konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú vývojom, produkcioua predajom mobilných aplikácií, s cieľom stanoviť v pripravovanom verejnom obstarávaní najmä predpokladanúhodnotu zákazky, objektívne parametre a požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ uvedie v opisepredmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré možno použiť pri takomto predmete zákazky, návrh zmluvnýchpodmienok, ktoré sú bežné pri poskytovaní predmetu zákazky, objasnenie modelu financovania a poplatkov prizabezpečovaní plnenia, tak aby boli dodržané princípy verejného obstarávania.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Služby cez telefón
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
EESSI – systém pre elektronickú výmenu informácii v oblasti sociálneho zabezpečenia pre potreby ÚDZS   
Predmetom zákazky je vyvoj, inštalácia, integrácia a konfigurácia EESSI. EESSI má obsahovať 3 moduly (NG, NA, NAS)v 3 prostrediach (Testovacie, Akceptačné a produkčné) a má byť navrhnuty ako cloud ready. Moduly EESSI majú komplexne zabezpečovať elektronickú komunikáciu medzi koncovymi užívateľmi systému EESSI podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorym sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení (ďalej len vykonávacie nariadenie), ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2010.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Chemický posypový materiál na báze NaCl   
Dodanie chemického posypového materiálu na báze chloridu sodného vrátane dopravy pre strediská údržby ciestverejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na aplikáciu posypu vozoviek počaszimnej údržby ciest v celkovom objeme cca 39 700 t chloridu sodného, z toho cca 31 250 t návesmi, cca 7 750 tvýtlakovými cisternami (na vyžiadanie), cca 700 t vo vreciach.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Oftalmologiká   
Lieky pre potrebu očného oddelenia FNsP.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Národné lesnícke centrum (NLC)
3D CT skener na detekciu chýb dreva s príslušenstvom, dopravníkmi vrátane zaškolenia   
Dodávka 3D CT skenovacej linky guľatiny ako jednej z najvýznamnejších častí vytváranej výskumnej infraštruktúry vrámci budovania Teamingového výskumného centra.  Položky podľa projektu 1. 3D CT skener na detekciu chýb dreva s príslušenstvom (0.H1.P153) 2. Operačné a servisné školenie u koncového zákazníka max 5 dní (0.H1.P154) 3. Dopravníky s príslušenstvom k CT skeneru (0.H1.P155)
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Skenery
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA   
Predmetom zákazky je nákup potravín pre potreby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Združená dodávka elektriny   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlkuna obdobie od 1.1.2020 31.12.2023 pre odberné miesta verejného obstarávateľa. Predpokladaný odber elektriny za celéobdobie je 40 000 MWh.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Žilinský samosprávny kraj
ZEMNÝ PLYN   
Verejný obstarávateľ týmto vyhlasuje prípravné trhové konzultácie (ďalej aj ako PTK) podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní za účelom overenia si reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných subjektov.  Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu vrátane prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb preodberné miesta verejného obstarávateľa a odberné miesta v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejnéhoobstarávateľa. Verejný obstarávateľ predpokladá uzatvorenie zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom na obdobie 48 mesiacov s opciou na ďalších 48 mesiacov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Žilinský samosprávny kraj
ELEKTRICKÁ ENERGIA   
Verejný obstarávateľ týmto vyhlasuje prípravné trhové konzultácie (ďalej aj ako PTK) podľa § 25 zákona o verejnomobstarávaní za účelom overenia si reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky urelevantných subjektov.  Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravydistribučnou sústavou a distribučných služieb pre odberné miesta verejného obstarávateľa a odberné miesta vorganizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ predpokladá uzatvorenie zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom na obdobie 48 mesiacov sopciou na ďalších 48 mesiacov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Zvolen
Modernizácia učební v ZŠ Zvolen   
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku didaktických pomôcok, informačno -komunikačnýchtechnológií a nábytku do odborných učební základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa, ktorésú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektu v rámci realizácie projektov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie