Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 484 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotnícke pomôcky   
Prípravné trhové konzultácie k zákazke.  Predmetom zákazky je nákup Špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre potreby - Intravenózna prístup - Ochranné pomôcky - Ošetrenie poranení - Ventilácia pacienta - Diagnostika pacienta Záchranná zdravotná služba Bratislava týmto predbežným oznámením vyhlasuje Prípravné trhové konzultácie( ďalej len"PTK") podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia Predpokladanej hodnoty zákazky, a tiež zaúčelom oboznámenia sa subjektov s pripravovanou zákazkou a s jej vyhlásením.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Mesto Trnava
Prevádzkovanie pohrebísk na území Mesta Trnava   
Verejný obstarávateľ plánuje v období rokov 2020/2024 spustiť proces verejného obstarávania na službu Správacintorínov a pohrebné služby. Aby bolo možné zadať parametre verejného obstarávania na tento zámer, je potrebnézrealizovať výber prevádzkovateľa pohrebísk na ďalšie obdobie. Vzhľadom na skutočnosť, že doteraz boli cintorínskeslužby zabezpečované prostredníctvom koncesie, nedisponujeme dostatočnými informáciami súvisiacimi sprevádzkovaním pohrebísk na to aby sme stanovili PHZ a technické špecifikácie služby do súťažných podkladov.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Mesto Trenčín
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Trenčín   
Predmetom pripravovaného verejného obstarávania bude poskytovanie služieb vo verejnom záujme v cestnej osobnejdoprave v meste Trenčín v zmysle Nariadenia EP a Rady (ES) c. 1370/2007 a zákona c. 56/2012 Z. z.. Zámeromverejného obstarávateľa bude zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby, ich primeranúvýkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti mesta na obdobie najbližších 8 až 12 rokov. Verejný obstarávateľnevylučuje uzatvorenie zmluvy s opciou (odhadovaná dĺžka opcie je 2 - 5 rokov, v závislosti od dĺžky kontraktu).
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Protipovodňové opatrenia v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov   
Verejný obstarávateľ mieni zadať zákazku na uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorej je riešenie protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov. Súčasťou predmetu zákazky sú inevyhnutné služby neoddeliteľné od realizácie stavebných prác (diela) ako geodetické zameranie a projektové práce -dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a manipulačný poriadok stavby. Táto zákazka sa delí na časti Časť 1 Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice - riešené protipovodňové opatrenia predstavujú výstavbuprietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch. Z technického hľadiska sú rozčlenené na 6stavebných objektov (1) polder č. 1 na Ruskinovskom potoku; (2) polder č. 2 na bezmennom prítoku Ruskinovskéhopotoka; (3) polder č. 3 na Ostrom potoku; (4) polder č. 4 na Ľubickom potoku; (5) polder č. 5 na Ľubickom potoku; (6)polder č. 7 na Kúpeľnom potoku. Stavby budované v riešenom území budú slúžiť v prevažnej miere na protipovodňovúochranu a následne na podružné funkcie stabilizačných, protieróznych a environmentálne prospešných opatrení a ichtechnologické a prevádzkové vybavenie bude pozostávať len pre účely zabezpečenia tejto funkcie pri riešenítransformácie povodňových, resp. zvýšených prietokov na vodných tokoch. Súčasťou opatrení je aj zabezpečenieobjektu poldra pred zanesením prietočných objektov najmä dnového priepustu pred plaveninami vo forme lapačaplavenín umiestneného nad hranicou maximálneho rozsahu zaplaveného územia a rovnako vo forme ochrannejkonštrukcie kovovej zábrany priamo pred vtokom do dnového priepustu. Časť 2 Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov I.etapa - výstavba suchých poldrov (1) polder č.17 tok Šípková, (2) polder č. 19 tok Poľný potok, (3) polder č. 20 Lomnická rieka, (4) polder č. 21 Lomnická rieka, (5)polder č. 22 Lomnická rieka, (6) polder č. 23 Lomnická rieka, (7) polder č. 24 Kolačkovský potok, (8) polder č. 25Šípková, (9) polder č. 29 Vyšný Toráč, (10) polder č. 30 Toráč. Uvedené objekty predstavujú suché nádrže poldre, ktorébudú pretekané jestvujúcimi vodnými tokmi. Zrealizujú sa prehradením tokov na najvhodnejších miestach, so zádržnýmúzemím hlavne na zamokrených nevyužívaných zaplavovaných plochách. Časť 3 Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov II.etapa - riešené protipovodňové opatreniapredstavujú výstavbu prietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch. Z technického hľadiska sú v II.etape projektu rozčlenené na 8 stavebných objektov (1) polder č. 16 na Holumnickom potoku, (2) polder č. 18 naLomnickom potoku, (3) polder č. 26 na Jakubianke, (4) polder č. 27 na Jakubianke, (5) polder č. 28 na Jakubianke, (6) 1/5 stabilizačný stupeň/polder č. 31 na Škapovej, (7) polder č. 32 na Škapovej, (8) polder č. 34 na Ľubotínke. Stavbybudované v riešenom území budú slúžiť v prevažnej miere na protipovodňovú ochranu a následne na podružné funkcie stabilizačných, protieróznych a environmentálne prospešných opatrení a ich technologickéa prevádzkové vybavenie bude pozostávať len pre účely zabezpečenia tejto funkcie pri riešení transformáciepovodňových, resp. zvýšených prietokov na vodných tokoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Finišer, valec, fréza – technologická zostava pre asfaltérsku čatu   
Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia na výkon opravy ciest - technologickej zostavy pre asfaltérsku čatupozostávajúcej zo zostavy strojov - finišér, vibračný valec 7 t, vibračný valec 4 t, fréza na asfalt na pokládku asfaltovýchkobercov vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stavebné stroje a zariadenia  >  Mechanizmy pozemného staviteľstva
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Komplexný Informačný systém pre záchranárov   
Prípravné trhové konzultácie k zákazke.  Predmetom zákazky je súbor viacerých vzájomne prepojených programov (modulov), ktoré budú slúžiť verejnémuobstarávateľovi na elektronizáciu Záznamu o zhodnotení zdravotného stavu osoby, komplexnú evidenciu výjazdovzáchrannej zdravotnej služby s možnosťou posielania výjazdov do ezdravia, manažment liekov a ŠZM a vykazovaniedávok do zdravotných poisťovní. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je zverejnené v profile verejnéhoobstarávateľa v príslušnej zákazke ako Opis predmetu zákazky. Záchranná zdravotná služba Bratislava týmto predbežným oznámením vyhlasuje Prípravné trhové konzultácie( ďalej len"PTK") podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia Predpokladanej hodnoty zákazky a tiež zaúčelom oboznámenia sa subjektov s pripravovanou zákazkou a jej vyhlásením.
Softvérové balíky a informačné systémy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Biológia pre 8. a 9. ročník základných škôl a 3. a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom   
Predmetom zákazky je dodanie učebníc Biológie pre 8. a 9. ročník základných škôl a 3. a 4. ročník gymnázií sosemročným štúdiom v tlačenej podobe a elektronickej podobe vrátane poskytnutia licencie a metodických príručiek velektronickej podobe vrátane poskytnutia licencie.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Tlačené knihy, brožúry a letáky  >  Tlačené knihy
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Zabezpečenie služieb stravovania formou elektronických stravovacích kariet pre zamestnacov ÚDZS   
Predmetom zákazky je záväzok poskytovateľa dodať elektronické stravovacie karty (ďalej len stravovacie karty)objednávateľovi a zabezpečiť priradenie stravovacích jednotiek na stravovacie karty zamestnacov objednávateľa nazáklade mesačných objednávok objednávateľa.   Stravovacou jednotkou sa rozumie stravná poukážka vydaná v elektronickej forme prostredníctvom ktorej jezabezpečené stravovanie zamestnancov objednávateľa. Nominálna hodnota jednej stravovacej jednotky je v aktuálnejvýške 4,00 EUR a je priradená ku stravovacej karte s osobitnými ochrannými prvkami, ktorou sa zabezpečujebezhotovostná platba čipom alebo čipom pre bezkontaktnú platbu.  Držiteľom stravovacej karty bude zamestnanec úradu. Poskytovanie predmetu zmluvy musí byť v súlade s ustanovením§ 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 377/2004 Z. z. oochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Slovak Business Agency
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií   
Predmetom zákazky je nákup výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumie záručný servis, doprava, inštalácia, montáž a zaškolenie obsluhy (ďalej len Tovar). Predmetomzákazky je nákup a komplexná dodávka výpočtovej techniky a periférií, súvisiace inštalácie a záručný servis. Súčasťoupredmetu zákazky je komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miest plnenia abalenia. Náklady na dopravu, balenie a ostatné náklady spojené s dodaním tovaru majú byť súčasťou kúpnej ceny. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu súťažných podkladov.  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v mieste dodania tovaru, a ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetuzákazky, 48 hodinová servisná pohotovosť.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Železnice Slovenskej republiky
Prípravné trhové konzultácie pre účel zabezpečenia poistenia Železníc Slovenskej republiky   
Prípravné trhové konzultácie pre účel zabezpečenia poistenia Železníc Slovenskej republiky v oblasti  1.KOMPLEXNÉ ŽIVELNÉ POISTENIE 2.POISTENIE PRE PRÍPAD ODCUDZENIA VECI A VANDALIZMU 3.POISTENIE STROJOV, STROJNÝCH ZARIADENÍ A ELEKTRONIKY 4.POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Prípravné trhové konzultácie pre stavbu D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala   
Prípravné trhové konzultácie k zabezpečeniu dostavby úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala.
Stavebné práce
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Telekomunikačné služby - služby mobilného operátora   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačnýcha dátových služieb.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Mesto Banská Bystrica
Poskytovanie služieb mestskej hromadnej dopravy vo verejnom záujme pre Mesto Banská Bystrica   
Predmetom verejneho obstaravania je zamer verejneho obstaravatela zabezpecit verejnosti bezpecne, efektivne akvalitne dopravne sluzby, ich primeranu vykonnost podla potrieb dopravnej obsluznosti uzemia a zohladnit socialne aenvironmentalne faktory a ciele regionalneho rozvoja. Obstaravane sluzby su podla Nariadenia EP a Rady (ES) c.1370/2007 a zakona c. 56/2012 Z. z . sluzbami vo verejnom zaujme.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
RAIS Slovakia, s.r.o.
Rozšírenie a modernizácia výrobných technológií spoločnosti   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia CNC frézovacieho centra.
Priemyselné mechanizmy
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Prírodné drvené kamenivo na zimný posyp   
Predmetom zákazky je dodanie inertného posypového materiálu prírodného drveného kameniva frakcie 0-4 mm afrakcie 4-8 mm na posyp vozoviek pri zimnej údržbe ciest vrátane dopravy do sídiel 23 skládok podľa jednotlivýchcestmajsterstiev verejného obstarávateľa v celkovom predpokladanom množstve cca 134 400 ton, z toho 4 000 tonfrakcie 0-4 mm a 130 400 ton frakcie 4-8 mm s dodávaním priebežne v lehote do 31.12.2021.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Piesok a íl  >  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie