Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1088 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nákup podvozkov pre EPJ 671, PushPull a DMJ 861   
Predmetom zákazky bol nákup podvozkov pre potreby obstarávateľa. Predmet bol rozdelený na tri časti 1.časť Nákup podvozkov pre elektrickú poschodovú jednotku 671, 2. časť Nákup podvozkov pre Push Pull, 3. časťNákup podvozkov pre diesel motorovú jednotku 861. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bola uvedená v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Chemický posypový materiál 7   
Predmetom zákazky je dodanie Posypová soľ - 30 000 ton
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup súčastí zvodidiel NH4   
Predmetom zákazky je nákup zvodidlových systémov a súčastí zvodidiel NH4 a ich montáž pre potreby údržby a opravyexistujúcich úsekov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. - jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správya údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1Opis predmetu zákazky SP.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Nákup nakladačov   
Nákup nakladačov.  1. časť Nakladače nové - 5 ks. 2. časť Rýpadlo - nakladač (traktorbager) nový - 1 ks.  Predmet zákazky je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo dve časti predmetu zákazky.   Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Betónové podvaly   
Predmetom zákazky s názvom "Betónové podvaly" je dodávka tovaru - betónových priečnych podvalov SB-8P, BP-3, BP-3S a SB-6, ktoré zabezpečujú funkciu koľajnicových podpôr v konštrukcii železničného zvršku, určené pre zabudovaniedo železničných tratí v správe obstarávateľa, v súlade s STN EN 13230-1 až 5, STN EN 13481-2 a v zmysle internéhopredpisu obstarávateľa S 3-6 Chyby betónových podvalov.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Železničné zariadenia
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Doplnenie, výmena a technický servis premenných dopravných značiek a dopravných zariadení pre riadenie dopravy cez tunel Horelica.   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a činnosť spojená s montážou tovaru, tj. doplnenie nových a výmena existujúcich premenných dopravných značiek a dopravných zariadení pre riadenie dopravy cez tunel Horelica pre prevádzkový súbor 206.58 Riadenie dopravy. Predmetom zákazky je zároveň aj poskytnutie služby, tj. výkon technického servisu na dotknutých PDZ a dopravných zariadeniach PS 206.58 Riadenie dopravy počas záručnej doby v rozsahu a podľa harmonogramu servisných činností uvedenom v Prílohe č. 2 Harmonogram výkonu technického servisu, ktorú predloží uchádzač vo svojej ponuke. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Protektorované pneumatiky vrátane dodávky, opráv a likvidácie   
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní civilná zákazka na dodanietovaru. Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní zastanovených podmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude nákup vrátane dodávky, opravy alikvidácie protektorovaných pneumatík na všetky nápravy vozidiel (aj riadených) pre vozidlá kategórie M3 triedy I.Ponúknuté pneumatiky musia byť protektorované studenou technológiu, musia mať univerzálny vodiaci dezén soznačením M+S a záberový dezén s označením M+S vhodný pre hromadnú dopravu, musia byť použiteľné na všetkynápravy vrátane riadených. Vek prvýkrát protektorovanej kostry na riadenú nápravu nesmie byť starší ako 4 roky, vekkostry na ostatné nápravy nesmie byť starší ako 5 rokov, musia mať minimálnu hĺbku dezénu 15 mm. Protektorovanépneumatiky požadujeme dodať na kostrách, ktoré sú schopné plniť kilometrové priebehy v priemere 60 000 km.Protektory musia byť na oboch stranách bočnice kostry označené individuálnym číslom protektoru, na bokuprotektorovacieho pásu značkou výrobcu behúňa (aby bolo zrejmé, že dodaný typ protektoru bude totožný s uvedenýmv ponuke). Protektorované pneumatiky budú dodávané na kostrách maximálne 4 značiek, z toho na 2 značkáchprotektory pre prednú nápravu uchádzač v ponuke uvedie vlastnú ponuku značiek.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Káry ťahané koňom alebo ručne, iné nemechanicky...
Obec Zavar
Zabezpečenie technického vybavenia „Zberný dvor Zavar“   
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zberný dvor Zavar, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o poskytnutí podpory formou dotácie na rok 2016, vrátane dopravy do miesta dodania predmetu zákazky. V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle kupujúceho a ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu kúpyvrátane prihlásenia na dopravnom inšpektoráte s pridelením EČV a dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu kúpy (preberací - odovzdávajúci protokol, osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie motatných technických jednotiek, záznam zaškolenia obsluhy, servisná knižka, návod na obsluhu a údržbu, katalóg náhradných dielov). Písomná dokumentácia bude vyhotovená v jazyku slovenskom. Na tento účel sa za dostatočný považuje aj dokument vyhotovený v jazyku českom. Celkové množstvo alebo rozsah 1.Traktor 1 ks 2.Čelný nakladač 1 ks 3.Traktorový náves 1 ks 4.Drvič na drevenú hmotu 1 ks 5.Ramenový nosič kontajnerov 1 ks 6.Nádoby 120 l 500 ks 7.KUKA nádoby 1100 l 50 ks 8.Prenosná váha 8m/30 t 1 ks 9.Kontajner v objeme 5m3 skladná výška 1,28m 2 ks 10.Kontajner v objeme 7m3 skladná výška 1,58m 4 ks 11.Kontajner v objeme 10m3 skladná výška 1,78m 3 ks
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Úrad pre verejné obstarávanie
Prípravné trhové konzultácie pre účel nákupu a dodania 1 ks nového elektromobilu kategórie M1, nižšej strednej triedy typ BEV   
Prípravné trhové konzultácie k zabezpečeniu nákupu a dodania nového nepoužívaného osobného motorového vozidlakategórie M1, nižšej strednej triedy, typ BEV (batériové elektrické vozidlo) v počte 1 ks.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Trnavský samosprávny kraj
Dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu komunikácií   
Predmetom zákazky je dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Dodanie zariadení v rámci projektu   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho korčekového bagra KDB 500 - PODBANSKO.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Lode
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Terénne automobily Pick-up 4x4   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových terénnych automobilov Pick-up 4x4 vrátane technických dokladov a povinného príslušenstva vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min. 5 l paliva.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Úžitkové a nákladné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky je  1.časť dodávka 4 ks nových úžitkových motorových vozidiel v zmysle technickej špecifikácie. 2.časť dodávka 1 ks nového nákladného motorového vozidla valníka v zmysle technickej špecifikácie.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Obec Plevník - Drienové
Technika pre zberný dvor v obci Plevník-Drienové   
Predmetom zákazky je nákup zariadenia pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Plevník - Drienové. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup súčastí zvodidlového systému Fracasso   
Predmetom zákazky je nákup súčastí zvodidlového systému Fracasso pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti a. s., jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správy a údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie