Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1405 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
Dodávkové automobily do 3,5 tony   
Predmetom zákazky je dodávka nových dodávkových automobilov do 3,5 tony. Podrobný opis, množstvá a parametrepredmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Pneumatiky na osobné motorové vozidlá a pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík   
Predmetom zákazky je dodávka pneumatík na osobné motorové vozidlá, nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík. Zákazka je rozdelená na 2 časti Časť č. 1 Pneumatiky nové na osobné motorové vozidla a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík. Rozdelenie pre tvorbu cenovej ponuky 1a Pneumatiky nové na osobné motorové vozidlá 1b Pneuservisné výkony Plnenia zákazky a) dodávka nových pneumatík na osobné motorové vozidlá a iné, b) dodávka pneumatike prislúchajúceho disku v prípade požiadavky o jeho kúpu či už s pneumatikou alebo bez nej, c) pneuservisné výkony, d) odber a likvidácia pneumatík, Časť č. 2 Pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie výkonov spojených s dodávkoupneumatík. Rozdelenie pre tvorbu cenovej ponuky 2a Pneumatiky nákladné nové a protektorované 2b Pneuservisné výkony Plnenia zákazky a) dodávka nových pneumatík na nákladné a ľahké úžitkové motorové vozidlá, na UKT, LKT, poľnohospodárske stroje, štiepkovače, harvestory a nakladače, b) dodávka protektorovaných pneumatík na nákladné vozidlá, prívesy a protektorovaných nadrozmerných pneumatík, c) dodávka pneumatike prislúchajúceho disku v prípade požiadavky o jeho kúpu či už s pneumatikou alebo bez nej,  1/4 d) pneuservisné výkony, e) odber a likvidácia pneumatík. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Úžitkové automobily   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových úžitkových automobilov vrátane colných a daňových poplatkov aďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravyna miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu vozidla, servisného zošita sozáručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy,kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min 5 lpaliva.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Osobné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky bolo dodanie 10 ks mikrobusov s obsaditeľnosťou 8+1 (segment H4 - MPV veľké podľakategorizácie Združenia automobilového priemyslu SR), 15 ks osobných motorových vozidiel kombi nižšej strednej triedy(segment C, prípadne CD podľa kategorizácie Združenia automobilového priemyslu SR) a 1 ks osobné motorové vozidloSUV (segment G1 podľa kategorizácie Združenia automobilového priemyslu SR), vrátane servisných prehliadok počaszáruky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Dodanie náhradných dielov a servis pre procesorové hlavice WOODY 60   
Predmetom zákazky je dodávka nových náhradných dielov pre manipulačné linky WOODY 60 na adresu organizačnýchzložiek a ich stredísk verejného obstarávateľa, vrátane dopravy a iných súvisiacich služieb spojených s dodanímpredmetu plnenia, vrátane servisných služieb, záručného a pozáručného servisu podľa špecifikácie uvedenej v súťažnýchpodkladoch.  Organizačnými jednotkami sa rozumejú expedičné sklady štátneho podniku Lesy SR. Pod servisom sa rozumie vykonávanie servisných služieb, záručného a pozáručného servisu na procesorové hlaviceWOODY 60 pri dodržaní výrobcom stanovených technologických postupov. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Káry ťahané koňom alebo ručne, iné nemechanicky...
Správa mestskej zelene v Košiciach
Mobilná teleskopická pracovná plošina na podvozku 4x4 s pracovnou výškou 20 m   
Mobilná teleskopická pracovná plošina na podvozku 4x4 s pracovnou výškou 20 m bude slúžiť na zabezpečenie orezov,výrubov, ale aj pri zabezpečovaní rôznych akcií na území mesta Košice so sťaženým prístupom so schopnosťoupohybovať sa v náročnejšom teréne, v ktorom je potrebný pohon 4x4. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Žilinský samosprávny kraj
Dodávka vozidiel na údržbu ciest a snehových pluhov pre SC ŽSK   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru 5 ks nových univerzálnych sypačov podvozky + radlice + nadstavby preSprávu ciest Žilinského samosprávneho kraja. Jedná sa o nákup nových nákladných automobilov vozidiel určených naúdržbu ciest s príslušenstvom v kategórií N3.  Dodaný tovar musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám a požiadavkám pre prihlásenie vozidiel vSR na premávku na pozemných komunikáciách a získanie povolenia na prevádzku a poistenie.   Vozidlá na údržbu ciest s príslušenstvom budú mať nasledovnú technologickú zostavu 5 ks technologických zostávpozostávajúcich z podvozka nákladného automobilu pohon 4x4 s komunálnou hydraulikou pre pohon pracovnýchnadstavieb a to nadstavby sypača na posyp chemickým a inertným materiálom alebo zmiešaným posypovýmmateriálom v zime a v lete na vysprávky ciest obaľovanou zmesou a snehovej radlice. Uchádzač odskúša funkčnosťpredmetu zákazky v areáli príslušného závodu verejného obstarávateľa.  Súčasťou predmetu zákazky sú aj náklady na poskytnutie/zabezpečenie služieb ako zaškolenie obsluhy na miestedodania jednotlivých vozidiel, dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zákazky, jedná sa o odovzdávajúcia preberací protokol, záznam zaškolenia obsluhy, servisná knižka, návod na obsluhu a údržbu, katalóg náhradnýchdielov, záručný list, osvedčenia o evidencii časť II. pre podvozky, technické osvedčenia pre nadstavby a ostatnúdokumentáciu potrebnú v čase odovzdania predmetu zákazky na zápis do osvedčenia o evidencii - časť II, a to zmysle 1/5 platnej legislatívy, najmä zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplneníniektorých zákonov a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov, v deň dodania alebo v termíne určenom verejným obstarávateľom, náklady týkajúce saprepravných služieb na miesto dodania obstarávaných vozidiel, náklady súvisiace s odskúšaním funkčnosti sypačov vareáloch príslušných závodov a uchádzač zároveň zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnenímpredmetu zákazky.   Uchádzač bude teda povinný zakalkulovať náklady na tovar a ostatné požadované prídavné služby do svojej cenovejponuky.  Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.  Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) a vzhľadom na špecifickosťpredmetu zákazky rozhodol uskutočniť prípravné trhové konzultácie (ďalej len PTK). Cieľom uskutočnených trhovýchkonzultácií bolo najmä poskytnutie súčinnosti spoločností, ktoré majú v predmete podnikania predaj sypačov v rozsahutechnologických zostáv pozostávajúcich z motorových podvozkov ako nosičov sypacích nadstávb a iných prídavnýchzariadení, vrátane ich kompletizácie a zabezpečenia ich homologizácie v zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č.106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri definovanínediskriminačných technických špecifikácií predmetu zákazky, resp. iných požiadaviek na predmet zákazky a pristanovení predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len PHZ).    Zámer uskutočniť PTK verejný obstarávateľ zverejnil v E.V. č. 2020/S 027-060854 dňa 07.02.2020 a vo VVO č. 35/2020zo dňa 10.02.2020 pod zn. 9281-POT. Zároveň po zverejnení oznámenia sprístupnil všetky informácie týkajúce sa PTKna https//www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425033
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Nákup služobných motorových vozidiel.   
Predmetom zákazky je dodanie 23 kusov nových služobných motorových vozidiel.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Hlavné mesto SR Bratislava
Prípravné trhové konzultácie: Obstaranie nákladných automobilov s príslušenstvom (nadstavby), multifunkčných nosičov nadstavieb, multifunkčného pracovného stroja a zametacieho vozidla   
Predmetom plánovaných zákaziek bude obstaranie techniky pre Komunálny podnik, konkrétne pôjde o nákladnéautomobily s príslušenstvom (nadstavby), multifunkčné nosiče nadstavieb, multifunkčný pracovný stroj (univerzálnynosič náradia) a zametacie vozidlo.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Žilinský samosprávny kraj
Univerzálne traktorové nosiče s komunálnym vybavením vrátane prídavných zariadení (nové)   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru 6 ks nových univerzálnych traktorových nosičov s komunálnymvybavením; 6 ks nových medzinápravových kosačkových ramien jedná sa o prídavné zariadenia na univerzálnytraktorový nosič a 3 ks nových čelných nakladačov.   Dodaný tovar musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám a požiadavkám pre prihlásenie traktorov aprídavného zariadenia v SR na premávku na pozemných komunikáciách a získanie povolenia na prevádzku a poistenie.   Súčasťou predmetu zákazky sú aj náklady na poskytnutie/zabezpečenie služieb ako zaškolenie obsluhy na miestedodania jednotlivých vozidiel, dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zákazky, jedná sa o odovzdávajúcia preberací protokol, záznam zaškolenia obsluhy, servisná knižka, návod na obsluhu a údržbu, katalóg náhradnýchdielov, záručný list, osvedčenia o evidencii časť II. pre podvozky, technické osvedčenia pre nadstavby a ostatnúdokumentáciu potrebnú v čase odovzdania predmetu zákazky na zápis do osvedčenia o evidencii - časť II, a to zmysleplatnej legislatívy, najmä zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplneníniektorých zákonov a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov, v deň dodania alebo v termíne určenom verejným obstarávateľom, náklady na *tri servisnéprehliadky vrátane výkonov na údržbe vozidla, ktoré sú súčasťou servisných prehliadok určených výrobcom, nákladytýkajúce sa prepravných služieb na miesto dodania obstarávaných vozidiel, náklady súvisiace s odskúšaním funkčnostinosičov v areáloch príslušných závodov a uchádzač zároveň zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s 1/5 plnením predmetu zákazky.   *Záručný servis musí zahŕňať všetky servisné náklady na servisné úkony a prehliadky predpísané výrobcom na predmetkúpy vrátane ceny práce a materiálu, s ktorého dodaním, alebo nahradením výrobca s istotou počíta pri vymedzenomtype servisnej prehliadky. (Detailný rozsah prác a úkonov bude uchádzač definovať v Prílohe Zmluvy a uchádzač houvedie vo svojej ponuke). Náklady na jednotlivé záručné servisy budú zohľadňovať aj náklady na prepravné/dopravnéservisného technika na miesto realizácie servisných služieb (v prípade výkonu v mieste sídla jednotlivých závodov).Jednotlivé závody poskytnú primerané priestory pre výkon servisných služieb.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Technika na dočasné premostenie   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie techniky slúžiacej na rýchle premostenie suchých a vodných prekážokprostredníctvom mostových dielov - mostných polí, tzv. mostoviek (oceľový most nožnicového typu) a nákladnéhomostného automobilu ako nosiča mostovky. Automobil ako mobilný mostný prostriedok zabezpečuje dovezenie,manipuláciu s mostovkami, ich položenie a spätné naloženie. V rámci predmetnej techniky požadujeme nákladnéautomobily - nosiče mostoviek, t. j. vozidlá dodávané spolu s 1 ks mostného poľa s hydraulickou podperou, samostatnémostné polia s hydraulickou podperou, samostatné mostné polia bez hydraulickej podpery a samostatné hydraulicképodpery. Technika bude určená pre ochraňovateľov mobilizačných rezerv v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na plnenieopatrení hospodárskej mobilizácie určených subjektov hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie, mimoriadnejsituácie a III. stupňa povodňovej aktivity.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Špeciálne nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na letnú a zimnú údržbu   
Predmetom zákazky je dodanie 4 nových (nepoužívaných) špeciálnych nákladných automobilov so špeciálnyminadstavbami na letnú a zimnú údržbu pre Správu ciest Košického samosprávneho kraja.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Brzdy a časti bŕzd   
Predmetom zákazky sú brzdy a časti bŕzd, ktoré sú súčasťou systémov brzdenia železničných koľajových vozidiel vovlastníctve obstarávateľa. Podľa schvaľovacích dokumentov výrobcov a UIC (Medzinárodný zväz železníc) môžu byťbrzdy a časti bŕzd vyrobené výhradne spoločnosťami Dako-CZ, a.s., so sídlom Budovatelů 323, CZ 538 43 Třemošnice,ČESKÁ REPUBLIKA, IČO 465 05 091, Knorr-Bremse GmbH so sídlom Beethovengasse 43-45, A-2340 Mödling, RAKÚSKAREPUBLIKA a Kovis d.o.o. so sídlom Brezina 102, SL-8250 Brežice, SLOVINSKO. Použite prístrojov iných výrobcov než súuvedení v súťažných podkladov vylučuje aj § 20 zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov zdôvodov zaručenia bezpečnosti. Brzdy a časti bŕzd sa obstarávajú pre 641 hnacích koľajových vozidiel a pre 863osobných a špeciálnych vozňov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Mechanické náhradné súčiastky okrem motorov a ich...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Univerzálny dokončovací stroj - 2   
Predmetom zákazky je nákup 4 kusov samohybného univerzálneho dokončovacieho stroja na automobilovom podvozkus pohonom 6x6. Stroj je určený na  -zemné práce s použitím rôznych nástrojov a prídavných zariadení -vytváranie protipožiarnych pásov a priekop pri lesných požiaroch -uvoľňovanie ľadových naplavenín a rozbíjanie ľadových krýh -prerážanie stien a striech objektov horiacich objektov -búranie objektov zasiahnutých požiarom -uvoľňovanie a prehlbovanie korýt riek počas povodní
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Dodanie zariadení v rámci projektu   
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks sacieho bagra. Plávajúci sací bager bude určený na odstraňovanie jemnýchsedimentov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Lode
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie