Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1006 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenská agentúra životného prostredia
SMART (inteligentný) odpadkový systém   
Predmetom zákazky je SMART (inteligentný) odpadkový systém pozostávajúci zo SMART odpadkových košovprepojených systémom umožňujúcim ich centrálne diaľkové ovládanie. SMART odpadkový systém bude slúžiť na zber,triedenie a lisovanie odpadu ako aj na poskytovanie informácií prostredníctvom software a obrazoviek. Predmet zákazkyje bližšie špecifikovaný v Časti B. súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Chemický posypový materiál   
Chemický posypový materiál , Posypová soľ na báze NaCl, posypová soľ na báze MgCl2
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Kontajnerový pontón - Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM – Danube Rehabilitation Measures   
Predmetom zákazky je 1 ks kontajnerového pontónu - plávajúca plošina, na ktorej sa budú nachádzať stroje azariadenia, napr. pásové rýpadlá. Bude slúžiť na ich prepravu a stabilizáciu na vode v lokalite odstraňovania a nakládkya vykládky sedimentov. Minimálna skladba z 8 segmentov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Lode
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Nákup plávajúcich zariadení (pontóny)   
Úspešný uchádzač bude povinný - vypracovať projektovú (technickú) dokumentáciu plávajúceho zariadenia - pontónu pre účely konania na Dopravnomúrade Slovenskej republiky - zabezpečiť na vyväzovacie prvky v mene verejného obstarávateľa vydanie územného rozhodnutia, stavebnéhopovolenia a kolaudačného rozhodnutia príslušným stavebným úradom, vrátane zabezpečenia všetkých dokumentov apodkladov k týmto konaniam, - zabezpečiť všetky potrebné povolenia, stanoviská, súhlasy, osvedčenia príslušných orgánov, vydanie všetkýchpotrebných dokladov k prevádzke plávajúceho zariadenia - pontónu na vodnej ploche, registráciu plávajúceho zariadenia- pontónu,  - zaregistrovať plavidlá na Dopravnom úrade Slovenskej republiky, zabezpečiť vydanie lodného osvedčenia a v prípadeveľkého plavidla vydanie klasifikačného preukazu a ciachového preukazu plavidla, - dodať plávajúce zariadenia - pontóny, - dodať príslušné certifikáty použitých materiálov, zápis o technickej prehliadke pontónu, - umiestniť pontón na vodnú plochu určenú v objednávke, - zhotoviť a umiestniť vyväzovacie prvky, - zabezpečiť ukotvenie Pontónu na vodnej ploche a jeho spojenie s brehom, - zabezpečiť zápis verejného obstarávateľa ako vlastníka do všetkých dokladov potrebných k užívaniu a prevádzkepontónu.  1/4  Pre nedostatok znakov je kompletný opis predmetu zákazky uvedený v súťažných podkladoch - najmä v prílohe číslo 1,2, 3, 5 a 6 súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Lode
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Úžitkové a nákladné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky je  1.časť dodávka 4 ks nových vozidiel v zmysle technickej špecifikácie 2.časť dodávka 1 ks nového nákladného motorového vozidla valníka
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Chemický posypový materiál 4   
Posypová soľ - 12 000 ton Posypová soľ do síl - 2 000 ton
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Podvozky na odvoz dreva   
Predmetom zákazky je dodávka podvozkov na odvoz dreva.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na letnú a zimnú údržbu lesnej dopravnej siete   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových nákladných automobilov so špeciálnymi nadstavbami určených na letnú a zimnú údržbu lesnej dopravnej siete.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Nákup osobných motorových vozidiel so servisom.   
Predmetom zákazky je nákup 4 kusov osobných motorových vozidiel pre potrebu verejného obstarávateľa podľazadaných technických parametrov a výbavy a poskytovanie záručného servisu v následnom členení - osobné motorové vozidlo v počte 4 ks, - poskytovanie záručného servisu motorových vozidiel počas záručnej doby v intervaloch stanovených výrobcom vrátanespotrebovaného materiálu. Záručnú dobu na predmet zákazky verejný obstarávateľ požaduje v dĺžke minimálne šesť rokov alebo do najazdeniaminimálne 160 000 km podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr. Záruku na karosériu proti prehrdzaveniu verejný obstarávateľ požaduje v dĺžke minimálne desať rokov a na farbu vdĺžke minimálne štyry roky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Slovenská pošta, a.s.
Nákladné motorové vozidlá   
Predmetom je nákup nových nákladných motorových vozidiel kategórií N2, N3 a O4 vrátane pravidelných servisných prehliadok a zákonom vyžadovaných legislatívnych periodických kontrol - čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohodyza IV.Q. 2018
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávka brzdového obloženia   
Dodávka brzdového obloženia pre železničné koľajové vozidlá na základe Rámcovej dohody č. 4600001714 - 4600001715 - 4600001716 - 4600001717/VS-N/2014 - plnenie za obdobie 4. Q 2018.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Mechanické náhradné súčiastky okrem motorov a ich...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Nákup kráčajúcich rýpadiel, príslušenstva a podvalníkov na ich prepravu   
Predmetom zákazky bolo čerpanie tovaru v zmysle RD za IV.Q 2018
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Karosérie vozidiel, prívesy alebo návesy  >  Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR   
Operatívny lízing tovaru 45 ks osobných motorových vozidiel pre 45 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vjednotlivých krajoch (Bratislavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj,Trenčiansky samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávnykraj, Košický samosprávny kraj) na obdobie do 30.11.2020. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti A1.Opis predmetu zákazky SP.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
NAUTI s.r.o.
Nákup športového náčinia   
Predmetom zákazky je nákup a dodávka malých plavidiel, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie inovatívnych služieb a naplnenie stanovených cieľov projektu spolufinancovaného z OP Výskum a inovácie. Predmet zákazky pozostáva z nákupu motorových plachetníc - 2 ks. Podrobná špecifikácia tvorí súčasť súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Člny
NAUTI s.r.o.
Nákup športového náčinia   
Predmetom zákazky je nákup a dodávka malých plavidiel, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie inovatívnych služieb a naplnenie stanovených cieľov projektu spolufinancovaného z OP Výskum a inovácie. Predmet zákazky pozostáva z nákupu motorových plachetníc - 2 ks. Podrobná špecifikácia tvorí súčasť súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lode a člny  >  Člny
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie