Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3880 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Spišská Belá
Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na sedemčastí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu   Časť A Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala Časť A1 Didaktické pomôcky ZŠ J. M. Petzvala Časť A2 Technické a technologické vybavenie - IKT ZŠ J. M. Petzvala  Časť A3 Interiérové vybavenie ZŠ J. M. Petzvala  Časť A4 Knižničný fond ZŠ J. M. Petzvala  Časť B Zriadenie odborných učební ZŠ M. R. Štefánika Časť B1 Didaktické pomôcky ZŠ M. R. Štefánika Časť B2 Technické a technologické vybavenie - IKT ZŠ M. R. Štefánika Časť B3 Interiérové vybavenie ZŠ M. R. Štefánika  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny. 1/7
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Doplnenie transformátora v DaVP tunela Branisko   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a jeho inštalácia, t. j. montáž nových technologických zariadení a úprava existujúcich zariadení technologického celku (ďalej len "TC") TC 442 Napájanie tunela elektrickou energiou, podľa dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej iba "DRS") "Doplnenie transformátora T312 a DaVP tunela Branisko", ktorú vypracovala firma BBF elektro s.r.o. Doplnením transformátora sa zabezpečí napájanie potrebných obvodov v prípade vypnutia hlavného napájania. Predmetom zákazky je aj technický servis. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvoríčasť B.1 Opis predmetu zákazky.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Káble a súvisiace výrobky
GLASPOL, s.r.o.
Technológia pre remeselno-umeleckú výrobu   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre projekt Technológia pre remeselno-umeleckú výrobu (logický celok) vrátanemontáže (inštalácie), zaškolenia a dopravy na miesto plnenia (dodania). Predmetná technológia zabezpečí spracovanieprerastlého dreva, jeho delenie, sušenie, následné opracovanie do finálneho výrobku s konečnou povrchovou úpravou. Predmet zákazky zahŕňa obstaranie nasledovných tovarov -sušiareň reziva 1 ks, -kartáčovací stroj 1 ks, -nožnice na strihanie dyhy 1 ks, -zošívačka dyhy 1 ks, -ručná píla 1 ks, -sada vyrezávacich nástrojov 1 sada, -šnekový kompresor 1 ks, -pneumatické náradie ručné pneumatické brúsky 2 ks, -vysokotlaková pumpa komplet (pumpa, hadice, striekacia pištoľ) - 1 komplet, -sada striekacích pneumatických pištolí 1 sada. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Laparoskopická zostava s príslušenstvom, časť č. 1: Laparoskopická zostava - 2 ks, časť č. 2: Insuflátor pre laparoskopickú vežu - 2 ks   
Predmetom zákazky je laparoskopická zostava v počte 2 ks a insuflátor pre laparoskopickú vežu v počte 2 ks preOddelenie chirurgie FNsP J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných ucelených častí,pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu ucelenú časť predmetu zákazky alebo na celý predmetzákazky. Časť 1 Laparoskopická zostava 2 ks Časť 2 Insuflátor pre laparoskopickú vežu 2 ks Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a ktorý zodpovedá požiadavkámplatných právnych predpisov Slovenskej republiky pre účely používania v zdravotníckom zariadení kupujúceho. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je zároveň doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie vmieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu kupujúceho o správnom užívaní predmetu zákazky s vydanímpotvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu kupujúceho, ako aj poskytovanie alebozabezpečovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomnédoklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
LaD GROUP, s.r.o.
Inovatívna linka na pasterizáciu a lúpanie vlašského orecha – LaD Group, s.r.o. (2)   
Predmetom zákazky je nákup inovatívnej linky na pasterizáciu a lúpanie vlašského orecha. Predmet zákazky je rozdelený na tieto časti  Časť 1. Pasterizačná a pražiaca linka na vlašský orech Časť 2. Linka na lúpanie a separáciu vlašského orecha Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
Obec Ľubotice
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy Ľubotice   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich so zateplením budovy fasády obecného úradu a materskejškoly za účelom zvýšenia energetickej účinnosti budovy. Budova sa nachádza v Ľuboticiach. Konštrukcia obvodovýchstien a strešného plášťa nevyhovuje súčasným teplo-technickým požiadavkám. Objekt MŠ a OÚ je dvojpodlažný sčiastočným podpivničením, pôdorysne v tvare ,,Z,, a kombináciou valbovej a sedlovej strechy s nevyužívanýmpodkrovím.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Snina
Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, I.etapa   
Predmetom obstarávania je Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, I.etapa. V rámci I. etapy, ktorá je predmetom tohto verejného obstarávania sa budú realizovať nasledovné stavebné objekty -SO 01 MALÝ KAŠTIEĽ -SO 03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA  -SO 04 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA -SO 05 ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE -SO 07 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY  Stručný popis Kompletná rekonštrukcia malého kaštieľa - výmena okien a dverí, strešnej krytiny, výmena drevenéhokrovu (cca 40% z pôvodného), oprava stropov, klenieb a kompletná výmena podláh, prehĺbenie pivničného priestoru,realizácia nových priečok a nové omietky, kompletná sanácia objektu, nové rozvody. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Štrba
Výstavba novej budovy materskej školy v Štrbe   
Predmetom zákazky je Výstavba novej budovy materskej školy v Štrbe  Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktorátvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer,ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Batériový motorový systém s nabíjačkou – rekonštrukcia a vybudovanie operačných sál   
Predmetom zákazky je batériový motorový systém s nabíjačkou pre oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácieFNsP J. A. Reimana Prešov v počte 2 ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnomstave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v miestedodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky svydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručnýchopráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Región Vysoké Tatry
Údržba miestnych komunikácií na území Vysokých Tatier 2020   
Predmetom zákazky je údržba miestnych komunikácií - všeobecne prístupné a užívané miestne komunikácie, chodníky apriestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Udržba je rozdelena do 2 lokalit   Lokalita č.1 - na území mesta Vysoké Tatry Lokalita č.2 - na území Obce Štrba - časť Štrbské Pleso
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Mesto Levoča
Parkovisko pri hradobnej priekope, I. etapa – modernizácia a rekonštrukcia verejného priestranstva   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou a modernizáciou verejného priestranstvaparkoviska pri hradobnej priekope, I. etapa.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Bifázický defibrilátor - 2 ks   
Predmetom zákazky je dodanie bifázického defibrilátora pre oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie FNsP J. A.Reimana Prešov v počte 2 kusy. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave amusí zodpovedať všetkým požiadavkám platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, doprava do miestadodania a späť, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckehopráva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky doprevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnomužívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako ajposkytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomnédoklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opispredmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Anestézia a resuscitácia
Obec Drienov
Zmena spôsobu vykurovania s využitím aerotermálnej energie ZŠ Drienov   
Predmetná stavba rieši návrh vykurovania a zdroja tepla za účelom obnovy vykurovacej sústavy a zdroja tepla vobjektoch Základnej školy v obci Drienov. Ako zdroj tepla je navrhovaná zostava kombinovaných jednotiek tepelnýchčerpadiel o celkovom výkone 363,5 kW.
Stavebné práce
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Rekonštrukcia prístupovej komunikácie Ľubica - Ihľany   
Rekonštrukcia prístupovej komunikácie Ľubica - Ihľany rieši rehabilitáciu pôvodnej vozovky na dĺžke 7 115 m a to vúseku od napojenia na jestvujúcu asfaltovú cestu c. III/3100 Ľubica - Záľubica, v mieste vstupu do priestoru Záľubica,kasárne a bude ukončená križovatkou na katastrálnej hranici Ľubické kúpele, Majerka. Z rekonštrukcie je vylúčený úsekv km 1,204-1,722, t.j. úsek o dĺžke 518 m, kde už bola rehabilitácia CB vozovky zrealizovaná na asfaltobetónový kryt.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Ľubotice
Budova materskej školy a obecného úradu v Ľuboticiach - zníženie energetickej náročnosti   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich so zateplením budovy fasády obecného úradu a materskejškoly za účelom zvýšenia energetickej účinnosti budovy. Budova sa nachádza v Ľuboticiach. Konštrukcia obvodovýchstien a strešného plášťa nevyhovuje súčasným teplo-technickým požiadavkám. Objekt MŠ a OÚ je dvojpodlažný sčiastočným podpivničením, pôdorysne v tvare ,,Z,, a kombináciou valbovej a sedlovej strechy s nevyužívanýmpodkrovím.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie