Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3524 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Levoča
Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj, Levoča   
Stavebné práce Regenerácia vnútrobloku sídliska Rozvoj, Levoča podľa spracovanej PD. V rámci prestavby a modernizácie vnútrobloku bolo navrhnuté odstránenie existujúcich, časom a užívaním, poškodených spevnených plôch,demontáž pôvodného mobiliáru a príprava podkladu pre nové spevnené plochy. V riešenom území sa vyhotovia novéspevnené plochy z exteriérovej dlažby, osadí sa nový mobiliár (parkový stôl, parková lavička s opierkou chrbta, parkoválavička, kôš na odpad, stojan na bicykle, vešiak na prádlo, informačný panel), nové prvky detského a workoutovéhoihriska, ako aj nové multifunkčné ihrisko. V priestoroch vnútrobloku bolo navrhnuté doplnenie existujúcej zelenevýsadbou nových okrasných drevín a kríkov. Navrhované trávnaté plochy, ktoré budú realizáciou prác dotknuté sa poukončení stavebných prác vysejú trávnatým semenom. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré zároveň predstavujúaj súčasť tohto opisu predmetu zákazky.
Stavebné práce
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
Modernizácia strojárskej dielne   
Nákup zariadení pre modernizáciu praktického vyučovania v rámci vzdelávacieho procesu, konkrétne sa jedná o takétovybavenie strojárskej dielne 1.CNC vertikálne obrábacie centrum -1 ks 2.Frézovačka 6 ks 3.Príslušenstvo k frézovačkám 1 sada 4.Sústruh 6 ks 5.Príslušenstvo k sústruhom - 1 sada
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
KOVOMONT - PO, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KOVOMONT - PO, s.r.o.   
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti KOVOMONT - PO, s.r.o.  Stavba sa v zmysle výkazu výmer delí na nasledovné objekty 01 - Zateplenie obvodových stien 02 - Zateplenie strechy 03 - Výplne otvorov 04 - Fotovolatika 05 - Ostatné  Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Boonex, s.r.o.
Technologická linka na výrobu zdravých pyré, baby food a 100% ovocno zeleninových štiav a smoothies   
Predmetom zákazky je obstaranie nasledovných tovarov Časť 1. predmetu zákazky Linka na výrobu pyré a ovocno-zeleninových štiav Časť 2. predmetu zákazky DEAERATOR pyré, Homogenizátor pyré, Termálne spracovanie a chladenie Časť 3. predmetu zákazky Aseptický plniaci monoblok Časť 4. predmetu zákazky Linka na plnenie detských plastových kapsičiek (Doypack) Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
Obec Jarabina
RÔZNE PODOBY VODY - Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko slovenského pohraničia   
Riešené objekty SO 01 Multimodálna stanica SO 02 - Nabíjacia stanica E-biky SO 03 Sprístupnenie Jarabinského prielomu
Stavebné práce
Obec Drienovská Nová Ves
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves   
Projekt zahŕňa tri územia v obci Drienovská Nová Ves. Projekt sa zameriava na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej hodnoty riešených plôch budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so zavedením prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Zákazka je členená na a) Lokalita č. 1 - Oddychová zóna b) Lokalita č. 2 - Detské ihrisko Lokalita č. 2 - Chodník c) Lokalita č. 3 - Oddychovo špotrová zóna d) Elektromontážne práce (verejné osvetlenie)
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
COOP PRODUKT SLOVENSKO
Nadstavba SSOŠ a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy SSOŠ   
Predmetom zákazky je nadstavba budovy a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.
Stavebné práce
Obec Veľká Lomnica
Zelená infraštruktúra Železničnej ulice   
Predmetom zákazky je úprava prostredia Železničnej ulice a okolia, vnútroblokov bytových domov. Predmet zákazky jerozdelený do dvoch etáp realizácie. Podrobnejšie v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Mesto Vysoké Tatry
Rekonštrukčné stavebné práce vrátane dodávky a montáže osobného výťahu pre CIZS mesto Vysoké Tatry   
Predmetom zákazky sú rekonštrukčné stavebné práce pozostávajúce z realizácie nadstavby, vstavby, vrátane dodania amontáže osobného výťahu a rekonštrukčných a modernizačných stavebných prác, ktoré pozostávajú zo Zdravotechnika- zdravotechnická inštalácia,Vykurovanie, Elektroinštalácia silnoprúdová, Elektroinštalácia slaboprúdová,Vzduchotechnika, Výmena vnútorných podláh, Výmena vnútorných dverí, Spevnené plochy, Elektrické odberné NN.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Stará Ľubovňa
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Levočská využitím aerotermálnej energie   
Projekt stavby rieši návrh vykurovania a zdroja tepla za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti v objektezákladnej školy v meste Stará Ľubovňa, zmenou vykurovacieho systému. Návrh obsahuje zostavu kombinovanýchjednotiek tepelných čerpadiel o celkovom výkone 453 kW (A7/W35).
Stavebné práce
Obec Čaklov
Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Čaklov   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených s nakladaním s tuhým komunálnym odpadom a drobnýmstavebným odpadom na území obce Čaklov, t. j. zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu z bežnepoužívaných 110 litrových zberných nádob, veľkokapacitných kontajnerov na objemný odpad vrátane drobnéhostavebného odpadu od obyvateľov od obyvateľov obce Čaklov a zber, preprava a zhodnocovanie vyseparovanýchkomodít komunálneho odpadu, zber a zneškodňovanie vybratých druhov nebezpečného odpadu, zber a zhodnocovanieorganického odpadu v obci Čaklov. Predmetom zákazky je aj pravidelné poskytovanie evidencie (mesačne) o druhoch amnožstve odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení podľa platných právnych predpisov Služba sa bude poskytovať 36 mesiacov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
LESY mesta Levoča, spol. s r.o.
Obstaranie lesnej techniky.   
Predmetom zákazky je obstaranie novej techniky do lesa a lesnej škôlky rozdelená do dvoch časti Časť 1 Špeciálnynákladný automobil s pohonom všetkých kolies, Časť 2 Traktor.
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
Zateplenie školského internátu   
Existujúca budova internátu má päť nadzemných podlaží.Budova internátu nadväzuje na ostatné objekty školy. Hlavný vstup do objektu je orientovaný z východnej strany stavby, z Volgogradskej ulice. Parkovanie je riešené pri objekte v rámci areálu, v na to vyhradených plochách. Pre zníženie energetickej náročnosti objektu bolo navrhnuté zateplenie východnej fasády objektu. Zateplenie obvodových stien objektu bolo navrhnuté kontaktným zatepľovacím systémom ETICS, s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny, resp. v oblasti sokla soklovou izolačnou doskou. Pôvodné parapety sa z dôvodu zateplenia objektu nahradia novými. Taktiež bude potrebná demontáž a výmena všetkých existujúcich klampiarskych prvkov a prvkov oplechovania, súvisiacich so zateplením objektu.....Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky a obsah priloženej doplňujúcej dokumentácie, ktorá tvorí prílohy súťažných podkladov.
Stavebné práce
UNIZDRAV Finance, s.r.o.
UNIZDRAV Finance, s. r. o. - zvýšenie konku-rencieschopnosti novej spoločnosti   
Predmetom zákazky "Zvýšenie konkurencieschopnosti novej spoločnosti Unizdrav Finance, s. r. o." je nákup technickéhovybavenia grafického pracoviska, konkrétne technológie automatického vytvárania 2D/3D/360 o zobrazení aautomatizovanej technológie pre výrobu videí a animácií vrátane príslušenstva a softvéru Predmet zákazky je detailneopísaný v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...
Mesto Prešov
Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie Prešov PRK   
Predmetom PRK je rokovanie o podmienkach zmluvy so záujemcom, ktorého návrh porota vyhodnotila ako víťazný vrámci súťaže návrhov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie