Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3659 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Mobilné digitálne RTG prístroje s C - ramenom   
Predmetom zákazky sú mobilné digitálne RTG prístroje s C ramenom - 2 ks.  Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných ucelených častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku najednu alebo viac častí predmetu zákazky. Časť č. 1 Mobilný digitálny RTG prístroj s C - ramenom pre oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie FNsP J. A. Reimana Prešov (1 ks) Časť č. 2 Mobilný digitálny RTG prístroj s C - ramenom pre oddelenie ortopédie FNsP J. A. Reimana Prešov (1 ks) Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave, ktorý zodpovedá všetkýmpožiadavkám platných právnych predpisov Slovenskej republiky pre účely používania v zdravotníckom zariadeníverejného obstarávateľa.  Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v miestedodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky svydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu verejného obstarávateľa, ako ajposkytovanie alebo zabezpečovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby.Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časťB. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. 1/6
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Laparoskopická zostava s príslušenstvom, časť č. 1: Laparoskopická zostava - 2 ks, časť č. 2: Insuflátor pre laparoskopickú vežu - 2 ks   
Predmetom zákazky je laparoskopická zostava v počte 2 ks a insuflátor pre laparoskopickú vežu v počte 2 ks preOddelenie chirurgie FNsP J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných ucelených častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku najednu ucelenú časť predmetu zákazky alebo na celý predmet zákazky.  Časť 1 Laparoskopická zostava 2 ks Časť 2 Insuflátor pre laparoskopickú vežu 2 ks  Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a ktorý zodpovedá požiadavkámplatných právnych predpisov Slovenskej republiky pre účely používania v zdravotníckom zariadení verejnéhoobstarávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je zároveň doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie vmieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky svydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu verejného obstarávateľa, ako aj 1/6 poskytovanie alebo zabezpečovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby.Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejnéhoobstarávateľa na predmet zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a časť C. Obchodnépodmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Mesto Prešov
Bežné stavebné práce malého rozsahu na objektoch mesta Prešov   
Výmena okien v DS Sabinovská č.34 Prešov Predmetom zákazky je výmena pôvodných okien za plastové okná podľa projektovej dokumentácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Zborov
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy – ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Lemešany
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Lemešany   
Predmet zákazky sa člení na časti Logický celok č. 1 - Kolesový traktor s príslušenstvom Logický celok č. 2 - Kontajnerové nadstavby
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
MaSi SLOVAKIA s.r.o.
Vývoj a implementácia inovatívnych produktov pre podporu využitia virtuálnej reality v priemysle   
Predmetom zákazky je vytvorenie a dodanie virtuálno-reálneho systému v priemysle s fokusáciou na progresívne systémy zmiešanej reality využitím najnovších techník efektívnej komunikácie medzi človekom a strojom, t.i. vytvorenia dokonalej simulácie v prostredí tesne viazanej interakcie človek-výpočtový systém na školenie zamestnancov a vytvorenie nástroja pre psychickú regeneráciu zamestnancov. Dominantnou úlohou systému bude schopnosť vytvárať dokonalú ilúziu fyzickej prítomnosti v syntetizovanom priestore a zároveň aktívne ovládať a riadiť virtuálne modely strojov a zariadení. Systém bude musieť mať možnosť dopĺňania obsahu o prvky gamifikácie na zvýšenie atraktivity procesu školenia. Súčasťou systému bude taktiež relaxačný nástroj, ktorý zabezpečí rýchlu a efektívnu regeneráciu zamestnancov a vrátane portálu pre propagáciu a šírenie obsahu virtuálnej reality.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Mesto Kežmarok
Rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku“ – Dostavba a rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku - Dobudovanie zimného štadióna   
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku Dostavba a rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku - Dobudovanie zimného štadióna. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Komárany
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU   
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy obecného úradu
Stavebné práce
Horská záchranná služba
Nákup, montáž a inovácia automatických meteorologických staníc (AMS), vrátane dodania softvéru (SW) a hardvéru (HW) pre Horskú záchrannú službu   
Predmetom tejto zákazky je dodávka najmä komplexného systému včasného varovania, pripravenosti a vydávania adresných a včasných výstrah pred rizikami v horskom prostredí pozostávajúca najmä z -Komplexný podsystém, ktorý zabezpečí včasné varovanie pred rizikovými meteorologickými prvkami v horskom prostredí a umožní vykonávať preventívne opatrenia. Systém zahŕňa zber údajov, reprezentovaný meteorologickými stanicami, modernizáciu softvéru pre analýzu a vizualizáciu údajov na základe ktorého bude možné vyhodnotiť aktuálnu situáciu a pristúpiť k preventívnym opatreniam ako sú výstrahy alebo evakuácia ohrozených obyvateľov; -Inovácia starších automatických meteorologických staníc (AMS) Horskej záchrannej služby (HZS), ktoré boli postavenév rokoch 2006, 2014 a 2015; -Zariadenia umožňujúce vyhodnocovanie dosahov a rizík svahových geohazardov; -Nástroj umožňujúci zber a spracovanie nameraných meteorologických údajov ( automatické meteorologické stanice a pozemné pozorovania) a taktiež umožňujúci prevádzku a údržbu meteorologickej siete HZS; -Databáza slúžiaca na uchovávanie všetkých meteorologických a environmentálnych údajov a pozorovaní HZS a spolupracujúcich inštitúcii. -Program umožňujúci simuláciu nebezpečných prírodných procesov ohrozujúcich infraštruktúru a osoby v horskom prostredí a včasné varovanie pred nimi -Zariadenia umožňujúce inštaláciu, ukladanie, správne fungovanie systému a vizuálizáciu nasimulovaných dát. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v predmetných súťažných podkladoch.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...
J&B RECYCLING s.r.o.
Linka na výrobu rolovaných vriec na odpad   
Predmetom zákazky je nákup linky na výrobu rolovaných vriec na odpad objemu do 90 l(1ks) a linky na výroburolovaných vriec na odpad objemu nad 90 l(1ks)
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
Nemocnica Poprad a. s.
Dodávka energií pre Nemocnicu Poprad a.s.   
Dodávka energií pre Nemocnicu Poprad a.s., (Elektrická energia, Zemný plyn)
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...
Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Prešove
Rekonštrukcia telocvične Evanjelickej spojenej školy   
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s obnovou telocvične Evanjelickej spojenej školy v Prešove na Námestílegionárov 3 v rozsahu danom technickou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Teriakovce
Bytový dom Teriakovce   
Výstavba bytových domov spĺňajúcich požiadavky na poskytnutie úveru a dotácie na ich kúpu ako aj prislúchajúcejinfraštruktúry, s následným prevodom vlastníckych práv
Stavebné práce
Mesto Prešov
Revitalizácia vnútrobloku ul. 17. Novembra 126-130   
Zákazka je rozdelená na dve časti. Časť č. 1 SO 01.1 Spevnené plochy a časť č. 2 Park. Každá časť predmetu zákazky je vymedzená projektovou dokumentáciou. Množstvo (rozsah) stavebných prác každej časti predmetu zákazky je vymedzený výkazom výmer.
Stavebné práce
Obec Zborov
Zberný dvor v obci Zborov   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na vybudovaní zberného dvora v obci Zborov. Objekt zberného dvora bude slúžiťna sústredenie zberu separovaného odpadu na centrálne miesto s následným vývozom do spracovne odpadov. Objektzberného dvora sa bude nachádzať na parcelách CKN 1054, CKN 1055, CKN 1056/1 LV č.1 katastrálne územie Zborov. Zberný dvor je navrhnutý na zber drobného stavebného odpadu, objemného odpadu, šatstva, textílií a jedlé oleje a tuky. Stavebné práce sa budú realizovať podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer pre vybudovanie zberného dvora a 6ks stojísk.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie