Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3383 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Odstránenie havarijných stavov ciest II. a III. triedy, Poprad, Svidník   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia vybraných havarijných úsekov ciest II. a III. triedy na území PSK v správe verejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja v členení na dve časti Časť č. 1 Oblasť Poprad Časť č. 2 Oblasť Svidník
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
FNsP Prešov - Zriadenie nemocničnej kuchyne   
Predmetom zákazky je zriadenie nemocničnej kuchyne - dodávka technológie podľa vypracovaného projektu pre potrebypacientskej kuchyne Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky je rozdelený do 2samostatných ucelených častí. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do dohodnutého miesta dodania, vyloženiev mieste dodania, kompletizácia a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, zaškolenie personálu o správnom užívanípredmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu azabezpečenie služieb servisu počas záručnej doby. Uchádzač zabezpečí trvalú prítomnosť aspoň jednej odbornespôsobilej osoby po dobu jedného mesiaca, ktorá bude prítomná v mieste dodania a inštalácie predmetu zákazky pouvedenú dobu k dispozícii nepretržite každý pracovný deň v čase od 0700 hod. do 1500 hod. za účelom odbornéhodohľadu a pomoci prítomnému personálu verejného obstarávateľa pri obsluhe a používaní predmetu zákazky povšetkých jeho stránkach.  Ak sú v súvislosti s riadnym a bezproblémovým užívaním predmetu zákazky právnymi predpismi vyžadované úradnékontroly, merania alebo certifikáty kvality, súčasťou záväzku uchádzača je taktiež vydanie alebo zabezpečenie vydaniacertifikátov alebo potvrdení o vykonaní týchto právnymi predpismi požadovaných kontrol a meraní. Uchádzač sa v tejtosúvislosti osobitne zaväzuje dodať aj dokumentáciu tzv. správnej výrobnej praxe, teda analýzu nebezpečenstiev ametódu kritických kontrolných bodov (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points).  Ak sú pre uvedenie predmetu zákazky do prevádzky a jeho riadne užívanie potrebné softvérové ovládače a licencie knim, súčasťou záväzku uchádzača je rovnako poskytnutie týchto softvérových ovládačov a udelenie všetkých licencií k 1/6 nim v rozsahu potrebnom pre riadne, nerušené a neobmedzené užívanie predmetu zákazky vrátane jeho softvérovýchsúčastí a príslušenstva. Súčasťou zákazky je poskytnutie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetuzákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené vslovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Mesto Bardejov
REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU VINBARG   
Predmetom zákazky je regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg. Predmet zákazky je detailneopísanýv časti C. súťažných podkladov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Rekonštrukcia nemocnice Humenné   
Predmetom zákazky realizácia stavebných prác v Nemocnici A. Leňa Humenné, a.s., týkajúcich sa rekonštrukcie výťahov, stavebných úprav neurologického a interného oddelenia v objektoch LDCH. Predmet zákazky je rozdelený na 2samostatné časti. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
DELIKA s.r.o.
Inovácia procesu výroby ovocných a neovocných náplní pre pekárenský a malospotrebiteľský trh   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia aseptickej plniacej linky na ovocné a neovocné náplne a dodávka a inštalácia sterilizátora sklenených pohárov a plastových nádob z polypropylénu.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
Prešovský samosprávny kraj
Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji   
Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji.
Stavebné práce
Obec Slovenská Kajňa
„Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Slovenská Kajňa“   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy obecného úradu vobciSlovenská Kajňa. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Vysoké Tatry
Rekonštrukčné stavebné práce vrátane dodávky a montáže osobného výťahu pre CIZS mesto Vysoké Tatry   
Predmetom zákazky sú rekonštrukčné stavebné práce pozostávajúce z realizácie nadstavby, vstavby, vrátane dodania amontáže osobného výťahu a rekonštrukčných a modernizačných stavebných prác, ktoré pozostávajú zo Zdravotechnika- zdravotechnická inštalácia,Vykurovanie, Elektroinštalácia silnoprúdová, Elektroinštalácia slaboprúdová,Vzduchotechnika, Výmena vnútorných podláh, Výmena vnútorných dverí, Spevnené plochy, Elektrické odberné NN.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12
Nákup potravín   
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 10 častí. Časť 1. Bravčové a hovädzie mäso Časť 2. Hydinové mäso  Časť 3. Mäsové výrobky  Časť 4. Mlieko a mliečne výrobky  Časť 5. Mrazené výrobky  Časť 6. Ovocie a zelenina Časť 7. Pekárenský tovar  Časť 8. Rôzne potravinárske výrobky Časť 9. Vajcia  Časť 10. Zemiaky
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Stredná priemyselná škola strojnícka
Obstaranie učebných pomôcok - Vybavenie učebne mechatroniky   
Predmetom zákazky je obstaranie učebných pomôcok -mechatronika. Dodávka zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na roky 2019-2022   
Pestovateľská činnosť zahŕňa výkony súvisiace s obnovou lesných porastov, zalesňovaním, starostlivosťou o obnovované lesné porasty za účelom ich priaznivého vývoja, výchovou lesných porastov až do doby pred vykonaním prvých prebierok (ťažbovej činnosti).
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na roky 2019-2022   
Pestovateľská činnosť zahŕňa výkony súvisiace s obnovou lesných porastov, zalesňovaním, starostlivosťou o obnovované lesné porasty za účelom ich priaznivého vývoja, výchovou lesných porastov až do doby pred vykonaním prvých prebierok (ťažbovej činnosti).
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na roky 2019-2022   
Pestovateľská činnosť zahŕňa výkony súvisiace s obnovou lesných porastov, zalesňovaním, starostlivosťou o obnovované lesné porasty za účelom ich priaznivého vývoja, výchovou lesných porastov až do doby pred vykonaním prvých prebierok (ťažbovej činnosti).
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na roky 2019-2022   
Pestovateľská činnosť zahŕňa výkony súvisiace s obnovou lesných porastov, zalesňovaním, starostlivosťou o obnovované lesné porasty za účelom ich priaznivého vývoja, výchovou lesných porastov až do doby pred vykonaním prvých prebierok (ťažbovej činnosti).
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na roky 2019-2022   
Pestovateľská činnosť zahŕňa výkony súvisiace s obnovou lesných porastov, zalesňovaním, starostlivosťou o obnovované lesné porasty za účelom ich priaznivého vývoja, výchovou lesných porastov až do doby pred vykonaním prvých prebierok (ťažbovej činnosti).
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie