Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3735 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
CMF Slovakia s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti CMF Slovakia s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení 1. Odihlovací stroj 2. Portálové obrábacie centrum 3. Vlaknový laserový rezací stroj Predmet zákazky je rozdelený do troch samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Majlátha 2, Pribeník
Vybavenie odbornej učebne SOŠ Príbeník   
Predmetom tejto zákazky je vybavenie odbornej učebne pre Strednú odbornú školu Szakközépiskola Pribeník. Predmetzákazky je rozdelený na 5 samostatných časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti, tri časti, štyričasti, alebo na všetkých päť časti predmetu zákazky
Priemyselné mechanizmy
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Filtre vzduchové   
Predmetom zákazky je dodávka filtrov vzduchových určených do vzduchotechnických a filtračných systémov.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Nákup umývacích liniek pre DPB, a.s.   
Predmetom zákazky je nákup umývacích liniek pre jednotlivé vozovne. Bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
P R O T O , spol. s r.o.
Technologická linka na výrobu piva (logický celok č. 1)   
Ide o dodanie logického celku č. 1 Technologická linka na výrobu piva. Bližšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
Mesto Galanta
Rekonštrukcia TC Galandia   
Predmetom zákazky je  1.časť Revitalizácia a obnova existujúceho zdroja tepla TC Galandia využívajúceho čiastočne tepelne využitú geotermálnu vodu vo výmenníkoch tepla a prostredníctvom tepelných čerpadiel. Predmetom riešenia je je úprava výmenníkov tepla, náhrada jestvujúcich tepelných čerpadiel za nové účinnejšie jednotky, dodávka a montáželektroinštalácie, úprava zapojenia potrubných rozvodov v zmysle projektovej dokumentácie. 2.časť Stavebné práce 1.časť Stavebné práce na obnove TC Galandia jej rekonštrukciou v súlade s projektovou dokumentáciou pre zachovanie jej funkčného využívania. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY  SO 01 - Vlastná stavba SO 02 - Tobogány a veža SO 03 - Spevnená plocha V rámci jednotlivých objektov sa uskutoční  objekt SO 01 Vlastná stavba sanácia betónových konštrukcií bazénovej haly, vnútorná omietka stien, zateplenie celejbudovy, sanácia soklových častí po obvode budovy, položenie novej dlažby v bazénovej hale, izolácia proti zemnej 1/5 vlhkosti po obvode budovy, injektáž a chemická kryštalizácia 1PP, plynofikácia kuchyne, príprava a montáž uhlíkovýchlamiel a ich protipožiarna ochrana, maliarske a natieračské práce, demontáž a montáž vzduchotechnických rozvodov preprípravu na injektáž obvodových múrov; SO 02 Tobogany zateplenie toboganovej veže a repasácia schodiska azábradlia; SO 03 Spevnené plochy zhotovenie vonkajších spevnených plôch. 3.časť Stavebné práce 2.časť Stavebné práce na obnove TC Galandia jej rekonštrukciou v súlade s projektovou dokumentáciou pre zachovanie jej funkčného využívania. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY  SO 01 - Vlastná stavba SO 02 - Tobogány a veža V rámci jednotlivých objektov sa uskutoční  objekt SO 01 Vlastná stavba - osadenie lešenia a ochrana dna bazénov pre demontáž pôvodnej oceľovej strechy, demontáž pôvodnej oceľovej strechy aj so stĺpom a balkónom, odstránenie okenných výplní v bazénovej hale so zamurovaním týchto otvorov, nové zvislé konštrukcie bazénovej haly, osadenie novej nosnej strešnej drevenej konštrukcie bazénovej haly v časti ihlanovej strechy a časti plochej strechy, osadenie strešných plášťov na strecháchnad bazénovou halou, umiestnenie bleskozvodu na nových strechách, elektroinštalácia pre bazénovú halu, dodávka amontáž okien s elektrickým ovládaním na ihlanovej streche bazénovej haly a osadenie vstupných dverí, dodávka amontáž novej vzduchotechniky v bazénovej hale, vybudovanie nového železobetónového stropu nad kotolňou, osadenienového strešného rebríka; SO 02 Tobogany výkop a betonáž pätiek pre tobogany, dodávka a montáž 3 ks toboganov,vrátane oceľovej podpornej konštrukcie rúr s vyústením do pôvodnej toboganovej veže. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Obec Dvorany nad Nitrou
Rozšírenie kapacity zberu komunálnych odpadov v obci Dvorany nad Nitrou   
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Rozšírenie kapacity zberu komunálnych odpadov v obci Dvorany nad Nitrou, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o poskytnutí podpory formou dotácie, vrátane dopravy do miesta dodania predmetu zákazky.  1. Časť predmetu zákazky s názvom Náves s hákovým nosičom kontajnerov  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa a ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.  2. Časť predmetu zákazky s názvom Čelný traktorový nakladač s lyžicou  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa a ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.  3. Časť predmetu zákazky s názvom Kontajnery  V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa a ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Chladiace boxy na uloženie ulovených tiel zveri.   
Predmetom Kúpnej zmluvy č. 2/2019 je dodanie 270 ks samostatne stojacich chladiacich boxov na uloženie ulovenýchtiel zveri pre zabránenie šírenia nákazy afrického moru ošípaných.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
LASTA Corp s.r.o.
TECHNOLÓGIA NA VÝROBU EKOLOGICKÝCH HNOJÍV   
Predmetom zákazky je logický celok pozostávajúci z kompletnej technológie na výrobu ekologických hnojív. Predmet zákazky musí byť dodaný vrátane montáže a zaškolenia obsluhy. Podrobnosti sú v prílohe č.1 Súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
ProWire s.r.o.
Obstaranie inovatívnej technológie - ProWire s.r.o. (VO3)   
Predmet zákazky sa člení na časti Logický celok č. 1 Plazmová rezačka - 1 ks Logický celok č. 2 Inteligentný zvárací stroj - 1 ks Logický celok č. 3 Zvárací stroj - 4 ks Logický celok č. 4 Hydraulický lis - 1 ks Logický celok č. 5 Pásová píla - 1 ks Logický celok č. 6 Strihacie zariadenie - 1 ks Logický celok č. 7 Univerzálny sústruh - 1 ks
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra V Kežmarku - Výťahy   
Predmetnom zakazky je dodavka tovaru - vytahov pre potreby nemocnice. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
EXPA PRINT, s.r.o.
Realizácia inovácie produkčných procesov v spoločnosti EXPA PRINT s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodanie Logický celok /časť č. 1 Veľkoformátový ploter, fréza, Logický celok /časť č. 2 Veľkoformátová tlačiareň s vodou riediteľnými atramentmi. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
VERSACO s.r.o.
Technológie na spracovanie plastov a výrobu metličiek   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov 1. Vstrekovací lis s molekulárnou sušičkou - 2 ks  2. Automatická linka na výrobu metličiek, ktorá pozostáva z troch zariadení - automatizované zariadenie na vŕtanie otvorov a montáž metličiek 1 ks - automatizované zastrihávacie a štiepacie zariadenie s karuselovým systémom 1 ks - automatizované zastrihávacie a štiepacie zariadenie na dokončenie metličiek 1 ks  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra V Kežmarku - Výťahy   
Predmetnom zakazky je dodavka tovaru - vytahov pre potreby nemocnice. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Slovenské elektrárne, a.s.
Náhradné diely na pohony havarijnej regulačnej kazety - Ložiská   
Ložiská ako náhradné diely pre pohony Havarijnej regulačnej kazety (HRK) sú súčasťou reaktorov VVER 440 V-213.Prostredníctvom pohonov HRK je zabezpečená regulácia výkonu reaktora a zároveň je to akčný člen ochrán reaktora.Pohon zabezpečuje spúšťanie , reguláciu výkonu , kompenzáciu prebytočnej reaktivity a zastavenie reaktora tým , žespúšťa do aktívnej zóny, alebo z nej vysúva kazetu HRK. Pohon HRK je elektromechanické zariadenie hrebeňového typua je určené pre prácu v primárnom okruhu.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Jadrové reaktory a ich časti
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie