Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3781 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mňam s.r.o.
Podpora začiatku a rozvoja podnikania spoločnosti Mňam s.r.o.   
Jedná sa o obstaranie tovarov v nasledovných častiach predmetu zákazky 1. časť predmetu zákazky - Zariadenia na výrobu cukrárenských produktov 2. časť predmetu zákazky - Chladiarenské technológie 3. časť predmetu zákazky - Umývačka riadu do výroby Podrobné informácie o jednotlivých častiach predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch, časť D - Opis predmetu zákazky
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
Obec Moravský Svätý Ján
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Moravský Svätý Ján   
Predmet zákazky sa člení na časti Logický celok 1 - Kolesový traktor s príslušenstvom Logický celok 2 - Kontajnery Logický celok 3 - Viacúčelové terénne vozidlo s prívesom
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Nákup umývacích liniek pre DPB, a.s.   
Predmetom zákazky je nákup umývacích liniek pre jednotlivé vozovne. Bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodanie klimatizácií do vozidiel DPB, a.s.   
Predmetom zákazky je dodanie a vykonanie montáže klimatizácií do priestoru pre cestujúcich do kĺbových vozidiel, rokvýroby 2010 a 2012. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
RENOST, s.r.o.
Zavedenie technológie 3D bin picking, systému MES a automatickej kontroly kvality výliskov na robotickej bunke   
Predmetom zákazky je Zavedenie technológie 3D bin picking, systému MES a automatickej kontroly kvality výliskov na robotickej bunke spoločnosti RENOST, s.r.o.. Inteligentná technológia bude umiestnená vo výrobných a prevádzkových priestoroch na mieste sídla obstarávateľa RENOST, s.r.o., v Ružomberku,ul. Sv. Anny 126/30.
Priemyselné mechanizmy
ELEKTROVAL s.r.o.
Obstaranie technológií pre spoločnosť ELEKTROVAL s.r.o.   
Predmetom zákazky je obstaranie technológií podľa požadovanej technickej špecifikácie. Zákazka sa delí na 6 častí 1.Kovoobrábacie stroje 2.Lis na hadice 3.Lis na konštrukcie 4.Termokamera 5.Zváračky 6.Mostový žeriav Požadovaná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Skamat Interiér s. r. o.
Podpora inovačnej výroby a konkurencie schopnosti nákupom obrábacieho centra a obrábacích strojov pre spoločnosť Skamat Interiér s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka 3 logických celkov a to  1. CNC obrábacie centrum 5 osé - 1 ks 2. Formátovacia píla - 1 ks  3. Softformingová olepovačka - 1 ks,  Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti Časť 1. predmetu zákazky - CNC obrábacie centrum 5 osé  Časť 2. predmetu zákazky - Formátovacia píla  Časť 3. predmetu zákazky - Softformingová olepovačka
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
Žilinská teplárenská, a.s.
Odovzdávacie stanice tepla – vetva V3 Solinky od bodu 6 po bod 17.   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia súčasných odovzdávacích staníc výmenou existujúcich parných modulovvýmenníkových staníc v úseku vetvy V3 Solinky od bodu 6 po bod 17 v objektoch pripojených na systém centrálnehozásobovania teplom (ďalej len "CZT").  Cieľom zmeny teplonosnej látky používanej pri prevádzkovaní napájača Solinky zpary na horúcu vodu je predovšetkýmzníženie veľkých tepelných strát.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
TEPRON spol. s r.o.
Horizontálne vyvrtávacie obrábacie centrá   
Predmetom zákazky je dodanie horizontálnych vyvrtávacích obrábacích centier - 2 ks.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu
Zariadenie na zabezpečenie separovaného zberu - technológia   
Predmetom zákazky je dodávka strojov na miesto plnenia pre projekt Zariadenie na zabezpečenie separovaného zberuZdruženia obcí Stredného Žitného ostrova pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu, vrátane zaškolenia obsluhystrojov v rozsahu min. 3 hod za každý stroj.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu na kovové a kompozitné tlakové nádoby vzduchových dýchacích prístrojov pre tlakovú skúšobňu tlakových nádob vzduchových dýchacích prístrojov - 2   
Nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu na kovové a kompozitné tlakové nádoby vzduchových dýchacích prístrojov pre tlakovú skúšobňu tlakových nádob vzduchových dýchacích prístrojov.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Sociálna poisťovňa, ústredie
Klimatizácia vybraných priestorov prevádzkových budov   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž technológií pre klimatizáciu a uskutočnenie súvisiacich stavebných prác vpriestoroch prevádzkových budov Sociálnej poisťovne v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťouV+N Elektro, s.r.o., Trnavská 59, 821 02 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA - samostatný realizačný projekt na každúprevádzkovú budovu (i) Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10 v Bratislave, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, (ii) Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava, Ul. V. Clementisa 24/A, 917 22 Trnava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, (iii) Sociálna poisťovňa, pobočka Žilina, Antona Bernoláka 53, 010 01 Žilina, SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov pre každú časť predmetuzákazky, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systémeEVO dostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávanie(ďalej len "IS EVO") verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňauverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo voVestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Verejný obstarávateľ odporúča vykonaťobhliadku miesta plnenia každej časti predmetu zákazky, na ktorú bude uchádzač predkladať ponuku, pričom podrobnéinformácie o možnosti vykonať obhliadku sú uvedené v časti A1. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov bod 10 súťažnýchpodkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v IS EVO
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Mesto Holíč
Triediaca linka na kľúč   
Predmetom tejto zákazky je dodanie a inštalácia triediacej linky na odpady na kľúč - teda uceleného mechanizmu nadotrieďovanie separovaného odpadu, ktorého súčasťou je najmä dopravník s násypkou, triediaca kabína, hydraulický lisa mostová váha. Podrobný a kompletný opis nakupovaného zariadenia sa nachádza v súťažných podkladoch, ktoré súodo dňa zverejnenia tohto oznámenia k dispozícii na profile verejného obstarávateľa.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
Obec Šrobárová
Obstaranie strojno-technologického vybavenia kompostárne obce Šrobárová   
Predmetom zákazky sú nasledujúce stroje a zariadenia 1) Kolesový traktor - 1 ks 2) Čelný nakladač - 1 ks 3) Náves jednoosový trojstranný sklápač - 1 ks 4) Štiepkovač drevnej hmoty - 1 ks 5) Prekopávač kompostu - 1 ks Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Chladiace boxy na uloženie ulovených tiel zveri.   
Predmetom Kúpnej zmluvy č. 3/2019 je dodanie 55 ks samostatne stojacich chladiacich boxov na uloženie ulovených tielzveri pre zabránenie šírenia nákazy afrického moru ošípaných.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie