Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 102 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Digitálne služby v oblasti marketingu   
Online marketingová stratégia, ideamaking a exekúcia kampaní, social media stratégia a komplexná správa sociálnych sietí, návrh a realizácia mediálnej stratégie. Kompletné poskytovanie digitálnych služieb ako nastavenie online marketingovej stratégie, ideamaking a excekúcia kampaní, sociálna stratégia a správa sociálnych sietí, návrh a realizácia mediálnej stratégie a nákup médií. S cieľom Celoročná komunikácia, ktorá okrem šetrenia nákladov na zdravotnú starostlivosť, podporuje rast/retenciu poistencov a v neposlednom rade aj nárast využívania produktov VšZP ako mobilná aplikácia, newsletter, ePobočka, bude mať taktiež efekt budovania dobrého mena VšZP a spájanie si VšZP so zdravým životným štýlom. Segmenty musia mať stanovene ciele rastúcim smerom, konkrétne kľúčové ukazovatele výkonnosti sa určia na základe konečného stavu zmluvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Slovenská inovačná a energetická agentúra
S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež   
Predmetom zákazky je komplexné technicko-organizačné zabezpečenie služieb v predpokladanom počte 100 podujatíurčených pre deti a mládež, realizovaných v rámci národného projektu Žiť Energiou a agentúry SIEA,ktoré slúžia nazvyšovanie povedomia a informovanosti širokej verejnosti o obnoviteľných zdrojoch energie a efektívnomnízkouhlíkovom hospodárstve. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch verejnéhoobstarávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
LOGI s.r.o.
Vývoj aplikácie a marketingová kampaň pre LOGI s.r.o.   
Predmetom zákazky je vývoj aplikácie DHZO spolu so zabezpečením marketingovej kampane.Zadanie je súčasťou súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zber údajov v rámci výskumu súčasného stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti na Slovensku   
Predmetom zákazky je zber údajov v rámci výskumu súčasného stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti na Slovensku formou reprezentatívnych výskumov verejnej mienky a formou fokusových skupín a ich vyhodnotenie.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...
Prešovský samosprávny kraj
Štúdia realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu   
Predmetom zákazky je vypracovanie Štúdie realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu. Štúdia realizovateľnosti má nadviazať na už existujúcu "Stratégiu rozvoja pútnickej cesty na poľsko-slovenskom pohraničí" a komplexne zmapovať celé oprávnené územie v rámci Slovenskej republiky vrátane analýzy dopytu a vypracovať spoločné cezhraničné štandardy v oblasti ochrany a zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Západoslovenská distribučná, a.s.
Služby externého Call Centra   
Poskytovanie služieb externého Call Centra, najmä obsluha zákazníckej, poruchovej, VIP telefonickej linky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Digitálne služby v oblasti marketingu   
Online marketingová stratégia, ideamaking a exekúcia kampaní, social media stratégia a komplexná správa sociálnychsietí, návrh a realizácia mediálnej stratégie. Kompletné poskytovanie digitálnych služieb ako nastavenie onlinemarketingovej stratégie, ideamaking a excekúcia kampaní, sociálna stratégia a správa sociálnych sietí, návrh a realizáciamediálnej stratégie a nákup médií.  S cieľom Celoročná komunikácia, ktorá okrem šetrenia nákladov na zdravotnú starostlivosť, podporuje rast/retenciupoistencov a v neposlednom rade aj nárast využívania produktov VšZP ako mobilná aplikácia, newsletter, ePobočka,bude mať taktiež efekt budovania dobrého mena VšZP a spájanie si VšZP so zdravým životným štýlom. Segmenty musiamať stanovene ciele rastúcim smerom, konkrétne kľúčové ukazovatele výkonnosti sa určia na základe konečného stavuzmluvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Služby reklamnej agentúry (výber strategického partnera pre reklamnú nadlinkovú a podlinkovú komunikáciu)   
Predmetom zákazky bude zabezpečenie strategického poradenstva, zvukovej a vizuálnej produkcie spotov, tvorbakreatívnych konceptov, poskytovanie reklamných služieb v digitálnej podobe (tvorba aj spravovanie webov, a aplikácii),vykonávanie marketingových prieskumov a organizovanie celodenných alebo niekoľko denných eventov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zber údajov v rámci výskumu súčasného stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti na Slovensku   
Predmetom zákazky je zber údajov v rámci výskumu súčasného stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti naSlovensku formou reprezentatívnych výskumov verejnej mienky a formou fokusových skupín a ich vyhodnotenie.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...
Západoslovenská distribučná, a.s.
Služby externého Call Centra   
Poskytovanie služieb externého Call Centra, najmä obsluha zákazníckej, poruchovej, VIP telefonickej linky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Obstaranie dodávateľa za účelom prezentácie Operačného programu Životné prostredie a Operačného programu Kvalita životného prostredia vo vybraných médiách   
Premetom zákazky je výber dodávateľa na nákup mediálneho priestoru v printových médiách v SR za účelomprezentácie Operačného programu Životné prostredie a Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Úrad vlády Slovenskej republiky
Zabezpečenie dodávky monitoringu printových a elektronických médií   
Predmetom zákazky je zabezpečenie online prístupu do databázy plného znenia informácií z požadovaných denníkov, vybraných regionálnych periodík, slovenských a českých týždenníkov, z vybraných českých médií a preklady ďalších zahraničných médií, prepisov spravodajských relácií vybraných elektronických médií a publicistických a diskusných reláciírozhlasového vysielania, a do databázy informácií z vybraných webových stránok. Predmetom zákazky je ajzabezpečenie personálnej dostupnosti uchádzača, zapožičanie audio a videozáznamov monitorovaných relácií podľapožiadaviek verejného obstarávateľa, export monitoringu zo systému uchádzača a prepisy osobitne vyžiadaných relácií zelektronických médií a iných verejných zdrojov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Služby mediálnej agentúry   
Spoločnosť TIPOS predstavuje lídra na trhu hazardných hier na území SR v mnohých oblastiach a pôsobí na trhuhazardných hier už 25 rokov. V súčasnosti TIPOS prevádzkuje štátnu lotériu, ktorú tvoria číselné lotérie, lotériu dokladovo prijatí tržby vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou a hazardné hry prevádzkované prostredníctvominternetu, okamžité lotérie a ďalšie lotérie a stávkové hry podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Za účelmi prezentácie všetkých svojich produktov širokejhráčskej verejnosti spoločnosť pravidelne uskutočňuje rôzne marketingové a komunikačné aktivity vo formenadlinkových aj podlinkových kampaní. Primárnym cieľom daného predmetu zákazky je zabezpečiť nákup mediálnehopriestoru na pokrytie všetkých marketingových aktivít vrátane plánovania, analýz a strategického aj operatívnehoporadenstva v mediálnej sfére.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Prešovský samosprávny kraj
Štúdia realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu   
Predmetom zákazky je vypracovanie Štúdie realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu. Štúdia realizovateľnosti mánadviazať na už existujúcu "Stratégiu rozvoja pútnickej cesty na poľsko-slovenskom pohraničí" a komplexne zmapovaťcelé oprávnené územie v rámci Slovenskej republiky vrátane analýzy dopytu a vypracovať spoločné cezhraničnéštandardy v oblasti ochrany a zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied
ESS 9_Zber dát   
Zber dát ESS 9 v rámci projektu European Social Survey sa uskutoční hlavným dotazníkom, mobilnou aplikáciou a kartami podľa pravidiel uvedených v súťažných podkladoch, v návrhu zmluvných podmienok metódou TAPI resp. CAPI.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie