Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 108 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Banskobystrický samosprávny kraj
Dopravný prieskum verejnej osobnej autobusovej dopravy v Banskobystrickom kraji jeseň 2019   
Predmetom verejného obstarávania je vykonanie a spracovanie prieskumu Dopravný prieskum verejnej osobnej dopravy(VOD) v Banskobystrickom kraji na linkách kraja.  Dopravný prieskum VOD je zameraný na získanie podkladov o počte prepravených osôb (nástupy, výstup, obsadenosť)na vybraných, obstarávateľom špecifikovaných linkách autobusovej dopravy (na definovaných sčítacích obehoch v rámcitýchto liniek) na území Banskobystrického kraja.  Prieskum VOD bude obsahovať GPS-záznamy trás vozidiel vo formáte KML alebo GPX, v rozsahu všetkých spojov každejšpecifikovanej linky alebo úseku linky, kde prebehne dopravný prieskum mimo miesta, kde to nebude technicky možné zdôvodu nedostupnosti GPS signálu. Prieskum VOD bude obsahovať zber dát ohľadom toku cestujúcich. Vykonanie azdokumentovanie prieskumu obsadenosti spojov jazdou v autobuse na vybraných spojoch liniek uvedených v príloháchvýzvy. Zber dát, ich analýza a vyhodnotenie počtu cestujúcich na jednotlivých sčítaných spojoch v rozsahu údajov onástupoch, výstupoch a počte cestujúcich vo vozidlách, a to v prehľadných tabuľkových a grafických výstupoch.Uvedené údaje musia byť súčasne vo formáte využiteľnom pre GIS-aplikácie. Zhotoviteľ poskytne podrobný plánobehov sčítačov pre dopravné prieskumy cestujúcich VOD. Dopravný prieskum VOD musí byť realizovaný v bežnom pracovnom období roka (utorok až štvrtok za predpokladu, žetýmito dňami nezačína alebo nekončí pracovný týždeň), mimo školských prázdnin, mimo štátnych sviatkov a podľamožnosti tiež mimo skúškového obdobia vysokých škôl s primárnym zameraním na pracovné dni týždňa. Dopravnýprieskum VOD musí byť realizovaný do 05.12.2019. Prieskum sa musí realizovať tak, aby sa zhodnotil všeobecný princíp trvalej udržateľnosti dopravy v kraji, v existujúcej avytvárajúcej sa dopravnej infraštruktúre s orientáciou na preferenciu VOD pred individuálnou automobilovou dopravou ana zvyšovanie kvality uspokojovania prepravných potrieb cestujúcich prostredníctvom zvyšovania kvality, jej dostupnosti,definovanej v STN EN 13816. Údaje z prieskumu zameraného na dopravné správanie budú filtrované, doplnené dokumentáciou s grafmi a doručenéobstarávateľovi vo formáte vhodnom pre spracovanie v bežne dostupných nástrojoch pre analýzu štatistických údajov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách výzvy. 1/2
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Západoslovenská distribučná, a.s.
Služby externého Call Centra   
Poskytovanie služieb externého Call Centra, najmä obsluha zákazníckej, poruchovej, VIP telefonickej linky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Služby mediálnej agentúry   
Spoločnosť TIPOS predstavuje lídra na trhu hazardných hier na území SR v mnohých oblastiach a pôsobí na trhu hazardných hier už 25 rokov. V súčasnosti TIPOS prevádzkuje štátnu lotériu, ktorú tvoria číselné lotérie, lotériu dokladovo prijatí tržby vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou a hazardné hry prevádzkované prostredníctvominternetu, okamžité lotérie a ďalšie lotérie a stávkové hry podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za účelmi prezentácie všetkých svojich produktov širokejhráčskej verejnosti spoločnosť pravidelne uskutočňuje rôzne marketingové a komunikačné aktivity vo formenadlinkových aj podlinkových kampaní. Primárnym cieľom daného predmetu zákazky je zabezpečiť nákup mediálnehopriestoru na pokrytie všetkých marketingových aktivít vrátane plánovania, analýz a strategického aj operatívnehoporadenstva v mediálnej sfére.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Úrad vlády Slovenskej republiky
Zabezpečenie dodávky monitoringu printových a elektronických médií   
Predmetom zákazky je zabezpečenie ranného súhrnného monitoringu z denníkov, spravodajských relácií, elektronickýchmédií, týždenníkov a webových stránok, online prístupu do databázy plného znenia informácií z požadovaných denníkov,plného znenia prepisov spravodajských relácií vybraných elektronických médií, úplneho znenia prepisov publicistických adiskusných relácií rozhlasového a televízneho vysielania, úplneho znenia prepisov tlačových konferencií, do databázyplného znenia informácií z vybraných slovenských týždenníkov,  do databázy z vybraných českých médií a do databázy informácií z vybraných webových stránok. Predmetom zákazky jeaj zabezpečenie personálnej dostupnosti uchádzača podľa zadania verejného obstarávateľa a export monitoringu zosystému uchádzača vo formáte jednoduchého xml. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Slovenská agentúra životného prostredia
Komplexné zabezpečenie a realizácia marketingových kampaní vrátane správy sociálnych sietí   
Predmetom zákazky je Komplexné zabezpečenie a realizácia marketingových kampaní vrátane správy sociálnych sietí.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Západoslovenská distribučná, a.s.
Služby externého Call Centra   
Poskytovanie služieb externého Call Centra, najmä obsluha zákazníckej, poruchovej, VIP telefonickej linky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Digitálne služby v oblasti marketingu   
Online marketingová stratégia, ideamaking a exekúcia kampaní, social media stratégia a komplexná správa sociálnych sietí, návrh a realizácia mediálnej stratégie. Kompletné poskytovanie digitálnych služieb ako nastavenie online marketingovej stratégie, ideamaking a excekúcia kampaní, sociálna stratégia a správa sociálnych sietí, návrh a realizácia mediálnej stratégie a nákup médií. S cieľom Celoročná komunikácia, ktorá okrem šetrenia nákladov na zdravotnú starostlivosť, podporuje rast/retenciu poistencov a v neposlednom rade aj nárast využívania produktov VšZP ako mobilná aplikácia, newsletter, ePobočka, bude mať taktiež efekt budovania dobrého mena VšZP a spájanie si VšZP so zdravým životným štýlom. Segmenty musia mať stanovene ciele rastúcim smerom, konkrétne kľúčové ukazovatele výkonnosti sa určia na základe konečného stavu zmluvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Slovenská inovačná a energetická agentúra
S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež   
Predmetom zákazky je komplexné technicko-organizačné zabezpečenie služieb v predpokladanom počte 100 podujatíurčených pre deti a mládež, realizovaných v rámci národného projektu Žiť Energiou a agentúry SIEA,ktoré slúžia nazvyšovanie povedomia a informovanosti širokej verejnosti o obnoviteľných zdrojoch energie a efektívnomnízkouhlíkovom hospodárstve. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch verejnéhoobstarávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
LOGI s.r.o.
Vývoj aplikácie a marketingová kampaň pre LOGI s.r.o.   
Predmetom zákazky je vývoj aplikácie DHZO spolu so zabezpečením marketingovej kampane.Zadanie je súčasťou súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zber údajov v rámci výskumu súčasného stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti na Slovensku   
Predmetom zákazky je zber údajov v rámci výskumu súčasného stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti na Slovensku formou reprezentatívnych výskumov verejnej mienky a formou fokusových skupín a ich vyhodnotenie.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...
Prešovský samosprávny kraj
Štúdia realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu   
Predmetom zákazky je vypracovanie Štúdie realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu. Štúdia realizovateľnosti má nadviazať na už existujúcu "Stratégiu rozvoja pútnickej cesty na poľsko-slovenskom pohraničí" a komplexne zmapovať celé oprávnené územie v rámci Slovenskej republiky vrátane analýzy dopytu a vypracovať spoločné cezhraničné štandardy v oblasti ochrany a zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Západoslovenská distribučná, a.s.
Služby externého Call Centra   
Poskytovanie služieb externého Call Centra, najmä obsluha zákazníckej, poruchovej, VIP telefonickej linky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Digitálne služby v oblasti marketingu   
Online marketingová stratégia, ideamaking a exekúcia kampaní, social media stratégia a komplexná správa sociálnychsietí, návrh a realizácia mediálnej stratégie. Kompletné poskytovanie digitálnych služieb ako nastavenie onlinemarketingovej stratégie, ideamaking a excekúcia kampaní, sociálna stratégia a správa sociálnych sietí, návrh a realizáciamediálnej stratégie a nákup médií.  S cieľom Celoročná komunikácia, ktorá okrem šetrenia nákladov na zdravotnú starostlivosť, podporuje rast/retenciupoistencov a v neposlednom rade aj nárast využívania produktov VšZP ako mobilná aplikácia, newsletter, ePobočka,bude mať taktiež efekt budovania dobrého mena VšZP a spájanie si VšZP so zdravým životným štýlom. Segmenty musiamať stanovene ciele rastúcim smerom, konkrétne kľúčové ukazovatele výkonnosti sa určia na základe konečného stavuzmluvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Služby reklamnej agentúry (výber strategického partnera pre reklamnú nadlinkovú a podlinkovú komunikáciu)   
Predmetom zákazky bude zabezpečenie strategického poradenstva, zvukovej a vizuálnej produkcie spotov, tvorbakreatívnych konceptov, poskytovanie reklamných služieb v digitálnej podobe (tvorba aj spravovanie webov, a aplikácii),vykonávanie marketingových prieskumov a organizovanie celodenných alebo niekoľko denných eventov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zber údajov v rámci výskumu súčasného stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti na Slovensku   
Predmetom zákazky je zber údajov v rámci výskumu súčasného stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti naSlovensku formou reprezentatívnych výskumov verejnej mienky a formou fokusových skupín a ich vyhodnotenie.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie