Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 22 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Úrad vlády Slovenskej republiky
Zabezpečenie dodávky monitoringu printových a elektronických médií   
Predmetom zákazky je zabezpečenie ranného súhrnného monitoringu z denníkov, spravodajských relácií, elektronickýchmédií, týždenníkov a webových stránok, online prístupu do databázy plného znenia informácií z požadovaných denníkov,plného znenia prepisov spravodajských relácií vybraných elektronických médií, úplneho znenia prepisov publicistických adiskusných relácií rozhlasového a televízneho vysielania, úplneho znenia prepisov tlačových konferencií, do databázyplného znenia informácií z vybraných slovenských týždenníkov,  do databázy z vybraných českých médií a do databázy informácií z vybraných webových stránok. Predmetom zákazky jeaj zabezpečenie personálnej dostupnosti uchádzača podľa zadania verejného obstarávateľa a export monitoringu zosystému uchádzača vo formáte jednoduchého xml. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Prešovský samosprávny kraj
Štúdia realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu   
Predmetom zákazky je vypracovanie Štúdie realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu. Štúdia realizovateľnosti má nadviazať na už existujúcu "Stratégiu rozvoja pútnickej cesty na poľsko-slovenskom pohraničí" a komplexne zmapovať celé oprávnené územie v rámci Slovenskej republiky vrátane analýzy dopytu a vypracovať spoločné cezhraničné štandardy v oblasti ochrany a zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Zabezpečenie dodávky monitoringu printových a elektronických médií   
Predmetom zákazky je zabezpečenie online prístupu do databázy plného znenia informácií z požadovaných denníkov, vybraných regionálnych periodík, slovenských a českých týždenníkov, z vybraných českých médií a preklady ďalších zahraničných médií, prepisov spravodajských relácií vybraných elektronických médií a publicistických a diskusných reláciírozhlasového vysielania, a do databázy informácií z vybraných webových stránok. Predmetom zákazky je ajzabezpečenie personálnej dostupnosti uchádzača, zapožičanie audio a videozáznamov monitorovaných relácií podľapožiadaviek verejného obstarávateľa, export monitoringu zo systému uchádzača a prepisy osobitne vyžiadaných relácií zelektronických médií a iných verejných zdrojov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Prešovský samosprávny kraj
Štúdia realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu   
Predmetom zákazky je vypracovanie Štúdie realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu. Štúdia realizovateľnosti mánadviazať na už existujúcu "Stratégiu rozvoja pútnickej cesty na poľsko-slovenskom pohraničí" a komplexne zmapovaťcelé oprávnené územie v rámci Slovenskej republiky vrátane analýzy dopytu a vypracovať spoločné cezhraničnéštandardy v oblasti ochrany a zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied
ESS 9_Zber dát   
Zber dát ESS 9 v rámci projektu European Social Survey sa uskutoční hlavným dotazníkom, mobilnou aplikáciou a kartami podľa pravidiel uvedených v súťažných podkladoch, v návrhu zmluvných podmienok metódou TAPI resp. CAPI.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Trnavský samosprávny kraj
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Moravskej cyklotrasy   
Predmetom zákazky je spracovanie štúdie uskutočniteľnosti Moravskej cyklotrasy vedenej po ľavostrannej hrádzi riekyMorava pre rozvoj cestovného ruchu, k jej napojeniu na hlavné regionálne centrá a k bodom integrovanej dopravy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied
Zber dát ESS 9   
Zber dát ESS 9 v rámci projektu European Social Survey sa uskutoční hlavným dotazníkom, mobilnou aplikáciou a kartami podľa pravidiel uvedených v súťažných podkladoch, v návrhu zmluvných podmienok metódou TAPI resp. CAPI.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied
ESS 9_Zber dát   
Zber dát ESS 9 v rámci projektu European Social Survey sa uskutoční hlavným dotazníkom, mobilnou aplikáciou a kartami podľa pravidiel uvedených v súťažných podkladoch, v návrhu zmluvných podmienok metódou TAPI resp. CAPI.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied
Zber dát ESS 9   
Zber dát ESS 9 v rámci projektu European Social Survey sa uskutoční hlavným dotazníkom, mobilnou aplikáciou a kartami podľa pravidiel uvedených v súťažných podkladoch, v návrhu zmluvných podmienok metódou TAPI resp. CAPI.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Trnavský samosprávny kraj
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Moravskej cyklotrasy   
Predmetom zákazky je spracovanie štúdie uskutočniteľnosti Moravskej cyklotrasy vedenej po ľavostrannej hrádzi riekyMorava pre rozvoj cestovného ruchu, k jej napojeniu na hlavné regionálne centrá a k bodom integrovanej dopravy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Zabezpečenie dodávky monitoringu printových a elektronických médií   
Predmetom zákazky je zabezpečenie online prístupu do databázy plného znenia informácií z požadovaných denníkov,vybraných regionálnych periodík, slovenských a českých týždenníkov, z vybraných českých médií a preklady ďalšíchzahraničných médií, prepisov spravodajských relácií vybraných elektronických médií a publicistických a diskusných reláciírozhlasového vysielania, a do datbázy informácií z vybraných webových stránok. Predmetom zákazky je aj zabezpečeniepersonálnej dostupnosti uchádzača, zapožičanie audio a videozáznamov monitorovaných relácií podľa požiadaviekverejného obstarávateľa, export monitoringu zo systému uchádzača a prepisy osobitne vyžiadaných relácií zelektronických médií a iných verejných zdrojov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov, ktoré súzverejnené v profile verejného obstarávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Slovak Business Agency
Monitoring podnikateľského prostredia - Prieskumy z oblasti kvality podmienok na podnikanie MSP   
Predmetom verej. obstar. je monitorovanie podnikateľského prostredia v SR prostredníctvom prieskumov v rámcinárodného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu Think Small First.Cieľom jezabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom prostredí vrátane porovnania situácie v SR s podmienkami podnikania v ostatných krajinách (s dôrazom na susediace krajiny EÚ) a identifikovaním vhodných príkladov opatrení pre prenos do podmienok SR. Zákazka pozostáva z realizácie piatich prieskumov realizovaných telefonicky 1. Globálny monitor podnikania (GEM), 2. Monitoring uplatňovania princípov SBAfE, 3. Prieskum efektívnostipodporných programov pre MSP, 4. Názory MSP na kvalitu podnikateľského prostredia, 5. Index prekážok v podnikanímladých na Slovensku. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažnýchpodkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Slovak Business Agency
Monitoring podnikateľského prostredia - Prieskumy z oblasti kvality podmienok na podnikanie MSP   
Predmetom verejného obstarávania je monitorovanie podnikateľského prostredia v SR prostredníctvom prieskumov v rámci národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu Think Small First. Cieľom je zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom prostredí vrátane porovnania situácie v SR s podmienkami podnikania v ostatných krajinách (s dôrazom na susediace krajiny EÚ) a identifikovaním vhodných príkladov opatrení pre prenos do podmienok SR. Zákazka pozostáva z realizácie piatich prieskumov realizovaných telefonicky 1. Globálny monitor podnikania (GEM), 2. Monitoring uplatňovania princípov SBAfE, 3. Prieskum efektívnostipodporných programov pre MSP, 4. Názory MSP na kvalitu podnikateľského prostredia, 5. Index prekážok v podnikaní 1/4 mladých na Slovensku. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažnýchpodkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Zber empirických dát   
Zber empirických dát v rámci projektu European Social Survey
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti a projektu osadenia a ďalšej prevádzky zariadení na meranie profilu vetra a teploty na letiskách Bratislava/M.R. Štefánik, Košice a Poprad – Tatry   
Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie realizovateľnosti a následného projektu pre zamýšľané osadenie zariadení nameranie profilu vetra a teploty na letiskách Bratislava/M.R. Štefánik, Košice a Poprad Tatry. Štúdia a výsledný projektbude použitý pre zadefinovanie technických parametrov a množstva požadovaných zariadení, požadovaných prác avypracovanie projektovej dokumentácie, s ohľadom na existujúci legislatívny rámec, a tiež bude podkladom pre výberoptimálneho riešenia osadenia a ďalšej prevádzky zariadení na meranie profilu vetra a teploty na týchto letiskách.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie