Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 23 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Banskobystrický samosprávny kraj
Dopravný prieskum verejnej osobnej autobusovej dopravy v Banskobystrickom kraji jeseň 2019   
Predmetom verejného obstarávania je vykonanie a spracovanie prieskumu Dopravný prieskum verejnej osobnej dopravy(VOD) v Banskobystrickom kraji na linkách kraja.  Dopravný prieskum VOD je zameraný na získanie podkladov o počte prepravených osôb (nástupy, výstup, obsadenosť)na vybraných, obstarávateľom špecifikovaných linkách autobusovej dopravy (na definovaných sčítacích obehoch v rámcitýchto liniek) na území Banskobystrického kraja.  Prieskum VOD bude obsahovať GPS-záznamy trás vozidiel vo formáte KML alebo GPX, v rozsahu všetkých spojov každejšpecifikovanej linky alebo úseku linky, kde prebehne dopravný prieskum mimo miesta, kde to nebude technicky možné zdôvodu nedostupnosti GPS signálu. Prieskum VOD bude obsahovať zber dát ohľadom toku cestujúcich. Vykonanie azdokumentovanie prieskumu obsadenosti spojov jazdou v autobuse na vybraných spojoch liniek uvedených v príloháchvýzvy. Zber dát, ich analýza a vyhodnotenie počtu cestujúcich na jednotlivých sčítaných spojoch v rozsahu údajov onástupoch, výstupoch a počte cestujúcich vo vozidlách, a to v prehľadných tabuľkových a grafických výstupoch.Uvedené údaje musia byť súčasne vo formáte využiteľnom pre GIS-aplikácie. Zhotoviteľ poskytne podrobný plánobehov sčítačov pre dopravné prieskumy cestujúcich VOD. Dopravný prieskum VOD musí byť realizovaný v bežnom pracovnom období roka (utorok až štvrtok za predpokladu, žetýmito dňami nezačína alebo nekončí pracovný týždeň), mimo školských prázdnin, mimo štátnych sviatkov a podľamožnosti tiež mimo skúškového obdobia vysokých škôl s primárnym zameraním na pracovné dni týždňa. Dopravnýprieskum VOD musí byť realizovaný do 05.12.2019. Prieskum sa musí realizovať tak, aby sa zhodnotil všeobecný princíp trvalej udržateľnosti dopravy v kraji, v existujúcej avytvárajúcej sa dopravnej infraštruktúre s orientáciou na preferenciu VOD pred individuálnou automobilovou dopravou ana zvyšovanie kvality uspokojovania prepravných potrieb cestujúcich prostredníctvom zvyšovania kvality, jej dostupnosti,definovanej v STN EN 13816. Údaje z prieskumu zameraného na dopravné správanie budú filtrované, doplnené dokumentáciou s grafmi a doručenéobstarávateľovi vo formáte vhodnom pre spracovanie v bežne dostupných nástrojoch pre analýzu štatistických údajov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách výzvy. 1/2
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Zabezpečenie dodávky monitoringu printových a elektronických médií   
Predmetom zákazky je zabezpečenie ranného súhrnného monitoringu z denníkov, spravodajských relácií, elektronickýchmédií, týždenníkov a webových stránok, online prístupu do databázy plného znenia informácií z požadovaných denníkov,plného znenia prepisov spravodajských relácií vybraných elektronických médií, úplneho znenia prepisov publicistických adiskusných relácií rozhlasového a televízneho vysielania, úplneho znenia prepisov tlačových konferencií, do databázyplného znenia informácií z vybraných slovenských týždenníkov,  do databázy z vybraných českých médií a do databázy informácií z vybraných webových stránok. Predmetom zákazky jeaj zabezpečenie personálnej dostupnosti uchádzača podľa zadania verejného obstarávateľa a export monitoringu zosystému uchádzača vo formáte jednoduchého xml. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Prešovský samosprávny kraj
Štúdia realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu   
Predmetom zákazky je vypracovanie Štúdie realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu. Štúdia realizovateľnosti má nadviazať na už existujúcu "Stratégiu rozvoja pútnickej cesty na poľsko-slovenskom pohraničí" a komplexne zmapovať celé oprávnené územie v rámci Slovenskej republiky vrátane analýzy dopytu a vypracovať spoločné cezhraničné štandardy v oblasti ochrany a zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Zabezpečenie dodávky monitoringu printových a elektronických médií   
Predmetom zákazky je zabezpečenie online prístupu do databázy plného znenia informácií z požadovaných denníkov, vybraných regionálnych periodík, slovenských a českých týždenníkov, z vybraných českých médií a preklady ďalších zahraničných médií, prepisov spravodajských relácií vybraných elektronických médií a publicistických a diskusných reláciírozhlasového vysielania, a do databázy informácií z vybraných webových stránok. Predmetom zákazky je ajzabezpečenie personálnej dostupnosti uchádzača, zapožičanie audio a videozáznamov monitorovaných relácií podľapožiadaviek verejného obstarávateľa, export monitoringu zo systému uchádzača a prepisy osobitne vyžiadaných relácií zelektronických médií a iných verejných zdrojov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Prešovský samosprávny kraj
Štúdia realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu   
Predmetom zákazky je vypracovanie Štúdie realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu. Štúdia realizovateľnosti mánadviazať na už existujúcu "Stratégiu rozvoja pútnickej cesty na poľsko-slovenskom pohraničí" a komplexne zmapovaťcelé oprávnené územie v rámci Slovenskej republiky vrátane analýzy dopytu a vypracovať spoločné cezhraničnéštandardy v oblasti ochrany a zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied
ESS 9_Zber dát   
Zber dát ESS 9 v rámci projektu European Social Survey sa uskutoční hlavným dotazníkom, mobilnou aplikáciou a kartami podľa pravidiel uvedených v súťažných podkladoch, v návrhu zmluvných podmienok metódou TAPI resp. CAPI.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Trnavský samosprávny kraj
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Moravskej cyklotrasy   
Predmetom zákazky je spracovanie štúdie uskutočniteľnosti Moravskej cyklotrasy vedenej po ľavostrannej hrádzi riekyMorava pre rozvoj cestovného ruchu, k jej napojeniu na hlavné regionálne centrá a k bodom integrovanej dopravy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied
Zber dát ESS 9   
Zber dát ESS 9 v rámci projektu European Social Survey sa uskutoční hlavným dotazníkom, mobilnou aplikáciou a kartami podľa pravidiel uvedených v súťažných podkladoch, v návrhu zmluvných podmienok metódou TAPI resp. CAPI.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied
ESS 9_Zber dát   
Zber dát ESS 9 v rámci projektu European Social Survey sa uskutoční hlavným dotazníkom, mobilnou aplikáciou a kartami podľa pravidiel uvedených v súťažných podkladoch, v návrhu zmluvných podmienok metódou TAPI resp. CAPI.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied
Zber dát ESS 9   
Zber dát ESS 9 v rámci projektu European Social Survey sa uskutoční hlavným dotazníkom, mobilnou aplikáciou a kartami podľa pravidiel uvedených v súťažných podkladoch, v návrhu zmluvných podmienok metódou TAPI resp. CAPI.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Trnavský samosprávny kraj
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Moravskej cyklotrasy   
Predmetom zákazky je spracovanie štúdie uskutočniteľnosti Moravskej cyklotrasy vedenej po ľavostrannej hrádzi riekyMorava pre rozvoj cestovného ruchu, k jej napojeniu na hlavné regionálne centrá a k bodom integrovanej dopravy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Zabezpečenie dodávky monitoringu printových a elektronických médií   
Predmetom zákazky je zabezpečenie online prístupu do databázy plného znenia informácií z požadovaných denníkov,vybraných regionálnych periodík, slovenských a českých týždenníkov, z vybraných českých médií a preklady ďalšíchzahraničných médií, prepisov spravodajských relácií vybraných elektronických médií a publicistických a diskusných reláciírozhlasového vysielania, a do datbázy informácií z vybraných webových stránok. Predmetom zákazky je aj zabezpečeniepersonálnej dostupnosti uchádzača, zapožičanie audio a videozáznamov monitorovaných relácií podľa požiadaviekverejného obstarávateľa, export monitoringu zo systému uchádzača a prepisy osobitne vyžiadaných relácií zelektronických médií a iných verejných zdrojov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov, ktoré súzverejnené v profile verejného obstarávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Slovak Business Agency
Monitoring podnikateľského prostredia - Prieskumy z oblasti kvality podmienok na podnikanie MSP   
Predmetom verej. obstar. je monitorovanie podnikateľského prostredia v SR prostredníctvom prieskumov v rámcinárodného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu Think Small First.Cieľom jezabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom prostredí vrátane porovnania situácie v SR s podmienkami podnikania v ostatných krajinách (s dôrazom na susediace krajiny EÚ) a identifikovaním vhodných príkladov opatrení pre prenos do podmienok SR. Zákazka pozostáva z realizácie piatich prieskumov realizovaných telefonicky 1. Globálny monitor podnikania (GEM), 2. Monitoring uplatňovania princípov SBAfE, 3. Prieskum efektívnostipodporných programov pre MSP, 4. Názory MSP na kvalitu podnikateľského prostredia, 5. Index prekážok v podnikanímladých na Slovensku. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažnýchpodkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Slovak Business Agency
Monitoring podnikateľského prostredia - Prieskumy z oblasti kvality podmienok na podnikanie MSP   
Predmetom verejného obstarávania je monitorovanie podnikateľského prostredia v SR prostredníctvom prieskumov v rámci národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu Think Small First. Cieľom je zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom prostredí vrátane porovnania situácie v SR s podmienkami podnikania v ostatných krajinách (s dôrazom na susediace krajiny EÚ) a identifikovaním vhodných príkladov opatrení pre prenos do podmienok SR. Zákazka pozostáva z realizácie piatich prieskumov realizovaných telefonicky 1. Globálny monitor podnikania (GEM), 2. Monitoring uplatňovania princípov SBAfE, 3. Prieskum efektívnostipodporných programov pre MSP, 4. Názory MSP na kvalitu podnikateľského prostredia, 5. Index prekážok v podnikaní 1/4 mladých na Slovensku. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažnýchpodkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Zber empirických dát   
Zber empirických dát v rámci projektu European Social Survey
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie