Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 93 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa mestskej zelene v Košiciach
XIV.etapa rekonštrukcie horizontálnych vrtov a objektov stabilizujúcich Sídlisko Dargovských hrdinov Košiciach   
Predmetom zákazky je XIV. etapa rekonštrukcie horizontálnych vrtov (ďalej len HV) a objektov stabilizujúcich SídliskoDargovských hrdinov v Košiciach. HV sú na Sídlisku Dargovských hrdinov jedným z rozhodujúcich stabilizačných prvkov.Projekt rekonštrukcie HV je vypracovaný z dôvodu potreby obnovy HV, ktoré už prekročili praktickú životnosť (cca 10 až15 rokov). Pre rekonštrukciu boli navrhnuté HV, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve mesta, alebo nímpoverených správcov. Vrty navrhnuté na rekonštrukciu sa nachádzajú na troch miestach. Dve pracoviská sú na uliciVyšná úvrať. Tretie pracovisko je pod ulicou Povstanie českého ľudu. Predmet zákazky je podrobne vymedzený vsúťažných podkladoch časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Prieskumné vrty a vrtné práce
Mesto Partizánske
Demolácia výškovej budovy na Námestí SNP v Partizánskom   
Predmetom zákazky je demolácia výškovej budovy vrátane prípravných projektových prác /zabezpečenie projektovejdokumentácie pre búracie povolenie/, vybavenia potrebných povolení /búracie povolenie, povolenia dopravnýchobmedzení počas demolácie/, vypratania budovy od nábytku a ďalších zariaďovacích predmetov, odpojenia aodstránenia všetkých prípojok inžinierskych sietí, recyklácie odpadov v zmysle platnej legislatívy, výroby recyklátudrvením, odvezenia a uloženia nerecyklovateľného odpadu na skládku, konečnej úpravy terénu vrátane sadových úprav.Podrobnejší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výmena protivizuálnej steny na diaľnici D2 Bratislava – Hranica SR/MR v km 66,500 – 67,300, PJP   
Predmetom zákazky je výmena jestvujúcich výplní protivizuálnej steny, ktorá sa nachádza na diaľnici D2 v km 66,5 - 67,3 pravého jazdného pásu v extraviláne mesta Bratislava, bez zásahu do nosných častí protivizuálnej steny, za nové výplňové hliníkové panely, s cieľom zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie a znovuobnovenia funkcie protivizuálnej steny, na ktorú bola táto pôvodne navrhnutá.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výmena zábradlia diaľničného mosta ev. č.D1-098 Horná Streda   
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje výmena poškodeného zábradlia diaľničného mosta ev. č.D1-098 Horná Streda, pravý most, za nové zábradlie. Most je v správe SSÚD Trenčín. Podrobné vymedzenie predmetuzákazky tvorí časť Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch v správe NDS   
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch v správe NDS, osadenie nových mostných záverov s väčším dilatačným posunom oproti pôvodným mostným záverom z dôvodu zabezpečenia dlhšej životnosti a prevádzkyschopnosti mostných záverov. Stavebné práce budú vykonané v zmysle projektovej dokumentácie a súťažných podkladov, v kvalite požadovanej v Technicko kvalitatívnych podmienkach, podľaplatných noriem a predpisov. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Mesto Poprad
Revitalizácia vnútrobloku za ZŠ Jarná Juh III   
Riešené územie revitalizácie je vo vnútrobloku sídliska Juh III v Poprade. Stavba je vzhľadom na rozsah prác členená na samostatné stavebné objekty SO 01 Asanácia asfaltovej plochy SO 02 Multifunkčné detské ihrisko  SO 02.1 Prístupový chodník SO 03 Senior park SO 04 Multifunkčná športová plocha SO 05 Verejné osvetlenie SO 05.1 Ochrana jestvujúcich vedení SO 05.2 NN prípojka pre kamerový systém SO 06 Kamerový systém SO 07 Odvodňovací rigol SO 08 Sadové úpravy SO 09 Športový svah
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Západoslovenská distribučná, a.s.
Výkopové a zemné práce   
- výkopové a zemné práce pre poruchy na káblových vedeniach VN, NN, - výkopové práce a stavebné konštrukcie základov stožiarov distribučných vedení NN, VN, VVN, murovaných a kioskových TS - povrchové úpravy nespevnených a spevnených povrchov, - pretláčanie a riadené horizontálne mikrotunelovanie chráničiek pre osadenie a montáž káblových vedení NN, VN, vrátane dispozičného zákresu a priečneho rezu uloženia chráničiek, - zabezpečenie prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby, - zabezpečenie opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia, - demolačné práce stavebných konštrukcií, - pomocné stavebné práce
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Mesto Myjava
Cyklochodník Lesanka v Myjavskej pahorkatine   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre vybudovanie cyklochodníka Lesanka v Myjavskej pahorkatine. V zmysle STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií a TP 07/2014 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry má navrhnuté nasledovné parametre - voľna šírka 4,0 m - šírka vozovky 3,0 m - krajnice 2 x 0,5 m - navrh. rýchlosť 25 km/hod. V miestach klesania viac ako 3% 40km/hod. - dĺžka 2 556,90 m - cyklochodník je vedený ako samostatná cyklistická cestička Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Západoslovenská distribučná, a.s.
Výkopové a zemné práce   
- výkopové a zemné práce pre poruchy na káblových vedeniach VN, NN, - výkopové práce a stavebné konštrukcie základov stožiarov distribučných vedení NN, VN, VVN, murovaných a kioskových TS - povrchové úpravy nespevnených a spevnených povrchov, - pretláčanie a riadené horizontálne mikrotunelovanie chráničiek pre osadenie a montáž káblových vedení NN, VN, vrátane dispozičného zákresu a priečneho rezu uloženia chráničiek, - zabezpečenie prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby, - zabezpečenie opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia, - demolačné práce stavebných konštrukcií, - pomocné stavebné práce
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava mosta ev. č. 06810-001 cez potok, privádzač D1 Prešov   
Predmetom zákazky je realizácia opravy mosta ev. č. 06810-001 cez potok, privádzač D1 Prešov v správe SSÚD Prešov.Každý most mostného objektu bude opravovaný samostatne. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v B.1 Opispredmetu zákazky týchto SP.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava mosta ev. č. R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, Budča   
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje oprava mosta ev.č. R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, ktorý je v správe SSÚR Zvolen. Predmetný most sa nachádza na vetve rýchlostnej cesty R2, bol postavený v r. 1984 a premosťuje cestu R1 a potok Bieň. Ide o nosnú konštrukciu o 3 poliach celkovej dĺžky 95,62 m, tvorenúmonolitickou komôrkou s jedným otvorom a konzolami celkovej šírky 12,6 m. Stavebný stav mosta je V. zlý.  Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.  Stavebné práce budú vykonané v zmysle projektovej dokumentácie a súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle TKP a platných noriem a predpisov. Oprava mosta ev.č. R2-176B bude realizovaná po poloviciach šírky vozovky vúseku predmetného mosta.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Slovenský hydrometeorologický ústav
Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd   
Predmetom sú stavebné práce (geologické dielo) spočívajúce v rekonštrukcii a obnove monitorovacích (pozorovacích) objektov podzemných vôd (prameňov) tvoriacich súčasť štátnej hydrologickej siete SHMÚ. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výmena protivizuálnej steny na diaľnici D2 Bratislava – Hranica SR/MR v km 66,500 – 67,300, PJP   
Predmetom zákazky je výmena jestvujúcich výplní protivizuálnej steny, ktorá sa nachádza na diaľnici D2 v km 66,5 -67,3 pravého jazdného pásu v extraviláne mesta Bratislava, bez zásahu do nosných častí protivizuálnej steny, za novévýplňové hliníkové panely, s cieľom zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie a znovuobnovenia funkcie protivizuálnejsteny, na ktorú bola táto pôvodne navrhnutá. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetuzákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Mesto Ružomberok
Revitalizácia Kalvárie   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na objektoch SO 01 Priestor Kalvárie SO 02 Preložka lesnej cesty2L 4/30 a spevnené plochy SO 03 Stavebné úpravy plôch okolo kostola 2.2.Delenie stavby na stavebné objekty SO 01Priestor kalvárie SO 01.1 Komunikácie a spevnené plochy SO 01.3 Verejne osvetlenie SO 02 Preložka lesnej cesty 2L4/30 a spevnené plochy SO 02.1 Preložka lesnej cesty a spevnené plochy SO 03 Stavebné úpravy plôch okolo kostola SO03.1 Spevnené a nespevnené plochy SO 03.3 Osvetlenie kostola Kompletný rozsah podľa časti B.1  Opis predmetu zákazky a projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou súťažných podkladov spolu s výkazom výmer.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov na mostoch v správe NDS   
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverovna mostoch v správe NDS. Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov za mechanickékobercové modulové mostné závery.  Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie