Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 57 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Základné medicínske zariadenia (NsP Trebišov)   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexnézabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže ainštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky,prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 8 častí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zdravotnícke prístroje   
Dodávanie zdravotníckych prístrojov pre potreby MO SR.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Extrakorporálny litotryptor   
Predmetom zákazky je dodanie Extrakorporálneho litotryptora podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu Asúťažných podkladov. Zostava extrakorporálneho litotryptora pozostáva z nasledovných častí  - generátor rázových vĺn - RTG prístroj s C-ramenom - zákrokový stôl - ovládací panel  Verejný obstarávateľ požaduje dodanie zostavy extrakorporálneho litotryptora v počte 1 ks.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Univerzitná nemocnica Bratislava
Extrakorporálny integrovaný litotriptor s endoskopickým vybavením pre endourológiu   
Predmetom zákazky je kúpa tovaru Extrakorporálny integrovaný litotriptor s endoskopickým vybavením v počte 2 ks.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Extrakorporálny litotryptor   
Predmetom zákazky je dodanie Extrakorporálneho litotryptora podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu A súťažných podkladov. Zostava extrakorporálneho litotryptora pozostáva z nasledovných častí - generátor rázových vĺn - RTG prístroj s C-ramenom - zákrokový stôl - ovládací panel
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Prístrojové vybavenie pre potreby Perinatologického centra   
Predmetom zákazky je prístrojové vybavenie pre Perinatologické centrum FNsP J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazkyje rozdelený do 2 samostatných ucelených častí Časť č.1 Intenzívno resuscitačný inkubátor6 ks Časť č.2 Zariadenie na vytvorenie pretlaku vzduchu v horných dýchacích orgánoch N CPAP 5 ks  Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkýmplatným právnym predpisom Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v miestedodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie zdravotníckeho personálu verejného obstarávateľa o správnom užívanípredmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného zdravotníckehopersonálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.
Spotrebný laboratórny materiál   
Predmetom zákazky je dodávka spotrebného laboratórneho materiálu v nasledovných častiach 1) špeciálna chémia 2) plastový spotrebný materiál 3) chemikálie Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Extrakorporálny litotryptor   
Predmetom zákazky je dodanie Extrakorporálneho litotryptora podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu Asúťažných podkladov. Zostava extrakorporálneho litotryptora pozostáva z nasledovných častí  - generátor rázových vĺn - RTG prístroj s C-ramenom - zákrokový stôl - ovládací panel  Verejný obstarávateľ požaduje dodanie zostavy extrakorporálneho litotryptora v počte 1 ks.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Zariadenia intenzívnej medicíny   
Predmetom zákazky je nákup - anestéziologický prístroj [5 ks] - anestéziologický prístroj MRI komp. [1 ks] - centrálny monitor pre Urgent [2 ks] - monitor vitálnych funkcií pre Urgent [10 ks] - centrálny monitor pre OAIM [1 ks] - monitor vitálnych funkcií pre OAIM [11 ks] - MRI monitor [1 ks] - cerebrálno-somatický monitor [11 ks] - prenosný monitor Bispektrálneho indexu [1 ks] - servoventilátor [11 ks] - transportný ventilátor [3 ks]  Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Základné medicínske zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexnézabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže ainštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky,prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 6 častí Časť č. 1 Monitory vitálnych funkcií a anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií Časť č. 2 Laparoskopická veža Časť č. 3 Artoskopická veža Časť č. 4 Ventilátory Časť č. 5 Intubačné videobronchoskopy Časť č. 6 Inkubátory
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Terapeutické zariadenia   
Predmetom zákazky je nákup - prístroj na terapeutickú hypotermiu pre deti a adolescentov [1 ks] - systém vysoko prietokovej respiračnej kyslíkovej terapie [20 ks] - klinický tympanometer [1 ks]  Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Základné medicínske zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti 1. časť Monitory vitálnych funkcií a anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií 2. časť Endoskopia 3. časť Ventilátory Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Univerzitná nemocnica Martin
Terapeutický röntgen   
Predmetom zákazky je dodávka 1ks terapeutického röntgenu, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedeniado prevádzky (vrátane zabezpečenia preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi ionizujúcehožiarenia), odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českomjazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickejdokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinnýchpreventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkaný prístroj prepotreby Onkologického centra UNM. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Univerzitná nemocnica Bratislava
Prístroje pre umelú pľúcnu ventiláciu (Ventolátory)   
Predmetom zákazky je dodávka prístrojov pre umelú pľúcnu ventiláciu (ďalej len Ventilátory), vo vyhotovení, v sortimente a v počtoch podľa medicínsko-technickej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov, vrátane ostatných služieb spojených s dodávkou. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Národný onkologický ústav
Upgrade MR prístroja   
Predmetom zákazky je upgrade hardvérového a softvérového vybavenia pre MR MAGNETOM Avanto na Avanto FIT. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s inštaláciou a dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie