Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 70 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzitná nemocnica Martin
Terapeutický röntgen   
Predmetom zákazky je dodávka 1ks terapeutického röntgenu, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky (vrátane zabezpečenia preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia), odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českomjazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinnýchpreventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkaný prístroj prepotreby Onkologického centra UNM. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Základné medicínske zariadenia (Spišská Nová Ves)   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexnézabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže ainštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky,prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 6. častí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Prístrojové vybavenie litotryptiatického centra urologického oddelenia - Kombinovaný intrakorporálny endoskopický litotriptor   
Predmetom zákazky je kombinovaný intrakorporálny endoskopický litotriptor pre litotryptiatické centrum urologickéhooddelenia FNsP J. A. Reimana Prešov v počte 1 ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať požiadavkámplatných právnych predpisov Slovenskej republiky pre účely používania v zdravotníckom zariadení verejnéhoobstarávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je zároveň doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie vmieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky svydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu verejného obstarávateľa, ako ajposkytovanie alebo zabezpečovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby.Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejnéhoobstarávateľa na predmet zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a Časť C. Obchodnépodmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Svet zdravia, a.s.
Základné medicínske zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexnézabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže ainštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky,prvého zaškolenia obsluhy. Predmet je rozdelený do 6 častí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Prístrojové vybavenie pre potreby Perinatologického centra - intenzívno-resuscitačný inkubátor   
Predmetom zákazky je intenzívno-resuscitačný inkubátor pre potreby Perinatologického centra FNsP J. A. ReimanaPrešov v počte 6 ks.  Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať požiadavkámplatných právnych predpisov Slovenskej republiky pre účely používania v zdravotníckom zariadení verejnéhoobstarávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je zároveň doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie vmieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky svydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu verejného obstarávateľa, ako ajposkytovanie alebo zabezpečovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby.Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejnéhoobstarávateľa na predmet zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a Časť C. Obchodnépodmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Prístrojové vybavenie pre potreby Perinatologického centra   
Predmetom zákazky je prístrojové vybavenie pre Perinatologické centrum FNsP J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazkyje rozdelený do 2 samostatných ucelených častí Časť č.1 Intenzívno resuscitačný inkubátor6 ks Časť č.2 Zariadenie navytvorenie pretlaku vzduchu v horných dýchacích orgánoch N CPAP 5 ks Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívanýa nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky.Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v miestedodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie zdravotníckeho personálu verejného obstarávateľa o správnom užívanípredmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného zdravotníckehopersonálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Univerzitná nemocnica Bratislava
Prístroje pre umelú pľúcnu ventiláciu (Ventolátory)   
Predmetom zákazky je dodávka prístrojov pre umelú pľúcnu ventiláciu (ďalej len Ventilátory), vo vyhotovení, v sortimente a v počtoch podľa medicínsko-technickej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov, vrátane ostatných služieb spojených s dodávkou. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Novorodenecký servoventilátor v počte 5 ks   
Predmetom verejného obstarávania je Novorodenecký servoventilátor v počte 5 ks vrátane súvisiacich služieb.Zákazka jerozdelená na 2 časti v závislosti od požadovaných technicko-medicínskych parametrov a zostavy v nasledovnomrozsahu  Časť č.1  Novorodenecký vysokofrekvenčný servoventilátor s presnou synchronizáciou v počte 2 ks pre úsek Jednotkyvysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov (JVSN)  Novorodenecký vysokofrekvenčný servoventilátor s presnou synchronizáciou v počte 2ks sa bude využívať prenovorodencov na úseku Jednotky vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov úplne závislých na umelej pľúcnejventilácií bez spontánnej dychovej aktivity, vyžadujúci rôzne modifikácie UPV (konvenčné a nekonvenčné)   Časť č.2  Novorodenecký vysokofrekvenčný servoventilátor s objemovou garanciou v počte 3 ks pre úsek Jednotky intenzívnej aresuscitačnej starostlivosti (JIRS) Novorodenecký vysokofrekvenčný servoventilátor s objemovou garanciou v počte 3 ks sa bude využívať na úsekuJednotky intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti (JIRS) k starostlivosti o neodkladných novorodencov s čiastočnezachovalou dychovou aktivitou modifikáciou nCPCAP, ako aj iné podporné ventilačné systémy s prechodom na UPV
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Základné medicínske zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexnézabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže ainštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky,prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti 1. časť Zariadenia na ohrev pacienta 2. časť Monitory vitálnych funkcií 3. časť Ventilátory Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Prístrojové vybavenie litotryptiatického centra urologického oddelenia - Extrakorporálny litotryptor   
Predmetom zákazky je dodanie extrakorporálneho litotryptora pre oddelenie urológie FNsP J.A. Reimana Prešov v počte1 ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave, ktorý zodpovedá všetkýmpožiadavkám platných právnych predpisov Slovenskej republiky pre účely používania v zdravotníckom zariadeníverejného obstarávateľa.  Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v miestedodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky potrebnej pre riadne a bezchybné používanie prístroja nastanovený účel počas celej doby platnosti zmluvy v súlade so všetkými právnymi predpismi, a to najmä, no nie lenvýlučne technologický projekt pre extrakorporálny litotryptor, poskytnutie návodu na použitie predmetu zákazky,uvedenie predmetu zákazky do prevádzky(inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejnéhoobstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznamzaškoleného personálu verejného obstarávateľa, ako aj poskytovanie alebo zabezpečovanie záručných opráv v prípadevýskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskomjazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Zariadenia intenzívnej medicíny   
Predmetom zákazky je nákup - anestéziologický prístroj [5 ks] - anestéziologický prístroj MRI komp. [1 ks] - centrálny monitor pre Urgent [2 ks] - monitor vitálnych funkcií pre Urgent [10 ks] - centrálny monitor pre OAIM [1 ks] - monitor vitálnych funkcií pre OAIM [11 ks] - MRI monitor [1 ks] - cerebrálno-somatický monitor [11 ks] - prenosný monitor Bispektrálneho indexu [1 ks] - servoventilátor [11 ks] - transportný ventilátor [3 ks]  Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Základné medicínske zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti 1. časť Monitory vitálnych funkcií a anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií 2. časť Endoskopia 3. časť Ventilátory Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Zariadenia intenzívnej medicíny   
Predmetom zákazky je nákup - anestéziologický prístroj [5 ks] - anestéziologický prístroj MRI komp. [1 ks] - centrálny monitor pre Urgent [2 ks] - monitor vitálnych funkcií pre Urgent [10 ks] - centrálny monitor pre OAIM [1 ks] - monitor vitálnych funkcií pre OAIM [11 ks] - MRI monitor [1 ks] - cerebrálno-somatický monitor [11 ks] - prenosný monitor Bispektrálneho indexu [1 ks] - servoventilátor [11 ks] - transportný ventilátor [3 ks]  Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Základné medicínske zariadenia (NsP Trebišov)   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexnézabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže ainštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky,prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 8 častí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zdravotnícke prístroje   
Dodávanie zdravotníckych prístrojov pre potreby MO SR.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie