Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 26 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Technické zabezpečenie špecializovaných výsluchových miestností pre detské obete a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných činov kamerovým zabezpečovacím systémom.   
Vybudovanie kamerového systému špecializovaných výsluchových miestností pre maloleté obete a obete domácehonásilia je jednou z aktivít národného projektu s názvom Špecializované výsluchové miestnosti pre detské obete a ďalšieobzvlášť zraniteľné obete trestných činov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Divadlo Nová scéna
Výmena systému ozvučenia v hľadisku Divadla Nová scéna   
Predmet zákazky spočíva v ozvučení prízemia hľadiska a balkónu Divadla Nová scéna, ktorý rovnomerne pokryje všetkydivácke miesta, minimálne v úrovni 100 dB SPL, v tolerancii maximálne od -3 do +3dB. Z dôvodov potrieb scénografie sa požaduje umiestnenie reproduktorov približne v mieste ich zavesenia v súčasnosti. V prípade pasívneho systému verejný obstarávateľ požaduje príslušný počet zosilňovačov a taktiež celú silovú i signálnukabeláž. Ďalej ide o požiadavku na 10 ks odposluchových reproduktorov pre javisko divadla, s preferovaním aktívneho 2-pásmového koaxiálneho reproboxu s integrovaným zosilňovačom, s držiakom umožňujúcim zavesenie na stenu/strop, smaximálnymi rozmermi 300 x 450 x 350 mm. Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole D.Opis predmetu zákazky vsúťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Divadlo Nová scéna
Výmena systému ozvučenia v hľadisku Divadla Nová scéna   
Predmet zákazky spočíva v ozvučení prízemia hľadiska a balkónu Divadla Nová scéna, ktorý rovnomerne pokryje všetkydivácke miesta, minimálne v úrovni 100 dB SPL, v tolerancii maximálne od -3 do +3dB. Z dôvodov potrieb scénografie sa požaduje umiestnenie reproduktorov približne v mieste ich zavesenia v súčasnosti. V prípade pasívneho systému verejný obstarávateľ požaduje príslušný počet zosilňovačov a taktiež celú silovú i signálnukabeláž. Ďalej ide o požiadavku na 10 ks odposluchových reproduktorov pre javisko divadla, s preferovaním aktívneho 2-pásmového koaxiálneho reproboxu s integrovaným zosilňovačom, s držiakom umožňujúcim zavesenie na stenu/strop, smaximálnymi rozmermi 300 x 450 x 350 mm. Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole D.Opis predmetu zákazky vsúťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Fotoďalekohľady   
Kompaktné snímacie záznamové zariadenie s integrovaným objektívom (ďalej ako aj fotoďalekohľad), možnosťkombinovaného stabilizovaného pozorovania záznamu, statického aj pohyblivého obrazu vrátane jeho prehrávania azaznamenávania s integrovaným externým kontrolným displejom.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prístroje na videozáznam a príslušenstvo   
Predmetom zákazky je komplexná dodávka technického vybavenia (určeného na nahrávanie audio/videozáznamov, úpravu audio/videozáznamov a archivovanie audio/videozáznamov) s príslušenstvom v rozsahu a podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prístroje na videozáznam a príslušenstvo   
Predmetom zákazky je komplexná dodávka technického vybavenia (určeného na nahrávanie audio/videozáznamov,úpravu audio/videozáznamov a archivovanie audio/videozáznamov) s príslušenstvom v rozsahu a podľa špecifikácieuvedenej v súťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Ronoc s. r. o.
Vybavenie foto a kamerového štúdia   
Predmetom zákazky je dodávka techniky, ktorou bude vybavené foto a kamerové štúdio.  Podrobné vymedzenie zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Mesto Žilina
„Systém sledovania vozového parku založený na technológii GPS a GPRS.“   
Systém sledovania vozového parku založený na technológii GPS a GPRS.“ Predmetom zákazky je systém sledovania vozového parku založený na technológii GPS a GPRS. Zahŕňa inštaláciu, splátky, prenájom a odinštalovanie sledovacieho elektronického modulu, zodpovedajúce antény a on-line prenos údajov z GPRS na server dodávateľa. Požiadavky: a) Systém sledovania musí byť inštalovaný na 15 autobusoch po dobu 12 mesiacov. b) Sledovací systém musí monitorovať nasledujúce premenné súvisiace s GPS: - absolútna poloha vozidla (zemepisná dĺžka, zemepisná šírka a nadmorské výšky), - rýchlosť vozidla v pozdĺžnom smere s nasledujúcimi parametrami presnosti merania GPS: poloha menšia ako 3 metre, pozdĺžna rýchlosť menšia ako 0,2 m/s. Je tiež potrebné ho pripojiť k zbernici CAN a podľa normy FMS 1.0 /2.0 získať hlavné premenné vozidla a parametre, ako sú otáčky motora, krútiaci moment motora, ubehnutá vzdialenosť, kumulatívna spotreba paliva, hmotnosť vozidla, teplota okolia a podobne. c) Sledovať údaje uvedené v bode b) sa musia zhromažďovať v rámci elektronického sledovacieho modulu s časom vzorkovania 1 sekundy pre údaje GPS a 0,1 sekundy pre dáta zbernice CAN. d) Zaznamenané údaje o sledovaní uložené na serveri dodávateľa musia byť denne k dispozícii na sťahovanie používateľov (cez internet). e) Inštalácia systému musí byť prevedená bez trvalého zásahu do strechy vozidla. Ďalšie podmienky zhotovenia a dodania predmetu zákazky sú riešené v Zmluve o Dielo, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto výzvy. Kontakt a bližšie informácie: Ing. Milan Lipka, 041/7063410 3. Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe Zmluvy o dielo. 4. Miesto dodania zákazky: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina. 5. Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa. 7. Lehota dodania zákazky: 1.1.2018 – 31.12.2018. 8. Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke do dňa 22. 12. 2017 do 09.00 hod. Ponuku uchádzač doručí na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina. Rozhodujúci je dátum doručenia. Obálku je potrebné označiť heslom: „Systém sledovania vozového parku!!! Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH. Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. V prípade, že sa dodávateľ stane počas realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH. Pri zákazke spracovanej v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady samostatne nevydávajú. 9. Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky financovaný z rozpočtu projektu Smart Solutions Supporting Low Emision Zones and other low – carbon mobility policies in cities“ s akronymom SOLEZ a číslom projektu CE 243 – z nadnárodného programu Interreg Central Europe. 10. Podmienky účasti uchádzačov: § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť, overí si verejný obstarávateľ.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Univerzita Komenského v Bratislave
Eye-tracking system (zariadenie na sledovanie pohľadu).   
Dodávka Eye-tracking systému (zariadenia na sledovanie pohľadu). Dodanie tovaru so súvisiacimi službami.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Rozhlas a televízia Slovenska
Kompaktná reportážna kamera s príslušenstvom   
Dodávka 6 súprav kompaktných reportážnych kamier s príslušenstvom
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Blue Magic Picture s.r.o.
Profesionálna fotografická a filmová technika s príslušenstvom   
Jeden komplet kamerových, strihových a IT technológií na výkon podnikateľskej činnosti v oblasti kreatívnej audiovizuálnej tvorby.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
NK Production s.r.o.
Mladé produkčné centrum - elektrotechniké vybavenie   
Jedná sa hlavne o výdavky súvisiace s obstaraním kamerovej techniky, fotoaparátu, objektívov, drona, výpočtovej a zvukovej techniky. Jednotlivé predmety sú podrobne vyšpecifikované v súťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Peter Šíma - MUSAE POLYMNIA
  
Jedná sa o obstaranie tovarov na modernizáciu nahrávacieho štúdia. Zariadenia nahrávacieho štúdia (Digitálne ovládanáanalógová nahrávacia sústava, mikrofóny, kompresor, zosilňovač, ekvalizér, nstroje, inštalačné práce,...) Podrobné požiadavky na predmet zákazky viď v súťažných podkladoch v časti D - Opis predmetu zákazky.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
MASIF, s.r.o.
"Podpora kreatívneho potenciálu nahrávacieho štúdia spoločnosti MASIF, s.r.o."   
Jedná sa o obstaranie tovarov do nahrávacieho štúdia v nasledovných častiach predmetu zákazky 1. časť predmetu zákazky - Nahrávacie štúdio (zariadenie nahrávacieho štúdia), 38 813,00EUR  2. časť predmetu zákazky - Hudobné nástroje a štúdiové vybavenie plus príslušenstvo, 31 050,00 3. časť predmetu zákazky Akustika (akustické a absorpčné panely, absorpčné a difúzne prvky, difúzny panel, 8 250 EURbez DPH  Podrobné požiadavky na predmet zákazky viď v súťažných podkladoch v časti D - Opis predmetu zákazky.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Ronoc s. r. o.
Vybavenie foto a kamerového štúdia   
Predmetom zákazky je dodávka techniky, ktorou bude vybavené foto a kamerové štúdio.  Podrobné vymedzenie zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie