Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 72 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Železnice Slovenskej republiky
Drvený a mletý kameň – Trnavská, Bratislavská, Štúrovská, Topoľčianska a Levická oblasť   
Predmetom zákazky s názvom "Drvený a mletý kameň - Trnavská, Bratislavská, Štúrovská, Topoľčianska a Levickáoblasť" je dodávka tovaru - drveného a mletého kameňa frakcie 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm a 31,5(32)-63 mm, ktorýbude využívaný na údržbu železničnej infraštruktúry - údržbu podvalového podložia koľají a výhybiek, údržbu koľajovéholôžka a zriadenie a úpravu nástupíšť a drážnych chodníkov, vrátane dopravy drveného a mletého kameňa dojednotlivých pracovísk obstarávateľa, ktoré sú uvedené pre každú časť predmetu zákazky v Prílohe č. 10 - Zoznam miestdodania tovaru súťažných podkladov.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Piesok a íl  >  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do...
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Inertný posypový materiál   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka inertného posypového materiálu (kamenná drvina) frakcie 4-8 mm sdovozom a vyložením na miesta určenia, a to strediská (skládky inertného materiálu), ktorý je určený na zimnú údržbuciest v období 2019/2020 a 2020/2021. Predmet zákazky musí v plnom rozsahu spĺňať technické a kvalitatívneparametre v zmysle KLK 1/2012 a platných STN EN 933-1, STN EN 933-3, STN EN 933-5, STN EN 1097-2 a STN EN1097-6.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Piesok a íl  >  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do...
Železnice Slovenskej republiky
Drvený a mletý kameň   
Predmetom zákazky s názvom "Drvený a mletý kameň" je dodávka tovaru - drveného a mletého kameňa frakcie 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-22 mm, 31,5(32)-63 mm a lomového kameňa (max 200 kg/ks), ktorý bude využívaný na údržbu železničnej infraštruktúry - údržbu podvalového podložia koľají a výhybiek, údržbu koľajového lôžka a zriadenie aúpravu nástupíšť a drážnych chodníkov, vrátane dopravy drveného a mletého kameňa do jednotlivých pracovísk obstarávateľa spadajúcich pod jednotlivé spádové oblasti, ktoré sú uvedené pre každú časť predmetu zákazky v Príloheč. 10 Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Piesok a íl  >  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do...
Železnice Slovenskej republiky
Drvený a mletý kameň – Košická oblasť   
Predmetom zákazky s názvom "Drvený a mletý kameň" je dodávka tovaru - drveného a mletého kameňa frakcie 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 31,5(32)-63 mm a lomového kameňa (max 200 kg/ks), ktorý bude využívaný na údržbu železničnej infraštruktúry - údržbu podvalového podložia koľají a výhybiek, údržbu koľajového lôžka a zriadenie a úpravunástupíšť a drážnych chodníkov, vrátane dopravy drveného a mletého kameňa do miesta dodania - jednotlivých pracovísk obstarávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 10 Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Piesok a íl  >  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do...
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Prírodné drvené kamenivo   
Dodanie prírodného drveného kameniva fr. 0-4 mm a fr. 4-8 mm k zabezpečeniu zimnej údržby ciest pre jednotlivéstrediská údržby ciest verejného obstarávateľa, čerpanie rámcových dohôd za obdobie 2. štvrťroka 2019.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Piesok a íl  >  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do...
Železnice Slovenskej republiky
Drvený a mletý kameň – Prešovská oblasť   
Predmetom zákazky s názvom "Drvený a mletý kameň - Prešovská oblasť" je dodávka tovaru - drveného a mletéhokameňa frakcie 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 31,5(32)-63 mm a lomového kameňa (max 200 kg/ks), ktorý budevyužívaný na údržbu železničnej infraštruktúry - údržbu podvalového podložia koľají a výhybiek, údržbu koľajovéholôžka a zriadenie a úpravu nástupíšť a drážnych chodníkov, vrátane dopravy drveného a mletého kameňa do miestadodania - jednotlivých pracovísk obstarávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 10 Zoznam miest dodania tovarusúťažných podkladov.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Piesok a íl  >  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Kamenivo hrubé   
Predmetom zákazky je dodávka kameniva hrubého s vysokým obsahom oxidu kremičitého, ktoré je používané na výrobuVBK kontajnerov v množstve 2 268 ton. Kamenivo bude dodávané ako voľne ložený tovar nákladnými autami svyklápacou ložnou plochou. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Piesok a íl  >  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Kamenivo hrubé   
Predmetom zákazky je dodávka kameniva hrubého s vysokým obsahom oxidu kremičitého, ktoré je používané na výrobuVBK kontajnerov v množstve 2 268 ton. Kamenivo bude dodávané ako voľne ložený tovar nákladnými autami s vyklápacou ložnou plochou. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Piesok a íl  >  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Kamenivo hrubé   
Predmetom zákazky je dodávka kameniva hrubého s vysokým obsahom oxidu kremičitého, ktoré je používané na výrobuVBK kontajnerov v množstve 2 268 ton. Kamenivo bude dodávané ako voľne ložený tovar nákladnými autami svyklápacou ložnou plochou. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Piesok a íl  >  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do...
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Prírodné drvené kamenivo na zimný posyp   
Predmetom zákazky je dodanie inertného posypového materiálu prírodného drveného kameniva frakcie 0-4 mm afrakcie 4-8 mm na posyp vozoviek pri zimnej údržbe ciest vrátane dopravy do sídiel 23 skládok podľa jednotlivýchcestmajsterstiev verejného obstarávateľa v celkovom predpokladanom množstve cca 134 400 ton, z toho 4 000 tonfrakcie 0-4 mm a 130 400 ton frakcie 4-8 mm s dodávaním priebežne v lehote do 31.12.2021.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Piesok a íl  >  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do...
KLARTEC, spol. s r.o.
Spotrebný materiál – betonárska oceľ   
Predmetom zákazky je dodávka spotrebného materiálu betonárskej ocele. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti.   Predmetom I. časti predmetu zákazky je dodávka betonárskej ocele kruhového prierezu v tyčiach. Jedná sa o oceľovúvýstuž do betónov s rebierkovým povrchom, valcovanej za studena, spĺňajúcej požiadavky stanovené rozmerovounormou DIN 488 a kvalitatívnou normou EN 10204-3.1. Dodávaná betonárska oceľ - kruhová, musí byť v súlade skvalitatívnymi podmienkami B500A alebo B500B a zároveň nesmie vykazovať výraznejšie znaky korózie. Dodávky budúrealizované v zmysle doložky CPT Incoterms 2010 s miestom dodania prevádzka KLARTEC, spol. s r.o., obec Malženice,okr. Trnava. Súčasťou každej dodávky musí byť SK Certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastnostístavebného výrobku a príslušný atest betonárskej ocele. Dodanie betonárskej ocele prebehne celkovo v 8-ichdodávkach.  Predmetom II. časti predmetu zákazky je dodávka betonárskej ocele vo forme zváraných sietí z oceľových rebierkovýchdrôtov. Jedná sa o oceľovú výstuž do betónov s rebierkovým povrchom, valcovanej za studena, spĺňajúcej požiadavkystanovené rozmerovou normou DIN 488 a kvalitatívnou normou EN 10204-2.2. Dodávaná betonárska oceľ - zváranésiete - musia byť v súlade s kvalitatívnymi podmienkami B500A a zároveň nesmie vykazovať výraznejšie znaky korózie.Dodávky budú realizované v zmysle doložky CPT Incoterms 2010 s miestom dodania - prevádzka KLARTEC, spol. s r.o.,obec Malženice, okr. Trnava. Súčasťou každej dodávky musí byť SK Certifikát o nemennosti parametrov podstatnýchvlastností stavebného výrobku a príslušný atest betonárskej ocele. Dodanie betonárskej ocele prebehne celkovo v 8-ichdodávkach.   Bližšie informácie sú uvedené v bodoch II.2.4) tohto oznámenia o výsledku verejného obstarávania a boli uvedené vsúťažných podkladoch.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Kovové rudy a zliatiny  >  Zliatiny
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Prírodné drvené kamenivo na zimný posyp   
Predmetom zákazky je dodanie inertného posypového materiálu prírodného drveného kameniva frakcie 0-4 mm afrakcie 4-8 mm na posyp vozoviek pri zimnej údržbe ciest vrátane dopravy do sídiel 23 skládok podľa jednotlivýchcestmajsterstiev verejného obstarávateľa v celkovom predpokladanom množstve cca 134 400 ton, z toho 4 000 tonfrakcie 0-4 mm a 130 400 ton frakcie 4-8 mm s dodávaním priebežne v lehote do 31.12.2021.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Piesok a íl  >  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do...
Žilinský samosprávny kraj
Kúpa a dodanie inertného posypového materiálu   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru inertného posypového materiálu prírodného kameniva na posyp ciest preobdobie 2019-2023 pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP) verejného obstarávateľa,ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Piesok a íl  >  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do...
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Drvený a mletý kameň – Prešovská oblasť   
Predmetom zákazky s názvom "Drvený a mletý kameň - Prešovská oblasť" je dodávka tovaru - drveného a mletéhokameňa frakcie 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 31,5(32)-63 mm a lomového kameňa (max 200 kg/ks), ktorý budevyužívaný na údržbu železničnej infraštruktúry - údržbu podvalového podložia koľají a výhybiek, údržbu koľajovéholôžka a zriadenie a úpravu nástupíšť a drážnych chodníkov, vrátane dopravy drveného a mletého kameňa do miestadodania - jednotlivých pracovísk obstarávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 10 Zoznam miest dodania tovarusúťažných podkladov.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Piesok a íl  >  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do...
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Prírodné drvené kamenivo   
Dodanie prírodného drveného kameniva fr. 0-4 mm a fr. 4-8 mm k zabezpečeniu zimnej údržby ciest pre jednotlivéstrediská údržby ciest verejného obstarávateľa, čerpanie rámcových dohôd za obdobie 1. štvrťroka 2019.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Piesok a íl  >  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie