Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 140 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Expertný kontrolný systém plavebnej prevádzky Stupňa Gabčíkovo   
Predmetom zákazky je Expertný kontrolný systém plavebnej prevádzky Stupňa Gabčíkovo (v ďalšom texte EKS), ktorý bude slúžiť pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo (VDG). Hlavným predmetom zákazky je vytvorenie optimalizačného a simulačného modelu a nájstroja na jeho využívanie v prevádzke. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Justičná akadémia SR
Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov – mediatéka   
Predmetom tejto zákazky je modernizácia a inovácia elektronickej knižnice, tzv. mediatéky audio a videoportálu Justičnej akadémie Slovenskej republiky, na ktorom budú uverejnené a k dispozícii celej cieľovej skupine audio a video nahrávky zo vzdelávacích podujatí a ďalších elektronických dokumentov online, vrátane zaradenia zahraničných prednášok a ich vybavenie slovenskými titulkami.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Migrácia IS Vnútorná správa, IŠIS Štatistického úradu SR do vládneho cloudu   
Predmetom zákazky je migrácia IS systémov Štatistického úradu SR do vládneho cloudu. Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Migrácia IS IVIS, RPO Štatistického úradu SR do vládneho cloudu   
Predmetom zákazky je migrácia IS systémov Štatistického úradu SR do vládneho cloudu. Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Úrad pre verejné obstarávanie
Nákup licencií   
Predmetom zákazky v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude dodanie softvéru na zálohovanie .
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Žilinský samosprávny kraj
IMPLEMENTÁCIA A NASADENIE MANAGEMENT DASHBOARDU ŽSK PRE EFEKTÍVNE RIADENIA ÚRADU ŽSK A JEHO OvZP   
Predmetom zákazky je zavedenie prezentačnej vrstvy údajov (Management dashboard), ktorá využíva dáta evidované vjednotnom ekonomickom informačnom systéme zavedenom na Úrade Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len ŽSK) aorganizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP). Zámerom ŽSK je riadený prístup k informáciám bezpotreby prístupu používateľov do jednotného ekonomického informačného systému a efektívne získavanie aktuálnych avzájomne porovnateľných informácií z rôznych oblastí riadenia, napríklad Rozpočet, Pohľadávky/Záväzky, Účtovníctvo,Bankové účty, Štatistiky, Výkazy, Majetok a ďalšie. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Zabezpečenie prevádzky, údržby a aktualizácie centrálnych informačných systémov CRŠ a CRZ   
Ide o prevádzku pôvodných počítačových programov umiestnených na www.portalvs.sk, ako aj rozširovanie anadväzujúce analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby, ktorých autorom je záujemca. Prevádzka a údržba satýka aplikácií Centrálny register študentov a Centrálny register zamestnancov. Aplikácie používajú všetky vysoké školyposkytujúce vzdelávanie v Slovenskej republike. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikypoužíva uvedené aplikácie na štatistické reportovanie a ako podklad pre rozdeľovanie financií vysokým školám. Aplikácieposkytujú interoperabilitu na iné systémy verejnej správy, ktoré sa musia plniť na základe viacerých zákonov, vyhlášok,smerníc a dohôd medzi ministerstvami. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Univerzita Komenského v Bratislave
Informačný systém pre podporu študijnej agendy Univerzity Komenského v Bratislave   
Predmetom zákazky je dodanie informačného systému pre podporu študijnej agendy Univerzity Komenského asúvisiacich procesov, ktorý spĺňa požiadavky bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím   
Predmetom zákazky je zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie, vrátane zaškolenia personálu národnej linky,pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím. Podrobné vymedzeniepredmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry   
Predmetom zákazky je podpora, údržba a rozvoj informačného systému "Elektronického informačného systému na správu registratúry (ďalej len "ESSR") na platforme Fabasoft. Predmet zákazky zahŕňa nasledovné služby Hot-Line, profylaktika aplikačnej vrstvy, servisný zásah, rozvoj a rozšírenie. Podrobné informácie sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a časti B.3 Obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Aplikačná podpora a realizácia zmien pre Centrálny konsolidačný systém   
Vzhľadom na zložitosť CKS, jeho previazanosť na ostatné informačné systémy (IS Štátnej pokladnice, Rozšírené riadenieprístupov v DataCentre, Rozpočtový informačný systém a podobne) je pre obdobie ďalších rokov potrebné zabezpečiťaplikačnú podporu a to najmä pre nasledovné oblasti - údržba a správa číselníkov, - nastavenie a správa kontrol ERP modulu a portálu CKS, - aktualizácia konsolidačného balíka MF SR,  - aktualizácia nastavení portálu CKS vzhľadom na aktualizáciu konsolidačného balíka MF SR, - tvorba účtovných dokladov pre automatické a poloautomatické účtovanie konsolidačných operácií, - tvorba reportov a podkladov z účtovníctva podľa aktuálnych požiadaviek pre medzinárodnú štatistiku, - aktualizáciu nastavení vzhľadom na zapájanie ďalších subjektov do systému, - technická podpora pri spracovaní konsolidácie za príslušné obdobie.  Služby aplikačnej podpory pre uvedený systém spočívajú v - poskytovaní podpory kľúčových používateľov a administrátorov systému zameranej na riešenie ich požiadaviek nadrámec prevádzkovej podpory. Ide napr. o korekciu nepredvídaných stavov systému spôsobených chybami používateľov,podporu pri aktualizácii číselníkov, podporu pri spracovaní závierok systému a spracovaní výkazov, monitoring systému,atď. - úpravách v nastaveniach implementovaných softvérových produktov, ktoré predstavujú zmeny v nastaveniachexistujúcej funkcionality systému vyplývajúce predovšetkým zo zmien legislatívy, zmien technologickej platformy aintegračných rozhraní na komunikujúce systémy. Súčasťou týchto služieb je tiež úprava príslušnej dokumentácie,projektový manažment, koordinácia testovacieho procesu a prípadné vyškolenie používateľov systému.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií Fabasoft   
Fabasoft je systém pre elektronické spracovanie spisov, záznamov, dokumentov a pracovných postupov a sofistikovaný DMS/ECM systém.  Predmetom zákazky je obstaranie nových licencií a zabezpečenie štandardnej licenčnej podpory aplikačných licenciíFabasoft v nasledujúcom rozsahu  1. Nákup nových licencií (vrátane maintenance služieb údržby) Fabasoft Fabasoft eGov Suite 700 ks Fabasoft app. Telemetry 700 ks Fabasoft fultextové vyhľadávanie 700 ks  2. Licenčný maintenance Fabasoft služby štandardnej licenčnej podpory na obdobie 12 mesiacov Fabasoft eGov Suite 32 842 ks Fabasoft app. Telemetry 32 642 ks Fabasoft fultextové vyhľadávanie 32 642 ks
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím   
Predmetom zákazky je zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie, vrátane zaškolenia personálu národnej linky, pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 2 týchto Súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Univerzita Komenského v Bratislave
PTK - Informačný systém pre podporu študijnej agendy Univerzity Komenského v Bratislave   
Predmetom zákazky je dodanie informačného systému pre podporu študijnej agendy Univerzity Komenského a realizáciaďalších potrebných úprav na integráciu s existujúcou infraštruktúrou verejného obstarávateľa.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií Fabasoft   
Fabasoft je systém pre elektronické spracovanie spisov, záznamov, dokumentov a pracovných postupov a sofistikovaný DMS/ECM systém.  Predmetom zákazky je obstaranie nových licencií a zabezpečenie štandardnej licenčnej podpory aplikačných licenciíFabasoft v nasledujúcom rozsahu  1. Nákup nových licencií (vrátane maintenance služieb údržby) Fabasoft Fabasoft eGov Suite 700 ks Fabasoft app. Telemetry 700 ks Fabasoft fultextové vyhľadávanie 700 ks  2. Licenčný maintenance Fabasoft služby štandardnej licenčnej podpory na obdobie 12 mesiacov Fabasoft eGov Suite 32 842 ks Fabasoft app. Telemetry 32 642 ks Fabasoft fultextové vyhľadávanie 32 642 ks
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie