Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 117 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií Fabasoft   
Fabasoft je systém pre elektronické spracovanie spisov, záznamov, dokumentov a pracovných postupov a sofistikovaný DMS/ECM systém. Predmetom zákazky je obstaranie nových licencií a zabezpečenie štandardnej licenčnej podpory aplikačných licenciíFabasoft v nasledujúcom rozsahu  1. Nákup nových licencií (vrátane maintenance služieb údržby) Fabasoft Fabasoft eGov Suite 700 ks Fabasoft app. Telemetry 700 ks Fabasoft fultextové vyhľadávanie 700 ks  2. Licenčný maintenance Fabasoft služby štandardnej licenčnej podpory na obdobie 12 mesiacov Fabasoft eGov Suite 32 842 ks Fabasoft app. Telemetry 32 642 ks Fabasoft fultextové vyhľadávanie 32 642 ks  Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky tvorí Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Zabezpečenie optimálnej funkcionality systému PACS   
Predmetom zákazky je zabezpečenie optimálnej funkcionality systému PACS pre archivačné riešenie pre uchovávanie azdieľanie dát získaných z digitálnych RDG modalít pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátanenevyhnutnej aktualizácie softvéru, archivácie dát, ktoré boli zhromaždené počas existencie súčasného systému,zabezpečenie funkčnosti, spoľahlivosti, dostupnosti systému a to všetko v zmysle efektivity a minimalizácie nákladov,vrátane plnej servisnej podpory na obdobie 60 mesiacov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
KapNet s.r.o.
Vývoj a výskum aplikácie a modulov pre tréning vo VR   
Zámerom osoby podľa § 8 ZVO je vybudovať inovačny koncept, ktory bude integrovany do softvérovej platformy pre plnú podporu a rozvoj oblasti optimalizácie nákladov a zvyšenie bezpečnosti pri zavádzaní novych technológii alebo pri renovovaní starších technológii spoločnosti za pomoci VR ako hlavného riadiaceho systému tréningu. Viac informácií v súťažnych podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
SWITSYS s.r.o.
Vývoj softvéru webového portálu   
Predmetom zákazky je Vývoj softvéru pre webový portál. Všetky vytvorené časti predmetu zákazky budú na mierunaprogramované softvérové komponenty podľa požiadaviek verejného obstarávateľa tak, aby spolu vytvorili funkčnýwebový portál.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry   
Predmetom zákazky je podpora, údržba a rozvoj informačného systému "Elektronického informačného systému na správu registratúry (ďalej len "ESSR") na platforme Fabasoft. Predmet zákazky zahŕňa nasledovné služby Hot-Line, profylaktika aplikačnej vrstvy, servisný zásah, rozvoj a rozšírenie. Podrobné informácie sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a časti B.3 Obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Dopravný úrad
Licencie Fabasoft eGov Suite, ročný aktualizačný poplatok a služby   
Predmetom zákazky je vykonávať a zabezpečovať Dopravnému úradu služby Hotline, doržanie pohotovosti a servisnéhozásahu informačného systému Fabasoft, dokúpenie nových licencií Fabasoft eGov-Suite a zabezpečiť ročnú aktualizáciusoftvérových licencií Fabasoft eGov-Suite.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Sociálna poisťovňa, ústredie
Národná aplikácia Sociálnej poisťovne (EESSI – Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia)   
Predmetom zákazky je aplikačná podpora pre výkon elektronickej výmeny dát sociálneho zabezpečenia(EESSI) prekoncových používateľov v príslušných inštitúciách, tzv. Národná aplikácia Sociálnej poisťovne(ďalej len NASP). EESSI súpovinné zaviesť štáty Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie do 3.7.2019 na základe článku 4odsek 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.987/2009 zo 16.9.2009, ktorým sa stanovuje postupvykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Táto povinnosť je zakotvenána dobu neurčitú. Každá zúčastnená príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia rieši Národnú aplikáciu (ďalej len NA)vlastnými prostriedkami okrem ústredných orgánov štátnej správy spravujúce osobitné systémy sociálneho zabezpečeniapre osobitné kategórie osôb (napr. vojakov, policajtov,...), ktoré vzhľadom na nízky počet podaní plánujú využívať naprístup do EESSI NASP, keďže procesne sú postupy identické. RINA (Reference Implementation of National Aplication)je vzorová NA vyvíjaná a podporovaná Európskou komisiou (EK), obsahuje všetky procesy EESSI(122) pre členské štáty(vrátane všetkých vymieňaných dokumentov), ktoré môžu bezplatne toto riešenie využiť ako celok alebo jeho ľubovoľnúčasť v členskom štáte. NASP využije riadenie konaní a dokumentov v RINA vo svojej pôsobnosti podľa opisu predmetuzákazky, pričom webový portál v RINA sa nahradí vlastným riešením s integráciou na existujúce časti IS SP a referenčnéregistre t.j. register fyzických osôb (RFO),register právnických osôb (RPO) a register adries (RA). Vytvorí sa tak riešeniena mieru požiadavkám vecných útvarov Sociálnej poisťovne (SP) s čo možno najväčšou mierou automatizácie. NASPbude podporovať automatické vypĺňanie dokumentov, špecifický obeh dokumentov podľa požiadaviek vecných útvarov aautomatické prideľovanie prípadov prichádzajúcich zo zahraničia (intelligent routing). Vznikne riešenie NASP pre výkonEESSI vecných útvarov SP v sektoroch dôchodkového poistenia a výberu poistného, poistenia v nezamestnanosti avymáhania pohľadávok, ostatné útvary SP budú využívať pre svoje potreby aplikáciu RINA. Národná časť NASP jepredmetom tejto zákazky, ktorá pozostáva z (i) implementácie aplikačného programového vybavenia NASP, (ii)technickej podpory NASP a údržby prevádzky NASP po dobu 60 mesiacov a (iii) rozvoj NASP počas 60 mesiacov.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2týchto súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené vprofile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Environmental Institute, s.r.o.
IT služby - návrh analýzy informačného systému   
Predmetom zákazky je poskytovanie IT služieb systémovej a aplikačnej podpory informačného systému - digitálneho archívu vzoriek podzemných vôd.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
KapNet s.r.o.
Vývoj a výskum aplikácie a modulov pre tréning vo VR   
Zámerom osoby podľa § 8 ZVO je vybudovať inovačný koncept, ktorý bude integrovaný do softvérovej platformy preplnú podporu a rozvoj oblasti optimalizácie nákladov a zvýšenie bezpečnosti pri zavádzaní nových technológii alebo prirenovovaní starších technológii spoločnosti za pomoci VR ako hlavného riadiaceho systému tréningu. Viac informácií vsúťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Zabezpečenie optimálnej funkcionality systému PACS   
Predmetom zákazky je zabezpečenie optimálnej funkcionality systému PACS pre archivačné riešenie pre uchovávanie azdieľanie dát získaných z digitálnych RDG modalít pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátanenevyhnutnej aktualizácie softvéru, archivácie dát, ktoré boli zhromaždené počas existencie súčasného systému,zabezpečenie funkčnosti, spoľahlivosti, dostupnosti systému a to všetko v zmysle efektivity a minimalizácie nákladov,vrátane plnej servisnej podpory na obdobie 60 mesiacov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
BJ Energy, s.r.o.
Digitalizácia a robotizácia výrobných procesov spoločnosti   
Predmetom zákazky je Digitalizácia a robotizácia výrobných procesov spoločnosti. Predmet zákazky je rozdelený nanasledujúce 2 samostatné časti  1. Integrovaný počítačový systém  2. Robotizované centrum s pracoviskom na zváranie a pracoviskom na zváranie a delenie
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Justičná akadémia SR
Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov – mediatéka   
Predmetom tejto zákazky je modernizácia a inovácia elektronickej knižnice, tzv. mediatéky audio a videoportálu Justičnejakadémie Slovenskej republiky, na ktorom budú uverejnené a k dispozícii celej cieľovej skupine audio a video nahrávkyzo vzdelávacích podujatí a ďalších elektronických dokumentov online, vrátane zaradenia zahraničných prednášok a ichvybavenie slovenskými titulkami.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
IMPLEMENTÁCIA TECHNICKEJ INTEROPERABILITY PRE SUBSYSTÉM TAP TSI V ZSSK   
Predmetom zákazky je implementácia subsystému technickej interoperability TAP TSI v prostredí existujúcichinformačných systémov Obstarávateľa, ktorá zabezpečí najmä interoperabiltu komunikácie medzi ZSSK a manažérmiinfraštruktúry. Poskytnutá softvérová podpora na dosiahnutie prevádzkovej interoperability v súvislosti s objednanímvlakovej trasy, prípravy a jazdy vlaku, informovaním cestujúcich, predajom lístkov, rezervácií, sprístupňovanímcestovných poriadkov, skvalitní poskytovanie informácií pre zákazníkov. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodaniedokumentácie a školenie.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
EXTERNÍ EXPERTI PRE PODPORU PROJEKTU A TECHNICKÚ IMPLEMENTÁCIU PROJEKTU LINKING DANUBE   
Predmetom zákazky je vypracovanie štúdií, výstupov a analýz, technických a organizačných špecifikácií kmultimodálnemu plánovaču ciest, zameraného na prepojenie existujúcich služieb s menej dostupnými (vidieckymi)územiami do TEN-T siete pomocou alternatívnych verejných dopravných služieb a integráciou dopravných údajov doslužieb, najmä Bratislavský a Trnavský kraj.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Expertný kontrolný systém plavebnej prevádzky Stupňa Gabčíkovo   
Predmetom zákazky je Expertný kontrolný systém plavebnej prevádzky Stupňa Gabčíkovo (v ďalšom texte EKS), ktorýbude slúžiť pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo (VDG). Hlavným predmetom zákazky je vytvorenie optimalizačného a simulačného modelu a nájstroja na jeho využívanie vprevádzke. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie