Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 128 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím   
Predmetom zákazky je zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie, vrátane zaškolenia personálu národnej linky, pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 2 týchto Súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Univerzita Komenského v Bratislave
PTK - Informačný systém pre podporu študijnej agendy Univerzity Komenského v Bratislave   
Predmetom zákazky je dodanie informačného systému pre podporu študijnej agendy Univerzity Komenského a realizáciaďalších potrebných úprav na integráciu s existujúcou infraštruktúrou verejného obstarávateľa.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií Fabasoft   
Fabasoft je systém pre elektronické spracovanie spisov, záznamov, dokumentov a pracovných postupov a sofistikovaný DMS/ECM systém.  Predmetom zákazky je obstaranie nových licencií a zabezpečenie štandardnej licenčnej podpory aplikačných licenciíFabasoft v nasledujúcom rozsahu  1. Nákup nových licencií (vrátane maintenance služieb údržby) Fabasoft Fabasoft eGov Suite 700 ks Fabasoft app. Telemetry 700 ks Fabasoft fultextové vyhľadávanie 700 ks  2. Licenčný maintenance Fabasoft služby štandardnej licenčnej podpory na obdobie 12 mesiacov Fabasoft eGov Suite 32 842 ks Fabasoft app. Telemetry 32 642 ks Fabasoft fultextové vyhľadávanie 32 642 ks
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Mesto Trnava
WiFi4EU – Poliklinika Družba Trnava   
 Vybudovanie diela Wifi for EU Poliklinika Družba Trnava v súlade s podmienkami uvedenými v Dohode o grante v rámcinástroja na prepájanie Európy (NPE) WiFI4EU, dohoda č. INEA/CEF/WiFi4EU/ 1-2018/013815-034187 a jej príloh, ktorátvorí prílohu súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím   
Predmetom zákazky je zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie, vrátane zaškolenia personálu národnej linky,pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím. Bližšia špecifikáciapredmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 2 týchto Súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Komplexný manažérsky systém   
Predmetom zákazky je získanie práv na používanie softvéru (licencie) pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ďalej len (PZS) v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa v dvoch modeloch a dodanie softvérových modulov interných, externých, vyvolávacích a modulov eZdravie na realizáciu plánovania, rezervačného systému a rozvrh pracovísk, ľudských a technických zdrojov, plánovanie/ sledovanie prijímateľov zdravotnej starostlivosti. Súčasťou zákazky je aj implementácia jednotlivých modulov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Aplikačná podpora a realizácia zmien pre Centrálny konsolidačný systém   
Vzhľadom na zložitosť CKS, jeho previazanosť na ostatné informačné systémy (IS Štátnej pokladnice, Rozšírené riadenieprístupov v DataCentre, Rozpočtový informačný systém a podobne) je pre obdobie ďalších rokov potrebné zabezpečiťaplikačnú podporu a to najmä pre nasledovné oblasti - údržba a správa číselníkov, - nastavenie a správa kontrol ERP modulu a portálu CKS, - aktualizácia konsolidačného balíka MF SR,  - aktualizácia nastavení portálu CKS vzhľadom na aktualizáciu konsolidačného balíka MF SR, - tvorba účtovných dokladov pre automatické a poloautomatické účtovanie konsolidačných operácií, - tvorba reportov a podkladov z účtovníctva podľa aktuálnych požiadaviek pre medzinárodnú štatistiku, - aktualizáciu nastavení vzhľadom na zapájanie ďalších subjektov do systému, - technická podpora pri spracovaní konsolidácie za príslušné obdobie.  Služby aplikačnej podpory pre uvedený systém budú spočívať v - poskytovaní podpory kľúčových používateľov a administrátorov systému zameranej na riešenie ich požiadaviek nadrámec prevádzkovej podpory. Ide napr. o korekciu nepredvídaných stavov systému spôsobených chybami používateľov,podporu pri aktualizácii číselníkov, podporu pri spracovaní závierok systému a spracovaní výkazov, monitoring systému,atď. - úpravách v nastaveniach implementovaných softvérových produktov, ktoré predstavujú zmeny v nastaveniachexistujúcej funkcionality systému vyplývajúce predovšetkým zo zmien legislatívy, zmien technologickej platformy aintegračných rozhraní na komunikujúce systémy. Súčasťou týchto služieb je tiež úprava príslušnej dokumentácie,projektový manažment, koordinácia testovacieho procesu a prípadné vyškolenie používateľov systému.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Poskytovanie servisných služieb, služieb podpory a technických expertov pre SW vybavenie modulu Search server projektu CAIR pre licenciu VERI2 server na báze IDOL Server pre CAIR   
Dodávka softvérových komponentov modulu Search server projektu CAIR -10/2013-D1 NP7 pre licenciu VERI2 server nabáze IDOL Server pre CAIR bude obsahovať Serverová licencia fulltextového databázového systému na prezentáciukonvertovaných objektov (VERI2 Server na báze IDOL Server pre CAIR) v knižniciach pre minimálne 2 mil. objektov;Jazyk Slovenčina; Platforma Linux; Počet serverov 1 (*1); Počet CPU 1 (*1) Merná jednotka Licencia. Súvisiaceslužbyb)Servisné služby a služby podpory softvérových produktov vo vzťahu k softvérovým produktom pre jednu mernújednotku v rozsahu Služby Call centra pre nahlasovanie požiadaviek prostredníctvom objednávateľom poverených osôb 1/5 v režime min. 8×5 BD (t. j. minimálne v rozsahu 8 pracovných hodín počas pracovných dní, 0900 1700); Prešetrovanieobjednávateľom nahlásených problémov s cieľom stanoviť ich príčinu v minimálnom reakčnom režime NBD (t. j. najbližšípracovný deň od 0900);Odstraňovanie objednávateľom zistených a dohodnutým spôsobom nahlásených chýb vdodaných softvérových produktoch; Informácie o nových updatoch a upgradoch dodaných SW komponentov alebo onových verziách SW komponentov; Aktualizácia dokumentácie k dodaným softvérovým produktom vyplývajúca sozapracovaných zmien na základe dohody s odberateľom; Mesačné profylaktické kontroly všetkých hlavných apodporných komponentov dodaných softvérových produktov, vrátane vypracovania správy a stave a chybách; Kvartálneprofylaktické kontroly všetkých hlavných a podporných komponentov dodaných softvérových produktov, vrátanevypracovania správy a stave a chybách, informácie o nových updatoch a upgradoch dodaných softvérových produktov,prípadne nových verzií softvéru hlavných a podporných komponentov; Kvartálne vyhodnocovanie využívania služiebvyhľadávania verejnosťou modulu Search server a na základe zistených skutočností po konzultácií s objednávateľom,zabezpečenie úpravy vyhľadávacích algoritmov, vyhľadávacích podmienok a nastavení modulu Search servera;Inštaláciadostupných upgradov a updatov hlavných a podporných komponentov využívajúcich dodané softvérové produkty, nazáklade dohody s objednávateľom; Zabezpečovanie bezpečnostných opatrení v súlade s bezpečnostnou politikov vrezorte kultúry v súlade s požiadavkami objednávateľa a to bezprostredne vo vzťahu k hlavným a podpornýmkomponentom využívajúcich dodané softvérové produkty. Bližšie informácie uvedené v SP.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výmena centrálneho riadiaceho systému a vizualizácie tunela Sitina   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v súvislosti s realizáciou kompletnej výmeny aplikačného programovéhovybavenia technologického celku (ďalej len "T") T 429 Centrálny riadiaci systém tunela Sitina (vrátane prislúchajúcehoISD - kamery, premenné dopravné značky a dopravné zariadenia). Výmena spočíva vo vytvorení a nasadení novéhoaplikačného programového vybavenia (vizualizačná úroveň) na jestvujúci hardvér a preprogramovaní jestvujúcichriadiacich automatov (riadiaca úroveň) v súlade s TP 093 (TP 07/2015 Centrálny riadiaci systém a vizualizácia-tunely). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry   
Predmetom zákazky je podpora, údržba a rozvoj informačného systému "Elektronického informačného systému na správu registratúry (ďalej len "ESSR") na platforme Fabasoft. Predmet zákazky zahŕňa nasledovné služby Hot-Line, profylaktika aplikačnej vrstvy, servisný zásah, rozvoj a rozšírenie. Podrobné informácie sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a časti B.3 Obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Erlia, s.r.o.
Programovanie elektronického riešenia pre vernostné programy   
Predmetom verejného obstarávania je naprogramovanie elektronického riešenia pre vernostné programy. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií Fabasoft   
Fabasoft je systém pre elektronické spracovanie spisov, záznamov, dokumentov a pracovných postupov a sofistikovaný DMS/ECM systém. Predmetom zákazky je obstaranie nových licencií a zabezpečenie štandardnej licenčnej podpory aplikačných licenciíFabasoft v nasledujúcom rozsahu  1. Nákup nových licencií (vrátane maintenance služieb údržby) Fabasoft Fabasoft eGov Suite 700 ks Fabasoft app. Telemetry 700 ks Fabasoft fultextové vyhľadávanie 700 ks  2. Licenčný maintenance Fabasoft služby štandardnej licenčnej podpory na obdobie 12 mesiacov Fabasoft eGov Suite 32 842 ks Fabasoft app. Telemetry 32 642 ks Fabasoft fultextové vyhľadávanie 32 642 ks  Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky tvorí Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Zabezpečenie optimálnej funkcionality systému PACS   
Predmetom zákazky je zabezpečenie optimálnej funkcionality systému PACS pre archivačné riešenie pre uchovávanie azdieľanie dát získaných z digitálnych RDG modalít pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátanenevyhnutnej aktualizácie softvéru, archivácie dát, ktoré boli zhromaždené počas existencie súčasného systému,zabezpečenie funkčnosti, spoľahlivosti, dostupnosti systému a to všetko v zmysle efektivity a minimalizácie nákladov,vrátane plnej servisnej podpory na obdobie 60 mesiacov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
KapNet s.r.o.
Vývoj a výskum aplikácie a modulov pre tréning vo VR   
Zámerom osoby podľa § 8 ZVO je vybudovať inovačny koncept, ktory bude integrovany do softvérovej platformy pre plnú podporu a rozvoj oblasti optimalizácie nákladov a zvyšenie bezpečnosti pri zavádzaní novych technológii alebo pri renovovaní starších technológii spoločnosti za pomoci VR ako hlavného riadiaceho systému tréningu. Viac informácií v súťažnych podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
SWITSYS s.r.o.
Vývoj softvéru webového portálu   
Predmetom zákazky je Vývoj softvéru pre webový portál. Všetky vytvorené časti predmetu zákazky budú na mierunaprogramované softvérové komponenty podľa požiadaviek verejného obstarávateľa tak, aby spolu vytvorili funkčnýwebový portál.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie