Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 160 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím   
Predmetom zákazky je zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie, vrátane zaškolenia personálu národnej linky,pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím. Podrobné vymedzeniepredmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Intranet a Learning Management system (LMS)   
Zákazka zahŕňa zriadenie služby intranet a LMS, Služby technickej podpory redakčného systému pre intranet a LMS na 4roky a služby Zmenových zadaní s predpokladaným počtom 1000 osobohodín. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky jeuvedená v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Implementácia technickej interoperability pre subsystém TAF TSI – Informačný systém rušňovodiča ZSSK CARGO   
Predmetom zákazky je poskytnúť verejnému obstarávateľovi služby spojené s dodaním aplikácie pre rušňovodiča ZSSKCARGO tak, aby po jeho nasadení boli na strane verejného obstarávateľa splnené požiadavky na vzájomnú výmenuinformácií medzi subjektami železničného dopravného systému, zadefinované v nariadení EK 1305/2014/ES otechnických špecifikáciách interoperability pre subsystém telematických aplikácií v železničnej nákladnej doprave a tonajmä v časti Train Ready.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Slovenské centrum dizajnu
4.1. Vybudovanie výskumnej infraštruktúry – vývoj nástroja pre správu a sprístupňovanie multimediálneho obsahu, výsledkov výskumu VVO   
- Vývoj nástroja na správu a sprístupňovanie multimediálneho obsahu zo zbierok Slovenského múzea dizajnuprostredníctvom časovej osi - Vývoj nástroja na správu a sprístupňovanie multimediálneho obsahu zo zbierok Slovenského múzea dizajnuprostredníctvom súvislostí.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Intranet a Learning Management system (LMS)   
Zákazka zahŕňa zriadenie služby intranet a LMS, Služby technickej podpory redakčného systému pre intranet a LMS na 4roky a služby Zmenových zadaní s predpokladaným počtom 1000 osobohodín. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky jeuvedená v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
MONDEA s.r.o.
Dátová analytika zameraná na analýzu predaja, optimalizáciu skladových zásob a predikciu správania zákazníkov   
Predmetom obstarávania je dodanie služby - Dátová analytika zameraná na analýzu predaja, optimalizáciu skladovýchzásob a predikciu správania zákazníkov - vývoj softvéru pre špecifické komerčné použitie. Podrobná špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Hydromeliorácie, štátny podnik
Informačný systém hydromeliorácií   
Predmetom zákazky je vývoj a implementácia komplexného, procesne orientovaného, agendového informačnéhosystému pre manažment údajov v oblasti hydromeliorácií s názvom Informačný systém hydromeliorácií.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Upgrade Security Information and Event Managementu   
Predmetom zákazky je vykonať upgrade Security Information and Event Managementu, v takom rozsahu a konfigurácii,ktorá napĺňa všetky požiadavky verejného obstarávateľa.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
VERKO, s.r.o.
Automatizovaný a presný prepočet energetickej spotreby častí budov a priestorov s analýzou úniku energií   
Predmetom obstarávania je dodanie služby - Automatizovaný a presný prepočet energetickej spotreby častí budov apriestorov s analýzou úniku energií - vývoj softvéru pre špecifické komerčné použitie.  Podrobná špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
A-Power, s.r.o.
Informačný systém pre efektívne riadenie prepravnej spoločnosti (vývoj aplikačného softvéru)   
Predmetom obstarávania je vývoj aplikačného softvéru - IS pre efektívne riadenie prepravnej spoločnosti s cieľom zníženia nákladov, zoptimalizovanie riadenia logistických tokov. Predmetom vývoja bude komplexný produkt / služba v podobe systémového riešenia určeného pre spoločnosti operujúce v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy, akoaj v oblasti skladovania. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 6 suťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Aplikačná podpora a realizácia zmien pre Centrálny konsolidačný systém   
Vzhľadom na zložitosť CKS, jeho previazanosť na ostatné informačné systémy (IS Štátnej pokladnice, Rozšírené riadenieprístupov v DataCentre, Rozpočtový informačný systém a podobne) je pre obdobie ďalších rokov potrebné zabezpečiťaplikačnú podporu a to najmä pre nasledovné oblasti - údržba a správa číselníkov, - nastavenie a správa kontrol ERP modulu a portálu CKS, - aktualizácia konsolidačného balíka MF SR,  - aktualizácia nastavení portálu CKS vzhľadom na aktualizáciu konsolidačného balíka MF SR, - tvorba účtovných dokladov pre automatické a poloautomatické účtovanie konsolidačných operácií, - tvorba reportov a podkladov z účtovníctva podľa aktuálnych požiadaviek pre medzinárodnú štatistiku, - aktualizáciu nastavení vzhľadom na zapájanie ďalších subjektov do systému, - technická podpora pri spracovaní konsolidácie za príslušné obdobie.  Služby aplikačnej podpory pre uvedený systém spočívajú v - poskytovaní podpory kľúčových používateľov a administrátorov systému zameranej na riešenie ich požiadaviek nadrámec prevádzkovej podpory. Ide napr. o korekciu nepredvídaných stavov systému spôsobených chybami používateľov,podporu pri aktualizácii číselníkov, podporu pri spracovaní závierok systému a spracovaní výkazov, monitoring systému,atď. - úpravách v nastaveniach implementovaných softvérových produktov, ktoré predstavujú zmeny v nastaveniachexistujúcej funkcionality systému vyplývajúce predovšetkým zo zmien legislatívy, zmien technologickej platformy aintegračných rozhraní na komunikujúce systémy. Súčasťou týchto služieb je tiež úprava príslušnej dokumentácie,projektový manažment, koordinácia testovacieho procesu a prípadné vyškolenie používateľov systému.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry   
Predmetom zákazky je podpora, údržba a rozvoj informačného systému "Elektronického informačného systému na správu registratúry (ďalej len "ESSR") na platforme Fabasoft. Predmet zákazky zahŕňa nasledovné služby Hot-Line, profylaktika aplikačnej vrstvy, servisný zásah, rozvoj a rozšírenie. Podrobné informácie sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a časti B.3 Obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Intranet a Learning Management system (LMS)   
Zákazka zahŕňa zriadenie služby intranet a LMS, Služby technickej podpory redakčného systému pre intranet a LMS na 4roky a služby Zmenových zadaní s predpokladaným počtom 1000 osobohodín. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky jeuvedená v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zvýšenie kvality havarijnej pripravenosti a jej harmonizácia v prípade nehody alebo havárie jadrového zariadenia v Slovenskej republike alebo havárie jadrového zariadenia mimo územia SR   
Predmetom zákazky je zabezpečenie zvýšenej havarijnej pripravenosti a jej harmonizácia pre prípad nehody alebohavárie jadrového zariadenia v Slovenskej republike alebo havárie jadrového zariadenia mimo územia SR, a tozačlenením, využívaním a harmonizáciou prostriedkov na podporu rozhodovania v štruktúre havarijnej pripravenosti ahavarijného manažmentu v Slovenskej republike na všetkých úrovniach, najmä vo väzbe jadrové zariadenie (JZ) Úradjadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) - Slovenská republika Európska únia (EÚ)/ Medzinárodná agentúra preatómoú energiu vo Viedni (MAAE)/ Nuclear energy Agency od Organization for Economic Cooperation and Development(NEA OECD), ako aj harmonizáciou s inými krajinami EÚ a poskytnutím výskumno vývojovej podpory pre výkon štátnehodozoru v oblasti jadrovej bezpečnosti JZ pri príprave rozhodnutí v tejto oblasti.    1/4 Predmet zákazky pozostáva najmä  -z aktualizácie a harmonizácie prostriedkov na podporu rozhodovania v oblasti havarijného plánovania a manažmentu vSlovenskej republike v prípade radiačných nehôd a havárií v SR a aj v okolitých štátoch, v súlade s ustanoveniamizákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon), a to najmä formou inovácie arozšírenia možností nástrojov na podporu rozhodovania a udržaním plnohodnotného operačného stavu technickýchprostriedkov Centra havarijnej odozvy (CHO) ÚJD SR (analyticko programové systémy, havarijné predpisy) v rozsahunevyhnutnom pre zhodnotenie aktuálneho stavu JZ z hľadiska integrity bariér, cesty a kinetiky úniku rádioaktívnychlátok, zdrojového člena (ZČ), ohrozenia životného prostredia a obyvateľstva na báze prostriedkov porovnateľných sosúčasným štandardom prostriedkov používaných v havarijných centrách v zahraničí, najmä v EÚ a MAAE, -zo zvýšenia kvality havarijnej pripravenosti havarijného štábu ÚJD SR na plnenie povinností v prípade radiačnej udalostiv SR alebo v okolitých štátoch, vyplývajúcich zo zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie(atómový zákon) a jeho vykonávacích vyhlášok.   Podrobné vymedzenie predmetu zákazky a ďalšie informácie týkajúce sa predmetu zákazky sú uvedené v časti C. OPISPREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Komplexný manažérsky systém   
Predmetom zákazky je získanie práv na používanie softvéru (licencie) pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ďalej len (PZS) v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa v dvoch modeloch a dodanie softvérových modulov interných, externých, vyvolávacích a modulov eZdravie na realizáciu plánovania, rezervačného systému a rozvrh pracovísk, ľudských a technických zdrojov, plánovanie/ sledovanie prijímateľov zdravotnej starostlivosti. Súčasťou zákazky je aj implementácia jednotlivých modulov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie