Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 694 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Úrad vlády Slovenskej republiky
Odborné poradenské služby   
Predmetom zákazky je poskytnutie odborných poradenských služieb pre Úrad vlády SR (ďalej aj ,,ÚV SR") a Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (ďalej aj ,,NASES a/alebo agentúra") v rámci výkonu im zverených kompetencií, a to v nasledovných oblastiach 1) Služby v oblasti implementácie a riadenia programov, finančných mechanizmov, politík a stratégií (ďalej len oblasť 1) 2) Služby v oblasti implementácie a riadenia projektov (ďalej len oblasť 2) 3) Služby v oblasti hodnotenia a monitorovania programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov (ďalejlen oblasť 3) 4) Služby v oblasti riadenia ľudských zdrojov a vzdelávania (ďalej len oblasť 4) 5) Služby v oblasti analytických činností, systémov a procesov (ďalej len oblasť 5) 6) Služby v oblasti bezpečnosti procesov vo verejnej správe (ďalej len oblasť 6) Odbornými poradenskými službami zameranými na špecifické odborné témy bude zabezpečené zvýšenie kvality v oblasti efektívneho a účinného riadenia programov, projektov, ale aj iných aktivít verejného obstarávateľa, resp. subjektu, pre ktorý verejný obstarávateľ obstaráva. Odborné poradenské služby nebudú nahrádzať rutinné činnosti verejného obstarávateľa, ale budú flexibilným a efektívnym spôsobom zabezpečovať potreby verejného obstarávateľa pri riešení špecifických odborných úloh, ktoré nebude možné vyriešiť prostredníctvom interných kapacít.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF)   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb aplikačnej podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov(ISUF)  Služby aplikačnej podpory (v rámci paušálu) v trvaní 48 mesiacov (poskytované pre MF SR) - servisné služby vzťahujúcesa na produkčné a testovacie prostredie ISUF vrátane integračných rozhraní; Služby aplikačnej podpory na vyžiadanie (nad paušál) v trvaní 48 mesiacov (poskytované samostatne pre MF SR a PPA)- prevádzkové činnosti poskytované nad rámec služieb poskytovaných v rámci aplikačnej podpory vrátane vykonávaniaprevádzkových činností; Služby realizácie aplikačných zmien (nad paušál) (poskytované samostatne pre MF SR a PPA) - Poskytovanie rozvoja arozširovania funkcionality ISUF v rámci optimalizácie existujúcich procesov, technických nastavení a na základevynútených legislatívnych a metodických zmien z právnych aktov SR, EÚ a Výboru pre finančný mechanizmus EHP/MZVNórskeho kráľovstva vrátane vykonávania prevádzkových činností v systéme ISUF.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Sociálna poisťovňa, ústredie
Technická podpora a rozvoj informačného systému Elektronického komunikačného prostredia   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory a rozvoja Informačného systému Elektronickéhokomunikačného prostredia (ďalej len "EKP") v nasledovnom rozsahu  a) technická podpora poskytovanie služieb technickej podpory v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch,  b) rozvoj zapracovávanie legislatívnych zmien, zapracovávanie požiadaviek verejného obstarávateľa na implementáciuzmien v EKP a úpravy EKP a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky dodaniapredmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa naportáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávaniedostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatneneobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku kúradnému vestníku Európskej únie.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím   
Predmetom zákazky je zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie, vrátane zaškolenia personálu národnej linky, pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 2 týchto Súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Univerzita Komenského v Bratislave
PTK - Informačný systém pre podporu študijnej agendy Univerzity Komenského v Bratislave   
Predmetom zákazky je dodanie informačného systému pre podporu študijnej agendy Univerzity Komenského a realizáciaďalších potrebných úprav na integráciu s existujúcou infraštruktúrou verejného obstarávateľa.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS)   
Služby aplikačnej podpory a realizácie zmien Centrálneho elektronického databázového informačného systému
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poskytovanie systémovej a aplikačnej podpory Informačného systému Portál MS SR a eBox (IS PeB)   
Predmetom zákazky je poskytovanie systémovej a aplikačnej podpory Informačného systému Portál MS SR a eBox.Účelom zákazky je zabezpečiť prevádzku, podporu prevádzky a rozvoj informačného systému Portál MS SR a eBox.Služby rozvoja sa vzťahujú na realizáciu verejným obstarávateľom schválených požiadaviek na zmenu funkčnosti aleboprevádzky systému. Súčasťou služieb rozvoja môžu byť aj zmeny vyplývajúce z legislatívnych zmien, z novo vzniknutýchpotrieb verejného obstarávateľaverejného obstarávateľa alebo zmeny vyplývajúce zo zmien systémov tretích strán,ktoré sú integrované na Portál MS SR a eBox.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY ačasť 2 A.2 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Komunikačná platforma a aplikačné vybavenie informačného systému ÚDZS   
Predmetom zákazky je 1.Zhotoviť dielo - Komunikačnú platformu a aplikačné vybavenie informačného systému úradu pozostávajúce z  d)Integračnej platformy, vrátane softvérových licencií výrobcu a/alebo  distribútora štandardného softvéru/databázy,  e)Centrálnych číselníkov,  f)Integrácie existujúcich súčasti informačného systému ÚDZS na novú integračnú platformu a centrálne číselníky  2.poskytovať pre objednávateľa služby pri prevádzke diela pozostávajúce z a) Služieb systémovej a aplikačnej podpory - Poskytovanie podpory pre dodané dielo,  b) Softvérovej podpory - Poskytnutie podpory na dodané softvérové licencie tretích strán
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Rozhlas a televízia Slovenska
Služby technickej podpory a údržby pre systém Quantum Scalar i6000   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory a údržby systému Quantum Scalar i6000 v jeho aktuálnej konfigurácii podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Komplexná služba elektronického systému pre Klinické skúšanie   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexnej služby elektronického systému formou hostingu a outsourcingu zaúčelom vytvorenia systému zo strany poskytovateľa na jeho vlastné náklady špecificky pre objednávateľa, prizabezpečovaní prevádzky, správy a údržby elektronického systému, vrátane odovzdania systému a udelenia právduševného vlastníctva po ukončení poskytovania komplexnej služby počas doby platnosti a účinnosti zmluvy oposkytnutie služby uzatvorenej na obdobie 36 mesiacov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Úprava informačného systému na poskytovanie a preplácanie poukážok pre Národný projekt Zelená domácnostiam II   
Predmetom zákazky s názvom Úprava informačného systému na poskytovanie a preplácanie poukážok pre Národnýprojekt Zelená domácnostiam II je úprava informačného systému na poskytovanie a preplácanie poukážok pre Národnýprojekt Zelená domácnostiam II (ďalej len IS), t. j. kompletné dodanie upraveného IS, a to vrátane prác spojených sanalýzou, návrhom, implementáciou, testovaním IS, poskytovaním služieb aplikačnej a systémovej podpory. Bližšieuvedené v súťažných podkladoch v Časti C. "Opis predmetu zákazky".
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Služby hardvérovej a softvérovej podpory produktov v dátových centrách objednávateľa   
Predmetom zákazky sú služby hardvérovej a softvérovej podpory produktov v dátových centrách verejného obstarávateľa a)Služby hardvérovej a softvérovej podpory zariadení v dátových centrách verejného obstarávateľa b)Služby technickej podpory c)Služby Helpdeskovej podpory d)Rozšírené služby
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Služby technickej podpory a údržby informačného systému Register adries   
Predmetom zákazky je technická podpora a údržba informačného systému Register adries (ďalej aj "IS RA"), ktorápozostáva z dvoch vzájomne súvisiacich činností, a to z podpory a údržby IS RA, ktorá zahŕňa zabezpečeniegarantovanej funkčnosti, spoľahlivosti a dostupnosti IS RA tak, aby bola zaistená požadovaná úroveň dostupnosti služieba rýchle odstránenie prípadných problémov bez negatívneho dopadu na prevádzku IS RA a z ďalšej možnej úpravy,ktorá zahŕňa modernizáciu a/alebo rozširovanie funkčnosti, ktorá môže byť vynútená budúcimi legislatívnymi zmenami,zmenami pracovných postupov alebo úpravou rozhraní pre externé systémy, s ktorými sa informačný systém integrujealebo môže integrovať, v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a ostatnými súvisiacimirelevantnými dokumentmi, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Slovenská pošta, a.s.
Poskytovanie servisných služieb pre IS APONET   
Zabezpečenie servisnej a prevádzkovej podpory systému APONET
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií Fabasoft   
Fabasoft je systém pre elektronické spracovanie spisov, záznamov, dokumentov a pracovných postupov a sofistikovaný DMS/ECM systém.  Predmetom zákazky je obstaranie nových licencií a zabezpečenie štandardnej licenčnej podpory aplikačných licenciíFabasoft v nasledujúcom rozsahu  1. Nákup nových licencií (vrátane maintenance služieb údržby) Fabasoft Fabasoft eGov Suite 700 ks Fabasoft app. Telemetry 700 ks Fabasoft fultextové vyhľadávanie 700 ks  2. Licenčný maintenance Fabasoft služby štandardnej licenčnej podpory na obdobie 12 mesiacov Fabasoft eGov Suite 32 842 ks Fabasoft app. Telemetry 32 642 ks Fabasoft fultextové vyhľadávanie 32 642 ks
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie