Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 589 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
GRISSP, j.s.a.
Vývoj a implementácia inovatívnych produktov pre podporu rozhodovania v reálnom čase   
Predmetom zákazky je dodávka komplexnej analytickej platformy, ktorá uľahčí výrobným podnikom sledovať online informácie výrobných procesov, alebo senzorických sietí. Systém poskytuje možnosti napojenia na senzorické siete, získavať z nich dáta, definovať elementárne postupy spracovania dát, a ich orchestráciu do zložitejších analytických pohľadov a reportov. Celé analytické riešenie je možno centrálne monitorovať, diagnostikovať a konfigurovať. Získané dáta a informácie (datasety) je možné distribuovať a zdieľať cez výstupné integračné rozhrania.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Online merania – prenos na ÚJD SR   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť Online merania prenos na ÚJD SR,realizácia podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a dodávka firewall Forcepoint NGFW 335 s príslušenstvom,routovací modul Cisco HWIC-2FE do routra Cisco, switch Cisco Catalyst 2960 plus 24LCS s príslušenstvom aprevodníkmi, potrebná kabeláž (metalická a optická) so štandardizovaným normovaným ukončením v rackoch, aprevodníky na prepojenie meracích systémov na LAN JAVYS.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Online merania – prenos na ÚJD SR   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť Online merania prenos na ÚJD SR,realizácia podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a dodávka firewall Forcepoint NGFW 335 s príslušenstvom,routovací modul Cisco HWIC-2FE do routra Cisco, switch Cisco Catalyst 2960 plus 24LCS s príslušenstvom aprevodníkmi, potrebná kabeláž (metalická a optická) so štandardizovaným normovaným ukončením v rackoch, aprevodníky na prepojenie meracích systémov na LAN JAVYS. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Relaxos, s.r.o.
Vytvorenie SW aplikácií a zaškolenie zamestnancov spoločnosti Relaxos.   
Predmetom zákazky je 1. Vytvorenie a implementácia sw aplikácií ako aj integrácia so súčasným SW vybavením objednávateľa. 1a. Elektronický vernostný zákaznícky systém a systém automatizovanej personalizovanej elektronickej komunikácie so zákazníkmi 1b. Automatizácia procesov online rezervačného systému kúpeľných/tematických pobytov, prispôsobenie systému pre menších ubytovateľov 1c. Aplikácia elektronického kalendára turistických podujatí (EKP) s webovým rozhraním a mobilnou aplikáciou 1d. Elektronický katalóg s porovnaním služieb kúpeľov a možnosťou dopytu pre klientov poisťovní, kúpeľnej liečby typu A/B 1e. Inovácie elektronického online katalógu pobytov Relaxos 1f. Vytvorenie systému rozhraní s rôznymi cenovými úrovňami produktov pre rôzne typy zákazníkov (kustomizovanej ponuky pre corporate klientelu a cestovné agentúry) 2. Zaškolenie zamestnancov objednávateľa na nové technológie
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo
KapNet s.r.o.
Vývoj a výskum aplikácie a modulov pre tréning vo VR   
Zámerom osoby podľa § 8 ZVO je vybudovať inovačny koncept, ktory bude integrovany do softvérovej platformy pre plnú podporu a rozvoj oblasti optimalizácie nákladov a zvyšenie bezpečnosti pri zavádzaní novych technológii alebo pri renovovaní starších technológii spoločnosti za pomoci VR ako hlavného riadiaceho systému tréningu. Viac informácií v súťažnych podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ideal Agency s. r. o.
Inovácia softvéru na obsluhu 3D skenera   
Predmetom zákazky je obstaranie služieb pre vývoj inovatívneho softvéru určeného na rekonštrukciu objektov v 3D. Úlohou softvéru je obsluha 3D skeneru na princípe "structuredlight" s jedinečnou svetelnou texturovacou jednotkou a rozšíreným editovacím prostredím a spracovávanie dát nadobudnutých z 3D skenovacieho zariadenia a export spracovaných dát v štandardných formátoch pre následné praktické použitie.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Rozvoj elektronických služieb súdnictva (IS RESS)   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných odborných služieb systémovej a aplikačnej podpory prevádzky aslužieb rozvoja Informačného systému Rozvoj Elektronických služieb súdnictva (IS RESS). Účelom zákazky je zabezpečiťprevádzku a rozvoj moderného, prehľadného, adresného a presného systému. Hlavným cieľom zákazky je rozvoj apodpora trvalo udržateľného systému, plne integrovaného s existujúcou štruktúrou IS verejného obstarávateľa a svyužitím už existujúceho portfólia SW vybavenia vo vlastníctve verejného obstarávateľa, ktorý bude prístupnýoprávneným užívateľom, na obdobie 48 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY ačasť 2 A.2 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Priebežné sledovanie pohybov dreva - Komplexná metodická podpora, doplnenie Informačného systému o potrebné funkcionality a následná systémová a užívateľská podpora   
Predmetom zákazky je poskytnutie a zabezpečenie služieb, ktorých výsledkom bude dodanie funkčného počítačovéhosystému, ktorý mu umožní priebežné sledovanie pohybu dreva (ďalej "PSPD"). Predmet zákazky zahŕňa komplexnéslužby v celom procese, a to komplexnú metodickú podporu riešenia PSPD, rozšírenie súčasného informačného systémuverejného obstarávateľa o funkcionality, potrebné k PSPD, zaručnú a mimozáručnú servisnú a technickú podporuinformačného systému PSPD.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Podpora a rozvoj Dokumentačného systému - (DKS)   
Súčasťou zákazky budú  a) Služby v rámci aplikačnej podpory (mesačný paušál)  b) Služby na vyžiadanie (nadpaušál)  c) Služby realizácie zmien  Opis zákazky je podrobnejšie uvedený v prílohe č. 1 a v prílohe č. 5 súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS)   
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR   
I.Q.2019 Predmetom zákazky je poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou informačných systémov štátneho podniku LESY Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť informačných systémov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft, technickej podpory a súvisiacich špecializovaných služieb.   
Softvérové vybavenie pre koncové stanice užívateľov a serverovú infraštruktúru verejného obstarávateľa, pravidelné a automaticky poskytované služby a služby L2 supportu, rozvojové projekty.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Platforma pre prevádzku kontajnerov   
Predmetom zákazky je - dodávka systému pre prevádzku Docker kontajnerov (ďalej len softvérového produktu), vrátane dodania podpory odvýrobcu pre softvérový produkt a implementácie softvérového produktu a - zabezpečenie servisných služieb k dodanému softvérovému produktu, ktoré zahŕňajú službu podpory, údržby,konzultačných a implementačných služieb.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
EESSI – systém pre elektronickú výmenu informácii v oblasti sociálneho zabezpečenia pre potreby ÚDZS   
Predmetom zákazky je vývoj, inštalácia, integrácia a konfigurácia EESSI. EESSI má obsahovať 3 moduly (NG, NA, NAS)v 3 prostrediach (Testovacie, Akceptačné a produkčné) a má byť navrhnutý ako cloud ready.  Moduly EESSI majú komplexne zabezpečovať elektronickú komunikáciu medzi koncovými užívateľmi systému EESSIpodľa článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sastanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnomznení (ďalej len vykonávacie nariadenie), ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2010.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Slovenská pošta, a.s.
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory software Oracle a ostatných technologických alicenčných produktov Oracle. Jedná sa o čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody za I. Q. 2019.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie