Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 361 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Herb-Pharma Sk, s.r.o.
Zvýšenie štandardov výkonnosti a funkčnosti v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o.   
Predmet zákazky je rozdelený na tri časti a zahŕňa Časť č.1 Certifikáciu systému manažérstva kvality podľa ISO 22716 Časť č. 2 Certifikáciu systému manažérstva kvality podľa ISO 13485 Časť č. 3 Posúdenie zhody definované smernicou rady č. 93/42/EHS
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
IMPLEMENTÁCIA TECHNICKEJ INTEROPERABILITY PRE SUBSYSTÉM TAP TSI V ZSSK   
Predmetom zákazky je implementácia subsystému technickej interoperability TAP TSI v prostredí existujúcichinformačných systémov Obstarávateľa, ktorá zabezpečí najmä interoperabiltu komunikácie medzi ZSSK a manažérmiinfraštruktúry. Poskytnutá softvérová podpora na dosiahnutie prevádzkovej interoperability v súvislosti s objednanímvlakovej trasy, prípravy a jazdy vlaku, informovaním cestujúcich, predajom lístkov, rezervácií, sprístupňovanímcestovných poriadkov, skvalitní poskytovanie informácií pre zákazníkov. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodaniedokumentácie a školenie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch (ďalej aj "SP").
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Integrovaných obslužných miest (IOM)   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb systémovej a aplikačnej podpory informačného systému Integrovanýchobslužných miest (IOM) v zmysle Prílohy č.1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe   
Predmetom zákazky je poskytovanie činností súvisiacich s implementáciou národného projektu Reformy zberu aspracovania štatistických údajov vo Verejnej správe. Uvedený projekt je financovaný Operačným programom Efektívnaverejná správa, bližšie informácie je možné získať na stránkach http//www.opevs.eu. Národný projekt má za úlohunajmä Štatistický úrad Slovenskej republiky je národnou štatistickou inštitúciou zodpovednou za koordináciu štatistickýchzisťovaní na úrovni národného štatistického systému. Táto rola vyplýva z článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu aRady č. 223/2009 o európskej štatistike a definuje koordináciu všetkých činnosti v oblasti rozvoja, tvorby a šíreniaeurópskej štatistiky na vnútroštátnej úrovni. Na národnej úrovni je táto kompetencia definovaná §5 ods. 1 zákona č.540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, kde Štatistický úrad SR vystupuje ako koordinátor národného štatistického systému.Štatistický úrad SR túto rolu zabezpečuje na úrovni tvorby programu štátnych štatistických zisťovaní, ktorý vypracúva vkooperácii s nasledovnými povinnými osobami. Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike úradzverejní na svojom webovom sídle a aktualizuje zoznam povinných osôb v NŠS (Tento zoznam sa môže počas trvaniaprojektu meniť.). Ku dňu poslednej aktualizácie 10. 4. 2017 povinnými osobami sú Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  1/5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad vlády SR, Správa štátnych hmotných rezerv SR, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Infostat. Spolu s týmito povinnými osobami tvorí Štatistický úrad SR Národný štatistický systém SR (ďalej aj ako NŠS). Tie spoluvykonávajú Európsky štatistický program a Program štátnych štatistických zisťovaní. Program štátnych štatistických zisťovaní definuje len základné parametre štatistického zisťovania vecné a obsahovévymedzenie, účel, vymedzenie spravodajskej povinnosti, periodicitu, lehoty, administratívne zdroje a povinné osobyzodpovedné za výkon štatistického zisťovania. Úloha Štatistického úradu SR je koordinačná. ŠÚ SR nezasahuje hlbšie dovýkonu štátnych štatistických zisťovaní povinnými osobami. Táto miera koordinácie je však podľa hodnotenia Eurostatu,koordinátora európskeho štatistického systému, nedostatočná a tlačí na národné štatistické úrady, na zvýšenie mierykoordinácie voči ostatným zapojeným povinným osobám v rámci národného štatistického systému (tzv. ONAs OtherNational Authorities). Projekt reformy zberu a spracovania štatistických údajov má adresovať požiadavky Eurostatu na vytvorenie národnejmetodiky, jej následné zjednotenie smerom k povinným osobám štatistického zisťovania, ktoré umožní zjednotenieprocesu zberu a spracovania štatistických údajov naprieč všetkými povinnými osobami ako aj ochranu a bezpečnosťzbieraných a spracúvaných údajov. Výstupy tohoto projektu budú predstavovať jednotnú a harmonizovanú metodiku, ktorá bude prepoužiteľná všetkýmipovinnými osobami NŠS. Stanoví povinné procesy, vstupy a výstupy, ktoré budú povinné osoby v rámci výkonuštatistických zisťovaní realizovať pre zabezpečenie súladu s kódexom postupov pre európsku štatistiku a súčasne umožníŠtatistickému úradu SR aktívnejšie koordinovať plnenie medzinárodných záväzkov povinnými osobami. Súčasťouprojektu bude aj jednoznačná definícia koordinačnej role ŠÚ SR a jej detailné legislatívne ukotvenie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických požiadaviek je uvedené v prílohách č. 1 a 2 súťažnýchpodkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Služby štandardnej podpory, údržby a rozvoja IKT a Non-IKT infraštruktúry Ministerstva vnútra Slovenskej republiky   
Predmetom tejto zákazky je poskytovanie pozáručného autorizovaného servisu/podpory a služieb technickej podpory aprevádzkových činností v lokalitách Banská Bystrica Tajov, Banská Bystrica Timravy, Bratislava Račianska prehardvérové a softvérové produkty.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE   
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Red Bridge s.r.o.
eStamp   
Predmetom zákazky je dodanie služieb počítačového programovania, ktorých výsledkom je mobilná aplikácia preoperačné systémy Android a iOs v zmysle súťažných dokumentov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Služby Microsoft Premier Support – služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft   
Predmetom zákazky je poskytovanie podporných služieb softvérového produktu Microsoft Premier Support na obdobie 48 mesiacov a sú podrobne vymedzené v samostatnej časti súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Systémová a aplikačná podpora Metainformačného systému (MetaIS)   
Pre systémovú a aplikačnú podporu MetaIS sa predpokladajú nasledovné služby A) Služby systémovej a aplikačnej podpory (v rámci paušálu) - servisné služby vzťahujúce sa na produkčné a testovacieprostredie MetaIS  i) Činnosti správy systémového softvéru, systému MetaIS vykonávané priebežne podľa SLA, (Administrácia, manažment,monitoring a zálohovanie IT infraštruktúry systému MetaIS) ii) Podpora aplikácií a modulov systému MetaIS podľa definovanej SLA B) Služby systémovej a aplikačnej podpory na vyžiadanie (nad paušál) Prevádzkové činnosti poskytované nad rámec služieb poskytovaných v rámci systémovej a aplikačnej podpory. C) Služby realizácie aplikačných zmien vyplývajúcich z legislatívnych a metodických zmien (nad paušál) Tieto činnosti zahŕňajú implementáciu schválených požiadaviek garanta systému na zmenu funkčnosti systému MetaIS.Zmenu funkčnosti zahŕňa pridanie, modifikáciu alebo zrušenie akejkoľvek časti systému MetaIS a súvisiacejdokumentácie. Zmena funkčnosti môže byť vyvolaná legislatívnou požiadavkou alebo požiadavkou používateľov nazlepšenie existujúcej funkcionality alebo zavedenie novej funkcionality v MetaIS. 1/3
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Centrálnej Správy Referenčných Údajov IS CSRÚ   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb systémovej a aplikačnej podpory informačného systému Centrálnej SprávyReferenčných Údajov IS CSRÚ v zmysle Prílohy č.1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Telpon s.r.o.
Zavedenie inovatívnej technológie do spoločnosti Telpon s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka služby a tovarov 1. Callio ( Call in one ) Management kampaní a klientov; 2. IKT vývojové a testovacie prostredie; 3. Krabicový softvér; Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viac časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Slovenská pošta, a.s.
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory software Oracle a ostatných technologických alicenčných produktov Oracle
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
EXTERNÍ EXPERTI PRE PODPORU PROJEKTU A TECHNICKÚ IMPLEMENTÁCIU PROJEKTU LINKING DANUBE   
Predmetom zákazky je vypracovanie štúdií, výstupov a analýz, technických a organizačných špecifikácií kmultimodálnemu plánovaču ciest, zameraného na prepojenie existujúcich služieb s menej dostupnými (vidieckymi)územiami do TEN-T siete pomocou alternatívnych verejných dopravných služieb a integráciou dopravných údajov doslužieb, najmä Bratislavský a Trnavský kraj.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby pre centrálny register zamestnancov a študentov vysokých škôl   
Ide o prevádzku a údržbu pôvodných počítačových programov umiestnených na www.portalvs.sk, ako aj o rozširovaniea nadväzujúce analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby. Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie školenía postimplementačnej podpory, služby starostlivosti o aplikácie za účelom udržania jeho funkčnosti, služby údržbyaplikácií, vývoj aplikácií a ostatné služby. Návrhu, vybudovaniu a implementácii aplikácií bude predchádzať analýzaexistujúcich procesov zberu spracovávania a re-portovanie údajov s následnou implementáciou optimalizovanýchprocesov a nových služieb a technologických rozhraní.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
APP development s.r.o.
ParkApp   
Predmetom zákazky je dodávka služieb počítačového programovania systému ParkApp pozostávajúceho z dvoch častí -backendu vo forme webového databázového rozhrania, administračného systému, a frontendu - natívnej mobilnejaplikácie pre systémy Android a iOs.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie