Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 801 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Systémová a aplikačná podpora a služby rozvoja Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD)   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných odborných služieb systémovej a aplikačnej podpory prevádzky aslužieb rozvoja Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD) na obdobie 36 mesiacov.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedený súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Hlavné mesto SR Bratislava
Nákup korporátnej zmluvy GIS produktov a služieb podpory na obdobie 3 rokov   
Predmetom zákazky je obstaranie produktov a služieb po dobu 3 rokov, ktoré budú spolu tvoriť integrovaný geografickýinformačný systém a ktorými bude garantovaná jeho požadovaná funkčná a užívateľská kompatibilita.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
MONDEA s.r.o.
Dátová analytika zameraná na analýzu predaja, optimalizáciu skladových zásob a predikciu správania zákazníkov   
Predmetom obstarávania je dodanie služby - Dátová analytika zameraná na analýzu predaja, optimalizáciu skladovýchzásob a predikciu správania zákazníkov - vývoj softvéru pre špecifické komerčné použitie. Podrobná špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Mesto Ružomberok
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov a to informačného systému samosprávy ( CG ISS), dokumentačného informačného systému (CG DISS), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV) spolu s integračným rozhraním v zmysle Dohody o integračnom zámere Mesta Ružomberok a NASES, a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných produktov v nasledovnom členení -LSW podpora ORACLE Database - Údržba dodaného licenčného softvéru -ASW Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru -ASW Upgrade technické zhodnotenie dodaného aplikačného softvéru a zapracovanie požiadaviek mesta -Hot line podpora -Riadenie projektu -Technická podpora -Metodická podpora -Školenia -Bezpečnostná politika Podrobný popis služieb je v súťažných podkladoch B1 Opis predmetu zákazky, ako aj v návrhu zmluvy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Personálny autorizačný systém   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb Personálneho autorizačného systému poskytujúceho aplikačné programovévybavenie pre účely poskytovania služieb riadenia dochádzky zamestnancov (P.A.S.). Podrobné vymedzenie predmetuzákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Hydromeliorácie, štátny podnik
Informačný systém hydromeliorácií   
Predmetom zákazky je vývoj a implementácia komplexného, procesne orientovaného, agendového informačnéhosystému pre manažment údajov v oblasti hydromeliorácií s názvom Informačný systém hydromeliorácií.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Upgrade Security Information and Event Managementu   
Predmetom zákazky je vykonať upgrade Security Information and Event Managementu, v takom rozsahu a konfigurácii,ktorá napĺňa všetky požiadavky verejného obstarávateľa.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
VERKO, s.r.o.
Automatizovaný a presný prepočet energetickej spotreby častí budov a priestorov s analýzou úniku energií   
Predmetom obstarávania je dodanie služby - Automatizovaný a presný prepočet energetickej spotreby častí budov apriestorov s analýzou úniku energií - vývoj softvéru pre špecifické komerčné použitie.  Podrobná špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Mesto Stará Ľubovňa
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačného systému samosprávy   
oskytnutie služby v rozsahu podľa Opisu predmetu zákazky a prílohy č. 7 týchto súťažných podkladov, za účelom poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov samosprávy spolu s integračným rozhraním vzmysle Dohody o integračnom zámere Mesta Stará Ľubovňa a NASES a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiťplnohodnotné využívanie dodaných produktov v rokoch 2020 - 2023 v nasledovnom členení - Údržba dodaného licenčného softvéru - Update údržba licencií dodaného aplikačného softvéru - Upgrade zapracovanie požiadaviek mesta - Hotline podpora - Riadenie projektu - Technická podpora - Metodická podpora - Školenia - Bezpečnostná politika Podrobná špecifikácia celkového predmetu zákazky je uvedená v Časti B.1 Opis predmetu zákazky a Časti B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto SP.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Stredoslovenská distribučná, a. s.
Informačný systém pre obsluhu zákazníkov   
Predmetom obstarávania je vytvorenie a dodanie kompletného riešenia a implementácia nového informačného systémupre obsluhu zákazníkov do prostredí obstarávateľa (ďalej aj ako ISSOZ) a zabezpečenia služby technickej podpory(podpory, údržby a rozvoja) pre tento systém. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch, najmäv prílohe B súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ   
Predmetom obstarávania je poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou komplexného systému IS EVSRŠ s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť IS EVSRŠ, a to prostredníctvom nasledujúcich služieb a)Služby podpory prevádzky, b)Služby rozvoja, Služby podpory prevádzky budú zahŕňať zabezpečovanie bežnej servisnej podpory, ako aj poskytovanie podpory pre zaistenie spoľahlivej, kontinuálnej a bezpečnej prevádzky komplexného systému IS EVSRŠ v súlade s aktuálnymi platnými funkčnými a nefunkčnými požiadavkami, vrátanie riešenia Incidentov. Služby rozvoja budú zahŕňať zmeny funkčnosti komplexného systému IS EVSRŠ, ktoré vyplynú z legislatívnych zmien alebo z novo vzniknutých potrieb MŠVVaŠ SR a udržiavanie aktuálnosti príslušnej dokumentácie komplexného systému.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Centrum Právnej Pomoci
Informačný systém Centra právnej pomoci   
Predmetom zákazky sú služby na vytvorenie informačného systému CPP. Súčasťou dodávky je prevádzková podporapočas 5 rokov od odovzdania systému do produkčnej prevádzky. Výsledkom projektu bude nový informačný systém centra, ktorý plne nahradí nevyhovujúce existujúce riešenie azároveň pokryje všetky očakávané procesné zmeny súvisiace so službami centra a aktuálnymi potrebami modernizácietýchto služieb. Výsledkom bude zároveň nasadenie konkrétnych služieb, zabezpečenie nižšie uvedených životnýchsituácií, zverejnenie data-setov otvorených dát a optimalizácia procesov poskytovania služieb centra. Dôležitým výstupom bude schopnosť centra ako aj jeho zriaďovateľa efektívne riadiť potreby kapacít centra podľavývoja požiadaviek spoločnosti. Implicitne teda možno považovať zamýšľaný projekt za podporujúci zjednodušenieživotných situácií pre dotknuté subjekty hlavne v oblasti právneho zabezpečenia.  1/5  Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE   
Cieľom je uzatvorenie rámcovej dohody na dodávku produktov Oracle a služieb podpory na dobu 36 mesiacov. Priamymdôsledkom uzatvorenia rámcovej dohody nebude povinnosť, ale možnosť verejného obstarávateľa obstarať v následných procesných krokoch produkty a služby, ktoré budú po dobu jej trvania požadované ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Pre väčšiu prehľadnosť sú jednotlivé produkty a služby združené do tzv. produktových skupín.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Národná transfúzna služba SR
Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Rubín a všetkých jeho modulov implementovaných na pracoviskách NTS SR   
Predmetom zákazky je údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Rubín a všetkých jeho modulovimplementovaných na pracoviskách NTS SR na obdobie 48 mesiacov. Predmet zákazky pozostáva z dvoch vzájomne súvisiacich činností 1. Údržba - Poskytovanie služieb podpory pre aplikačné programové vybavenie Rubín a všetky jeho modulyimplementované na pracoviskách Národnej transfúznej služby SR, vrátane Centrálneho registra (CReg),komunikácie APVRubín s Centrálnym registrom (CReg) a komunikačných programov pre pripojené analyzátory a odberové váhy.Súčasťou je poskytnutie služieb legislatívnej, technickej a metodickej podpory na obdobie 48mesiacov pre aplikačnéprogramové vybavenie Rubín V2 (ďalej aj APV Rubín, alebo IS Rubín) implementovane na pracoviskách verejnéhoobstarávateľa 2. Ďalší rozvoj - zahŕňa ďalšiu modernizáciu a aktualizáciu, ktorá bude vynútená budúcimi legislatívnymi zmenami,zmenami pracovných postupov, možnosťou použiť najnovšie technológie IKT. Podrobná technická špecifikácia a požiadavky na predmet zákazky sú z dôvodu značného textového rozsahu uvedené vPrílohe č. 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
A-Power, s.r.o.
Informačný systém pre efektívne riadenie prepravnej spoločnosti (vývoj aplikačného softvéru)   
Predmetom obstarávania je vývoj aplikačného softvéru - IS pre efektívne riadenie prepravnej spoločnosti s cieľom zníženia nákladov, zoptimalizovanie riadenia logistických tokov. Predmetom vývoja bude komplexný produkt / služba v podobe systémového riešenia určeného pre spoločnosti operujúce v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy, akoaj v oblasti skladovania. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 6 suťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie